אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי שירות המדינה (מינויים) (כללים ונוהל לקביעת כשירות רפואית), תשס"ט-2009

כללי שירות המדינה (מינויים) (כללים ונוהל לקביעת כשירות רפואית), תשס"ט-2009

כללי שירות המדינה (מינויים) (כללים ונוהל לקביעת כשירות רפואית), תשס"ט-2009 1
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 29(ב) ו-32 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 (להלן החוק), ובהתייעצות עם ראש היחידה הרפואית לעובדי המדינה 2, קובעת ועדת השירות כללים אלה:
1 .הגדרות
בכללים אלה -
"חוק הגימלאות" - חוק שירות המדינה (גימלאות) (נוסח משולב), התש"ל-1970;
"חייל" - כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955;
"טופס בדיקה" - טופס בדיקת כשירות רפואית של מועמד לתפקיד מוצע בשירות המדינה, לפי הנוסח שבתוספת;
"מועמד" - אדם המבקש להיות מועסק בשירות המדינה למעט, עובדים המועמדים להעסקה בעבודה למשימה חולפת או ללחץ בעבודה, לתקופה קצרה משישה חודשים;
"סיכום מידע רפואי" - מידע המועבר על ידי קופת חולים מוכרת;
"סוהר" - כהגדרתו בפקודת בתי הסוהר (נוסח חדש), התשל"ב-1971;
"קופת חולים מוכרת" - כל אחת מקופות החולים האלה:
(1) שירותי בריאות כללית;
(2) קופת חולים לאומית;
(3) קופת חולים מאוחדת;
(4) מכבי שירותי בריאות;
או כל קופת חולים חדשה שתוכר על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994;
"ראש היחידה הרפואית לעובדי המדינה" - רופא אשר שר הבריאות מינה לשמש ראש היחידה הרפואית לעובדי המדינה;
"רופא" - רופא ממשלתי כמשמעותו בפקודת בריאות העם, 1940 , או ועדה של רופאים שמינה שר הבריאות או מי שהוסמך לכך על ידיו;
"שוטר" ו"המפקח הכללי" - כמשמעותם בפקודת המשטרה ]נוסח חדש[, התשל"א-1971;
"שירות קבע" ו"הרמטכ"ל" - כמשמעותם בחוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גימלאות) (נוסח משולב) התשמ"ה-1985 .
2. חובת המצאת סיכום מידע רפואי על ידי מועמד לשירות המדינה
(א) מועמד שנמצא מתאים להעסקה בשירות המדינה, יחל לעבוד לאחר שהמציא לאחראי במשרד סיכום מידע רפואי וטופס בדיקה ובו הצהרה מפורטת על מצבו הרפואי .
(ב) סיכום המידע הרפואי וטופס הבדיקה יועברו לצורך קביעת הכשירות הרפואית לרופא, אשר רשאי לפי שיקול דעתו להזמין את המועמד לבדיקה רפואית או לדרוש ממנו להיבדק בדיקות נוספות.
3 .קביעת השירות הרפואית
הרופא יקבע, לפי סיכום המידע הרפואי וטופס הבדיקה, לאור תוצאות הבדיקות, אם התבצעו ולאור ידיעות או תעודות בדבר מצב בריאותו של המועמד בעבר או בהווה שנמסרו לו, את מצב בריאותו של המועמד ואת כשירותו מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה, ובכל משרה מסוג המשרה הנדונה.
4 . הפסקת שירות במקרה של אי-קביעת כשירות רפואית
נתקבל מועמד להעסקה, לפני שנקבעה כשירותו הרפואית, יופסק שירותו, בתוך תשעים ימים מתחילת העסקתו, אלא אם כן קבע הרופא, כי העיכוב בקבלת התוצאות נגרם מסיבות שאינן תלויות במועמד; בכל מקרה, לא ניתן להעסיק עובד למעלה משנים עשר חודשים, בלי שתיקבע כשירותו הרפואית לשרת בשירות המדינה.
5 .סיווג הכשירות הרפואית
בהתאם להחלטתו, ירשום הרופא, סיווג כשירות רפואית כאחד מאלה:
(1) כשיר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה ובכל משרה מסוג המשרה הנדונה;
(2) כשיר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה בלבד;
(3) אינו כשיר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה;
(4) חייב לעמוד בבדיקה רפואית נוספת כעבור זמן שיורה הרופא;
(5) כשיר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה בהגבלת זכויות מחמת מצב בריאותי, לפי חוק הגימלאות .
6 . העברה למשרה אחרת בשירות המדינה
מועמד להעסקה, אשר נקבע כי הוא כשיר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה או בכל משרה מסוג המשרה הנדונה, מותר להעבירו למשרה אחרת בשירות שלא מסוג משרתו הנוכחית, רק באישור רופא.
7 . ערך על קביעת רופא
מועמד להעסקה שנקבע שאינו כשיר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה, ולכן לא התקבלה מועמדותו, או שעבודתו הופסקה עקב הקביעה כאמור, רשאי לערור על קביעה זו לפני ראש היחידה הרפואית לעובדי המדינה, אשר יקבל את החלטתו לאחר התייעצות עם ועדה של רופאים שמינה שר הבריאות או מי שהוסמך לכך על ידו .
8 .הגשת ערר
אין בהגשת ערר לפי סעיף 7 משום השהיית הליכי הפסקת העבודה של המועמד.
9 .פטור
אלה פטורים מקיום התנאים האמורים בסעיף 29 לחוק:
(1) עובד בשירות המדינה בשכר יומי, בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה וכן אדם המועסק בשירות המדינה על פי חוזה מיוחד לפי סעיף 40 לחוק, העוברים ברציפות למעמד זמני או קבוע בשירות המדינה, בין במשרתם הקודמת ובין במשרה אחרת, אם נקבע לפי הוראות כללים אלה, שהוא כשיר מבחינה רפואית לשרת במשרתו הקודמת;
(2) חייל, שוטר וסוהר, העוברים לשירות המדינה לפי החוק ואשר נתמנו למשרתם לפי פסקאות 2, 3 או 4 להודעת שירות המדינה (מינוי למשרה בלי מכרז), התשכ"ו-1966, או שהגישו בקשה למשרה במכרז לפי סעיף 19 לחוק (להלן - מכרז), בהסכמת הרמטכ"ל, המפקח הכללי או נציב בתי הסוהר, לפי העניין, או בהסכמת מי שהם מינו, ונמצאו כשירים למילוי המשרה, או אם פוטרו והגישו בקשה למשרה במכרז שפורסם לפני שפוטרו ונמצאו כשירים למילוי המשרה, ובלבד שרופא אישר כי העסקתו של החייל, השוטר או פקיד בית הסוהר במשרה אינה עלולה להזיק לו או לסכן אותו או אדם אחר;
לעניין פסקה זו, יראו פיטורים של חייל במקרה של התרת התחייבות לשירות קבע של חייל ביוזמת צבא הגנה לישראל (להלן - צה"ל), עקב אחד מאלה:
(א) ירידת כשרו הגופני של החייל;
(ב) צמצום כוח האדם בצה"ל;
(ג) ביטול תפקיד;
(ד) סיום תקופת שירות הקבע של החייל כאשר לא נתבקש לחדש את התחייבותו לשירות קבע;
(3) מנהל, מורה, גננת או מדריך שדה, לאום וחברה (להלן - עובד הוראה) שעובר לשירות המדינה משירות במדינה שהחוק אינו חל עליו ושבו קיים הסדר המבטיח קביעת כשירות רפואית בשעת קבלתו לשירות, אם נקבעה למעשה כשירותו הרפואיות של עובד ההוראה בשעת קבלתו כאמור, ובתנאי שעובד ההוראה ממשיך לעסוק באחד מן התפקידים המנויים בפסקה זו בשירות המדינה .
10 . ביטול
כללי שירות המדינה (מינויים) (כללים ונוהל לבדיקות רפואיות), התשכ"א-1961 - בטלים.
11 .תחילה
תחילתם של כללים אלה 30 ימים מיום פרסומם.
תוספת
(תקנה 1)
מדינת ישראל
בדיקת כשירות רפואית של מועמד לתפקיד מוצע בשירות המדינה
סודי: לשימוש והחזקה בלעדיים של רופאי שירות המדינה
הטפסים ישלחו ללשכת הבריאות המחוזית במעטפה סגורה ומסומנת "סודי"
כל מקום בו מצוין הנוסח בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה וכן להיפך
א. פרטי המשרד והמשרה (חלקים א, ב, ד - למילוי על ידי המשרד)
שם המשרד
שם היחידה

כתובת היחידה
שם נציג המשרד שאליו יש להחזיר את הטופס וכתובתו

שם התפקיד
חלקיות המשרה תאריך התחלת העבודה

המסלול הפנסיוני המוצע לעובד
( פנסיה תקציבית ( פנסיה צוברת ( אחר, פרט
______________________________________


ב. פרטים אישיים של המועמד
שם משפחה
שם פרטי
שם האב

( זכר
( נקבה
ארץ לידה
מספר זהות
תאריך לידה

כתובת
טלפון


ג. הצהרת המועמד
1. הנני מתחייב בזה למסור לרופא שירות המדינה, ידיעות מלאות ונכונות על כל מחלותיי וליקויי הגופניים והנפשיים בעבר ובהווה; ברור לי כי מסירת ידיעות בלתי נכונות או העלמת מידע בדבר מחלות קודמות וליקויי בריאות עלולים לשחרר את מדינת ישראל מאחריות כלשהי כלפי וכלפי שאירי, ובעקבותיה אני עלול להיות צפוי למאסר או לקנס וכן להפסקת עבודתי, בלא פיצויים או הטבות פרישה אחרות.
2. הנני מסכים באופן בלתי חוזר שכל אדם או מוסד אשר מצוי בידו מידע ביחס למצבי הרפואי במועד החתימה על כתב ויתור זה, או בתקופה שקדמה לו, ימסור מידע זה - בין בכתב ובין בכל דרך אחרת לרופא שירות המדינה או לוועדה הרפואית המוסמכים על פי חוק לבדוק את הכושר הרפואי שלי, לצורך קבלתי או מינויי לשירות, או לצורך ביצועו של חוק שירות המדינה (גימלאות) (נוסח משולב), התש"ל-1970;
3. בתנאי שהמדינה ועובדיה יהיו רשאים להשתמש במידע האמור לצורכי עובד ומעביד בלבד, ובכפוף לאמור בסעיף 2 לעיל, ובתנאי שהם יהיו מנועים מלהעבירו או מלגלותו לכל גורם זר - הנני משחרר את מדינת ישראל ועובדיה מחובת הסדויות בדבר מחלותיי וליקויי הגופניים והנפשיים, בעבר ובהווה וכל עוד אני משרת בשירות המדינה, וכן לאחר פרישתי משירות זה - אם אפנה למשרדי הממשלה בענייני מצבי הרפואי.
4. הנני מצהיר שידוע לי כי אם אפסל לתפקיד המיועד מטעמים רפואיים, תופסק עבודתי.
____________ ________________
תאריך חתימת המועמד
5. האחראי או מי שהוסמך על ידו מצהיר כי הסביר למועמד את זכויותיו וחובותיו בנושא הבדיקות הרפואיות וכי המועמד חתם לפניו על טופס זה.
________ _________ ________ __________
תאריך שם החותם תפקיד חתימה
ד. שאלון רפואי (למילוי על ידי המועמד לתפקיד)
בגמר מילוי השאלון יש לצרף אליו "סיכום מידע רפואי" מהרופא המטפל ובדיקות עזר (אם נדרשות), להכניס את החומר למעטפה המצורפת, להדביק את לשונית המעטפה ולהעבירה למשרד השולח.


פרטי העובד
שם משפחה
שם פרטי
מספר זהות
( ( ( ( ( ( ( (
משרד


בשאלות אלה יש לסמן תשובה חיובית אם אחד מהמצבים האלה היה קיים בעבר או עדיין נמשך:
שאלות
לא
כן
אם התשובה חיובית, נא לפרט תאריכים ותיאור ההפרעות, הליקויים והמחלות

1. בעיות נשימה או ריאות - כולל שחפת, אסטמה וברונכיטיס
2. שיתוק ילדים
3. דלקת זיהומית בכבד, צהבת, מחלת כבד אחרת
4. סרטן, גידולים שפירים, ציסטות
5. סכרת
6. אנמיה, לויקמיה, הפרעות אחרות בדם
7. מחלת נפש
8. הפרעה במערכת עצבים
9. פרכוסים, איבודי הכרה
10. כאבי ראש חזקים או מיגרנה
11. בעיות לב כולל מחלות כלי דם ומסתמי לב
12. כאבי גב תכופים או חבלה בגב
13. כל בעיה בעצמות, בפרקים כולל דלקת, נקע, שברים, קטיעות
14. כל בעיה בירכיים, בברכיים, בקרסוליים, ברגליים
15. כל בעיה בידיים, במרפקים, בכתפיים
16. חבלה בראש
17. התעלפויות, סחרחורת
18. פריחות בעור כתוצאה מעבודה
19. אלרגיות
20. רגישות לעשן או אבק
21. לחץ דם גבוה או נמוך
22. דליות ברגליים
23. כיב קיבה, כיב תריסריון, בעיה אחרת בעיכול
24. בקעים (הרניה)
25. בעיות בכיס מרה
26. בעיות בכליות או שלפוחית שתן
27. קוצר נשימה
28. בעיה בדיבור
29. שימוש יתר בתרופות, צריכת יתר של משקאות חריפים, שימוש בסמים
30. הרכבת משקפיים בעבר או בהווה
31. הרכב עדשות מגע בעבר או בהווה
32. ניתוח או מחלה או חבלה בעין
33. עיוורון בעין אחת
34. עיוורון בשתי עיניים או תעודת עיוור
35. בעיית שמיעה או הרכב מכשיר שמיעה
36. הימצאות בתקופת התאוששות מניתוח או הריון
37. הימצאות בהשגחה רפואית קבועה
38. אשפוז בבית חולים בחמש שנים אחרונות
39. מחלות ניווניות
40. אחר

רשימת בדיקות של המועמד לצרף:
( לעובדי בריאות תבחין עור לשחפת
( לעובדי הוראה בדיקת מיתרי קול על ידי רופא אף אוזן גרון
( לנהגים חדות ראיה על ידי גורם מוסמך
( מצורף "סיכום מידע רפואי" מטעם הרופא המטפל
( מצורפת בדיקות עזר
________________ _______________
חתימת המועמד תאריך
ה. אפיון התפקיד המוצע (למילוי על ידי המשרד)
1. מיקום העבודה:
( משרד ( מעבדה ( כיתת לימוד ( סדנה ( אחר, פרט __
2. דרישות גופניות ואופי עבודה מיוחד:
( עבודה משרדית בישיבה ( עבודה משרדית בעמידה
( עבודה הדורשת הרמה או סחיבה של משא *
( עבודה הדורשת הפעלת מכונות תעשייתיות
( נהיגה ( ( מתן הרצאות
( עבודה עם ניידות גבוהה (ממוכן או רגלי)
( עבודה הכוללת קבלת קהל ( עבודה הכוללת טיפול במוגבלים או חולים
3. מאפייני סביבת העבודה:
( רעש* ( אבק או עשן * ( חומרים כימיים * ( חומרים ביולוגיים *
( עבודה בגבהים * ( עבודה במקום סגור ומוגבל *
* סימון X בתחום זה מחייב פירוט נוסף כלהלן:
____________________________________________________________
____________ __________ ____________ ___________
שם ממלא הטופס תואר המשרה חתימה תאריך
(נציג המשרד)
ו. מידע רפואי נוסף (למילוי על ידי רופא שירות המדינה ולפי שיקול דעתו)
הבדיקה שנדרשה
תוצאת הבדיקה שנדרשה


ז. מסקנת רופא שירות המדינה
( כשיר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה.
( כשיר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה בלבד.
( חייב בבדיקה רפואית נוספת כעבור _____________.
( כשיר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה בהגבלת זכויות מחמת מצב בריאותי, לפי חוק שירות המדינה (גימלאות) (נוסח משולב), התש"ל-1970.
( לא כשיר.
מס' סודר

שיעור הגבלה

סעיף ליקוי

1234
________ ________________ _________________
תאריך שם רופא שירות המדינה חתימת רופא שירות המדינה
ח. מסקנת ועדת ערר (אם הוגש ערעור)
( כשיר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה ובל משרה מסוג המשרה הנדונה.
( כשיר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה בלבד.
( חייב בבדיקה רפואית נוספת כעבור _____________.
( כשיר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה בהגבלת זכויות מחמת מצב בריאותי, לפי חוק שירות המדינה (גימלאות) (נוסח משולב), התש"ל-1970.
( לא כשיר.
מס' סודר

שיעור הגבלה

סעיף ליקוי

1234
מס' סודר
תאריך
שם רופא הוועדה
חתימה

1
2
3

__________________________________
1 ק"ת תשס"ט, 836.
____________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ