אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי רשות השידור (תשדירי פרסומת והודעות ברדיו), התשנ"ג-1993

כללי רשות השידור (תשדירי פרסומת והודעות ברדיו), התשנ"ג-1993

כללי רשות השידור (תשדירי פרסומת והודעות ברדיו), התשנ"ג-1993 1
בתוקף סמכותו לפי סעיפים 25א(ב)(2) ו-(ה) ו-33 לחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965, בהתייעצות עם המנהל הכללי, באישור השר ולאחר הודעה לועדת החינוך והתרבות של הכנסת לענין פרקים ב' ו-ג', קובע הועד המנהל של רשות השידור כללים אלה:
פרק א': כללי
1. הגדרות
בכללים אלה -
"הרשות" - רשות השידור;
"המנהל הכללי" - המנהל הכללי של הרשות או מי שהוא הסמיכו;
"חברת השירותים" - החברה הנותנת לרשות, על-פי הסכם, שירותים בקשר להזמנה, הכנה או הפקה של פרסומת;
"פרסומת" - תשדיר פרסומת, תשדיר חסות או הודעה, המשודרים ברדיו תמורת תשלום לרשות;
"מפרסם" - אדם היוזם פרסומת לעצמו, למוצר שהוא מספק או לשירות שהוא נותן;
"פרסומאי" - אדם המפיק בשכר פרסומת עבור מפרסם ומייצג אותו בפני חברת השירותים והרשות;
"תשדיר חסות" - תשדיר המייחס חסות של מפרסם על שידור או על תכנית;
"הודעה" - מסירת ידיעה לציבור.
2. שידור פרסומת
פרסומת שהוזמנה, הוכנה או הופקה בידי הרשות או באמצעות חברת השירותים תשודר בכפוף לקבוע בכללים אלה ובתנאים הקבועים בהם.
פרק ב': אישור פרסומת לשידור
3. אישור שידור פרסומת
שידור פרסומת טעון אישור המנהל הכללי.
4. סירוב אישור פרסומת
המנהל הכללי לא יאשר שידור פרסומת האסורה לפי פרק ג'; בנוסף על האמור בפרק ג' רשאי הוא שלא לאשר שידור פרסומת שיש בה, לדעתו, טעם לפגם מבחינה מוסרית או ציבורית, פגיעה בטעם הטוב או בסדר הציבורי או שהיא מזיקה לציבור.
5. ביטול אישור לשידור
המנהל הכללי רשאי לבטל אישור לשידור פרסומת, או להפסיק שידור פרסומת, אם נוכח לדעת כי אין מתקיימים בה הוראות כללים אלה.
6. ערר
על החלטת המנהל הכללי שלא לאשר שידור פרסומת או לבטל אישור שניתן, רשאי מפרסם לערור בפני ועדת ערר שמינה הועד המנהל של הרשות מבין חבריו וחברי המליאה.
פרק ג': איסורים ומגבלות על פרסומת
7. פרסומת אסורה
פרסומת אסורה לשידור אם, לדעת המנהל הכללי, היא כוללת אחד מאלה:
(1) דבר הנוגד את חוקי המדינה;
(2) תעמולה מפלגתית, או תשדיר בענין השנוי במחלוקת פוליטית או אידיאולוגית בציבור, לרבות בדרך של קריאה לשינוי חקיקה בנושאים אלה.
(3) פגיעה בדת, בלאום, בעדה, או במין, לרבות פגיעה ברגשות הדתיים של חלק זה או אחר מאוכלוסיית המדינה, או כוללת דברים העלולים לפגוע ברגשותיהם של מיעוטים היושבים בישראל;
(4) שמות של בני אדם או תאגידים בלי שניטלה רשותם לכך בכתב ומראש;
(5) קללות, דברי תועבה או אלימות מילולית, במפורש או במשתמע;
(6) דברי לעז, דיבה או השמצה.
(7) דבר הנוגד את חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, והתקנות שעל פיו; ובמיוחד פרסומת שיש בה כדי להטעות כמפורט להלן:
(א) הגזמה לגבי איכות המוצר או השירות או ייחוס למצרך או לשירות מעלות או תכונות שלא ניתן להוכיחן;
(ב) השוואה מטעה של מחיר עם מחירי מצרכים או שירותים אחרים, או השוואה בלתי הוגנת עם מוצריו או שירותיו של המתחרה או המבזה את המתחרה או פוגעת בו;
(8) דברים העלולים לזרוע בהלה או פחד בציבור, בין היתר לענין סכנת מחלה, או המנצלים אמונות תפלות.
(9) פרסומת לגורמים מסיונריים וכתות.
(10) חוות דעה של רופא, מרפא או אחות, המובאת במישרין או בעקיפין, לגבי טיב מוצר או שירות וסגולותיו ואין נפקה מינה אם דמויותיהם ושמותיהם של אלה אינם קיימים במציאות;
(11) פרסומת לתכשירים או לתרופות המתיימרים לרפא מחלות, מומים ופגמים פיסיולוגיים למיניהם, אלא אם כן הוכחה יעילותם ובטיחות השימוש בהם לפי אישור מראש מאת משרד הבריאות, למעט תרופות המיוצרות בידי מפעל מוכר, להקלת כאב-ראש, מכאוב שיניים, הצטננות וכדומה;
(12) שימוש בסטריאוטיפים המציגים בני אדם, בין היתר, כאובייקטים מיניים, כחפצים, כחסרי אונים, או כילדותיים, או הפוגעים בשוויון בין המינים;
(13) סיגריות ומוצרי טבק אחרים.
(14) פרסומת הנוגעת לשירותים כמפורט להלן:
(א) בעלי מקצוע שאין לפרסמם, כגון רופאים, רופאי שיניים ועורכי דין;
(ב) מגידי עתידות, יועצים לענינים שבנפש, אסטרולוגים וכיוצא באלה;
(ג) בנושאי שידוכין, התכתבות והיכרות למיניהם, תקשורת בעניני מין, נערות ליווי, עיסוי, זנות, מכירת אבזרי מין, למעט אמצעי מניעה.
8. תשדירי חסות אסורים
(א) תשדיר חסות אסור אם לדעת המנהל הכללי נתקיים בו אחד מאלה:
(1) למפרסם או לפרסומאי יש ענין אישי, מסחרי, או מפלגתי-פוליטי בתוכן השידור או התוכנית או בחלקם, לרבות קשרי מסחר עם אחד המשתתפים בהם;
(2) עלול להיווצר רושם בציבור, כי למפרסם יש ענין אישי, מסחרי או מפלגתי-פוליטי בתוכן השידור או התוכנית, כולם או חלקם;
(3) תשדיר החסות הוא של גוף מפלגתי-פוליטי, בין במישרין ובין בעקיפין;
(4) פרסומו כרוך בהקניית זכויות כלשהן בתכנית או בשידור למפרסם או לאחרים;
(5) פרסומו מותנה, בין במפורש ובין מכללא, בתנאי כלשהו, לרבות השפעה על תהליך ההפקה והעריכה, או זכות בקורת מראש על התוכנית.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), בתכנית שיש בה חידונים, שעשועונים ומשחקי רדיו שבשלהם מוענקים פרסים לזוכים מטעם מפרסם שאיננו גוף מפלגתי-פוליטי או גוף שיש לו ענין מפלגתי-פוליטי בתוכן התכנית, יכול שהרשות תשתף אותו בייעוץ לפעולות הקשורות בנושאים הנוגעים לחידונים, שעשועונים ומשחקי רדיו כאמור, ויהיה מותר לשדר תשדיר חסות מטעמו לאותה תכנית.
9. נוסח אסור לפרסומת
פרסומת הפותחת באחד הביטויים שלהלן או בדומה להם או הכוללת אותם, אסורה:
(1) "הנה הודעה חשובה";
(2) "אנו מפסיקים את שידורינו";
(3) "הצילו" לרבות קריאה, איתות או אמצעי קולי אחר המזוהים עם בקשת עזרה או התראה על סכנה;
(4) צליל חיוג או צליל הצלצול של טלפון.
פרק ד': הכנת פרסומת לשידור
10. שילוב פרסומת בשידורים
פרסומת לא תהווה חלק בלתי נפרד מתכנית משודרת אלא תשודר במשבצות במסגרת לוח השידורים שנקבעו מראש, בפערים שבין התכניות, לפניהן, אחריהן או בהפסקות סבירות מתוכננות מראש בתוכן.
11. קביעת משבצות לפרסומת
המשבצות המיועדות לפרסומת כאמור בסעיף 10 ייקבעו בהתאם למדיניות התכנון הכללית של רשות השידור ובהתייעצות עם חברת השירותים.
12. צורת הגשת פרסומת
פרסומת יכול שתוגש מהקלטה, בהגשה חיה או בשילוב של שניהם.
13. פרסומת בהגשה חיה
פרסומת בהגשה חיה יכול שתוגש במדור פרסומי, בפינת הודעות או במדורים המיועדים לדיווח בקשר למוסדות לימוד, מופעי בידור, אירועי שעשועים, תערוכות, מסעדות, חדרי אוכל ובתי עסק או במקרים אחרים בנסיבות שהזמן גרמן; לענין זה, "פינת הודעות" - קובץ הודעות המשודרות על רקע מוסיקלי או בלעדיו בפרקי זמן או במשבצות שנקבעו לפי סעיף 10.
14. מדור פרסומי
(א) המנהל הכללי רשאי לקבוע כי בסמוך לתכנית המוקדשת לנושא יחודי, ישודר, באותו נושא, מדור פרסומי שלא יעלה על חמש דקות, שבו משתתף, דרך כלל, נציג מטעם מפרסם.
(ב) המדור הפרסומי ישודר לאחר סיום מלא של התכנית המוקדשת לאותו נושא יחודי תוך שמירת פערים בינו ובין התכנית שלפניו ואחריו, בדרך שיקבע המנהל הכללי.
(ג) ניתן לשדר תשדיר חסות בקשר למדור פרסומי כאמור בסעיף קטן (א), ואולם מי שנתן חסותו למדור הפרסומי לא יוכל לתת חסותו לתכנית שהוקדשה לאותו נושא יחודי.
15. תנאים נוספים לשידור פרסומת מראש
לא תשודר פרסומת אלא אם כן נתקיימו בה תנאים נוספים אלה:
(1) הפרסומת אושרה מראש להקלטה מבחינת המבנה, האיכות הטכנית והאומנותית;
(2) הפרסומת אושרה לשידור לאחר הקלטתה;
(3) בפרסומת מתקיים הנהוג ברשות לגבי דיוק הלשון והמבטא;
(4) הקלטת הפרסומת הורכבה והוכנה לשידור בידי חברת השירותים על פי המפרטים הטכניים של רשות השידור;
(5) לשילוב של מנגינה או שיר ומנגינה וביצועם בפרסומת הוגשה הסכמתם בכתב של כל בעלי הזכויות בהם מכוח חוק זכויות יוצרים, 1911, או חוק זכויות מבצעים, התשמ"ד-1984.
16. משך שידור פרסומת
המנהל הכללי יקבע, בהתייעצות עם חברת השירותים, את משך הזמן לשידור של פרסומת והוא רשאי לקבוע משך זמן שונה לסוגי פרסומת שונים בהתחשב באופיים, מועד שידורם וגורמים אחרים.
פרק ה': הזמנת פרסומת ושידורה
17. הגדרה
בפרק זה ובפרק ו', "המזמין" - פרסומאי המייצג מפרסם בפני חברת השירותים בקשר לפרסומת, ובאין כזה - המפרסם.
18. הגשת הזמנות לפרסומת
הזמנה לפרסומת תוגש בידי המזמין לחברת השירותים שבועיים לפחות לפני מועד תחילת שידורה; ההזמנה תהיה חתומה בידי המפרסם והפרסומאי.
19. הגשת נוסח הפרסומת
(א) נוסח הפרסומת המיועד להקלטה יוגש לא יאוחר משמונה ימים לפני המועד שנועד לתחילת שידורה ונוסח המיועד להגשה חיה יוגש לא יאוחר משלושה ימים לפני המועד האמור.
(ב) נוסח הפרסומת יוגש כשהוא מנוקד.
(ג) שמות וכינויים לועזיים ומלים לועזיות הנכללים בפרסומת ייכתבו בהזמנה גם באותיות לטיניות.
20. אישור הזמנות
קבלת הזמנה לפרסומת תאושר בידי חברת השירותים אלא אם כן סירב המנהל הכללי לשדרה לפי סעיף 4; הודעה על אישורה או דחייתה של פרסומת תימסר בידי חברת השירותים למזמין; היה המזמין המפרסם - יצורף לאישור הנמסר העתק מכללים אלה.
21. תיקון פרסומת ע"י הרשות
הרשות רשאית לתקן או ללטש נוסח פרסומת מבחינת לשונה, התאמתה לתנאי השידור או סבירות ההפקה לשידור.
22. אחריות לתוכן פרסומת
המפרסם יהא אחראי כלפי הרשות וכלפי כל אדם אחר לתוכן הפרסומת שתשודר.
23. שינויים בפרסומת
(א) מזמין רשאי, בכתב, לבקש הכנסת שינויים בפרסומת שאת שידורה הזמין, לרבות - בהסכמת חב' השירותים - החלפת המוצר או השירות נושא הפרסומת למוצר או לשירות אחר שהמפרסם עוסק בו וכן לתת הוראות או הודעות בקשר לכך, ויראו אותם כחלק מההזמנה מעת שאושרה קבלתם בידי חברת השירותים.
(ב) ביקש מזמין להכניס שינויים בפרסומת אחרי שאושרה לשידור, היא תשודר בנוסח שאושר עד שתתוקן כמבוקש, זולת אם ביקש המפרסם שלא לשדרה במתכונתה המקורית.
24. בקשה לדחיית שידור פרסומת
מזמין רשאי לבקש לדחות מועד תחילת שידור פרסומת עד תום ששה שבועות מיום שהוזמנה לפי סעיף 18, ומועד השידור יידחה אם נמצאו מקומות פנויים מתאימים לשידור.
25. ביטול הזמנת פרסומת
מזמין רשאי בכל עת לבטל את הזמנתו, בהודעה לחברת השירותים.
26. הפסקת שידור פירסומת שאישורה בוטל
בוטל אישור שידור פרסומת לפי סעיף 5, יופסקו לאלתר שידורי אותה פרסומת.
27. מועד שידור פרסומת
(א) פרסומת תשודר במועד ובמשבצת שנקבעו לכך.
(ב) לא שודרה פרסומת במועדה או במשבצת שנקבעה לכך בשל תקלה במהלך השידור, תשודר הפרסומת, במידת האפשר, במסגרת אותו שידור במשבצת אחרת.
(ג) לא שודרה פרסומת במועדה שלא בשל תקלה במהלך השידור או ששובש שידור הפרסומת באופן שלא ניתן להבינה, תשודר הפרסומת במועד מתאים אחר.
28. ביטול שידור
בוטל שידור או חלק ממנו, לרבות הודעות הפרסומת ששובצו בו כדי לשדר במקומו שידור אחר שהוא, לדעת המנהל הכללי, בעל ערך מיוחד ולא נכללים בו שידורי פרסומת, תמסור חברת השירותים הודעה על כך למזמין והפרסומת תשודר במועד מתאים אחר.
29. ביטול הזמנות לאחר ביטול שידור
מזמין שפרסומת שהזמין לא שודרה במועדה כאמור בסעיפים 27(ג) או 28, רשאי לבקש כי הפרסומת שהזמין לא תשודר אם עבר זמנה.
30. העברת זמן שידור
זמן שידור שהוקצב למפרסם לביצוע פרסומות מטעמו ישמש לביצוע הזמנות של אותו מפרסם בלבד, ואין המפרסם רשאי להעבירו לשידור פרסומת של אחר, אלא בהסכמת חברת השירותים.
פרק ו': המפרסם והפרסומאי
31. קשר עם חברת השירותים
כל קשר, בקשה או הודעה של מזמין בענין הזמנה, הפקה, עריכה ושידור של פרסומת יופנו לחברת השירותים בלבד.
32. איסור קשר עם עובדי הרשות בענין תכנית
(א) המפרסם והפרסומאי שהזמינו פרסומת לא יתערבו ברשות השידור בתהליך ההפקה, העריכה והשידור של התכנית או המישדר שאליהם קשורה אותה פרסומת ולא יבקשו לעצמם השפעה על תהליכים אלה, במישרין או בעקיפין.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), בתכנית שסעיף 8(ב) חל עליה תהיה הרשות רשאית לבקש את המפרסם או הפרסומאי לייעץ בפעולות הקשורות בנושאים הנוגעים לחידונים, שעשועונים, משחקי רדיו וכיוצא באלה הכלולים באותה תכנית.
33. איסור התקשרות עם עובדי הרשות
לא יתקשרו המפרסם או הפרסומאי, במישרין או בעקיפין, לצורך קידום עסקיהם בדרך כלשהי, עם מי שמשתתף, בין כקריין ובין כעורך, כמפיק ובין בדרך אחרת, במישדר שבו או בקשר אליו הם הזמינו שידור פרסומת.
34. איסור שימוש בהקלטות פרסומת
נתקבלה פרסומת מוקלטת לשידור, לא ישתמש המזמין באותה הקלטה להזמנה או לשידור של פרסומת אחרת או לשימוש בערוץ שידור אחר או באמצעי פרסומת קולי אחר ללא היתר מאת חברת השירותים.
35. איסור השתתפות בתחרויות
עובדי המפרסם והפרסומאי וכן בני משפחותיהם לא ישתתפו בכל חידון, שעשועון ומשחק רדיו (להלן - תחרות) שבשידור שלגביו משודרת הפרסומת שהוזמנה על ידם או מטעמם, והם לא יהיו זכאים לכל פרס הניתן במסגרת תחרות כזו.
פרק ז': תשלומים
36. מחיר פרסומת
בתמורה לשידור פרסומת ישולם לרשות, באמצעות חברת השירותים המחיר שנקבע במחירון שפרסמה חברת השירותים.
37. תשלום בעד תיקונים בפרסומת
מפרסם ישא בתשלום עבור שכתוב, עריכה או הקלטה מחדש של פרסומת מוקלטת שלא אושרה לשידור, או תיקונים שנעשו כאמור בסעיף 21 או לפי בקשתו כאמור בסעיף 23, כאילו היתה זו הזמנה חדשה לביצוע אותן פעולות.
38. תשלום בעד הזמנות שבוטלו
מפרסם שביטל הזמנתו כאמור בסעיף 25, או שביקש לדחות שידורה כאמור בסעיף 24, יהא חייב בתשלום כאילו שודרה זולת אם נתקיימו שני אלה:
(1) הבקשה הוגשה מטעמים שלדעת חברת השירותים אין למפרסם שליטה עליהם;
(2) הבקשה הוגשה חודשיים מראש לגבי הזמנה לשידור פרסומת במשך ששה חודשים או יותר, או חודש מראש לגבי הזמנה לשידור פרסומת במשך חודשיים עד ששה חודשים.
39. החזרת תשלומים בגין אי שידור
(א) מפרסם יהא זכאי להשבה, בדרך של זיכוי חשבונו, של כל סכום שחוייב בו עבור פרסומת שלא שודרה מטעמים שאין לרשות שליטה עליהם לרבות שביתה, השבתה או ביטול שידור, אך לא יהא זכאי לפיצוי אחר כלשהו.
(ב) הופסקו שידורי פרסומת לפי סעיף 26, 27(ג) או 28, יזוכה חשבון המפרסם בכל סכום שחוייב בו בעד הפרסומת שעדיין לא שודרה ולא יהיה זכאי לפיצוי אחר כלשהו.
40. אחריות לפרסים
מפרסם ישא בכל הוצאה בקשר לפרס שנתן במסגרת שידור פרסומת או בתכנית שלגביה שודר תשדיר חסות מטעמו, והוא ישא באחריות בלעדית להענקתו לזוכה במועד שנקבע בעת הזמנת הפרסומת.
41. אחריות המפרסם ותשלום בעד זכויות יוצרים
(א) מפרסם ישא בכל תשלום שיש לשלמו לבעל זכות יוצרים לפי חוק זכויות יוצרים, 1911, או לבעל זכות מבצעים לפי חוק זכויות מבצעים, התשמ"ד-1984 בעד השימוש ביצירה או ביצועה בפרסומת שהזמין.
(ב) המפרסם יהיה אחראי לכל תביעה שתוגש נגד הרשות או חברת השירותים או עובדיהם, בשל הפרת זכויות כאמור.
42. אחריות הפרסומאי
הפרסומאי ישא באחריות כלפי הרשות וחברת השירותים לכל תשלום המגיע בקשר לשידור פרסומת שהוזמנה באמצעותו או שהוא יצג את המפרסם לענינה כלפי חברת השירותים או הרשות.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ג, 949.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ