אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי מס הכנסה (המרה לשקלים חדשים של סכומים שמקורם מחוץ לישראל), התשס"ד-2003

כללי מס הכנסה (המרה לשקלים חדשים של סכומים שמקורם מחוץ לישראל), התשס"ד-2003

כללי מס הכנסה (המרה לשקלים חדשים של סכומים שמקורם מחוץ לישראל), התשס"ד-2003 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 240א לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), אני קובעת כדלקמן:
1. הגדרות
בכללים אלה -
"הכנסת חוץ" ו"מסי חוץ" - כהגדרתם בסעיף 199 לפקודה;
"הכנסה פסיבית" - כל אחת מההכנסות לפי סעיפים 2(4) עד (7) לפקודה שהיא הכנסת חוץ, או הוצאות בשלן וכן הכנסת חוץ לפי סעיף 2א לפקודה, למעט הכנסה או הוצאה שאילו הופקה או שנצמחה בישראל היתה נחשבת לפי דיני המס בישראל כהכנסה מעסק או ממשלח יד;
"יום רכישה", "מחיר מקורי", "מכירה", "נכס" ו"תמורה" - כהגדרתם לפי חלק ה3 לפקודה;
"מדינה גומלת" - כמשמעותה בסעיף 196 לפקודה;
"מטבע" - מטבע חוץ שבו מבוצעת העסקה, מתקבלת ההכנסה, משולמת ההוצאה, נרכש או נמכר נכס, או משולם מס, לפי הענין;
"שער היציג של המטבע" ליום כלשהו - שערו היציג של מטבע חוץ, בשקלים חדשים, כפי שפרסם בנק ישראל באותו יום, ואם לא פרסם שער באותו יום - השער האחרון שפרסם לפני אותו יום; ואולם אם בנק ישראל אינו מפרסם שער לאותו מטבע, יחושב שערו לפי שער ההמרה של אותו מטבע לדולר של ארה"ב;
"תום שנת המס" - היום האחרון של שנת המס.
2. הכנסות והוצאות בעסק או במשלח יד
הכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודה שהיא הכנסת חוץ או הוצאה בשל הכנסה כאמור, לרבות הוצאה בשל רכישת מלאי, תתורגם לשקלים חדשים לפי שערו היציג של המטבע במועד שבו הופקה, נצמחה או הוצאה ובמועד שבו התקבלה או שולמה.
3. הכנסות פסיביות
(א) הכנסה פסיבית, תתורגם לשקלים חדשים לפי שערו היציג של המטבע, ביום שבו שולמה ההכנסה או שהתקבלה, לפי הענין.
(ב) בהכנסה כאמור בסעיף קטן (א) שהיא הכנסה או הוצאה מריבית או מהפרשי הצמדה, יתורגמו לשקלים חדשים גם הסכומים שבשלם התקבלה אותה הכנסה או הוצאה, ההוצאה (בסעיף זה - ההשקעה), בכל אחד ממועדים אלה:
(1) במועד ההשקעה;
(2) בתום כל שנת מס או במועד מימוש ההשקעה, לפי המוקדם.
(ג) שולמה ההכנסה הפסיבית או התקבלה לאחר שנת המס שבה דווחה, תתורגם ההכנסה לשקלים חדשים לפי שערו היציג של המטבע בתום שנת המס שבה דווחה וביום התשלום.
4. הכנסת חברת משלח יד זרה
הכנסתה החייבת וכן הפסדיה, של חברת משלח יד זרה, כהגדרתה בסעיף 5(5)(ה) לפקודה, אשר מקורם מפעילות במשלח היד המיוחד, תתורגם לשקלים חדשים לפי שערו היציג של המטבע בתום שנת המס שלה, ולא יחולו עליה הוראות סעיפים 8 ו-9.
5. הכנסה מחברה נשלטת זרה
רווחים שלא שולמו, כהגדרתם בסעיף 75ב(א)(12) לפקודה, והזיכוי בשל מס כאמור בסעיף 75ב(ג), יתורגמו לשקלים חדשים לפי שערו היציג של המטבע בתום תקופת השומה של החברה הנשלטת הזרה.
6. מסי חוץ
מסי חוץ ששולמו במדינת החוץ יתורגמו לשקלים חדשים לפי שערו היציג של המטבע, אם שולמו -
(1) במהלך שנת המס שבה היא חייבת במס בישראל או לפניה - ביום התשלום;
(2) לאחר שנת המס שבה היתה הכנסת החוץ חייבת במס בישראל, אך לא יותר מעשרים וארבעה חודשים מתום שנת המס - בתום שנת המס שבה היתה ההכנסה חייבת במס בישראל;
(3) לאחר שחלפו עשרים וארבעה חודשים מתום שנת המס שבה היתה הכנסת החוץ חייבת במס בישראל - ביום התשלום.
7. רווח הון
לענין חישוב רווח ההון והפחת יחולו הוראות אלה:
(1) מחירו המקורי של נכס, יתורגם לשקלים חדשים לפי שערו היציג של המטבע ביום הרכישה או במועד התשלום, לפי המוקדם;
(2) תמורה תתורגם לשקלים חדשים, לפי שערו היציג של המטבע ביום המכירה של הנכס או ביום קבלת התשלום, לפי המוקדם.
8. הפסד
הפסד בשקלים חדשים שהיה לאדם מחוץ לישראל, שנוצר לאחר תרגום ההכנסה וההוצאה על פי כללים אלה, וניתן להעבירו לשנות המס הבאות, לא יתורגם למטבע חוץ ויועבר לשנים הבאות בשקלים חדשים.
9. סכומים בשקלים
הכנסות או הוצאות ששולמו או שהתקבלו בשקלים חדשים, לפי הענין, לא יתורגמו למטבע חוץ ויובאו בחשבון, לענין חישוב ההכנסה החייבת, בשקלים חדשים.
10. תחולה
כללים אלה יחולו על דוחות שיש להגישם לשנת המס 2003, ואילך.

_________________________________
1 ק"ת תשס"ד, 104.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ