אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי רשות שדות התעופה (הובלת משגורי יבוא ממסוף המטענים בנמל התעופה בן-גוריון), התשמ"ח-1988

כללי רשות שדות התעופה (הובלת משגורי יבוא ממסוף המטענים בנמל התעופה בן-גוריון), התשמ"ח-1988

כללי רשות שדות התעופה (הובלת משגורי יבוא ממסוף המטענים בנמל התעופה בן-גוריון), התשמ"ח-1988 1
בתוקף סמכותה לפי סעיף 30 לחוק רשות שדות התעופה, התשל"ז-1977 (להלן - החוק) ובאישור שר התחבורה, קובעת רשות שדות התעופה כללים אלה:
פרק א': כללי
1. הגדרות (תיקון: תשמ"ח)
בכללים אלה -
"בן משפחה" - כל אחד מאלה: בן הזוג, הורה, אח, אחות, ילדים ובני זוגם של כל אחד מאלה;
"בעלות" - בעלות או שליטה לרבות מכוח הסכם של מקח אגב שכירות;
"הובלה" - הובלת משגורים מהנמל (ברכב מסחרי), שאינה הובלה שאדם מבצע עבור עצמו או עבור בן משפחה;
"המוביל" - הנוהג ברכב או מי שהשליטה ברכב בידו;
"המסוף" - מסוף המטענים בנמל התעופה בן-גוריון שמפעיל ממ"ן;
"המכס" - אגף המכס ומע"מ במשרד האוצר;
"המנהל" - מנהל הנמל או מי שהוא הסמיכו לצורך כללים אלה;
"הנמל" - נמל התעופה בן-גוריון;
"הצו" - צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (שירותי הובלה ושירותי גרורים), התשל"ט - 1978;
"הרשות" - רשות שדות התעופה;
"חניה תפעולית" - מגרש שהועד לחניה תפעולית - לפריקה וטעינה של כלי רכב הממתין לכניסה לרחבה התפעולית;
"כללי השמירה על הסדר" - כללי רשות שדות התעופה (שמירה על הסדר בשדות תעופה), התשמ"ד-1984;
"מחסן ערובה" - כמשמעותו בפקודת המכס;
"ממ"ן" - ממ"ן - מסופי מטען וניטול בע"מ;
"מנהל המסוף" - מי שמכהן כמנהל ממ"ן;
"מסמכי משגור יבוא" - שטר מטען אוירי או טופס איתור טובין, שניהם בלווית רשימון יבוא טובין או רשימון טובין לצריכה בישראל (יבוא בלתי מסחרי), או כל מסמך אחר הדרוש לפי כללים אלה, הכל לפי הענין, כשהוא נושא חותמת נציג המכס, המתירה שחרור הטובין ואישור קופת המכס על תשלום המכס;
"מסמכי משגור יצוא" - שטר מטען אווירי או טופס הוראות משלוח ((Shipper Instructions וטופס אחסון טובין לייצוא בדרך האוויר;
"משאית" - כמשמעותה בצו;
"משגור" - משגור יבוא או יצוא;
"משרד הובלה" - כמשמעותו בצו;
"רכב" ו"רכב מסחרי" - כמשמעותם בפקודת התעבורה;
"רחבה תפעולית" - רחבת הפריקה או רחבת הטעינה שבמסוף;
"רשות הרישוי" - כמשמעותה בפקודת התעבורה;
"שטר מטען" - כמשמעותו בצו;
"תעודת משלוח" - תעודת משלוח של משגור יבוא כשפרטיה ממולאים כדבעי והיא חתומה ביד מי שקבע המנהל;
"תקנות התעבורה" - תקנות התעבורה, התשכ"א-1961.
2. כניסת אדם ברכב למסוף (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יכנס אדם למסוף ברכב, לא ינוע בו, לא יחנהו בו ולא יצא מהמסוף ברכב אלא בדרכים ובנתיבים שקבע לכך המנהל.
(ב) לא יכנס אדם ברכב למסוף לשם טעינת משגור יבוא ולא ירשה לאחר לעשות כן אלא אם כן המוביל מחזיק ברכב העתק היתר תקף שינתן לו לפי פרק ב' ואלא אם כן הוא רכב מסחרי הנושא סימן זיהוי שקבע המנהל.
(ג) סעיף קטן (ב) לא יחול על -
(1) אדם הנכנס למסוף לשם טעינת משגור יבוא ובידו מסמכי משגורי היבוא, ברכב שבבעלותו או בבעלות בן משפחתו או בבעלות תאגיד או משרד ממשלתי או אחר המעסיק אותו, ולהנחת דעת מנהל המסוף הוא, בן משפחתו או אחר המעסיק אותו, הכל לפי הענין, הם הנשגרים של אותו משגור יבוא.
(2) אדם הנכנס למסוף ברכב שבבעלותו או בבעלות מעסיקו, לשם טעינת משגור יבוא אחד או מספר משגורי יבוא, ובידו מסמכים המשגורים האמורים ובלבד שכל המשגורים האמורים מיועדים לנשגר אחד, על פיה זמנה בכתב ומראש לביצוע הובלת משגור היבוא, המציינת את שם הנשגר, מענו, מספר הרכב, שם המוביל וסוג המשגור, בידו אישור לפי סעיף 14, ושילם את דמי האישור שקבע המנהל לענין זה.
3. כניסת אדם לחניה ולרחבה התפעולית (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יכנס אדם ברכב לחניה התפעולית אלא לשם פריקת משגור יצוא או טעינת משגור יבוא ואלא אם כן בידו מסמכי משגור היצוא או היבוא, לפי הענין.
(ב) לא יכנס אדם ברכב לרחבה התפעולית אלא אם כן נקרא לבוא לרחבה התפעולית באמצעות מערכת פיקוד הקריאות במסוף או בכל שיטה אחרת שקבע מנהל המסוף ואלא אם כן הציג לפי דרישה, את מסמכי המשגור.
4. הובלת משגורי יבוא מהמסוף (תיקון: תשמ"ח)
(א) לא יוביל אדם משגורי יבוא מהנמל ברכב, לא יתן שירות של הובלת משגורי יבוא, לא יציע לתת שירות כאמור ולא ירשה לאחר לתיתם, אלא אם כן -
(1) ההובלה מתבצעת ברכב מסחרי שניתן לגביו היתר למשרד הובלה על פי פרק ב' ובהתאם לתנאי ההיתר;
(2) המוביל מועסק על ידי משרד הובלה כאמור ומבצע את ההובלה עבורו;
(3) העתק ההיתר שניתן כאמור בפסקה (1) נמצא ברכב המסחרי;
(4) הרכב המסחרי נושא סימן זיהוי שקבע המנהל;
(5) המוביל ממלא לענין ההובלה אחר הוראת הצו;
(6) טעינת המשגורים על הרכב המסחרי ותנועתם בתחומי המסוף מתבצעת על פי הוראת מנהל המסוף;
(7) בעת ההובלה מחזיק המוביל ברכב המסחרי, לגבי אותו משגור, תעודת משלוח או מסמכי משגור יבוא. היה יעד המשגור מחסן ערובה - מחזיק המוביל ברכב המסחרי את מסמכי משגור היבוא המתייחסים לאותו משגור.
(ב) סעיף קטן (א)(1) עד (5) לא יחול על מוביל המבצע את ההובלה ברכב לפי הוראות סעיף 2(ג).
(ג) לא יטעין אדם משגור יבוא על מונית ולא יוביל ולא ירשה לאחר להוביל מהנמל משגור יבוא במונית אלא אם כן -
(1) נהג המונית מבצע את הנסיעה לפי היתר לנסיעות שירות או לנסיעות מיוחדות מהנמל, או אישור לביצוע נסיעה מיוחדת לפי הזמנה מראש, הכל כאמור בכללי רשות שדות התעופה (הסעת נוסעים במוניות מנמל התעופה בן-גוריון), התשמ"ג-1983.
(2) טעינת המשגורים על המונית ותנועתם בתחומי המסוף מתבצעת על פי הוראת המנהל.
(3) בעת ההובלה יהיו במונית מסמכי המשגור או תעודת משלוח לגבי אותו משגור.
5. איסור שידול (תיקון: תשמ"ח)
לא יציע אדם ולא ישדל במסוף או בקרבתו לתת שירות של הובלת משגורי יבוא ברכב מהמסוף בכל דרך שהיא, לרבות על ידי קריאה או סימן.
6. סימן זיהוי (תיקון: תשמ"ח)
(א) רכב מסחרי שניתן לגביו היתר לפי פרק ב' והמופעל בנמל דרך קבע בתקופת ההיתר, ישא סימן זיהוי שקבע המנהל ואשר התירה רשות הרישוי.
(ב) המנהל רשאי לקבוע כי רכב מסחרי שניתן לגביו היתר, כאמור, שאינו מופעל בנמל דרך קבע, ישא סימן זיהוי בצורה, בגודל ובצבע שקבע המנהל, בין לאותה תקופה או עונה שלה שנה ובין לכל תקופת ההיתר.
פרק ב': היתר להובלת משגורי יבוא מהנמל
7. תנאים למתן ההיתר (תיקון: תשמ"ח)
(א) מנהל המסוף יתן היתר להובלת משגורי יבוא מהנמל לתאגיד הרשום כחוק המחזיק ברשיון למשרד הובלה תקף שניתן לו על פי הצו אם נתקיימו, להנחת דעתו של מנהל המסוף, כל אלה:
(1) הרשות נתנה לתאגיד הרשאה על פי סעיף 15 לכללי השמירה על הסדר;
(2) לרשות התאגיד משרד מתאים במסוף המשמש באורח מלא וייחודי לניהול עסקי הובלה;
(3) הומצאו למנהל המסוף אישורים ממשטרת ישראל על העדר הרשעות במרשם הפלילי לגבי כל אחד מהעובדים והנהגים שהתאגיד מעסיק, או אם הורשעו בעבירה מסוג העבירות המנויות בתוספת - חלפה תקופת ההתיישנות כמשמעותה בסעיף 14 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981.
הרשעה בעבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי כל חיקוק לא תיחשב הרשעה לענין סעיף זה;
הורשע עובד או נהג בעבירה על בטחון המדינה לפי פרק ז' של חלק ב' לחוק העונשין, התשל"ז-1977, לא יועסק בהובלת משגורי יצוא לנמל או בהובלת משגורי יבוא מהנמל.
(4) אין בביצוע ההובלה על ידי התאגיד המבקש כדי לפגוע בבטחון המדינה, בשלום הציבור, בבטחונו או בבטיחותו ובבטחון הנמל או מיתקן ממיתקניו או בבטיחותם.
(ב) מנהל המסוף יעביר למנהל העתק מההיתר שנתן לפי סעיף קטן (א).
8. תקופת ההיתר (תיקון: תשמ"ח)
תקפו של היתר לפי פרק זה יהיה לתקופה של שנה אחת, זולת אם נקבעה בו תקופה קצרה יותר.
9. איסור העברת היתר (תיקון: תשמ"ח)
היתר שניתן לפי כללים אלה אינו ניתן להעברה לאחר.
10. הצגת העתק (תיקון: תשמ"ח)
המוביל רכב מסחרי על פי פרק זה, יציג בשער היציאה מהמסוף או מהנמל את העתק ההיתר לפי דרישתו של שוטר או של אדם אחר שמינה המנהל לענין זה.
פרק ג': ביטול או התליית היתר
11. התליית היתר או ביטולו (תיקון: תשמ"ח)
(א) מנהל המסוף, לאחר התייעצות עם המנהל, רשאי להתלות היתר שנתן לפי פרק ב' או לבטלו אם ראה כי מי שקיבל את ההיתר אינו מקיים את התנאים שנקבעו בו או בכללים אלה; התלה מנהל המסוף היתר או ביטלו - יודיע על כך למנהל.
(ב) פעל מנהל המסוף כאמור בסעיף קטן (א), יעביר העתק מהודעת ההתליה או הביטול לידי המנהל.
(ג) הותלה או בוטל היתר שניתן לפי פרק ב', לא יהא רשאי מקבל ההיתר לפעול לפי ההרשאה שניתנה לו לענין זה, על פי סעיף 15 לכללי השמירה על הסדר.
12. החזרת היתר (תיקון: תשמ"ח)
הותלה או בוטל היתר לפי פרק זה, יחזיר מקבל ההיתר את ההיתר למנהל המסוף תוך שבעה ימים מתאריך ההודעה על החלטת מנהל המסוף להתלות את הרשיון או לבטלו, יסיר כל סימן זיהוי שנקבע לפי כללים אלה ויחזירו למנהל המסוף.
13. איסור כניסה (תיקון: תשמ"ח)
(א) מנהל המסוף רשאי לאסור על כניסתו למסוף של אדם המועסק אצל מי שקיבל היתר לפי פרק ב' (להלן - מועסק) אם מצא שהמועסק הפר תנאי מתנאי ההיתר או שיש בהתנהגותו כדי להפר את שלום הציבור או בטחונו.
(ב) מנהל המסוף רשאי לאסור על כניסתו למסוף של מועסק אם הגיע לידיעתו שהמועסק הורשע בעבירה מסוג העבירות המנויות בתוספת ולא חלפו מספר השנים כאמור בסעיף 7(א), או שהמועסק עבר עבירה של בטחון המדינה, כאמור באותו סעיף, או היה משפט פלילי תלוי ועומד נגדו בשל עבירה מהעבירות מהסוגים כאמור.
(ג) אסר מנהל המסוף כניסה כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) -
(1) לא יכנס למסוף מי שכניסתו נאסרה.
(2) מנהל המסוף יודיע למנהל על איסור כאמור.
פרק ד': איסור חד-פעמי לביצוע הובלה
14. אישור חד-פעמי (תיקון: תשמ"ח)
(א) מנהל המסוף או מי שהוא מינה רשאי לתת לאדם הממלא אחר האמור בסעיף 2(ג)(2) אישור חד-פעמי לביצוע הובלה.
(ב) אישור לביצוע הובלה כאמור בסעיף קטן (א) ישא תאריך ושעת הנסיעה, שם הנהג, מספר הרכב, יעד הנסיעה ושם הנשגר.
פרק ה': הוראות שונות
15. שמירת דינים (תיקון: תשמ"ח)
אין בכללים אלה כדי לפגוע בהוראות כל דין.
16. סמכויות מפקחים (תיקון: תשמ"ח)
(א) לצורך פיקוח על ביצוע כללים אלה רשאי המנהל למנות מפקחים לאחר שנועץ במנהל המסוף.
(ב) לא יפריע אדם למפקח ולא ימנע אותו מהשתמש בסמכויותיו.
17. עונשין (תיקון: תשמ"ח)
אי קיום הוראה מהוראות סעיפים 2(א) ו-(ב), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13(ג), 14 ו- 16(ב) לכללים אלה מהווה עבירה.
18. תחילה (תיקון: תשמ"ח)
תחילתם של כללים אלה - ששה חדשים מיום פרסומם.
תוספת
עבירות לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977, למעט סעיפים 164, 163א, 174, עד 183, 195 עד 197, 312 עד 321, 359 ו-489 עד 496.
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ח, 862.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ