אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי רשות השידור (ממונה על קבילות הציבור), התשנ"ז-1996

כללי רשות השידור (ממונה על קבילות הציבור), התשנ"ז-1996

כללי רשות השידור (ממונה על קבילות הציבור), התשנ"ז-1996 1
בתוקף סמכותו לפי סעיפים 22א(ב) ו-33 לחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965, באישור השר ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, קובע הוועד המנהל את הכללים הבאים:
פרק א' - פרשנות
1. הגדרות
בכללים אלה -
"הרשות" - רשות השידור;
"המנהל הכללי" - המנהל הכללי של הרשות;
"הממונה" - הממונה על קבילות הציבור ברשות.
פרק ב' - תלונה לממונה
2. זכות הפניה לממונה
כל אדם רשאי לפנות לממונה, לקבול או להתלונן בפניו על כל ענין הנוגע למשדרי הרשות או לאופן פעולתה של הרשות (להלן - תלונה).
3. הגשת תלונה
התלונה תוגש בכתב במישרין לממונה, היא תהיה חתומה ביד המתלונן ויצוינו בה שמו ומענו, תיאור הענין שעליו נסבה התלונה, המועד שבו אירע וכל פרט אחר הנוגע לענין והעשוי לסייע לבירור יעיל של התלונה.
4. סמכויות מקבילות
(א) ראה הממונה כי גוף אחר ברשות מוסמך לדון, להכריע או להשיב על התלונה שנשלחה אליו, רשאי הוא שלא לטפל בה אלא להעבירה לטיפולו של אותו גוף לאחר שדיווח על כך לוועד המנהל.
(ב) העביר הממונה תלונה לגוף אחר ברשות, יודיע על כך למתלונן בכתב.
5. תלונות שאין לברר אותן
(א) לא יהיה בירור בתלונות אלו:
(1) תלונה בענין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו;
(2) תלונה שהממונה סבור שהיא קנטרנית או טורדנית;
(3) תלונה בענין שלגביו כבר הוגשה תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור לפי פרק השביעי של חוק מבקר המדינה (נוסח משולב), התשי"ח-1958.
(ב) הוגשה תלונה שלפי סעיף קטן (א) אין לברר אותה, יודיע הממונה למתלונן בכתב שלא יטפל בה ויציין את הנימוקים לכך.
6. אופן הבירור
(א) הממונה רשאי לברר את התלונה בכל דרך שיראה לנכון והוא אינו קשור להוראה שבסדר דין או בדיני ראיות.
(ב) הממונה יביא את התלונה לידיעת מי שהיא נוגעת אליו ויתן לו הזדמנות נאותה להשיב עליה; הממונה רשאי לדרוש כי התשובה על התלונה תעשה בתוך תקופה שיקבע.
(ג) הממונה רשאי גם לשמוע את המתלונן, את מי שהתלונה נוגעת לו וכל אדם אחר, אם ראה בכך תועלת.
(ד) לצורך הבירור רשאי הממונה לדרוש מכל עובד או בעל תפקיד ברשות להתייצב לפניו ולתת לו, תוך תקופה שיקבע בדרישה ובאופן שיקבע, כל ידיעה או מסמך העשויים לדעת הממונה לעזור בבירור התלונה; מי שנדרש להתייצב או למסור ידיעה או מסמך כאמור, חייב למלא אחר הדרישה והוראות סעיף 11 לחוק ועדות חקירה, התשכ"ט-1968, יחולו, בשינויים המחויבים, על סירוב למלא אחר הדרישה.
7. הפסקת הבירור
(א) הממונה יפסיק בירור תלונה אם ראה כי לכתחילה לא היה מקום לבירורה, ורשאי הוא להפסיקו אם ראה שענין התלונה בא על תיקונו או שהמתלונן ביטל את תלונתו.
(ב) הממונה יודיע למתלונן ולמי שהתלונה נוגעת לו, בכתב, שהפסיק את הבירור ויציין את הנימוקים לכך.
8. ממצאי הממונה
מצא הממונה, בתום הליך הבירור שהתלונה היתה מוצדקת, כולה או מקצתה, ינהגו כמפורט להלן:
(1) ימסור על כך הודעה מנומקת בכתב למתלונן ולמי שהתלונה עליו;
(2) העלה בירור התלונה קיומו של ליקוי - רשאי הממונה להצביע לפני מי שהתלונה עליו על הצורך בתיקון הליקוי ועל הדרך והמועד לכך;
(3) מי שהתלונה עליו או הממונה עליו, יודיע לממונה תוך המועד שנקבע כאמור בפסקה (2) על האמצעים שנקטו לתיקון הליקוי;
(4) הצביע הממונה על הצורך בתיקון ליקוי כאמור בפסקה (2) - תעקוב ועדת הביקורת של מליאת הרשות אחר יישום המלצותיו;
(5) העלה בירור התלונה חשד שנעברה עבירה פלילית - יביא הממונה את הדבר לידיעת היועץ המשפטי של הרשות ויודיע על כך ליועץ המשפטי לממשלה;
(6) רשאי הממונה לפנות למנהל הכללי בכתב בדרישה שיורה לשדר את ממצאיו בשידורי הטלוויזיה או הרדיו.
9. שידור הממצאים
(א) המנהל הכללי של הרשות, או מי שהוא הסמיכו לכך, יורה על אופן שידור ממצאי הממונה כאמור בסעיף 8(6), בשים לב להמלצת הממונה.
(ב) הממצאים ישודרו, ככל האפשר בנסיבות הענין, באותה מסגרת שבה שודר המישדר שבעטיו נגרמה הפגיעה ובסמוך לאחר שידורו.
(ג) בעת שידור הממצאים יצוין כי הם ממצאי הממונה ויצוין מועד השידור המקורי שבו נעשתה הפגיעה כאמור.
10. ממצא שלילי
מצא הממונה כי אין יסוד לתלונה יודיע על ממצאיו למתלונן וכן למי שהתלונה נוגעת אליו.
11. דין וחשבון
(א) הממונה יגיש למליאה, אחת לשנה לפחות, דין וחשבון על פעולותיו.
(ב) משהוגש דין וחשבון כאמור בסעיף קטן (א), הוא יהיה פתוח לעיון הציבור.
(ג) דין וחשבון שהגיש הממונה וכן כל מסמך אחר שפרסם או הכין במסגרת מילוי תפקידו, או הודעה שנמסרה לו אגב מילוי תפקידו, לא ישמשו ראיה בהליך משפטי או משמעתי.
12. פרסום
(א) הרשות תפרסם ברשומות הודעה על מינויו של הממונה וכן הודעה על
מענו לצורך הגשת תלונות.
(ב) הרשות תפרסם מזמן לזמן, לפי הנחיות המנהל הכללי, הודעות באמצעי התקשורת ובהן שמו של הממונה והמען לפניות אליו.
13. אי-תלות
אין על הממונה מרות בענין מילוי תפקידיו לפי כללים אלה, זולת מרותו של הדין.
______________________________
1 ק"ת תשנ"ז, 200.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ