אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי עבודתה של הוועדה המייעצת למנהל הכללי של משרד הביטחון במתן הטבות לפנים משורת הדין ("ועדת למ"ד")

כללי עבודתה של הוועדה המייעצת למנהל הכללי של משרד הביטחון במתן הטבות לפנים משורת הדין ("ועדת למ"ד")

כללי עבודתה של הוועדה המייעצת למנהל הכללי של משרד הביטחון במתן הטבות לפנים משורת הדין ("ועדת למ"ד")1
לצורך הסדרת עבודתה של ועדת למ"ד על פי אמות מידה קבועות מראש, שוויוניות, עניניות ופומביות, מתקין שר הביטחון, בהסכמת מ"מ היועץ המשפטי לממשלה, כללים אלה:
1. בכללים אלה:
"הוועדה" או ועדת "למ"ד" - ועדה, בהרכב כמפורט בסעיף 3, המייעצת למנהל הכללי של משרד הביטחון (להלן - המנכ"ל) בדבר מתן הטבות, לפנים משורת הדין, בהתאם לכללים אלה;
"זכאי אגף השיקום" - מי שנמנה עם האוכלוסיה הזכאית לתגמולים והטבות לפי חוקי השיקום;
"חוקי השיקום" - כל אחד מאלה:
(1) חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב];
(2) חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950;
(3) חוקים אחרים המחילים את החוקים המנויים בפסקאות (1) ו-(2) על אוכלוסיות נוספות (שוטרים, סוהרים, אנשי שירות הביטחון הכללי, אנשי המוסד וכדומה);
(4) תקנות, צווים והוראות פנימיות שהותקנו או נקבעו על פי החוקים המנויים בפסקאות (1), (2) ו-(3);
"שירות" - שירות צבאי או שירות אחר שחוקי השיקום חלים עליו לפי פסקה (3) של הגדרתם;
"האגף" - אגף השיקום במשרד הביטחון;
"הוראות האגף" - הוראות נוהל פנימיות של אגף השיקום;
"סעדים חריגים" - סעדים שניתן לקבל על פי הוראות האגף, מעבר להטבות הניתנות על פי חוקי השיקום, והכל עד לסכומים הנקובים בהוראות אלה ובתנאים המפורטים בהן;
"ועדת חריגים" - ועדה הפועלת באגף, המוסמכת לאשר סעדים חריגים;
"ועדה מייעצת" - ועדה הפועלת באגף כוועדה מבינה לוועדת למ"ד, הבוחנת את הפניות, דנה בהן ומגישה לוועדת למ"ד את המלצות האגף לגבי הפניות הנדונות.
2. סמכויות הוועדה
(א) ועדת למ"ד הוקמה במשרד הביטחון כדי לבחון מתן סיוע לזכאי אגף השיקום, במקרים חריגים שבהם אין בהטבות המוענקות על פי חוקי השיקום והוראות האגף כדי לפתור מצוקה קשה ספציפית (הומניטרית, שיקומית או סוציו-אקונומית) שאליה נקלע זכאי אגף השיקום נושא הבקשה לסיוע לפנים משורת הדין.
(ב) במקרים נדירים וחריגים תדון הוועדה גם בפנייתו של מי שנפגע בתקופת שירות, או בזיקה הדוקה לשירות, או בפניה של שאיריו של נפגע כאמור, אף שאינם זכאי אגף השיקום; הוועדה רשאית להידרש לפניות כאמור אך ורק במקרים שבעטיה של פגיעה כאמור נקלע הפונה למצוקה קשה.
(ג) פניה לוועדת למ"ד בבקשה להטבות מעבר לסעדים על פי חוקי השיקום ועל פי הוראות האגף (להלן - פניה), תוגש לוועדת למ"ד באמצעות האגף, על פי המפורט להלן.
(ד) הוועדה תימנע מלדון בפניה בהעדר תקציב המיועד להגשמת המלצותיה; נושא התקציב הוא באחריות חבר הוועדה, נציג אגף התקציבים.
(ה) הוועדה אינה ועדת ערעורים על החלטת הרשויות המוסמכות לפי חוקי השיקום.
(ו) הועדה תעניק הטבות מטעמים סוציו-אקונומיים, טעמים הומניטריים או מטעמים של פוטנציאל שיקומי, ושיקוליה יהיו כמפורט בסעיף 6.
(ז) הוועדה לא תיעתר לבקשות שניתן להעלותן לפני גופים אחרים לפי חוקי השיקום, דברי חקיקה אחרים או נהלים אחרים, אלא במקרים חריגים ביותר ומנימוקים מיוחדים שיירשמו.
3. הרכב הוועדה
(א) הרכב הוועדה יהיה:
(1) שופט בדימוס שימנה שר המשפטים לפי הצעת שר הביטחון, והוא
יהיה היושב ראש;
(2) ראש האגף או ממלא מקום קבוע שמינה;
(3) ראש אגף הכספים במשרד הביטחון או ממלא מקום קבוע שמינה;
(4) ראש אגף התקציבים במשרד הביטחון או ממלא מקום קבוע שמינה;
(5) נציג היועץ המשפטי למערכת הביטחון;
(6) נציג ציבור, ובמידת הצורך 2 נציגי ציבור, כפי שיקבע היועץ
המשפטי לממשלה בהתייעצות עם המנכ"ל.
(ב) עם מינוים של חברי הוועדה לפי סעיף קטן (א), תישלח להם הודעה על כך בידי המנכ"ל.
(ג) תקופת כהונתם של חברי הוועדה שאינם עובדי משרד הביטחון תהיה של שלוש שנים, וניתן לשוב ולמנותם.
4. נוהל הטיפול בבקשות
(א) ככלל יש להגיש את הבקשות של פונים אל הגורמים המטפלים בלשכות המחוזיות של האגף; ניתן להגיש פניה בכתב גם באמצעות ראש לשכת ראש האגף; פניה שהוגשה לגורם אחר במשרד הביטחון תנותב גם היא למסלול האמור; בקשה יכול שתוגש ביזמת האגף.
(ב) קבלת הבקשה להטבות לפנים משורת הדין תאושר, במכתב לפונה, על ידי הגורם שקיבל אותה, והעתק האישור יישלח לראש האגף.
(ג) לא הועלתה בקשה לדיון בועדה בתוך 6 חודשים מקבלתה, יודיע ראש האגף על כך ליושב ראש הוועדה, בצירוף הערכתו למשך הזמן הנוסף הדרוש לשם כך.
(ד) ראש אגף השיקום ימציא לוועדה, בהקדם ככל האפשר ולא יאוחר מ-3 ימים לפני המועד שנקבע לפי סעיף 5(א) לישיבת הוועדה, את תגובת האגף לפניה, ובין השאר ימציא פרטים אלה:
(1) מעמדו של הפונה לפי חוקי השיקום, לרבות בשאלה אם הוא משוקם;
(2) ההטבות והסיוע שמקבל הפונה באופן שוטף לפי חוקי השיקום;
(3) סעדים שקיבל הפונה בעבר או מקבל בהווה לפי חוקי השיקום, מעבר להטבות לפי פסקה (2), תוך הבחנה בין סעדים לפי חוקים ותקנות ובין סעדים חריגים;
(4) פירוט בקשות קודמות של הפונה לסעדים חריגים;
(5) שווים הכספי של כלל ההטבות האמורות, ושל ההטבות המבוקשות והמומלצות על ידי הגורמים או הוועדות כמפורט בפסקה (6);
(6) עמדת הגורמים המקצועיים בלשכה המחוזית של האגף שבה מטופל/מתגורר הפונה וכן עמדת ועדת החריגים או ועדה מייעצת לפניה לאחר דיון בה, לרבות בנושא הפוטנציאל השיקומי של הפונה;
(7) דוח סוציו-אקונומי אודות הפונה שערך עובד סוציאלי או עובד שיקום;
(8) חוות דעת רפואיות ופסיכולוגיות אודות הפונה שהצטברו בעבר באגף, ושיש להן קשר והשלכה על פנייתו או שניתנו בעקבות הגשת הפניה;
(9) במקרה של בקשה לסיוע בכיסוי חובות, יוגש דוח רואה חשבון או התייחסות של גורם מקצועי אחר בתחום;
(10) במקרה של בקשה להטבה כספית בגין אימוץ ילדים או טיפולי פוריות יוגשו גם חוות דעת הרלבנטיות לנושאים אלה;
(11) כל מידע נוסף שראש האגף יראה לנכון להמציא לוועדה כדי לסייע
לה בגיבוש עמדתה, לרבות על הכנסות ורכוש של הפונה מכל מקור שהוא, לשם השלמת התמונה הכללית על מצבו הכלכלי והנסיבות המצדיקות את הסעד המבוקש.
(ה) היתה הפניה מבוססת על מצב רפואי, תתבסס הוועדה בשיקוליה על חוות דעת רפואיות התומכות בפניה, ואם התבססה על מצבו הסוציו- אקונומי של המבקש, תתבסס הועדה על חוות דעת כאמור בסעיף 4(ד)(7).
(ו) לפניות שראש האגף מציע לדחותן על הסף, אין צורך לצרף את כל המפורט בסעיף קטן (ד), אלא אם כן הוועדה ראתה לנכון לבקשם, כולם או מקצתם, לצורך קבלת החלטתה.
5. דיני הוועדה
(א) הוועדה תקיים את ישיבותיה במועד שתקבע מזכירות ראש האגף בתיאום עם יושב ראש הוועדה, לא יותר מפעמיים בחודש; במקרים דחופים, באישור היושב ראש, תקוים ישיבה נוספת.
(ב) העתקי פניה, לרבות המסמכים שצורפו אליה, יומצאו לחברי הוועדה שלושה ימים לפחות קודם למועד הישיבה שבה היא עומדת להידון.
(ג) הוועדה לא תחל את דיוניה בלא נוכחות היושב ראש ו-4 מחבריה; נבצר מחבר וועדה, נציג משרד הביטחון, להופיע לישיבה - ישלח ממלא מקום לצורך אותו דיון, לאחר מתן הודעה מוקדמת על כך ליושב ראש.
(ד) בכל ישיבת ועדה יירשמו עיקרי הדיון וההחלטות שהתקבלו.
(ה) הוועדה תדון בפניה על יסוד המסמכים שהוגשו לה כאמור, ומידע נוסף שתבקש; פניה תיבחן לאחר קבלת המלצת הועדה המייעצת או קבלת עמדת ראש האגף.
(ו) החלטות הוועדה ישקפו את מהלך הדיון, לרבות דעת מיעוט - אם היתה, יהיו מנומקות ויתקבלו ברוב דעות; היו הדעות שקולות תהיה ליושב ראש הוועדה דעה מכרעת.
(ז) הוועדה מוסמכת לדחות פניה, להיענות לה, כולה או חלקה, או לדרוש השלמות מן האגף או מן הפונה באמצעות האגף, קודם למתן החלטה סופית בה.
(ח) במקרים חריגים ובאישור יושב ראש הוועדה ניתן להחליט בפניה בסבב טלפוני, ובלבד שפרטי הפניה נדונו בעבר בוועדה או שמדובר במצב חירום.
6. שיקולי הוועדה
(א) הוועדה תדון בכל פניה באופן פרטני, הגם שתשקול שיקולים שוויוניים ואחידים, ככל האפשר.
(ב) הוועדה תאשר הטבות מטעמים סוציו-אקונומיים, הומניטריים או מטעמים שיקומיים תוך דגש על הפוטנציאל השיקומי; ואולם ככלל, בבקשות של אוכלוסיה שאינה נמנית עם זכאי אגף השיקום, יינתן משקל מיוחד לשיקול הסוציו-אקונומי.
(ג) ההטבה שתינתן לפנים משורת הדין תהיה, ככלל, הטבה כספית או טיפולים (כגון טיפולים רפואיים, לרבות נפשיים). ההפניה לקבלת טיפולים כאמור תיעשה על ידי הגורמים המקצועיים של האגף; לאוכלוסיה שאינה נמנית עם זכאי אגף השיקום לא יינתנו, ככלל, הטבות על בסיס מתמשך מעבר להטבות שניתנות לאוכלוסיית הזכאים.
(ד) במתן המלצותיה תורה הוועדה על דיונים חוזרים, במועד שתקבע, בכל מקרה של פניה המבוססת על נתונים זמניים או נתונים הניתנים לשינוי, וכן במקרים אחרים, ככל שיידרש; בהקשר זה תבחן הוועדה שינויים במצבו הרפואי של הפונה, במצבו הכלכלי והאישי וכל שינוי אחר העשוי להשפיע על ההצדקה להמשך מתן ההטבה או על היקפה.
(ה) הוועדה תיתן משקל למספר ההטבות שקיבל הפונה מן האגף ולהיקפן, לנסיבות שהביאו להכרה או לאי-ההכרה על פי דין, לתנאי השירות ונסיבותיו, לאורך השירות וכן לגילו של הפונה, לנכותו, למצבו הסוציו-אקונומי, לזיקה בין מצבו של הפונה ובין השירות ולמידת שיקומו האפשרית כתוצאה מן הסיוע; יחד עם זאת יינתן משקל גם להשלכות התקציביות הכרוכות בכך.
7. אישור המלצות הוועדה
(א) על המלצות הוועדה נדרשות לפחות חתימת יושב ראש הוועדה וחתימת ראש אגף השיקום, והן יועברו לאישור המנכ"ל לאחר כל ישיבת ועדה.
(ב) המנכ"ל רשאי לאשר את ההמלצות או להחזיר את הנושא לדיון חוזר בועדה, וכן רשאי הוא לבקש הסברים, אך אינו רשאי לאשר הטבה בניגוד להמלצות הוועדה.
8. שינוי הכללים ופרסומם
(א) שר הביטחון, בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה, רשאי לשנות כללים אלה, להוסיף עליהם או לגרוע מהם.
(ב) אין באמור בכללים אלה כדי לגרוע מסמכות הוועדה לקבוע לעצמה סדרי דיון משלימים, בכפוף להם.
(ג) כללים אלה וכל שינוי בהם, יפורסמו ברשומות ובחוברות מידע של האגף.
(ד) כל פונה יוכל לקבל מן האגף לפי בקשתו עותק מכללים אלה.
_________________________________
1 י"פ תשס"ה, 1138.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ