אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), התשס"ג-2003

כללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), התשס"ג-2003

כללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), התשס"ג-2003 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), אני קובעת כללים אלה:
1. הגדרות
בכללים אלה -
"בעל שליטה" - מי שביום ההקצאה או בעקבותיה, הוא בעל שליטה, כהגדרתו בסעיף 32(9) לפקודה;
"חברה מדווחת" - החברה המקצה, ואם היתה החברה המקצה תושבת חוץ - אחת מהחברות המעבידות שהיא תושבת ישראל;
"חברה מקצה" - חברה מעבידה שמניותיה הוקצו לעובדים בהקצאת מניות לפי סעיף 102 לפקודה;
"מעביד" - החברה שבה מועסק העובד שמוקצות לו המניות במישרין;
"תקנות ניכוי ממשכורת" - תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים), התשנ"ג-1993;
"תקנות ניכוי מסוגי שכר" - תקנות מס הכנסה (ניכוי מסוגי שכר מסוימים), התשכ"ז-1967;
"תקנות ניכוי מרווח הון" - תקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך או בעסקה עתידית), התשס"ג-2002.
2. בקשה לאישור נאמן
(א) בקשה לאישור נאמן לצורכי הקצאת מניות מסוימת תוגש בכתב לפקיד השומה שאצלו מתנהל תיק הניכויים של החברה המדווחת, על גבי הטופס שבתוספת א' ויפורטו בה פרטי הנאמן והסכמתו לשמש כנאמן בהקצאת מניות לעובדים; לבקשה יצורפו תכנית ההקצאה וכן כתב נאמנות בין החברה המקצה לבין הנאמן, כמפורט בטופס שבתוספת ב'.
(ב) בקשה לאישור כללי של נאמן שלא לצורכי הקצאת מניות מסוימת, תוגש בכתב לפקיד השומה שאצלו מתנהל תיק הניכויים של הנאמן, על גבי הטופס שבתוספת א' ויפורטו בה פרטי הנאמן והסכמתו לשמש כנאמן בהקצאת מניות לעובדים.
(ג) חברה מדווחת ונאמן רשאים לבקש במשותף מפקיד השומה שאישר את מינויו של הנאמן, להחליפו בנאמן אחר; הבקשה תוגש לפי הוראות סעיף קטן (א), בשינויים המחויבים; לא השיב פקיד השומה בתוך 90 ימים מיום קבלת ההודעה, יראו את הנאמן האחר כאילו אושר כנאמן.
3. אישור נאמן
(א) אדם לא יאושר כנאמן, בין בכלל ובין כנאמן להקצאת מניות מסוימת, אלא אם כן התקיים בו אחד מאלה:
(1) הוא עורך דין או רואה חשבון או חברה בערבות בלתי מוגבלת שכל בעלי מניותיה הם עורכי דין או רואי חשבון, או כל הרשאי לשמש נאמן לפי סעיף 9 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, למעט החברה המעבידה בהקצאת מניות באמצעות נאמן לעובדיה, ולמעט בעל שליטה או עובד בחברה המעבידה;
(2) הוא עובד החברה המדווחת והוא עורך דין או רואה חשבון ובלבד שהוא נושא בתפקיד מנהל כללי, סגן המנהל הכללי, החשב או היועץ המשפטי, ושלא הוקצו לו מניות באותה תכנית הקצאה.
(ב) אושר מינויו של אדם כנאמן, רשאי פקיד השומה שאישר את מינויו לבטל את האישור לגבי הקצאת מניות שמועד ביצוען הוא לאחר מועד הביטול, אם מצא כי הנאמן לא מילא את חובותיו כנדרש.
4. הודעה על הקצאה
(א) חברה מדווחת ונאמן, המבקשים כי הקצאת מניות תיחשב כהקצאת מניות באמצעות נאמן, ישלחו לפקיד השומה שאצלו מתנהל תיק הניכויים של החברה המדווחת, 30 ימים לפחות לפני ביצוע ההקצאה, בקשה לאישור תכנית ההקצאה על גבי הטופס שבתוספת ג'; לבקשה תצורף תכנית ההקצאה, ואם היא בשפה זרה - יצורף גם תרגום מאושר לעברית, אם נתבקש על ידי פקיד השומה; החברה המדווחת והנאמן ישלחו העתק מהבקשה ומתכנית ההקצאה למשרדי פקידי השומה שאצלם מתנהלים תיקי הניכויים ותיקי השומה של החברות המעבידות, אשר לעובדיהן הוקצו מניות במסגרת אותה תכנית הקצאה.
(ב) בקשה כאמור בסעיף קטן (א), תכלול את הפרטים האלה:
(1) מסלול המס לאותה הקצאה;
(2) אם בחרה החברה המדווחת במסלול מס בעבר, ציון מסלול המס שבו בחרה לאחרונה ומועד הבחירה כאמור;
(3) שם החברה המקצה, מספר זיהויה ותושבותה;
(4) הקשר שבין המעביד לבין החברה המקצה;
(5) פרטי הנאמן ואישורו על ידי פקיד שומה.
5. דיווח על הקצאה
חברה מדווחת ונאמן ידווחו על ההקצאה לפקיד השומה שאצלו מתנהל תיק הניכויים של החברה המדווחת, בתוך 90 ימים ממועד ביצוע ההקצאה, בטופס 146, שבו יפורטו הפרטים האלה:
(1) תאריך ההקצאה;
(2) שמות העובדים שהוקצו להם מניות במסגרת ההקצאה, מספר הזיהוי שלהם ומעניהם;
(3) מספר וסוגי המניות שהוקצו לכל עובד;
(4) אם שילם העובד בעד המניות, פירוט הסכומים ששילם, ומועדי התשלום;
(5) אם המעביד משתתף בהוצאות החברה המקצה - סכום ההשתתפות ומועד תשלומו;
(6) אם החברה המקצה רשומה למסחר בבורסה בישראל או מחוץ לישראל, מועד רישום המניות כאמור או המועד שלגביו מתוכנן רישום כאמור;
(7) מועד הפקדת המניות בידי הנאמן.
העתק מהדיווח יישלח למשרדי פקידי השומה שאצלם מתנהלים תיקי הניכויים ותיקי השומה של החברות המעבידות אשר לעובדיהן הוקצו מניות במסגרת תכנית ההקצאה.
6. תנאי ההקצאה
לא תאושר תכנית להקצאת מניות באמצעות נאמן ולא יראו אותה כמאושרת, אם התקיים אחד מאלה:
(1) לתכנית הקצאת המניות נבחר יותר מנאמן אחד;
(2) לתכנית הקצאת המניות נבחר יותר ממסלול מיסוי אחד, אלא אם כן חלות על עובדי אחת החברות המעבידות הוראות סעיף 102ז לפקודה;
(3) בתנאי ההקצאה לא נקבעה הוראה ולפיה העובדים אינם רשאים לממש את המניות לפני תום התקופה;
(4) בתנאי ההקצאה לא נקבעה הוראה ולפיה יופקדו בידי הנאמן עד לתום התקופה כל הזכויות המוקנות מכוח המניות שהוקצו, לרבות מניות הטבה, וכי יחול עליהן אותו מסלול מיסוי.
7. תשלום המס
(א) הנאמן לא יעשה כל עסקה או פעולה במניות, לא יעביר אותן, ימחה אותן, ימשוך אותן, יעקל אותן או ישעבד אותן מרצון ולא ייתן בשלהן ייפוי כוח או כתב העברה, בין אם תוקפם מיידי ובין אם תוקפם בתאריך עתידי, למעט העברה מכוח צוואה או על פי דין, אלא לאחר תשלום המס החל בשל הקצאתן או לאחר שהבטיח את תשלום המס כאמור; הועברו המניות מכוח צוואה או על פי דין, יחולו הוראות סעיף 102 והוראות כללים אלה על יורשיו או נעבריו של העובד, לפי הענין.
(ב) המס ינוכה על ידי הנאמן או המעביד, בהתאם להוראות האלה:
(1) במניה שחל לגביה מסלול רווח הון -
(א) אם הוחזקה המניה בידי הנאמן עד תום התקופה - בשיעור של 25%;
(ב) אם נמכרה המניה לפני תום התקופה, או הועברה לעובד - בהתאם לתקנות ניכוי ממשכורת או לתקנות ניכוי מסוגי שכר, לפי הענין;
(ג) במניה שחלות לגביה הוראות סעיף 102ב(3) לפקודה - כאמור בפסקת משנה (א), ואולם על חלק שווי ההטבה שלפי סעיף 102(ב)(3) לפקודה רואים אותו כהכנסה לפי סעיף 2(1) או 2(2) לפקודה - כאמור בתקנת משנה (ב).
(2) במניה שחל לגביה מסלול הכנסת עבודה - בהתאם לתקנות ניכוי ממשכורת או לתקנות ניכוי מסוגי שכר, לפי הענין; ואולם אם נמכרה המניה לפני תום התקופה, או הועברה לעובד, בניגוד לאמור בתנאי תכנית ההקצאה, ינוכה המס לפי הגבוה מבין אלה:
(א) המס שהיה חל במועד ההקצאה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועד ההקצאה ועד מועד התשלום;
(ב) המס החל במועד מימוש המניה.
(ג) לענין ניכוי המס, מועד העברתו לפקיד השומה ודיווחים לפקיד השומה
ולמקבל, יחולו הוראות תקנות ניכוי ממשכורת, תקנות ניכוי מסוגי שכר או תקנות ניכוי מרווח הון, לפי הענין, ויראו את הנאמן ואת המעביד כמעביד, כמשלם או כחייב, כמשמעותם באותן תקנות, לפי הענין.
8. דיווח
נאמן ידווח לפקיד השומה שאצלו מתנהל תיק הניכויים של חברה מעבידה אשר מניותיה הוקצו לעובדים במסגרת הקצאת המניות באמצעות הנאמן, בטופס 156, עד 31 במרס בכל שנה לגבי שנת המס הקודמת, על כל אלה:
(1) שמות העובדים שהוקצו להם מניות במסגרת ההקצאה, מספרי הזיהוי שלהם ומעניהם;
(2) יתרת המניות של כל עובד לתחילת שנת המס הקודמת;
(3) פעולות שנעשו במניות במהלך השנה הקודמת, לרבות העברת המניות לעובד או ליורשיו, או מכירתן;
(4) זכויות, לרבות מניות הטבה, שהוקצו מכוח המניות;
(5) יתרת המניות של כל עובד ביום האחרון של שנת המס הקודמת;
(6) דיבידנד שחולק מכוח המניות;
(7) עובדים שחדלו להיות עובדי המעביד;
(8) עובדים שחדלו להיות תושבי ישראל;
(9) מניות שחל לגביהן חיוב במס לפי סעיף 102(ב) לפקודה, סכום התמורה בשלהן או סכום השווי במועד המימוש, וסכום המס שהועבר על ידי הנאמן או שהומצא לנאמן אישור על תשלומו.
9. הקצאת מניות שלא באמצעות נאמן
(א) מעביד יודיע לפקיד השומה שאצלו מתנהל תיק הניכויים שלו, על תכנית הקצאת מניות לעובדים שלא באמצעות נאמן, בטופס 146, שבו יפרט את הפרטים כאמור בסעיף 5, בפסקאות (1) עד (6), בשינויים המחויבים, והכל בתוך 90 ימים ממועד הקצאת המניות.
(ב) מעביד ידווח, לפקיד השומה שאצלו מתנהל תיק הניכויים שלו, בטופס 156, עד ליום 31 במרס בכל שנה לגבי שנת המס הקודמת, את הפרטים המפורטים בסעיף 8, בפסקאות (1) עד (8), בשינויים המחויבים.
(ג) בתנאי תכנית הקצאת מניות כאמור בסעיף 102(ג)(2) לפקודה, ייקבע כי אם יחדל עובד לעבוד אצל המעביד, יעמיד העובד לטובת המעביד בטוחה או ערבות לתשלום המס במועד המימוש.
(ד) בהקצאת מניות, כאמור בסעיף 102(ג)(1) לפקודה, ינכה המעביד במועד ההקצאה מס בשיעור הקבוע בתקנות ניכוי ממשכורת ובתקנות ניכוי מסוגי שכר, לפי הענין, ולענין תשלום המס והדיווח לפקיד השומה ולעובד, יחולו הוראות אותן תקנות לפי הענין, בשינויים המחויבים.
(ה) בהקצאת מניות כאמור בסעיף 102(ג)(2) לפקודה, ינכה המעביד במועד המימוש מס בשיעור הקבוע בתקנות ניכוי ממשכורת ובתקנות ניכוי מסוגי שכר, לפי הענין, והוראות אותן תקנות יחולו, בשינויים המחויבים לענין תשלום המס והדיווח.
10. תיאומי הון
(א) חברה מעבידה לא תהיה זכאית לתיאום הון לפי סעיף 3(1)(ג) בתוספת א' לחוק תיאומים בשל אינפלציה בשל הוצאות שכר שמקורן בהקצאת מניות לעובדים בגובה סכומים שנלקחו בחשבון כהון עצמי על פי תוספת א' לחוק האמור.
(ב) על אף האמור בתוספת ג' לחוק תיאומים בשל אינפלציה יראו לענין חישוב השינויים החיוביים את הסכום שבו חויב העובד במס לפי סעיף 102 לפקודה, כאילו התקבל במועד החיוב במס.
11. מיכון
מעביד ונאמן העורכים את רישומיהם באמצעות מיכון, יגישו לפקיד השומה את הדוחות האמורים בכללים אלה, כפי שיקבע.
12. ביטול
כללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), התשמ"ט-1989 - בטלים לענין תכנית הקצאת מניות לעובדים מיום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003).
תוספת א'
(סעיף 2(א))
בקשה לאישור נאמן
לכבוד
פקיד השומה (שבו מתנהל תיק הניכויים)
(א) בתוקף סמכותך לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה הננו לבקשך לאשר את עו"ד/רו"ח/חברה* ת"ז/ח"פ כנאמן לפי סעיף 102 לפקודה/כנאמן לגבי תכנית הקצאת מניות לעובדים באמצעות נאמן שבדעת החברה המקצה, חברת ... לבצע.
(ב) הצהרת הנאמן
אני מצהיר בזה כי -
1. אני עובד/אינני עובד של החברה המעבידה, חברת
2. אני ממלא אחר התנאים הקבועים בסעיף 3 לכללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), התשס"ג-2003.
3. אני מוכן לשמש כנאמן לענין סעיף 102 לפקודה/אני מוכן לשמש נאמן לגבי תכנית ההקצאה המפורטת בבקשה זו*, ואני מתחייב לשאת בכל החובות המוטלות על נאמן מכוח הסעיף האמור והכללים שהוצאו לפיו, לרבות ניכוי המס החל.

מספר תיק ניכויים מספר תיק ניכויים חתימת הנאמן המיועד
של הנאמן של החברה המעבירה

* מחק את המיותר
תוספת ב'
(סעיף 2(א))
כתב נאמנות (בין הנאמן לבין החברה המקצה)
שנחתם ב- ביום בחודש שנת
בין: עו"ד, רו"ח, חברה בערבות בלתי מוגבלת של עו"ד או של רו"ח, או מי שרשאי לשמש כנאמן לפי סעיף 9 לחוק להשקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 (להלן - הנאמן)*.
מצד אחד
לבין: (להלן - החברה המקצה)
מצד שני
הואיל וביום אימצה החברה תכנית הקצאת מניות לעובדים, כמשמעותה בסעיף 102 לפקודה (להלן - התכנית);
והואיל ועל פי התכנית תקצה החברה מדי פעם בפעם מניות או זכויות למניות לעובדים בהקצאת מניות באמצעות נאמן;
והואיל ועל פי התכנית יוקצו כל המניות בהקצאה לנאמן כדי שיחזיק אותן בנאמנות עד תום התקופה, כאמור בפקודה, בכללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), התשס"ג-2003 (להלן - הכללים), בתכנית ובכתב נאמנות זה;
והואיל והחברה בחרה בעו"ד/רו"ח/חברה* לשמן כנאמן לצורך תכנית ההקצאה האמורה והוא הביע את הסכמתו לשמש כנאמן בעבור כל החברות המעבידות ועובדיהן.
לפיכך הוסכם בין הצדדים כדלקמן:
1. המבוא לכתב נאמנות זה, מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
2. על פי התכנית לא יוקצו המניות לעובדי החברה אלא יוקצו על שם הנאמן ויוחזקו בידיו עד לתום התקופה, כהגדרתה בסעיף 102 לפקודה.
3. לפני ששולם המס החל כאמור בסעיף 7 לכללים, המניות לא יהיו ניתנות להעברה, המחאה, משכון, עיקול, או שעבוד אחר מרצון, ולא יינתן בשלהן כל יפוי כוח או כתב העברה בין אם תוקפם מיידי ובין אם תוקפם בתאריך עתידי, למעט העברה מכוח צוואה או על פי דין; הועברו המניות מכוח צוואה או על פי דין כאמור, יחולו הוראות סעיף 102 והוראות הכללים על יורשיו או נעבריו של עובד.
4. לאחר תום התקופה יהיה כל עובד רשאי בכל עת לדרוש מהנאמן להעביר על שמו את המניות שהוא זכאי להן, ובלבד שהנאמן לא יעביר את המניות כאמור אלא לאחר ששולם המס החל לפי סעיף 102 לפקודה ולפי הכללים (להלן - המס החל) וביד הנאמן אישור לכך מפקיד השומה.
5. אם על פי תנאי התכנית יוענקו לעובד זכויות לרכישת מניות או שיוקצו לו בשל המניות מניות הטבה, יוקצו הזכויות או מניות ההטבה על שם הנאמן. העובד יהיה זכאי להורות לנאמן לממש את הזכויות או את מניות ההטבה לאחר תום התקופה כקבוע בתכנית. המניות נושא הזכויות יוקצו לנאמן בהתאם לאמור בסעיף 2 לכללים ויחולו עליהם הוראות התכנית, לרבות בחירת מסלול המיסוי והוראות כתב התחייבות זה, ואולם פרק הזמן עד תום התקופה יימנה מיום הקצאת המניות שבשלן הוקצו הזכויות או מניות ההטבה.
6. החברה מתחייבת כלפי הנאמן כי לא תקצה מניות לעובדים במסגרת תכנית הקצאה, אם לא הצהיר העובד כי ידועים לו הוראות סעיף 102 לפקודה ומסלול המס החל עליו, וכן על הסכמתו בכתב לאמור בכתב נאמנות זה ועל התחייבותו שלא לממש את המניות לפני תום התקופה, כהגדרתה בסעיף 102 לפקודה.
ולראיה באו הצדדים על החתום:


הנאמן החברה
תוספת ג'
(סעיף 4)
טופס בקשה לאישור תכנית הקצאה
לכבוד
פקיד השומה
(המשרד שבו מתנהל תיק הניכויים של החברה)
הנדון: בקשה לאישור תכנית הקצאת מניות באמצעות נאמן על פי כללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים), התשס"ג-2003
(להלן - הכללים)
1. אנו מודיעים לכם כי חברת בע"מ (להלן - החברה) החליטה לאמץ תכנית להקצאת מניות באמצעות נאמן, כמשמעותה בסעיף 102 לפקודת מס הכנסה והכללים, שבמסגרתה יוקצו מניות/זכויות בחברה לעובדי החברות המעבידות כמפורט להלן:

שם החברה תיק ניכויים שם החברה תיק ניכויים

שם החברה תיק ניכויים שם החברה תיק ניכויים
2. החברה המדווחת היא החברה המקצה/החברה המקצה היא חברה תושבת חוץ ולכן החברה היא החברה המדווחת.*
3. תאריך הקצאת המניות במסגרת התכנית לא יהיה לפני
4. החברה המדווחת בחרה במסלול מיסוי שיחול על עובדי אותן החברות למעט עובדי החברות
שבחרו בבחירה קודמת מיום במסלול מיסוי בהתאם לסעיף 102(ז) לפקודה.
5. יהיה הנאמן לביצוע התכנית (להלן - הנאמן). מינויו של הנאמן אושר ביום בידי פקיד השומה בהתאם לסמכותו על פי סעיף 102 לפקודה.
אנו מאשרים כי בידינו אישור בכתב מאת העובד שהוא מסכים כי יחול עליו ההסדר וכי ידועים לו הוראות סעיף 102 לפקודה וכן מסלול המס שנבחר ותוצאותיו.
6. מצ"ב כתב נאמנות כאמור בסעיף 3 לכללים.
7. אנו מבקשים לאשר את התכנית וכן מתחייבים בזאת כלפי פקיד השומה כי לא נעביר את המניות אלא לאחר תשלום מלוא המס החל לפי סעיף 102 לפקודה ולפי הכללים.
בכבוד רב,

החברה מספר תיק הניכויים הנאמן מספר תיק ניכויים
של החברה של הנאמן
העתק: פקיד שומה (המשרד שבו מתנהל תיק החברה)
פקיד שומה (המשרד שבו מתנהל תיק השומה של הנאמן)
פקיד שומה (המשרד שבו מתנהל תיק השומה ותיק הניכויים של
כל אחת מהחברות המעבידות).
רק בקשה שבה מולאו כל הפרטים תיראה כבקשה לענין הכללים.

_______
* מחק את המיותר

______________________________
1 ק"ת תשס"ג, 448.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ