אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי נוהל התור התפעולי בנמלי חיפה, אשדוד ואילת, התשס"ח-2008

כללי נוהל התור התפעולי בנמלי חיפה, אשדוד ואילת, התשס"ח-2008

כללי נוהל התור התפעולי בנמלי חיפה, אשדוד ואילת, התשס"ח-2008 1
בתוקף סמכותה לפי סעיף 32(ב) לחוק רשות הספנות והנמלים,התשס"ד-2004 (להלן - החוק),ולפי תקנה 64 לתקנות הנמלים,התשל"א-1971 (להלן - תקנות הנמלים),בהתייעצות עם מפעילי הרציפים לפי תקנה 64(א4) לתקנות הנמלים,קובעת רשות הספנות והנמלים, באישור שר התחבורה והבטיחות בדרכים,את נוהל התור התפעולי בנמלי חיפה,אשדוד ואילת,בכללים אלה:
פרק א': פרשנות והוראות כלליות
1. הגדרות
בכללים אלה -
"אנייה" - כלי שיט שאורכו יותר מ-24 מטרים,ומשמש להובלה בשכר של נוסעים או מטען, המקבל שירותי נמל בנמל חיפה,אשדוד או אילת;
"אניית גלנוע" - אנייה הבנויה או המותאמת במיוחד לניטול מטען גלנוע,ואשר נתקיים בה אחד מאלה:
(1) 85 אחוזים לפחות מכלל מטען האנייה בפריקה ובטעינה,לפי משקל,הוא מטען גלנוע;
(2) באנייה מתקיימים כל אלה:
(א) רוחב גשר הכניסה ורוחב בטן האנייה מאפשרים העברה רצופה של מטען הגלנוע לרציף או ממנו;
(ב) מעלית האנייה המעלה או המורידה את מטען הגלנוע היא בגודל ובכושר נשיאה של 2 מכולות מלאות המונחות בו זמנית על הנגרר המוביל;
(ג) פעולות השינוע בבטן האנייה ובמעליות נעשות באופן רצוף בלא עקיפת מכשולים באנייה,ניטול כפול או תמרון מיוחד הנדרשים עקב מבנה האנייה;
(ד) רוחב האנייה מאפשר עבודת שינוע,בו-זמנית, מ-2 צדדיו של מטען הגלנוע שבבטן האנייה;
"אניית גרעינים" - אנייה המובילה גרעינים בצובר;
"אניית חומרי נפץ" - כמשמעותה בתקנה 123 לתקנות הנמלים;
"אניית מכולה" - אנייה המיועדת או המותאמת להובלת מכולות והמובילה בפועל מכולות;
"אניית נוסעים" - אנייה המיועדת לנוסעים המובילה נוסעים,למעט כשהיא מפליגה בספנות חופית כהגדרתה בחוק ספנות חופית (היתר לכלי שיט זר),התשס"ו-2005;
"גלנוע" ו"מטען אחוד" - כהגדרתם בתקנות הנמלים (תשלומים בעד שירותי סווארות), התשס"א-2001;
"המתנה" - משך הזמן,בשעות,שתחילתו במועד ההגעה;
"חברת נמל" - חברת נמל חיפה,חברת נמל אשדוד או חברת נמל אילת,לפי העניין;
"חומר מסוכן נוזלי בצובר" - חומר המפורט בפרק השבעה עשר לקוד בדבר בניה וציוד של אניות המובילות כימיקלים מסוכנים בצובר (IBC Code),המופקד לעיון הציבור במשרדי המנהל,או חומר המפורט בפרק התשעה עשר לקוד בדבר בניה וציוד של אניות המובילות גזים נוזליים בצובר (IGG Code),המופקד כאמור,או חומר בעל תכונות דומות שאישר המנהל;
"מועד הגעה" - המועד שבו נתקיימו באנייה כל אלה:
(1) היא נכנסה לתחום הנמל וניתן על כך אישור מאת תצפית הנמל;
(2) חלפו 36 שעות מאז שסוכן האנייה המציא את מלוא המידע כאמור בתקנה 51 לתקנות הנמלים;
(3) נתקבלה הודעה מסוכן האנייה כי האנייה מוכנה לעבודה;
"מטען גלנוע" - רכב על גלגליו או מטען על גבי נגרר או משאית שהגיע לנמל ויוצא ממנו על גבי הנגרר או המשאית כאמור;
"מטען מתכלה" - מטען אשר על פי שיקול דעתו של מנכ"ל המפעיל עלולה שהייתו בנמל לגרום לקלקול המטען;
"מכולה" - כהגדרתה בתקנות הנמלים,ולרבות מכולה שאינה רגילה כהגדרתה שם;
"מנכ"ל המפעיל" - לרבות מי שהוא הסמיך לעניין נוהל זה,כולו או מקצתו;
"מפעיל" - כהגדרתו בתקנה 64(א),האחראי להפעלת הרציף שלגביו או לגבי אניות הפוקדות אותו,נתונות בכללים אלה סמכויות להחליט החלטות;
"צובר" - מטען בתפזורת המצוי במכלי האנייה או במחסניה;
"צובר חופנים" - מטען צובר המנוטל לאנייה וממנה על ידי מנוף אשר לזרוע שלו מחובר חופן, מדלה או ציוד אחר המותאם לניטול מטעני צובר;
"שטח חברת הנמל" - שטח תפעולי כהגדרתו,לפי העניין,בסעיף 57 לחוק;
"שירותי נמל" - כהגדרתם בחוק.
2. קבלת שירות לפי סדר ההגעה
סדרי הכניסה לנמל והקצאת רציף לאנייה יהיו לפי מועד הגעת האנייה לנמל,וסדרי היציאה מן הנמל יהיו לפי המועד שבו האנייה מוכנה להפלגה,למעט במקרים המפורטים בכללים אלה.
3. זכאות להקצאת רציף לפי משמרת
אנייה לא תהא זכאית להקצאת רציף במשמרת שתחילתה פחות משעה ממועד הגעתה לנמל.
4. קדימה בסיסית
תינתן קדימה בסדרי הכניסה לנמל,הקצאת רציף לאנייה,למעט רציף שלפי סעיף 5 הוא רציף מסחרי,והיציאה מן הנמל על פני כל קדימה אחרת לפי כללים אלה,לאנייה שנתקיים בה אחד מאלה:
(1) אניית נוסעים נכנסת שהגעתה תואמה מראש עם מנכ"ל המפעיל;
(2) אנייה נכנסת הנושאת מטען חיוני לביטחון מדינת ישראל,ושלפי אישור של המנהל הכללי של משרד הביטחון או מי מטעמו פריקתו דחופה (להלן - אנייה הנושאת מטען ביטחוני); הקדימה היא לגבי אותו מטען ביטחוני בלבד;
(3) אנייה במצוקה שעגינתה ליד רציף או הרחקתה ממנו נחוצה לדעת מנהל הנמל.
פרק ב': פירוט הרציפים
5. רציפים מסחריים
(א) הרציפים המפורטים להלן,הם רציפים מסחריים כהגדרתם בתקנה 64(א) לתקנות הנמלים,אשר הוראות סעיף 4 ופרק ג' אינן חלות על הקצאתם:
(1) בשטח חברת נמל חיפה -
כ300- מטרים ברציפים 17 עד 18 ,לפי שיקול דעת מנכ"ל חברת נמל חיפה;
כ200- מטרים ברציפים 10 עד 12 (רציף המכולות המערבי),לפי שיקול דעת
מנכ"ל חברת נמל חיפה;
רציפים 1 ו-2 בקישון בין זקפים 0 עד 16;
(2) בשטח חברת נמל אשדוד -
רציף 23;
כ250- מטרים ברציף 9 או ברציף 22 לפי שיקול דעת מנכ"ל חברת נמל אשדוד.
(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו במקרה האמור בתקנה 64(א2) לתקנות הנמלים, שאז יהיו הרציפים מיועדים למכולות,למעט רציפים 1 ו-2 בקישון בין זקפים 0 עד 16 ,שיהיו מיועדים למטען כללי.
6. פירוט רציפים לפי ייעודם
(א) בנמל חיפה יהיו הרציפים המפורטים בטור ב' שלהלן,יהיו מיועדים לנוסעים או למטענים מסוג כמפורט בטור א' לצדם:
טור א' טור ב'
1. מכולות רציפים 10 עד 12 (רציף המכולות המערבי),למעט כ200-
מטרים כאמור בסעיף 5(א)( 1);
רציפים 14 עד 18 (רציף המכולות המזרחי),למעט כ300-
מטרים כאמור בסעיף 5(א)(1)
2. מטעני גלנוע
2.1 מטען גלנוע פינת רציפים 12 ו-13;
המשונע דרך פתח רציף 4 בנמל הקישון
אחורי באנייה
פינת רציפים 12 ו 13;
רציף 4 בנמל הקישון
2.2 מטען גלנוע המשונע כל הרציפים בשטח חברת נמל חיפה שאינם מפורטים
דרך פתח צדדי באנייה בטבלה זו,למעט רציף שלפי סעיף 5 הוא רציף מסחרי
3. מטען כללי וצובר חופנים
3.1 בולי עץ רציף 2 בנמל הקישון,למעט חלקו של רציף 2 כאמור
בסעיף 5(א)(1)
3.2 צובר חופנים ומטען רציפים 10 עד 12 (רציף המכולות המערבי), בין זקפים
כללי שאינו בולי עץ 79 עד 92, למעט כ200- מטרים כאמור בסעיף 5(א)(1);
כל הרציפים בשטח חברת נמל חיפה שאינם מפורטים במפורש בטבלה זו,למעט רציף שלפי סעיף 5 הוא רציף
מסחרי
4. צובר
4.1 גרעינים רציף דגון (בין זקפים 50 עד 64) או רציפים 14 עד 18
(רציף המכולות המזרחי) בין זקפים 37 עד 58 ,להפחתת
שוקע לצורך מעבר בתעלת הכניסה בלבד
4.2 חומרים מסוכנים רציף כימיקלים
בצובר נוזלי
5. נוסעים רציפים 6 ,5 ו-13
(ב) בנמל אשדוד יהיו הרציפים המפורטים בטור ב' להלן,מיועדים לנוסעים או למטענים מסוג כמפורט בטור א' לצדם:
טור א' טור ב'
1. מכולות רציף 7;
רציף 9 ורציף 22 למעט כ250- מטרים כאמור
בסעיף 5(א)(2)
2. מטען גלנוע
2.1 מטען גלנוע המשונע פינת רציפים 2-1, 3-2, 6-5, 22-21
דרך פתח אחורי
באנייה
2.2 מטען גלנוע המשונע כל הרציפים בשטח חברת נמל אשדוד שאינם מפורטים
דרך פתח צדדי במפורש בטבלה זו,למעט רציף שלפי סעיף 5 הוא רציף
באנייה מסחרי
3. מטען כללי וצובר כל הרציפים בשטח חברת נמל אשדוד שאינם מפורטים
חופנים במפורש בטבלה זו,למעט רציף שלפי סעיף 5 הוא רציף
מסחרי
4. חומרים מסוכנים בצובר חלקו המערבי של רציף 1 באזור הצנרת השייכת לכי"ל
נוזלי
5. נוסעים רציף 3 או כל רציף פנוי אחר,למעט רציף שלפי סעיף 5 הוא
רציף מסחרי
7. חובה להקצות רציף לפי ייעודו
מפעיל יקצה את הרציפים בשטחו לפי ייעודם המפורט בסעיף 6,אלא אם כן נקבע במפורש אחרת בכללים אלה או אם קיים רציף פנוי ואין אנייה המובילה מטען מסוג שמיועד לו אותו רציף ממתינה לקבל בו שירותי נמל.
פרק ג': קדימה בהקצאת רציפים לא מסחריים
8. סייג לתחלה בנמל אילת
הוראות סעיפים 9 עד 12 לא יחולו בנמל אילת.
9. הקצאת רציפי מכולות
(א) בהקצאת רציף המיועד למכולות לפי סעיף 6 (בסעיף זה - רציף מכולות),יסווגו האניות לקבוצות עדיפות כמפורט להלן:
(1) קבוצת עדיפות א' -
אניות מכולה שבאותה פקידה משנעות בפריקה ובטעינה,לא כולל עיתוק
בתוך האנייה,בנמל חיפה 1,500 - מכולות לפחות או בנמל אשדוד - 1,200
מכולות לפחות;
(2) קבוצת עדיפות ב' -
אניות מכולה אחרות,לרבות אניות גלנוע ואוניות רב תכליותיות המובילות גם מכולות,ובלבד שהן מתאימות,לדעת מנכ"ל המפעיל,לשינוע מכולות בעזרת מנופי גשר.
(ב) בכל קבוצת עדיפות כאמור בסעיף קטן (א),יהיה תור ההקצאה לרציף מכולות לפי מועד ההגעה לאמור,המגיעה ראשונה תיכנס ראשונה.
(ג) אניית מכולה מקבוצת עדיפות ב' הממתינה להקצאת רציף מכולות יותר מ-24 שעות ממועד הגעתה לנמל,תעבור לקבוצת עדיפות א' ותורה בקבוצה האמורה יהיה לפי מועד הגעתה לנמל.
(ד) אניית מכולה שחברת הנמל ייעדה אותה לרציף המיועד למטען כללי,לא תקבל עדיפות על פני אניות מטען כללי ויחולו עליה הוראות סעיף 10(א)(3).
(ה) תורה של אניית מכולה הנושאת מטען ביטחוני,להקצאת רציף מכולות לצורך שינוע מכולות שאינן מטען ביטחוני,ייקבע לפי מועד הגעתה לנמל.
(ו) אניית גרעינים הממתינה להפחתת שוקע ברציף המכולות המזרחי בנמל חיפה יותר מ-48 שעות מאז מועד הגעתה לנמל,תעבור לקבוצת עדיפות א' ותורה בקבוצה האמורה יהיה לפי מועד הגעתה לנמל.
10. הקצאת רציפי מטען כללי וצובר חופנים
(א) בהקצאת רציפים המיועדים למטען כללי וצובר חופנים לפי סעיף 6 (בסעיף זה - רציפי מטען כללי),יסווגו האניות לקבוצות עדיפות כמפורט להלן:
(1) קבוצת עדיפות א' - אניות המובילות מטען מתכלה,אלא אם כן עובדות ברציפי חברת הנמל שלוש אניות מטען מתכלה בו זמנית;
(2) קבוצת עדיפות ב' - אניות גלנוע המובילות מטען כללי,אלא אם כן נתקיים אחד מאלה:
(א) ברציפי חברת הנמל עובדות שתי אניות גלנוע בו זמנית;
(ב) היא אניית גלנוע מהסוג האמור בפסקה (2) להגדרתה,ובחברת הנמל עובדת אניית גלנוע,ואנייה מקבוצת עדיפות ג' כמשמעותה בפסקה (3) להלן,ממתינה להקצאת רציף יותר מ-120 שעות ממועד הגעתה לנמל;
(3) קבוצת עדיפות ג' - אנייה שהיא אחת מאלה:
(א) אניית מכולה שהוקצה לה רציף מטען כללי;
(ב) אניית צובר חופנים; אנייה מסוג זה תאבד את זכותה לקדימה אם סוכן האנייה סירב לעבודתה שלוש משמרות ברציפות;
(ג) אניית מטען כללי שמטעניה אחודים או הנושאת יחידות מטען במשקל של 2 טון לפחות ליחידה ובתנאי שסיוור המטען באנייה מאפשר עבודה רצופה בלא עיתוקים ותמרונים;
(ד) אניית צובר נוזלי שלא במיתקן אוטומטי;
(ה) אנייה ליצוא מטען מתכלה או אניית גלנוע שלא קיבלה קדימה על פי פסקאות (1) או (2) לפי העניין;
(4) קבוצת עדיפות ד' - אנייה שאינה מנויה בפסקאות (1) עד (3).
(ב) לא תינתן קדימה לאנייה הנושאת מטען לא אחוד או אנייה שעל פי שיקול דעתו של מנכ"ל מפעיל אינה מתאימה לשינוע אותם מטענים שהביאה או שמטעניה קשים לשינוע.
(ג) התור לאניית מטען כללי ביבוא,המיועדת לטעון בהמשך מטען מתכלה ליצוא, ייקבע לפי מטען היבוא.
11. הקצאת רציף דגון בנמל חיפה
(א) בהקצאת רציף דגון בנמל חיפה יסווגו אניות הגרעינים לשתי קבוצות עדיפות כלהלן:
(1) קבוצת עדיפות א' - אניות המיועדות לפרוק ברציף לפחות 20,000 טון מטען באותה פקידה;
(2) קבוצת עדיפות ב' - אניות המיועדות לפרוק ברציף פחות מ-20,000 טון מטען באותה פקידה.
(ב) אניית גרעינים המנויה בקבוצת עדיפות ב' והממתינה להקצאת רציף דגון יותר מ-24 שעות ממועד הגעתה לנמל,תעבור לקבוצת עדיפות א' ותורה בקבוצה האמורה יהיה לפי מועד הגעתה לנמל.
12. הגבלה על שהיית אניית נוסעים בנמל
אניית נוסעים לא תשהה בנמל יותר מ-48 שעות ממועד קשירתה לרציף מרציפי הנמל.
13. סדר קדימה בהקצאת רציפים בנמל אילת
(א) בנמל אילת,תינתן עדיפות ראשונה לאניות גלנוע המשנעות מכוניות.
(ב) סדר הקדימה בהקצאת רציף לאניות שאינן נכללות בסעיף קטן (א),יהיה לפי סדר הגעתן לנמל.
פרק ד': סדר הכנסה והוצאה של אניות
14. סדר הכנסת אניות בנמלי חיפה ואשדוד
(א) סדר הכנסת אניות בנמלי חיפה ואשדוד יהא כמפורט להלן:
(1) אניות נוסעים;
(2) אניות הנושאות מטען ביטחוני;
(3) אניות הפוקדות רציף שלפי סעיף 5 הוא רציף מסחרי;
(4) אניות מכולה: סדר הכניסה בתוך קבוצת אניות המכולה יהיה לפי סדר הקדימה בהקצאת רציפים שבסעיף 9;
(5) אניות גלנוע;
(6) אניות ריקות המיועדות רק ליצוא של מטען מתכלה;
(7) לגבי אניות שאינן מנויות בפסקאות (1) עד (6) תינתן עדיפות להכנסת אנייה שמטענה מיועד להימסר במסירה ישירה,על הכנסת אנייה שמטענה מיועד להימסר במסירה עקיפה.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א)(1) עד (6) תינתן עדיפות לכניסת אנייה שהוקצה לה רציף וממתין לה צוות נמלי,על פני אנייה שטרם הוקצה לה רציף ואין ממתין לה צוות נמלי.
15. סדר הכנסת אניות בנמל אילת
סדר הכנסת אניות בנמל אילת יהיה לפי סדר הקדימה בהקצאת רציפים בנמל אילת כאמור בסעיף 13 .
16. סדר הוצאת אניות מנמלי חיפה ואשדוד
סדר הוצאת אניות מנמלי חיפה ואשדוד יהיה כמפורט להלן:
(1) אניית חומרים מסוכנים נוזלים בצובר ואניית חומרי נפץ;
(2) אניית נוסעים המדווחות יום לפני הגעתן לנמל על מועד ההפלגה ואם הן אכן מוכנות להפלגה בזמן;
(3) אניות הפוקדות רציף שלפי סעיף 5 הוא רציף מסחרי;
(4) אניות מכולה זכאיות לעדיפות ביציאה על פני שאר האניות,למעט אלה המנויות בפסקאות (1) עד (3),אלא אם כן נגרם לאנייה אחרת עיכוב של למעלה מ-4 שעות;
(5) אנייה הממתינה ליד רציף שממתינה לו אנייה אחרת;
(6) אנייה שאינה נזכרת בפסקאות (1) עד (5) - לפי המועד שבו היא מוכנה להפלגה מהנמל.
17. סדר הוצאת אניות מנמל אילת
וצאת אניות מנמל אילת תהיה על פי סדר היותן מוכנות להפלגה מן הנמל.
18. הסדר בין הכנסת אניות להוצאת אניות
הוצאת אניות מנמל,למעט אלה המפורטות בסעיף 16(1) עד (3) ,תיעשה לאחר שהוכנסו אניות לנמל,אלא אם כן עברו ארבע שעות מאז שהאנייה הנוגעת בדבר היתה מוכנה להפליג מן הנמל.
פרק ה': שונות
19. סמכויות מנכ"ל מפעיל
על אף האמור בכללים אלה,ובלי לגרוע מסמכות מנהל הנמל לפי תקנה 64 (ו) לתקנות הנמלים -
(1) מנכ"ל מפעיל או מי שהוא הסמיך לעניין זה,רשאי -
(א) בנסיבות מיוחדות או בלתי צפויות לחרוג מהוראות פרק ג',ובלבד שהחריגה כאמור מקובלת על סוכני האניות הנוגעות בדבר; החריגה ונימוקיה יתועדו ברשומות הנמל;
(ב) לחרוג מהוראות פרק ד' לגבי כלי שיט שמשך כניסתו או יציאתו ארוך ומורכב במיוחד,וכן לגבי אניות מלחמה זרות שכניסתן לנמל או יציאתן ממנו תואמו מראש,ובלבד שהחריגה כאמור מקובלת על סוכני האניות הנוגעות בדבר.
(2) מנכ"ל מפעיל רשאי,במקרים יוצאים מן הכלל ועל פי שיקול דעתו להוציא מרציף מטען כללי אנייה שחל עליה סעיף 10(ב),ולהקצותו לאנייה מקבוצת עדיפות שבסעיף 10 (א)(1) או (2).
20 השלמת חסר בנוהל התור התפעולי
לא ניתן מענה בכללים אלה לקדימה בהקצאת רציף,בכניסה לנמל או ביציאה ממנו, יכריע מנהל הנמל לגבי הקדימה כאמור.
21. תחילה
תחילתם של כללים אלה 15 ימים לאחר פרסום ההודעה בדבר הנוהל המאושר לפי תקנה 64(ד) לתקנות הנמלים.
_____________________________
1 ק"ת תשס"ח, 1176.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ