אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), התש"ע-2009

כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), התש"ע-2009

כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), התש"ע-2009 1
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 102 ו-103 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-12001 (להלן - החוק), ולאחר שקוימו הוראות סעיפים 102(ב) ו-(ו) ו-107 לחוק, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב, כללים אלה:
1. הגדרות
בכללים אלה -
"יום ההפעלה" - מועד החלת תעריפים על חברה לפי כללים אלה לראשונה;
"כללי הספקים המקומיים" - כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים), התשנ"ד-1994;
"כללי חישוב עלות" - כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), התש"ע-2009;
"כללי מקורות" - כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות), התשמ"ז-1987;
"מד-מים" - כהגדרתו בתקנות מדידת מים (מדי מים), התשמ"ח-1988 (להלן - תקנות מדי-מים), לרבות מגוף, צינור הדרוש להתקנתו וכל אבזר נלווה המשמש אותו;
"מים שפירים לגינון ציבורי" - כל אחד מאלה:
(1) מים שהוקצו ונצרכו כדין וסופקו בפועל להשקיית גינון ציבורי לפי סעיף 16א לכללי המים (השימוש במים באזורי קיצוב), התשל"ו-1976 (להלן - כללי הקיצוב); ובלבד שהותקן מד-מים המודד רק את המים המשמשים להשקיית הגינון הציבורי, והחברה בדקה אחת לשנים עשר חודשים לפחות ממועד התקנת מד-המים או ממועד הבדיקה האחרונה, לפי העניין, כי מד המים מודד את המים המשמשים להשקיית הגינון הציבורי בלבד;
(2) מים שהוקצו ונצרכו כדין להשקיית גינון ציבורי לפי כללי הקיצוב; ובלבד שהותקן מד-מים המודד רק את המים המשמשים להשקיית הגינון הציבורי והחברה בדקה לפחות כל שנים עשר חודשים ממועד התקנת מד-המים או ממועד הבדיקה האחרונה, לפי העניין, כי מד המים מודד רק את המים המשמשים להשקיית הגינון הציבורי;
"נכס ותיק" - כהגדרתו בכללי חישוב עלות;
"שירותי ביוב" - לרבות הקמת מערכת ביוב;
"שירותי מים" - לרבות הקמת מערכת מים;
"ש"ח" - שקלים חדשים.
2. מתן שירותי מיום וביוב לפי תעריפים
(א) התעריפים הנקובים בכללים אלה כוללים תשלומים שוטפים בעד הקמת מערכות מים וביוב ועדכונם יהיה לפי כללי חישוב עלות.
(ב) חברה לא תגבה כל תשלום בעד שירותי מים וביוב שלא לפי התעריפים הנקובים בכללים אלה.
(ג) חברה לא תשית על צרכן היטלי הפקה כמשמעותם בסעיף 116 לחוק המים ותמיכות במפיקי מים כמשמעותם בסעיף 160(ב)(3) לחוק המים.
(ד) התעריפים הנקובים בכללים אלה אינם כוללים מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975.
3. תעריף לשירותי מים ולשירותי ביוב
התעריף לכל מ"ק מים בעד שירותי מים ושירותי ביוב שמספקת החברה יהיה כמפורט להלן בטור א', ואולם לגבי נכס ותיק, יהיה התעריף כמפורט להלן בטור ב', לתקופות הנקובות להלן, לפי העניין:
(1) בעד צריכה ביתית לכל יחידת דיור -
(א) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כמות מוכרת ליחידת דיור כהגדרתה בסעיף 1 לכללי חישוב העלות:
טור א'
תעריף
(בש"ח למ"ק)
טור ב'
תעריף לנכס ותיק
(בש"ח למ"ק)

לתקופה שמסתיימת ביום י"ח בתמוז התש"ע (30 ביוני 2010) - 7.792
לתקופה שמתחילה ביום י"ט בתמוז התש"ע (1 ביולי 2010) - 8.968
לתקופה שמסתיימת ביום י"ח בתמוז התש"ע (30 ביוני 2010) - 6.988
לתקופה שמתחילה ביום י"ט בתמוז התש"ע (1 ביולי 2010) - 8.163

(ב) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה לגבי כל כמות נוספת לצריכה ביתית לחודש:
טור א'
תעריף
(בש"ח למ"ק)
טור ב'
תעריף לנכס ותיק
(בש"ח למ"ק)

לתקופה שמסתיימת ביום י"ח בתמוז התש"ע (30 ביוני 2010) - 11.109
לתקופה שמתחילה ביום י"ט בתמוז התש"ע (1 ביולי 2010) - 12.280
לתקופה שמסתיימת ביום י"ח בתמוז התש"ע (30 ביוני 2010) - 10.299
לתקופה שמתחילה ביום י"ט בתמוז התש"ע (1 ביולי 2010) - 11.470

(2) בעד כל צריכה אחרת -
(א) התעריף לכל מ"ק מים שמספקת חברה בעד צריכה לכל מטרה או שימוש אחרים, למעט סוגי שירותי מים או שירותי ביוב בלבד, כמפורט בסעיפים 4 ו 6 לפי העניין, יהיה כמפורט בטבלה בפסקה (1)(ב) בטור א', ואילו לגבי נכס ותיק, יהיה התעריף כמפורט בטור ב' בטבלה האמורה, לתקופות הנקובות שם, לפי העניין;
(ב) על אף האמור בפסקת משנה (א), עד סוף שנת 2013, יהיה התעריף, לכל מ"ק, בעד צריכה לתעשייה לגבי צרכן הרשום ברישיון ההפקה של החברה התעריף לפי סעיף 7(2)(2.1) בכללי מקורות, לפי התקופות הנקובות שם, בתוספת התעריף למ"ק ביוב או התעריף למ"ק ביוב לגבי נכס ותיק, לפי העניין, כמפורט בסעיף 6.
4. תעריף לשירותי מים
התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה, בעד שירותי מים מן הסוגים המנויים בסעיף זה, יהיה לתקופות הנקובות להלן, כמפורט בטור א' להלן, ואילו לגבי נכס ותיק, יהיה התעריף כמפורט בטור ב' להלן:
(1) מים שפירים לגינון ציבורי -
טור א'
תעריף
(בש"ח למ"ק)
טור ב'
תעריף לנכס ותיק
(בש"ח למ"ק)

לתקופה שמסתיימת ביום י"ח בתמוז התש"ע (30 ביוני 2010) 7.659
לתקופה שמתחילה ביום י"ט בתמוז התש"ע (1 ביולי 2010) 8.830
לתקופה שמסתיימת ביום י"ח בתמוז התש"ע (30 ביוני 2010) 7.238
לתקופה שמתחילה ביום י"ט בתמוז התש"ע (1 ביולי 2010) 8.401

(2) מים שפירים לצריכה למטרת חקלאות -
התעריף לשירותי מים שפירים לחקלאות יהיה סכום התעריפים הנקובים בפסקאות משנה 3.1 ו-3.2 של סעיף 4 בכללי הספקים המקומיים, בתוספת תעריף מים לחקלאות הקבוע בסעיף 5 לכללי הספקים המקומיים;
(3) מים מאיכות נחותה, מים מליחים, מי קולחים ושפד"ן -
(א) התעריף לכל מ"ק מים, שמספקת החברה בעד צריכה לכל מטרה או שימוש, למעט לחקלאות, של מים שהרכבם מונע שימוש בהם כמי שתייה ומנהל הרשות אישר שהם מים מאיכות נחותה, מים מליחים, מי קולחים שאושרו לצריכה או מי שפד"ן - תעריף הגבוה ב-10% מן התעריפים הנקובים בסעיף 7(3)(ב)(3.2) לכללי מקורות, לפי העניין; הוראות פסקה זו לא יחולו באזורים, שבהם ראה מנהל הרשות הממשלתית, כי השימוש במים נחותים, במים מליחים או במי קולחים, לרבות שפד"ן, עלול לזהם מקורות מים;
(ב) קביעת תכולת הכלורידים לעניין תעריף המים המליחים כמפורט בפסקת משנה (א), המסופקים לחברה מספק שאינו חברת מקורות או המופקים על ידה, תיעשה כמפורט בסעיף 7(3)(ב)(3.2)(7) לכללי מקורות, בשינויים המחויבים;
(ג) עד סוף שנת 2013, על אף האמור בפסקת משנה (א), יהיה תעריף של חברה למ"ק מים שהרכבם מונע שימוש בהם כמי שתייה ומנהל הרשות הממשלתית אישר שהם מים מאיכות נחותה, מים מליחים, מי קולחים שאושרו לצריכה או מי שפד"ן, שהחברה מספקת לתעשייה, לצרכן הרשום ברישיון ההפקה - תעריף הגבוה ב-10% מן התעריפים הקבועים, לפי העניין, בסעיף 7(3)(ב)(3.2) לכללי מקורות.
5. תעריף לצריכה חורגת
התעריף לכל מ"ק מים שמספקת החברה בעד שירותים לפי כללים אלה בעד צריכה בכמות החורגת מהכמות המוקצית כדין לסוג מים, למטרת צריכה או שימוש, יהיה כמפורט להלן -
(1) חריגה בשיעור שאינו עולה על %8 מן הכמות המוקצית - %125 מן התעריף שהיה צריך לשלם אלמלא היתה החריגה;
(2) חריגה בשיעור העולה על %8 מן הכמות המוקצית - %150 מן התעריף שהיה צריך לשלם אלמלא היתה החריגה.
6. תעריף לשירותי ביוב
התעריף למ"ק מים בעבור כמות מים המחויבת רק בעד שירותי ביוב שמספקת חברה כמפורט בטור א' להלן, יהיה כמפורט בטור ב' לצדו ואילו לגבי נכס ותיק, יהיה התעריף כמפורט בטור ג', לצדם:

טור א'
שם החברה


טור ב'
(בש"ח למ"ק)

טור ג'
לנכס ותיק
(בש"ח למ"ק)

בקעת בית הכרם בע"מ
3.613
3.286

הבאר השלישית בע"מ
3.697
3.344

הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ
3.102
2.830

התנור מים וביוב בע"מ
5.091
4.290

חברת הגיחון בע"מ תאגיד המים והביוב של ירושלים
3.022
2.611

יובלים אשדוד בע"מ
3.172
2.884

יובלים בשומרון בע"מ
3.887
3.525

כפרי גליל תחתון בע"מ
3.965
3.663

מי ברק בע"מ
3.299
2.965

מי בת ים בע"מ
2.843
2.625

מי הרצלייה בע"מ
3.793
3.474

מי השפלה בע"מ
4.025
3.702

מי חדרה בע"מ
3.572
3.203

מי יבנה בע"מ
3.809
3.443

מי כרמל בע"מ
3.857
3.207

מי לוד בע"מ
3.212
2.957

מי מודיעין בע"מ
4.683
3.955

מי נע חברת המים והביוב של עיריית נצרת עילית בע"מ
2.833
2.397

מי נתניה (2003) בע"מ
3.550
3.148

מי עירון בע"מ
2.754
2.652

מי ציונה בע"מ
3.327
3.045

מי קריית גת בע"מ
2.482
2.244

מי רהט בע"מ
4.466
4.073

מי רעננה בע"מ
4.123
3.712

מי רקת טבריה בע"מ
3.554
3.045

מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ
3.296
2.981

מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ
3.133
2.894

מיתב מים תיעל וביוב בע"מ
3.353
2,894

מניב ראשון בע"מ
3.237
2.985

מעיינות אתא בע"מ
3.450
3.031

מעיינות השרון בע"מ
4.223
3.078

מעיינות זיו בע"מ
4.836
4.372

סובב שפרעם בע"מ
3.936
3.566

עין אפק בע"מ
4.153
3.732

עין הכרמים בע"מ
3.515
3.296

עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ
3.650
3.256

פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ
3.829
3.528

פלגי מוצקין בע"מ
3.342
2.909

שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ
3.897
3.647

תמ"ר תאגיד מים רמלה בע"מ
3.444
3.121

7. תעריף לנכס ותיק
תעריף לנכס ותיק יחול על צרכן ותיק לתקופה שמסתיימת בתום השנה ה-15 מיום ההפעלה.
8. עדכון תעריפים
(א) כל מועד שמתעדכנים בו כללי מקורות בהתאם לסעיף 112א לחוק המים, יעודכנו, לפי אותו שיעור עדכון, התעריפים הנקובים בכללים אלה.
(ב) עודכן מפקד נכסים כאמור בסעיף 30 לכללי חישוב עלות, יעודכנו באותו עדכון התעריפים בעד שירותי ביוב הנקובים בסעיף 6.
9. גבייה על פי קריאת מד-מים
(א) חברה תגבה את התעריפים הנקובים בכללים אלה רק על פי קריא מד-מים, שנעשה לפי תקנות מדי-מים אחת לחודשיים לפחות, ובסמוך לאחר מתן הודעה לצרכנים על צריכת המים שלהם כאמור באותן תקנות (להלן - ההודעה לצרכנים); לא תגבה חברה תעריפים כאמור אלא בדרך הקבועה בסעיף קטן זה.
(ב) חל שינוי בתעריפים בתוך תקופת הצריכה שאליה מתייחסת ההודעה לצרכנים, יראו כאילו התחלקה הצריכה באופן שווה לכל יום בתקופת
הצריכה, והצרכן יחויב לשלם לפי התעריף הקודם בעד הימים שלפני יום השינוי ולפי התעריף החדש בעד הימים שלמן יום השינוי.
10. תשלום מיוחד
אין בקביעת תעריפים בעד כמות מים החורגת מהכמות המוקצית משום היתר לאדם לרבות מקורות, מפיק, ספק או צרכן, להפיק, לספק או לצרוך מעבר לכמות המוקצית ואין בכך כדי לגרוע מסמכויות מנהל הרשות לפי סימן ג' לפרק הרביעי בחוק המים.
11. תחילה
תחילתם של כללים אלה ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010).
12. תחילה
(א) על אף האמור בסעיף 2(ב), חברה תהיה רשאית עד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010), לגבות היטלי פיתוח למים ולביוב כפי שנקבעו, עובר לכללים אלה, בחוקי עזר של רשויות מקומיות שבתחומן פועלת החברה ושהן ספקים מקומיים כהגדרתם בכללי הספקים המקומיים.
(ב) על אף האמור בסעיף 9(א), לתקופה שעד יום י"ח בתמוז התש"ע (30 ביולי 2010), ייעשה החיוב במקום שלא הותקן בו מד-מים כמפורט להלן:
(1) לצריכה ביתית - בעד כל כמות מוכרת ליחידת דיור כהגדרתה בכללי חישוב עלות - סך של 6.988 שקלים חדשים לכל קוב, ובעד כל כמות נוספת עד ל-15 קוב - סך של 10,299 שקלים חדשים למ"ק;
(2) לכל צריכה אחרת - לפי 10 מ"ק לחודש, בתעריף של 10.299 שקלים חדשים למ"ק.
__________________________________
1 ק"ת תש"ע, 442.

_______________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ