אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבת משפחה), התשס"ח-2007

כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבת משפחה), התשס"ח-2007

כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבת משפחה), התשס"ח-2007 1
בתוקף סמכותה לפי סעיף 33 לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959, קבעה ועדת השירות כללים אלה:
1. הגדרות (תיקון: תש"ע)
בכללים אלה -
"אחראי" - סגן מנהל כללי בכיר למינהל ומשאבי אנוש, סגן מנהל יחידת סמך למינהל משאבי אנוש, מנהל יחידת סמך או בעל תפקיד אחר שהסמיך לכך המנהל הכללי של המשרד או מנהל יחידת הסמך;
"העסקה" - מינוי של קבע, מינוי זמני, הטלת תפקיד או קבלת משרה בדרך אחרת;
"יחידה מינהלית" - יחידה ממשלתית שהוענקו לה סמכויות מינהליות של משרד, לפי קביעת נציב השירות, ולגבי עובד הוראה - מוסד החינוך שבו יועסק;
"כפיפות" - היחס שבין עובד לעובד אחר הממונה עליו מבחינה מינהלית או מקצועית, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות עובדים אחרים;
"מוסד חינוך" - מוסד אשר עובדי ההוראה שבו מקבלים את משכורתם במישרין מתקציב משרד החינוך;
"מנהל המחוז" - כמשמעותו בתקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), התשי"ז -1956 , ולרבות אלה במשרד החינוך: מנהל המחלקה להכשרת עובדי הוראה, מנהל האגף לחינוך ולתרבות לערבים, מנהל האגף לחינוך התיישבותי, מנהל האגף לחינוך למבוגרים, מפקח מרכז על פעולות של"ח (שדה, לאום וחברה) ומנהל האגף לכוח אדם בהוראה;
"משרה" - כל תפקיד במשרד או ביחידה המינהלית, שמבצע עובד;
"נציב השירות" - נציב שירות המדינה, לרבות מי שנציב השירות הסמיך לאותו עניין;
"עובד" - כל המועסק במשרד, לרבות באמצעות משרד אחר, גוף אחר או בכל דרך אחרת, בין בשכר ובין שלא בשכר ולרבות מועסקים באמצעות תאגידי בריאות;
"עובד הוראה" - מנהל מוסד חינוך, מורה, גננת או מדריך של"ח במוסד חינוך;
"קרוב משפחה" - בן או בת זוג לרבות ידוע בציבור, הורה, הורי הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות קרבה משפחתית חורגת או הנוצרת עקב אימוץ;
"קשרי עבודה" - כל אחד מאלה:
(1) עבודה משותפת לצורך קבלת החלטות, מתן המלצות וקביעת נהלים;
(2) קרוב משפחה ממלא תפקיד בלשכה משפטית, אגף כוח אדם, יחידת החשב, ביקורת פנימית, יחידת משמעת, בנא"מ או כל יחידה אחרת אשר יש לה קשר והשפעה על רוב יחידות המשרד;
(3) קרוב משפחה משמש חבר בוועד העובדים;
(4) כל קשר אחר בין קרובי משפחה אשר, לדעת נציב השירות או האחראי, עלול מפאת מהותו ונסיבותיו להשפיע על יחסי העבודה.
2. העסקה ומינוי אסורים (תיקון: תש"ע)
(א) לא יועסק עובד במשרה במשרד או ביחידה מינהלית, לפי העניין, אם -
(1) ההעסקה עלולה להביא ליחסי כפיפות או לקשרי עבודה בינו לבין קרוב משפחה שלו, באותו משרד או באותה יחידה מנהלית;
(2) ההעסקה עלולה להביא לניגוד עניינים בשל קרבת משפחה לעובד אחר, באותו משרד או באותה יחידה מינהלית;
(3) הוא קרוב משפחה של השר או של סגן השר במשרד;
(4) היחידה המינהלית היא מערכת בתי המשפט והעובד הוא קרוב משפחה של שופט.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי נציב השירות ליתן היתר להעסקת קרובי משפחה, ורשאי הוא להתנות היתר כאמור בתנאים שיראה לנכונים, בהתחשב בשיקולים המפורטים בסעיף 4, אם שוכנע כי העסקה כאמור לא תפגע בטוהר המידות.
(ג) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על מינוי של בעל ואשתו בנציגות ישראל בחוץ לארץ, אם המנהל הכללי של המשרד שבו הם יועסקו אישר את המינוי.
3. קרבה משפחתית הנוצרת תוך כדי שירות
נוצרה קרבה משפחתית בין שני עובדים במשרד או ביחידה מינהלית, לפי העניין, ויש ביניהם יחסי כפיפות, קשרי עבודה או ניגוד עניינים, יועבר אחד מן העובדים למשרה אחרת במשרד או ביחידה המינהלית, לפי העניין; אם אין ההעברה אפשרית, רשאי האחראי, באישור נציבות שירות המדינה, להתיר את המשך העסקתם של העובדים האמורים במשרותיהם לתקופה שלא תעלה על שנה אחת, תוך קביעת תנאים להעסקתם או להעסקת אחד מהם, בהתחשב בשיקולים המפורטים בסעיף 4(א).
4. היתר להעסקת קרוב משפחה
(א) בבוא נציב השירות להחליט בבקשה למתן היתר לפי סעיף 2(ב), ישקול בין השאר את אלה:
(1) דרגת קרבת המשפחה;
(2) הליך קבלת העובד לעבודה;
(3) מספר המועמדים אשר היו למשרה;
(4) רמת המשרה של קרובי המשפחה;
(5) מקום גאוגרפי של המשרות;
(6) מספר קרובי המשפחה מדרגה ראשונה המועסקים באותו משרד ממשלתי או באותה יחידה מינהלית, לפי העניין. בכלל זה, "קרוב משפחה מדרגה ראשונה" - בן או בת זוג, לרבות ידוע בציבור, הורה, אח, אחות, בן, בת;
(7) מספר קרובי המשפחה המועסקים באותו משרד ממשלתי או באותה יחידה מינהלית, לפי העניין;
(8) תקופת ההעסקה המבוקשת בעבור העובד החדש;
(9) חיוניות המשרה והצורך באיוש המשרה בדחיפות ועל ידי אדם מסוים;
(10) מצב התעסוקה במקום שבו מתבקשת ההעסקה;
(11) האפשרות למנוע את יחסי הכפיפות, קשרי העבודה וניגוד העניינים בין קרובי המשפחה, בלי לרוקן מתוכן את משרותיהם;
(12) מימוש זכויותיהן של נשים להעדפה מתקנת וייצוג הולם.
(ב) ועדת השירות רשאית, בתנאים שייראו לה, לפטור מהוראות סעיף 2, העסקה של קרוב משפחה, במקצוע שמועסק בו קרוב משפחתו במשרד או ביחידה המינהלית, לפי העניין; פטור כאמור יכול שיהיה מיוחד ויכול שיהיה למקצוע מסוים, לאזור מסוים, לסוג מסוים של עובדים, למשרד או ליחידה מסוימת.
5. עובדי הוראה
הסמכות הנתונה לנציב השירות על פי כללים אלה, תהיה נתונה לעניין עובדי הוראה בידי מנהל המחוז שמועסק בו קרוב המשפחה.
6. ביטול
כללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית), התשכ"ט-1969 - בטלים.
______________________________
1 ק"ת תשס"ח, 206; תש"ע, 756.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ