אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי רשות הנמלים (נוהל לישיבות ולדיונים) תשל"ה-1974

כללי רשות הנמלים (נוהל לישיבות ולדיונים) תשל"ה-1974

כללי רשות הנמלים (נוהל לישיבות ולדיונים) תשל"ה-1974 1
בתוקף סמכויותיה לפי סעיפים 15(א), 15(ב) ו-22 לחוק רשות הנמלים, תשכ"א-1961, מתקינה רשות הנמלים כללים אלה:
פרק א': פרשנות
1. הגדרות
בכללים אלה:
"הרשות" - רשות הנמלים;
"היושב ראש" - יושב ראש הרשות, ובהעדרו - סגן יושב ראש הרשות, שמונו לפי סעיף 6(ד) לחוק;
"מנהל הרשות" - המנהל הכללי של הרשות שמונה לפי סעיף 17 לחוק.
פרק ב': ישיבות הרשות
2. כינוס הרשות
היושב ראש יכנס את הרשות לישיבה לפחות עשר פעמים בשנה ובנוסף לכך בכל אחת מאלה:
(1) על פי בקשת שר התחבורה;
(2) על פי בקשת מנהל הרשות;
(3) על פי בקשה חתומה בידי לא פחות משליש ממספר חברי הרשות;
(4) כל אימת שהוא רואה צורך לכנס ישיבה כדי לדון בנושא מסויים.
3. קביעת סדר היום
(א) היושב-ראש יקבע את סדר היום לישיבות הרשות; סדר היום יכלול לפחות סעיפים אלה:
(1) דו"ח מנהל הרשות על פעולות הרשות מאז הישיבה הקודמת;
(2) אישור החלטות הרשות שנתקבלו בישיבתה הקודמת;
(3) כל ענין שפורט בבקשה לפי סעיף 2(1);
(4) כל ענין שפורט בבקשה לפי סעיף 2(2), (3) או (4) בהתאם לסדר קבלת הבקשות.
(ב) היושב-ראש יכלול בסדר היום של ישיבה כל ענין שהרשות החליטה לדון בו.
4. שינויים בסדר היום
(א) חבר הרשות רשאי להציע בישיבה להוסיף לסדר היום; תמך היושב-ראש בהצעה מטעמי דחיפות, היא תועמד להצבעה; לפני ההצבעה רשאי בעל ההצעה להסבירה בקיצור ונציג אחד של המתנגדים רשאי להשיב.
(ב) נתקבלה ההצעה ברוב דעות הנוכחים והמצביעים, היא תיכלל בסדר היום.
5. הזמנות
(א) הזמנה לישיבת הרשות המפרטת את סדר היום שלה תימסר לחברי הרשות ולמנהל הרשות בצירוף החומר המתייחס לסעיפים שבסדר היום, לפחות שבעה ימים לפני המועד שנקבע לישיבה; הודעה על מועד ישיבה וסדר יומה תימסר לשר התחבורה.
(ב) הזמנה לישיבה שהיושב-ראש או מנהל הרשות רואים אותה כדחופה, וכן הודעה על ביטול ישיבה או על דחייתה, מותר למסור בכל דרך הנראית ליושב-ראש או למנהל הרשות כיעילה.
(ג) על החלטות הרשות שנתקבלו כדין אין עוררין משום כך בלבד שחבר מחבריה לא קיבל הזמנה שנשלחה אליו בעוד מועד לפי מענו.
(ד) היושב-ראש או מנהל הרשות רשאים להזמין לכל ישיבה כל אדם, בין שהרשות מעסיקה אותו ובין שאינה מעסיקה אותו.
6. מנין חוקי
רוב חברי הרשות, כשביניהם היושב-ראש או סגנו, יהיה מנין חוקי בישיבותיה.
7. ניהול ישיבות
(א) היושב-ראש יפתח וינעל את הישיבות והוא ינהל את הדיונים בהתאם לסדר היום שנשלח לחברים.
(ב) היושב-ראש יקבע את תוצאות ההצבעה.
8. סדר הדיונים
(א) רשות הדיבור תינתן לחברי הרשות ולמנהל הרשות לפי סדר בקשתם.
(ב) לבעל הצעה תינתן הרשות לפתוח את הדיון בהצעתו ולסיימו.
(ג) היושב-ראש רשאי להפסיק דברי חבר הרשות החורג מענין הנדון או הנואם מעל לזמן שהוקצב לו, וכן לקרוא לסדר כל חבר הרשות.
9. הודעות המנהל
(א) מנהל הרשות רשאי למסור הודעה, הצהרה או הסבר בישיבת הרשות, בין בעצמו ובין על ידי עובד הרשות.
(ב) לפי בקשת שליש מחברי הרשות או מנהל הרשות, יקויים דיון על הודעה, הצהרה או הסבר שניתן כאמור.
10. שאילתות
(א) חבר הרשות רשאי לפנות ליושב-ראש או למנהל הרשות בשאילתה בכל ענין עובדתי הקשור בתפקידיה של הרשות או בביצוע החלטותיה.
(ב) היושב-ראש או מנהל הרשות ישיבו בעצמם או באמצעות עובד הרשות באותה ישיבה או בישיבה קרובה על שאילתה שהופנתה אליהם.
11. קבלת החלטות (תיקון: תשמ"ב)
(א) החלטות הרשות יתקבלו ברוב דעות הנוכחים והמצביעים בישיבה; מספר קולות שקול פירושו דחיית ההצעה.
(ב) (1)2 ראה היושב ראש צורך בקבלת החלטה דחופה של הרשות, יסמיך את מנהל הרשות לפנות אל חברי הרשות טלפונית או בכתב ולבקש עמדתם בעל-פה או בכתב להצעת ההחלטה.
(2) תשובותיהם של חברי הרשות לרבות אלה שהודיעו על הימנעותם יירשמו בפרוטוקול שייחתם ביד מנהל הרשות והיושב ראש ודינן כהצבעה בישיבה לפי סעיף קטן (א).
(3) היושב ראש ידווח לרשות בישיבתה הקרובה על קיום המישאל ותוצאותיו; הפרוטוקול שנערך לפי פסקה (2) יהווה פרוטוקול נפרד ויסומן בהתאם לכך, והוראות סעיף 13 יחולו בשינויים המחוייבים לפי הענין.
12. סדרי הצבעה
(א) ההצעות יועמדו להצבעה לפי סדר הגשתן, אולם בהצעות שקבלת אחת מהן מונעת את קבלתה של האחרת, יצביעו תחילה על זו המרחיקה לכת.
(ב) נתעורר ספק בנוגע לסדר ההצבעה, יכריע בדבר היושב-ראש.
(ג) ההצבעה תהיה בהרמת ידיים, או בכל דרך אחרת שתיראה לרשות.
(ד) לפי בקשתו של אחד מחברי הרשות הנוכחים בישיבה, ייספרו קולות המצביעים בעד ונגד ההצעה וכן הנמנעים מהצבעה.
13. פרוטוקול
(א) יירשם פרוטוקול של הישיבה ובו ייכללו לפחות פרטים אלה:
(1) שמות חברי הרשות הנוכחים בישיבה והנעדרים ממנה, בציון התנצלויות על אי-יכולת להשתתף;
(2) סדר היום;
(3) ההצעות, ההודעות וההצהרות;
(4) תוצאות ההצבעות;
(5) ההחלטות;
(6) השאילתות והתשובות עליהן.
(ב) היושב-ראש יאשר בחתימת ידו את הפרוטוקול, והעתק ממנו יישלח לשר התחבורה ולכל חברי הרשות.
(ג) ביקש חבר הרשות לתקן את הפרוטוקול, יחליט בדבר היושב-ראש; הוא רשאי לדחות בקשת תיקון שהוגשה לו יותר מחודש לאחר מסירת העתק הפרוטוקול למבקש; העתק מתיקון שנתקבל יישלח לשר התחבורה ולחברי הרשות.
(ד) היושב-ראש יטיל על עובד הרשות לרשום את דברי הנואמים בישיבת הרשות, וכל חבר הרשות רשאי לעיין בהם במשרדיה.
14. עבודות שוטפות בקשר עם הרשות
מנהל הרשות או מי שהוא הסמיך לכך ידאג לביצוע העבודות השוטפות הקשורות בדיוני הרשות ולמסירת הזמנות לישיבות ולניהול פרוטוקולים, מסירתם ושמירתם.
פרק ג': ישיבות ועדות הרשות
15. כינוס הועדה (תיקון: תשמ"ב)
(א) ועדה שמונתה לפי סעיף 15ב לחוק תתכנס, במקום ובמועד שקבעם יושב-ראש הועדה, ובהעדרו ממלא מקומו, לפחות כל שלושה חדשים.
(ב) יושב ראש הועדה, ובהעדרו ממלא מקומו יכנס את הועדה לפי החלטת הרשות או לפי דרישת יושב-ראש הרשות, מנהל הרשות או לפחות שניים מחברי הועדה.
(ג) יושב ראש הרשות ובהעדרו סגנו, יהיה חבר קבוע בכל ועדה מועדות הרשות.
(ד) בהעדר יושב ראש הועדה מישיבה ימלא את מקומו יושב ראש הרשות, סגנו או מי שנבחר למלא את מקומו באותה ישיבה.
16. קביעת סדר היום (תיקון: תשמ"ב)
יושב ראש הועדה, ובהעדרו ממלא מקומו יקבע את סדר היום לישיבתה; סדר היום יכלול לפחות סעיפים אלה:
(1) דו"ח על פעולות הועדה מאז הישיבה הקודמת;
(2) אישור החלטות הועדה שנתקבלו בישיבתה הקודמת;
(3) כל ענין שהרשות, יושב-ראש הרשות או מנהל הרשות ביקשו להעמידו על סדר היום.
17. הזמנות (תיקון: תשמ"ב)
(א) הזמנה לישיבת ועדה תפרט את סדר היום שלה ותימסר לחברי הועדה ולמנהל הרשות, בצירוף החומר המתייחס לסעיפים שבסדר היום, לפחות שבעה ימים לפני המועד שנקבע לישיבה.
(ב) הזמנה לישיבה שיושב-ראש הועדה, ובהעדרו ממלא מקומו, רואה אותה כדחופה, וכן הודעה על ביטול ישיבה או על דחייתה, מותר למסור בכל דרך הנראית ליושב-ראש כיעילה.
18. ניהול ישיבות (תיקון: תשמ"ב)
יושב-ראש הועדה, ובהעדרו ממלא מקומו -
(1) יפתח וינעל את ישיבותיה;
(2) ינהל את הדיונים בהתאם לסדר היום;
(3) יקבע את התוצאות של כל הצבעה.
19. הודעות המנהל (תיקון: תשמ"ב)
(א) מנהל הרשות רשאי למסור הודעה, הצהרה או הסבר בישיבת ועדה, בין בעצמו ובין על ידי עובד הרשות.
(ב) לפי בקשת חברי הועדה או מנהל הרשות יקויים דיון על הודעה, הצהרה או הסבר שניתן כאמור.
(ג) בכל שלב משלבי הדיונים או ההצבעה בועדה, רשאים יושב ראש הועדה ובהעדרו ממלא מקומו, מנהל הרשות או שניים מחברי הועדה לפחות, להודיע על רצונם להביא את הענין הנדון להחלטת הרשות; ניתנה הודעה כאמור, יעבור יושב-ראש הועדה ובהעדרו ממלא מקומו את הענין ליושב-ראש הרשות כדי שייכלל בסדר היום של ישיבת הרשות הקרובה.
20. קבלת החלטות וסדרי הצבעה (תיקון: תשמ"ב)
(א) החלטות הועדה יתקבלו ברוב דעות חבריה הנוכחים והמצביעים בישיבה; מספר קולות שקול פירושו דחיית ההצעה.
(ב) ההצעות יועמדו להצבעה לפי סדר הגשתן, אולם בהצעות שקבלת אחת מהן מונעת את קבלתה של האחרת, יצביעו תחילה על זו המרחיקה לכת; נתעורר ספק בנוגע לסדר ההצבעה, יכריע בדבר יושב-ראש הועדה, ובהעדרו ממלא מקומו.
(ג) ההצבעה תהיה בהרמת ידיים, או בכל דרך אחרת שתיראה לועדה.
(ד) על פי דרישת חבר הועדה ייספרו קולות המצביעים בעד ונגד ההצבעה וכן הנמנעים מהצבעה.
(ה) על החלטות הועדה אין עוררין משום כך בלבד שחבר מחבריה לא קיבל הזמנה שנשלחה אליו בעוד מועד לפי מענו.
(ו) יושב-ראש הועדה ובהעדרו ממלא מקומו או מנהל הרשות רשאים להזמין לכל ישיבה כל אדם בין שהרשות מעסיקה אותו ובין שאינה מעסיקה אותו.
20א. החלטה שלא בישיבה2 (תיקון: תשמ"ב)
(א) ראה יושב ראש הועדה צורך בקבלת החלטה דחופה של הועדה, יסמיך את מנהל הרשות או את מי שקבע מנהל הרשות לפנות אל חברי הועדה טלפונית או בכתב ולבקש עמדתם בעל-פה או בכתב להצעת ההחלטה.
(ב) תשובותיהם של חברי הועדה לרבות אלה שהודיעו על הימנעותם יירשמו בפרוטוקול שייחתם בידי מנהל הרשות או מי שיקבע כאמור ויושב ראש הועדה ודינן כהצבעה בישיבה לפי סעיף 20.
(ג) יושב ראש הועדה ידווח לועדה בישיבתה הקרובה על קיום המישאל ותוצאותיו; הפרוטוקול שנערך לפי סעיף קטן (ב) יהווה פרוטוקול נפרד ויסומן בהתאם לכך, והוראות סעיף 21 יחולו בשינויים המחוייבים לפי הענין.
21. פרוטוקול (תיקון: תשמ"ב)
(א) יתנהל פרוטוקול של ישיבת הועדה ובו יירשמו לפחות פרטים אלה:
(1) שמות חברי הועדה הנוכחים בישיבה והנעדרים ממנה, בציון התנצלויות על אי-יכולת להשתתף;
(2) סדר היום;
(3) ההצעות, ההודעות וההצהרות;
(4) תוצאות ההצבעות;
(5) ההחלטות.
(ב) יושב-ראש הועדה ובהעדרו ממלא מקומו יאשר בחתימת ידו את הפרוטוקול, והעתק ממנו יישלח לכל חבר הועדה וליושב-ראש הרשות.
(ג) על בקשה לתקן את הפרוטוקול יחליט יושב-ראש הועדה ובהעדרו ממלא מקומו רשאי לדחות בקשת תיקון שהוגשה לו יותר מחודש לאחר מסירת העתק הפרוטוקול למבקש; העתק מתיקון שנתקבל יישלח לחברי הועדה וליושב-ראש הרשות.
22. עבודות שוטפות בקשר עם הרשות
מנהל הרשות או מי שהוא הסמיך לכך ידאג לביצוע העבודות השוטפות הקשורות בדיוני הועדות ולמסירת הזמנות לישיבות ולניהול פרוטוקולים, מסירתם ושמירתם.
פרק ד': שונות
23. תחילה
תחילתם של כללים אלה ביום העשירי לאחר פרסומם.
_________________________________
1 ק"ת תשל"ה, 505; תשמ"ב, 367, 282.
2 סעיף 3 לכללי רשות הנמלים (נוהל לישיבות ולדיונים) (תיקון), התשמ"ב-1981 (ק"ת תשמ"ב, 367) קובע שהחלטות שקיבלו הרשות או ועדה מועדותיה שלא בישיבה, יראו אותן כאילו נתקבלו לפי סעיפים 11(ב) ו-20א כפי שתוקנו בכללים הנ"ל.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ