אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי שירות המדינה (מינויים) (כללים ונוהל לבדיקות רפואיות) (עובדי הכנסת), תשכ"ד-1963

כללי שירות המדינה (מינויים) (כללים ונוהל לבדיקות רפואיות) (עובדי הכנסת), תשכ"ד-1963

כללי שירות המדינה (מינויים) (כללים ונוהל לבדיקות רפואיות) (עובדי הכנסת), תשכ"ד-1963 1
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 32,31,29 ו-41 לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959, קבעה ועדת הכספים של הכנסת כללים אלה:
1. הגדרות
בכללים אלה -
"קופת חולים מוכרת" - אחת מקופות חולים אלה;
(1) קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל;
(2) קופת חולים לעובדים לאומיים;
(3) קופת חולים עממית;
(4) קופת חולים מכבי;
(5) קופת חולים של הציונים הכלליים;
(6) איחוד קופות חולים "אסף";
"מועמד" - אדם המבקש להתמנות עובד בכנסת, לרבות אדם שהורשה להיות מועסק לשעה בהתאם לסעיף 38 לחוק;
"רופא" - רופא ממשלתי כמשמעותו בפקודת בריאות העם, 1940, או ועדה של רופאים שמינה שר הבריאות או מי שהוסמך לכך על ידיו;
"ראש היחידה הרפואית לעובדי המדינה" - רופא אשר שר הבריאות מינה אותו לשמש ראש היחידה הרפואית לעובדי המדינה.
2. בדיקה על ידי קופת חולים מוכרת
בדיקה רפואית של מועמד תבוצע על ידי קופת חולים מוכרת במרפאות האמורות בסעיף 2 לכללי שירות המדינה (מינויים) (כללים ונוהל לבדיקות רפואיות), תשכ"א-1961.
3. נוהל שליחה לקופת חולים מוכרת
(א) מועמד שהוא חבר קופת חולים מוכרת יישלח לבדיקה רפואית אל קופת החולים אליה הוא משתייך.
(ב) מועמד שאינו חבר קופת חולים מוכרת יישלח לבדיקה רפואית אל קופת חולים מוכרת לפי בחירתו.
4. תוצאות הבדיקה
(א) קופת החולים המוכרת תודיע את תוצאות הבדיקה הרפואית ללשכת הבריאות המחוזית של משרד הבריאות שבשטח פעולתה נמצא מקום מגוריו של המועמד, והלשכה תביא את התוצאות בפני הרופא; הרופא רשאי, לפי שיקול דעתו, להזמין את המועמד לבדיקה רפואית נוספת על ידיו או לדרוש ממנו לעבור בדיקות רפואיות נוספות, בין בקופת חולים מוכרת בין במוסדות רפואיים אחרים או על ידי רופאים מוסמכים, ולהמציא לו את ממצאיהם.
(ב) לענין סעיף זה שטח פעולתן של לשכת הבריאות המחוזיות הוא:
(1) לשכת הבריאות המחוזית, ירושלים - מחוז ירושלים;
(2) לשכת הבריאות המחוזית, תל-אביב - מחוזות תל-אביב, המרכז והדרום;
(3) לשכת הבריאות המחוזית, חיפה - מחוזות חיפה והצפון.
5. קביעת הרופא
הרופא יקבע, לאור תוצאות הבדיקות ולאור ידיעות או תעודות בדבר מצב בריאותו של המועמד בעבר או בהווה שנמסרו לו, אם המועמד כשר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה.
6. העברה לראש היחידה הרפואית לעובדי המדינה
הרופא יעביר הענין כאמור להחלטת ראש היחידה הרפואית לעובדי המדינה, אם הוא סבור -
(1) שמועמד הסובל ממחלה או מליקוי גופני או מפגם בהתפתחות, המנויים בתוספת הראשונה לכללי שירות המדינה (מינויים) (כללים ונוהל לבדיקות רפואיות), תשכ"א-1961, כשר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה;
(2) שמועמד שסבל ממחלה או מליקוי גופני המנויים בתוספת הראשונה האמורה, כשר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה אך קיימת אפשרות סבירה שהמועמד יחזור ויסבול מן המחלה או הליקוי הגופני האמורים;
(3) שמועמד למשרה האמורה במספר הסידורי 8 שבטור א' בתוספת השניה לכללי שירות המדינה (מינויים) (כללים ונוהל לבדיקות רפואיות), תשכ"א-1961, שאין מצב בריאותו או לא היה בעבר, כמתואר בטור ב' בתוספת השניה מול אותה המשרה כשר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה;
(4) שמועמד אשר סובל או סבל ממחלה או מליקוי גופני או מפגם בהתפתחות שאינם מנויים בתוספת הראשונה האמורה או אשר מצב בריאותו הוא כמתואר בתוספת השניה האמורה אינו כשר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה לאור הנסיבות הרפואיות של המקרה ולאור דרישות המשרה האמורה.
7. ערר על קביעת רופא
מועמד שלא נתמנה עובד בכנסת עקב הקביעה של הרופא כי אינו כשר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה, רשאי לערור על קביעה זו בפני ראש היחידה הרפואית לעובדי המדינה.
8. ערר על קביעת ראש היחידה הרפואית לעובדי המדינה
מועמד שלא נתמנה עובד בכנסת עקב הקביעה של ראש היחידה הרפואית לעובדי המדינה לפי סעיפים 6 או 7 כי אינו כשר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה, רשאי לערור על קביעה זו בפני ועדה של רופאים שמינה שר הבריאות או מי שהוסמך על ידיו לכך והחלטתה תהיה סופית.
9. הגשת ערר
ערר כאמור בסעיפים 7 ו-8 יוגש על ידי המועמד באמצעות מזכיר הכנסת תוך 14 יום מן היום בו נמסרה לו ההודעה על הקביעה.
10. פטור
אלה פטורים מקיום התנאים האמורים בסעיף 29 לחוק:
(1) מי שעבר לשירות בכנסת בנסיבות האמורות בסעיף 61 לחוק שירות המדינה (גימלאות), תשט"ו-1955 (להלן - חוק הגימלאות);
(2) חייל כמשמעותו בחוק שירות הקבע בצבא-הגנה לישראל (גימלאות), תשי"ד-1954, שעבר לשרת בכנסת כעובד שחוק הגימלאות חל עליו בנסיבות האמורות בסעיף 62 בו, אם סיבת פרישתו משירות קבע איננה נכות או מחלה;
(3) מי שהיה בשירות מטעם המדינה בתפקיד שחוק הגימלאות אינו חל עליו ובעת תחילת שירותו נקבע כאמור בסעיף 29 לחוק שהוא כשר מבחינה רפואית לשרת בתפקיד כאמור, והוא עבר לשרת בכנסת בתפקיד שחוק הגימלאות חל עליו בנסיבות האמורות בסעיף 62 בו.
11. חובת בדיקה
נכה אשר סעיף 30 לחוק חל עליו ואדם העובד כאמור בסעיף 10, חייבים בבדיקה רפואית ובמסירת ידיעות ותעודות בדבר מצב בריאותם כאמור בסעיף 29 לחוק ובכללים אלה.
______________________________
1 ק"ת תשכ"ד, 87.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ