אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (מיון פירות, אריזתם וסימונם), תשל"ז-1977

כללי מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (מיון פירות, אריזתם וסימונם), תשל"ז-1977

כללי מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (מיון פירות, אריזתם וסימונם), תשל"ז1-1977
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 11, 29 ו-61 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), תשל"ג-1973, ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת, קובעת מועצת הפירות (להלן - המועצה), כללים אלה:
1. הגדרות
בכללים אלה -
"פירות" - כל מיני פירות המפורטים בתוספת לחוק;
"מגדל" - אדם העוסק בייצור פירות, לרבות אגודה שיתופית שחברים בה עוסקים בייצור פירות;
"חוכר" - אדם שחכר מטע פירות;
"קונה יבולים" - אדם שקנה יבול הפירות על העץ או בשטח המטע;
"משווק מורשה" - אדם שהמועצה הרשתה אותו לשמש כמשווק מורשה;
"סיטונאי" - מי שעסקו או חלק מעסקו למכור פירות לקמעונאי;
"קמעונאי" - מי שעסקו או חלק מעסקו למכור פירות לצרכן;
"שיווק" - סחר של פירות בסיטונות או בקמעונות והעברה לאחר בכל דרך מדרכי ההעברה של הבעלות או של החזקה;
"מכל" - תיבה, מגש או קופסת קרטון המשמשים לאריזת פירות;
"גודל" - קוטר הנמדד במישור ניצב לציר הטבעי של הפרי, או משקל הפרי בהתאם למפורט בתוספת;
"מעורב" - פירות מאותו מין וזן, בלתי ממויינים לפי גודל וסוג;
"ענבים בשלים" - ענבים מכל הסוגים שהגיעו לדרגת הבשלה מינימלית כמפורט בתוספת;
"פרי בשל" - פירות, למעט ענבים ואבוקדו, שהגיעו לטעם וניחוח האופיינים לזנם ולסוגם כמפורט בתוספת.
2. חובת מיון וסיווג
(א) לא ישווק אדם פירות ולא יקבל משווק מורשה, סיטונאי או קמעונאי פירות אלא אם הם -
(1) ארוזים בנפרד לפי מין, זן, סוג וגודל;
(2) בצבע האופייני לזן ובמידת הבשלה אחידה;
(3) חפשיים מעלים, מענפים, מעפר, מחול ומיסודות זרים;
(4) מתאימים לתיאור שבתוספת;
(5) ארוזים במכלים נקיים ומתאימים לדרישות המפורטות בתוספת.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) מותר לשווק פירות בלתי ממויינים לפי גודל וסוג, ובלבד שיהיו ארוזים בנפרד לפי מין וזן ויעמדו בכל התנאים המפורטים בסעיף קטן (א)(2), (3), (4) ו-(5) ועל מכל האריזה שלהם צויינה המלה "מעורב".
3. חובת סימון
(א) לא יעביר מגדל, חוכר או קונה יבולים של פירות למשווק מורשה או לסיטונאי, ולא ישווק משווק מורשה או סיטונאי לקמעונאי פירות אלא במכל שעליו צויינו באותיות ברורות והניתנות לקריאה בקלות פרטים אלה:
(1) שם המגדל או המשווק המורשה ומענם;
(2) מין הפירות, הזן, הסוג והגודל כמפורט בתוספת.
(ב) הסימון לפי סעיף קטן (א) ייעשה בשפה העברית ויהיה תואם את תכולת המכל והוראות התוספת, למעט פירות מעודפי יצוא שמותר לשווקם באריזתם ובסימונם המקוריים.
4. (תיקון: תשל"ט)
(א) פירות שנתפסו בהתאם לסעיף 53(ב) לחוק כשאינם מתאימים מבחינת איכותם לתקן של הסוג הנמוך ביותר שנקבע לאותו מין או זן של פירות בתוספת, רשאית המועצה להשמידם.
(ב) בכל מקרה של תפיסת פירות שאינם מתאימים מבחינת איכותם לתקן של הסוג הנמוך ביותר כאמור והעברתם להשמדה, יערוך מפקח, שנתמנה על-ידי המועצה, דין וחשבון שבו יכללו פרטים על הפירות שנתפסו ונסיבות תפיסתם, והעתק מהדין וחשבון יימסר לאדם שאצלו נתפסו הפירות.
(ג) ההשמדה של פירות שנתפסו בשווקים של ירושלים, תל-אביב וחיפה תבוצע רק לאחר שמפקח, שנתמנה במיוחד על-ידי המועצה (להלן - מפקח ראשי), אישר את הדין וחשבון של המפקח והורה על ההשמדה, ואילו לגבי פירות שנתפסו בכל מקום אחר דרוש אישורו של המפקח הראשי רק אם כמות הפירות היא מעל ל-250 ק"ג.
(ד) המועצה לא תהא חייבת בתשלום תמורה כלשהי בעד פירות שנתפסו כשאינם מתאימים מבחינת איכותם לתקן של הסוג הנמוך ביותר לאותו מין או זן של פירות שנקבע בתוספת והושמדו כאמור.
5. סייג (תיקון: תשל"ט)
על אף האמור במקום אחר בכללים אלה, רשאית המועצה במקרים מיוחדים להתיר מיון פירות, סיווגם, אריזתם וסימונם בדרכים ובתנאים שקבעה למקרה מסויים לגבי מין, זן או סוג של פירות, בעונה מסויימת או למטרה מסויימת.
6. שמירת דינים (תיקון: תשל"ט)
כללים אלה אינם באים לגרוע מכוחו של כל דין.
7. תחילה (תיקון: תשל"ט)
תחילתם של כללים אלה ביום השלושים לאחר פרסומם ברשומות.
תוספת (תיקון: תשמ"ד)
(סעיפים 1, 2 ו-3)
1. שזיפים יפניים
א. איכות כללית
השזיף היפני יהיה נקי מכל לכלוך, יבש וללא טעם וריח זר.
ב. סוגים
"1" - יכלול רק שזיפים בשלים, מוצקים, חפשיים מכל פגיעה או סימון של מזיקים, מחלות או גורמים מכניים, אופייניים לזן מבחינת הצורה והצבע;
"2" - יכלול רק שזיפים בשלים, מוצקים עם סימנים חיצוניים מוגדלים של פגיעות ממזיקים, מחלות או גורמים מכניים ומספר הפגיעות לא יעלה על 5 וקוטר כל פגיעה לא יעלה על 2 מ"מ.
ג. מיון לגדלים וסימון
הגודל המינימלי לזנים "מטלי" ו"ביוטי" הוא 30 מ"מ; לכל יתר הזנים הוא 35 מ"מ.
שזיפים שגדלם -
מ-30 מ"מ עד 34.9 מ"מ יסומנו : 30;
מ-35 מ"מ עד 39.9 מ"מ יסומנו : 35;
מ-40 מ"מ עד 44.9 מ"מ יסומנו : 40;
מ-45 מ"מ עד 49.9 מ"מ יסומנו : 45;
50 מ"מ או יותר יסומנו : 50;
ד. אריזה
השזיפים היפניים ייארזו באחת מאריזות אלה:
בתיבות ברוס סגורות או פתוחות, בתיבות שדה, בתיבות פלסטיק, בקרטונים או במכלים אחרים שאישרה המועצה.
ה. מותרת סטיה
בגודל - עד 10% מהכמות הארוזה בכל אחת מהאריזות;
באיכות - עד 10% מהכמות הארוזה בכל אחת מהאריזות;
לשני הגורמים ביחד מותרת סטיה עד 15% בלבד.
2. שזיפים אירופיים
א. איכות כללית
השזיף האירופאי יהיה נקי מכל לכלוך, יבש, וללא טעם וריח זר ואחוז הסוכר יהיה לפחות 15% למטרת מאכל לאוכלוסיה, ולפחות 17% למטרת ייבוש תעשייתי.
ב. סוגים
"1" - יכלול רק שזיפים בשלים, מוצקים, חפשיים מכל פגיעה או סימן של מזיקים, מחלות או גורמים מכניים, אופייניים לזן מבחינת הצורה והצבע.
"2" - יכלול רק שזיפים בשלים, מוצקים, עם סימנים חיצוניים מוגדלים של פגיעות ממזיקים, מחלות או גורמים מכניים ומספר הפגיעות לא יעלה על 5 וקוטר כל פגיעה לא יעלה על 2 מ"מ.
ג. מיון לגדלים וסימון
הגודל המינימלי לשזיף אירופאי הוא 30 מ"מ.
שזיפים שגדלם -
מ-30 מ"מ עד 34.9 מ"מ יסומנו : בינוני;
מ-35 מ"מ עד 49.9 מ"מ יסומנו : גדול;
מעל 40 מ"מ יסומנו : ענק
ד. אריזה
השזיפים האירופאיים ייארזו באחת מאריזות אלה: בתיבות ברוס סגורות או פתוחות, בתיבות שדה, בתיבות פלסטיק בקרטונים או במכלים אחרים שאישרה המועצה.
ה. מותרת סטיה
בגודל - עד 10% מהכמות הארוזה בכל אחת מהאריזות;
באיכות - עד 10% מהכמות הארוזה בכל אחת מהאריזות.
3. משמש
א. איכות כללית
המשמש יהיה נקי מכל לכלוך, יבש וללא טעם וריח זר.
ב. סוגים
"מ" - יכלול רק משמש בשל, מוצק, חפשי מכל פגיעה או סימן של מזיקים, של מחלות, או של גורמים מכניים; צבעו קש עד זהוב כהה.
"1" - יכלול רק משמש בשל ומוצק ללא עוות וללא פצעים וסדקים ולא פגוע על ידי ברד, צבעו קש עד צהוב כהה;
נקודות אדומות - מפוזר עד שליש משטח הפרי, נקודות חומות - מפוזר עד רבע משטח הפרי; חלדון - עד 3 נקודות ובקוטר שלא יעלה על 1 מ"מ כל נקודה; קמחון - עד קוטר שלא יעלה על 5 מ"מ ולא יעלה על שני פגעים באותו פרי.
"2" - יכלול רק משמש בשל ומוצק, צבעו קש עד כתום בהיר; נקודות אדומות - מפוזר עד 65% משטח הפרי; נקודות חומות - מפוזר עד מחצית משטח הפרי; חלדון - עד 5 נקודות ובקוטר שלא יעלה על 2 מ"מ כל נקודה; קמחון - עד קוטר של 15 מ"מ; פצעים - פצע צר אחד שארכו אינו עולה על 5 מ"מ; סדק - סדק קר ומוגלד שארכו אינו עולה על 20 מ"מ; ברד - עד שתי פגיעות שקוטר כל אחת מהן אינה עולה על 3 מ"מ.
"3" - יכלול רק משמש שאינו נכלל בסוג "1" ו-"2"
ג. גודל
הגודל המינימלי לכל הסוגים מ-35 מ"מ.
ד. אריזה
משמש ייארז באחת מאריזות אלה:
קרטונים, תיבות ברוס סגורות או פתוחות, או מכלים אחרים שאישרה המועצה.
ה. מותרת סטיה
באיכות - עד 10% מהכמות הארוזה בכל אחת מהאריזות;
בגודל - עד 10% מהכמות הארוזה בכל אחת מהאריזות.
הסטיה באיכות ובגודל ביחד לא תעלה על 15% מהכמות הארוזה בכל אחת מהאריזות.
4. אפרסקים
א. איכות כללית
האפרסק יהיה מוצק, בשל, נקי מכל לכלוך, יבש, וללא טעם וריח זר.
ב. סוגים
"מ" - יכלול רק אפרסק בשל, מוצק, חפשי מכל פגיעה או סימן של מזיקים, של מחלות, או של גורמים מכניים. הצבע האופייני בזנים יהיה -
בפלורידה - לא פחות מ-1/4 משטח הפרי; בספרינגטיים, ארליאיסט בקבוק ורדהייבן - לא פחות מ-3/4 משטח הפרי; באלברטה 198/12 - לא פחות מ- 1/2 משטח הפרי.
"1" - יכלול רק אפרסק בשל, מוצק חפשי מכל פגיעה, למעט עיוות אחד שטחי, מותרים עד 3 נקודות של פרלטוריה וכן:
שפשוף קל עד קוטר של 10 מ"מ, 2 לחיצות קלות, פיחת קלה, פגיעה אחת קלה של אנרסיה, בליטות ועוותים קלים ופצע יבש עד קוטר של 5 מ"מ.
הצבע האופייני בזנים יהיה -
בפלורידה - כתם מסביב לפיטם שקטרו לא פחות מ-1 ס"מ; בספרינגטיים, ארליאיסט בבקוק ורדהייבן - לא פחות מ-1/4 משטח הפרי; באלברטה 198/12 - לא פחות מ-1/5 משטח הפרי.
"2" - יכלול אפרסק בשל ומוצק; מותרים עד 10 נקודות של פרלטוריה וכן - 2 עוותים שטחיים, שפשוף קל עד קוטר של 25 מ"מ, שלוש לחיצות, סדק יבש עד 20 מ"מ אורך, פיחת בינונית עד קשה, שתי פגיעות של אנרסיה, בליטה קשה ופצע יבש עד קוטר של 10 מ"מ.
ג. גדלים מינמליים
בסוג "מ" הגודל הוא לפחות 10 מ"מ מעל הגודל המינימלי לתקופה וזן, לזן ספרינגטיים - 40 מ"מ, ולכל יתר הזנים 45 מ"מ, עד 30 ביוני. מיום 1 ביולי ואילך - מ-50 מ"מ ומעלה.
ד. מיון לגדלים וסימון
מ-40 מ"מ עד 44.9 מ"מ יסומנו : 40;
מ-45 מ"מ עד 49.9 מ"מ יסומנו : 45;
מ-50 מ"מ עד 54.9 מ"מ יסומנו : 50;
מ-55 מ"מ עד 59.9 מ"מ יסומנו : 55;
מ-60 מ"מ עד 64.9 מ"מ יסומנו : 60;
מ-65 מ"מ עד 69.9 מ"מ יסומנו : 65;
70 מ"מ או יותר יסומנו : 70.
ה. אריזה
האפרסקים ייארזו באחת מאריזות אלה:
בתבניות במגש עם נספק או במגש;
סוג "2" באחת האריזות הנזכרות לעיל או בכל אריזה אחרת.
ו. מותרת סטיה
בגודל ובאיכות של סוג "1" עד 10% מהכמות הארוזה בכל אחת מהאריזות; בגודל ובאיכות של סוג "2" עד 10% מהכמות הארוזה בכל אחת מהאריזות.
5. אגסים
א. איכות כללית
האגס יהיה נקי מכל לכלוך, יבש וללא טעם וריח זר.
ב. סוגים
"מ" - יכלול רק אגס שהוא בשל בצורה נאותה, שלם, ללא פגם שהוא ובעל עוקץ חלקי או שלם.
"1" - יכלול רק אגס שהוא בשל בצורה נאותה, שלם, אופייני לזן; אפשרי פגם קל בצורה, בעל עוקץ חלקי שפשוף קל עד קוטר של 10 מ"מ בריכוז אחד או מספר שפשופים שקטרם הכולל אינו עולה על 20 מ"מ, חספוס קל ובהיר עד 20% משטח הפרי.
"2" - יכלול רק אגס שהוא בשל בצורה נאותה, שלם, אופייני לזן; אפשרי פגם בצורה, עוקץ חסר וללא פגיעה בגוף הפרי, שפשוף אחד שקטרו עד 20 מ"מ או מספר שפשופים ששטחם הכולל אינו עולה על 30 מ"מ, חספוס עד 40% משטח הפרי.
"3" - יכלול גם אגס בשל אך מוצק וללא החמה פנימית, עוקץ חסר, ללא פגיעה בגוף הפרי, שפשוף אחד עם 30 מ"מ או מספר שפשופים ששטחם הכולל אינו עולה על 40 מ"מ, חספוס עד 60% משטח הפרי, שלושה פגעי ברד יבשים עד קוטר של 5 מ"מ כל אחד, לחיצה אחת עד 10 מ"מ וצרבון עד 1/3 משטח הפרי.
"4" - יכלול גם אגס שהוא בהבשלה יתר אך לא במפורק, והתחלת הצטמקות ליד העוקץ, עוקץ שבור מבסיסו עם פגיעה קלה בגוף הפרי, שפשוף של מעל 30 מ"מ, חספוס מעל 60% משטח הפרי, חמש פגיעות ברד עד קוטר של 5 מ"מ כל אחת, חמש פגיעות גרב עד קוטר של 5 מ"מ כל אחת, שתי לחיצות עד קוטר של 15 מ"מ כל אחת וצרבון עד מחצית משטח הפרי.
ג. גדלים מינימליים
לג'נטיל - 35 מ"מ; לכל יתר הזנים למעט סוג "מ" - 45 מ"מ, ל-"מ" - 55 מ"מ.
ד. מיון לגדלים וסימון
מ-35 מ"מ עד 39.9 מ"מ יסומנו : 35;
מ-40 מ"מ עד 44.9 מ"מ יסומנו : 40;
מ-45 מ"מ עד 49.9 מ"מ יסומנו : 45;
מ-50 מ"מ עד 54.9 מ"מ יסומנו : 50;
מ-55 מ"מ עד 59.9 מ"מ יסומנו : 55;
מ-60 מ"מ עד 64.9 מ"מ יסומנו : 60.
ה. אריזה
"מ" - יהיה עטוף בנייר וארוז ברבדים בקרטונים או בתיבות ברוס, סגורות או פתוחות. יתר הסוגים יהיו ארוזים בקרטונים או בתיבות ברוס סגורות או פתוחות, או במכלים אחרים.
ו. מותרת סטיה
באיכות - עד 10% מהכמות הארוזה בכל אחת מהאריזות;
בגודל - עד 10% מהכמות הארוזה בכל אחת מהאריזות;
הסטיה באיכות ובגודל ביחד לא תעלה על 15% מהכמות הארוזה בכל אחת מהאריזות.
6. תפוחים
א. איכות כללית
התפוח יהיה נקי מכל לכלוך, יבש וללא טעם וריח זר.
ב. סוגים
"מ" - יכלול רק תפוח בשל בצורה נאותה, ללא פגיעה כלשהי, אופייני לזן מבחינת הצורה. הצבע האופייני לזן יהיה לא פחות מ- 2/3 משטח הפרי.
"1" - יכלול רק תפוח בשל בצורה נאותה, עם פגם קל, אופייני לזן מבחינת הצורה והצבע האופייני לזן יהיה לא פחות מ- 1/3 משטח הפרי. מותרים עד שניים מהגורמים המפורטים להלן: עקיצה יבשה אחת, לחיצה קלה עד קוטר של 10 מ"מ, שפשוף קל עד קוטר של 5 מ"מ או שפשוף אחר צר שאורכו עד 10 מ"מ, עד שלוש נקודות של פרלטוריה, חספוס קל ובהיר עד 1/3 משטח הפרי.
"2" - יכלול תפוח בשל בצורה נאותה, עם פגם בצורה האופיינית לזן וצבע ירוק עד 1/3 משטח הפרי, מותרים עד שלושה גורמים המפורטים להלן: עד שלוש עקיצות יבשות, שתי לחיצות קלות עד קוטר של 15 מ"מ כל אחת, שפשוף אחד עד קוטר של 15 מ"מ או מספר שפשופים עד קוטר כולל של 20 מ"מ, עד שמונה נקודות של פרלטוריה, עד שלוש נקודות של גומה מרה, חספוס בהיר עד 50% משטח הפרי; ב"גרנד" חספוס עד 1/3 משטח הפרי ומסביב לעוקץ ומכת שמש עד קוטר של 20 מ"מ.
"3" - יכלול תפוח בשל או מוצק, ללא החמה פנימית וללא צבע. מותרים עד 4 מהגורמים המפורטים להלן: עד ארבע עקיצות יבשות, שלוש לחיצות קלות עד קוטר של 15 מ"מ כל אחת, שפשוף יבש אחד מעל 15 מ"מ, עד 15 נקודות של פרלטוריה, עד 10 נקודות של גומה מרה, חספוס מעל 50% משטח הפרי, מכת שמש עד קוטר של 40 מ"מ וצרבון בהיר אחד עד קוטר של 30 מ"מ.
"4" - יכלול תפוח בשל אך לא מפורק וללא צבע. מותרים: מעל ארבע עקיצות, עד חמש לחיצות, שפשוף יבש מעל 30% משטח הפרי, מעל 15 נקודות של פרלטוריה, גומה מרה עד 20% משטח הפרי, חספוס מעל 80% משטח הפרי, מכת שמש מעל קוטר של 40 מ"מ, צרבון עד 20% משטח הפרי וכן פצע אחד יבש בגוף הפרי שקוטרו עד 10 מ"מ או מספר פצעים שקוטרם הכללי הוא עד 12 מ"מ.
ג. גדלים מינימליים
לזן "ורד" - 45 מ"מ; לזנים "סן גיקנטו", "יונתן" ו"מלכת הרינטים" - 50 מ"מ, לכל יתר הזנים, למעט סוג "מ" - 55 מ"מ, ל-"מ" 60 מ"מ.
ד. מיון לגדלים וסימון
מ-40 מ"מ עד 44.9 מ"מ יסומנו : 40;
מ-45 מ"מ עד 49.9 מ"מ יסומנו : 45;
מ-50 מ"מ עד 54.9 מ"מ יסומנו : 50;
מ-55 מ"מ עד 59.9 מ"מ יסומנו : 55;
מ-60 מ"מ עד 64.9 מ"מ יסומנו : 60;
70 מ"מ ויותר יסומנו : 70.
ה. אריזה
התפוחים ייארזו באחת מאריזות אלה: קרטונים, תיבות ברוס, או מכלים אחרים שאישרה המועצה.
ו. סטיה מותרת
באיכות - עד 10% מהכמות הארוזה בכל אחת מהאריזות;
בגודל - עד 10% מהכמות הארוזה בכל אחת מהאריזות;
לשני הגורמים ביחד מותרת סטיה עד 15% בלבד.
7. חבושים
א. איכות כללית
החבוש יהיה נקי מכל לכלוך, יבש וללא טעם וריח זר.
ב. סוגים
"1" - יכלול רק חבוש בשל, שלם, ללא פגיעות או סימן של מזיקים, מחלות או גורמים מכניים, ללא סימנים חיצוניים מוגלדים של פגיעות, אופייני לזן מבחינת הצורה והצבע.
"2" - יכלול חבוש בשל ושלם. מותרים: סימנים חיצוניים מוגלדים של מזיקים או גורמים מכניים, לחיצות שקטרם אינו עולה על 5 מ"מ כל אחת ומספרם הכולל של הלחיצות אינו עולה על שלוש.
ג. גדלים מינימליים
לכל הזנים - 65 מ"מ.
ד. אריזה
חבושים ייארזו באחת מאריזות אלה: קרטונים, תיבות ברוס, או מכלים אחרים שאישרה המועצה.
ה. מותרת סטיה
באיכות - עד 10% מהכמות הארוזה בכל אחת מהאריזות;
בגודל - עד 10% מהכמות הארוזה בכל אחת מהאריזות;
לשני הגורמים ביחד מותרת סטיה עד 15% בלבד.
8. ענבי מאכל
א. סוגים
"מובחר" -
(1) יכלול רק ענבים באשכולות בעלי צורה אחידה, בשלים, מוצקים ללא פגם, ללא כתם וללא סימן של מזיקים, של מחלות או של גורמים מכניים; הגרגירים לא יהיו קטנים מהרגיל לגבי הזן. בזנים צבעוניים יהיה הצבע מלא ואופייני לזן. משקל אשכול יהיה; בזנים "שסלה" ו- "פנינת צ'בה" - לא פחות מ-150 גרם, בזנים "מדלין", "פרלט", "מוסקט - המבורגי" ו-"סולטנינה" - לא פחות מ-200 גרם, ובכל יתר הזנים לא פחות מ-250 גרם.
(2) סטיה מותרת - עד 5% באיכות ועד 15% בצבע.
(3) נשר - במכלים המכילים עד 10 ק"ג ענבים לא תעלה כמות הנשר על 200 גרם; במכלים גדולים יותר - לא תעלה על 350 גרם.
סוג "1" -
(1) יכלול ענבים כמתואר בסוג "מובחר" למעט משקל האשכול שיהיה: בזנים, "שסלה" ו-"פנינת צ'בה" - לא פחות מ-100 גרם, ובכל יתר הזנים - לא פחות מ-150 גרם;
(2) סטיה מותרת - עד 10% באיכות ועד 20% בצבע;
(3) נשר - במכלים המכילים עד 10 ק"ג ענבים לא תעלה כמות הנשר על 350 גרם; במכלים גדולים יותר - לא תעלה על 500 גרם.
סוג "2" - יכלול ענבים שאינם נכללים בסוג "מובחר" ובסוג "1".
ב. הבשלה מינימלית
ריכוז הסוכרים באחוזים:
13% בזנים "מלכת הכרמים", "אלפונס לוולה" ו-"קרדינל";
14% בזנים "פנינת צ'בה", "פרלט" ו-"מדלן";
15% בזנים "שסלה", "דבוקי", "תמר בירותי" וזנים שונים;
16% בזנים "סולטנינה", "טומפסון", "מוסקט-המבורגי" ו-"דנוג".
ג. אריזה
הענבים ייארזו באחת מאריזות אלה: מגשי עץ או מגשי קרטון, או מכלים אחרים שאישרה המועצה. בשימוש חוזר תכוסה קרקעית האריזה בדף נייר או פוליאתילן או בחומר אחר שאישרה המועצה.
9. רימון
א. איכות כללית
הרימון יהיה שלם, בריא, בשל.
ב. סוגים
"1" - יכלול רק רימון שלם, בריא, בשל, חפשי מפגיעות, מזיקים ומחלות, אופייני לזן מבחינת הצורה והצבע, עליו להיות קטוף עם עוקץ, חפשי מלחות חיצונית ומטעם וריח זר. מותרים שני גורמים מאלה המפורטים להלן: שיפשופים שטחיים שהגלידו וששטחם הכולל לא יעלה על 20% משטח הפרי, פצעים שטחיים שהגלידו שארכם לא יעלה על 10 מ"מ וששטחם הכולל לא יעלה על 10 מ"מ, מכת שמש קלה ללא החמה ושאינה פוגעת בצבע הציפה.
"2" - יכלול רק רימון שלם, בריא, בשל, חפשי מפגיעות מזיקים ומחלות, טרי ונקי בהופעתו, אופייני לזן והצבע. מותרים: סטיה בצורה ובצבע, שפשופים שטחיים ששטחם הכולל לא יעלה על 30% משטח פני הפרי, פצעים שטחיים שהגלידו ושארכם לא יעלה על 30 מ"מ ושטחם הכולל לא יעל על 20 מ"מ, מכת שמש קלה ללא החמה ושאינה פוגמת בצבע הציפה.
ג. מיון
יש למיין את הפרי לפי גדלים בהפרשים של ס"מ אחד כאשר הגודל המינימלי הוא 70 מ"מ.
ד. מותרת סטיה
באיכות
בסוג "1" עד 10% ממספר הפירות;
בסוג "2" עד 15% ממספר הפירות.
בשני הסוגים לא תותר סטיה במקרה שאחוז כלשהו מהסטיה המותרת יכלול פרי בקוע, נגוע במחלות או במזיקים או עם סימני רקבון.
במיון
בשני הסוגים - עד 10% במשקל או במספר הפירות במכל אחד ובתנאי שהסטיה לא תהיה גדולה יותר מאשר בגודל הסמוך לגודל המצויין על המכל.
ה. אריזה
הרימון ייארז באחת מאריזות אלה: קרטונים או תיבות ברוס או מכלים אחרים שאישרה המועצה.
10. נקטרינות
א. איכות כללית
הנקטרינה תהיה מוצקה, במצב הבשלה נאות, יבשה, נקיה מכל לכלוך וחפשיה מטעם וריח זרים.
ב. סוגים
"מ" - יכלול רק נקטרינה בשלה, מוצקה, חפשית מכל פגיעה או סימן של מזיקים, של מחלות או של גורמים מכניים. הצבע האופייני לזן יהיה לא פחות מ-3/4 משטח הפרי.
"1" - יכלול רק נקטרינה אופיינית לזן מבחינת הצורה. הצבע האופייני לזן יהיה לא פחות מ-1/2 משטח הפרי. מותרים עד שניים מהגורמים המפורטים להלן: כתם אחד שקטרו יהיה עד 10 מ"מ או כתם אחד צר שארכו יהיה עד 20 מ"מ, פגיעה יבשה אחת שקטרה יהיה עד 5 מ"מ, פצע יבש שהגליד וקטרו יהיה עד 5 מ"מ, עד 3 נקודות פרלטוריה.
"2" - יכלול רק נקטרינה אופיינית לזן מבחינת הצורה, הצבע האופייני לזן יהיה לא פחות מ-1/5 משטח הפרי. מותרים עד שלושה מהגורמים המפורטים להלן: כתם אחד שקטרו יהיה עד 20 מ"מ או כתם אחד צר שארכו יהיה עד 30 מ"מ, 5 פגיעות יבשות שקוטר כל אחת מהן יהיה עד 5 מ"מ; לחיצה אחת בפיטם, פצע יבש שהגליד ושקטרו יהיה עד 10 מ"מ, סדק מוגלד שארכו יהיה עד 20 מ"מ, עד עשר נקודות פרלטוריה.
ג. מיון לגדלים וסימון
לסוג "מ" הגודל המינימלי - 50 מ"מ;
הגודל המינימלי לנקטרינות הוא 45 מ"מ;
מ-45 מ"מ עד 49.9 מ"מ יסומנו : 45;
מ-50 מ"מ עד 54.9 מ"מ יסומנו : 50;
מ-55 מ"מ עד 59.9 מ"מ יסומנו : 55;
מ-60 מ"מ עד 64.9 מ"מ יסומנו : 60.
ד. אריזה
הנקטרינות ייארזו באחת מאריזות אלה:
סוג "מ" - בתבנית או במגש עם נספק;
סוג "1" - בתבנית או במגש;
סוג "2" - באחת האריזות הנזכרות לעיל או בכל אריזה אחרת.
ה. מותרת סטיה
בגודל ובאיכות של סוג "1" - עד 5% מהכמות הארוזה בכל אחת מהאריזות. בגודל ובאיכות של סוג "2" - עד 10% מהכמות הארוזה בכל אחת מהאריזות.
11. אפרסמונים
א. איכות כללית
אפרסמונים יהיו נקיים מכל לכלוך, יבש וללא טעם וריח זר.
ב. סוגים
הזן פויו (תפוח סיני)
"1" - יכלול רק אפרסמונים בשלים, מוצקים, חפשיים מכל פגיעה או סימן של מזיקים, מחלות או גורמים מכניים, אופיניים לזן מבחינת הצורה; הצבע אורנג' וצהוב; כתמי כסף המכסים לא יותר מאשר 10% משטח הפרי.
"2" - יכלול אפרסמונים שיהיו גמישים יותר אבל לא רכים. עם סימנים חיצוניים מוגדלים של מזיקים או של גורמים מכניים אולם חפשיים מפגיעת זבוב ים התיכון. כתמי כסף המכסים לא יותר מאשר מחצית משטח הפרי; הצבע אורנג', צהוב וירקרק.
הזן טריומף
סוג "1" כמו בזן פויו. צבע צהוב כהה בלבד, כשלפחות 90% של שטח הפרי צהוב כהה.
סוג "2" כמו בזן פויו. צבע כמו בסוג "1" כולל גם צבע ירקרק.
ג. מיון לגדלים וסימון
יש למיין את הפרי לפי גדלים בהפרשים של ס"מ אחד כאשר הגודל המינימלי הוא 50 מ"מ.
ד. אריזה
האפרסמונים ייארזו באחת מאריזות אלה:
בתיבות ברוס סגורות או פתוחות, בתיבת שדה, בתיבות פלסטיק, בקרטונים או במכלים אחרים שאישרה המועצה.
ה. מותרת סטיה
בגודל - עד 10% מהכמות הארוזה בכל אחת מהאריזות.
באיכות - עד 5% מהכמות הארוזה בכל אחת מהאריזות.
ו. הבחלה
אין לשווק פרי, פרט לזן פויו, בלתי מובחל מכל סוג שהוא; יש לציין על מכל האריזה את המילים "פרי מובחל לאכילה".
אין לשווק למאכל אפרסמון שטיבו ירוד מסוג "2".
12. תמרים
א. איכות כללית
התמרים מכל הזנים המפורטים בתוספת יהיו נקיים מכל לכלוך חפשיים מעפר, מחול ויסודות זרים.
ב. סוגים
זן חייאני -
"מ" - יכלול רק תמרים במצב בוחל מתקדם, טריים או מוקפאים, שלמים וללא פגם. צבעם אחיד (מאדום כהה עד שחור). משקל כל תמר יהיה 14 גרם לפחות ותכולת הסוכר 30% לפחות.
"1" - יכלול רק תמרים הכלולים בסוג "מובחר" למעט משקל כל תמר שיהיה 12 גרם לפחות.
"2" - יכלול רק תמרים בשלים בזמן המיון וצבעם שחור עם כתמים;
"3" - יכלול רק תמרים שאינם כלולים בסוגים "מובחר", "1" ו- "2".
תמרים סוג זה לא ישווקו למאכל אלא לתעשית המזון בלבד. "בררה" - לא ישווק למאכל או לתעשית מזון אלא לתעשיית כהל בלבד.
2. זן ברהי (לצפון הארץ) -
"מ" - יכלול רק תמרים במצב בוסר, על סנסנים בלי פירות מבשילים. צבעם צהוב אחיד ושלמים. משקל כל תמר יהיה 12 גרם לפחות.
"1" - יכלול רק תמרים במצב בוסר, לא בשלים, צבעם אחיד - צהוב ושלמים. משקל כל תמר יהיה 12 גרם לפחות.
"2" - יכלול תמרים שלמים עם סנסנים או בפרט במצב בוסר, או במצב הבחלה מתקדמת לא אחידה. משקל כל תמר יהיה מ-8 גרם ומעלה.
"ברהי בשל" - יכלול תמרים בפרט אשר הבשילו, יבשו על העץ והינם בעלי גון חום ומידת השלפות אחידה ומשקל כל תמר מ- 9 גרם ומעלה.
3. זן דקל נור (לצפון הארץ) -
"מ" - יכלול רק תמרים בשלים שקליפתם שלימה, ללא מעיכה, ללא פגיעה או סימן של מזיקים, צבעם ענבר. תכולת הרטיבות בציפה תהיה מ-17% עד 21%. משקל כל תמר יהיה 8 גרם לפחות.
"1" - יכלול רק תמרים המתוארים בסוג "מובחר" למעט דרגת הרטיבות שתהיה מ-16% ומעלה ומשקל כל תמר יהיה 7 גרם לפחות.
"2" - יכלול תמרים אשר קליפתם שלמה עם סימני פגיעות מכניות, צבעם וגדלם לא אחיד. תכולת הרטיבות מ- 16% ומעלה. משקל כל תמר יהיה 6 גרם לפחות.
"3" - יכלול תמרים אשר קליפתם שלמה, מצומקים, צבעם חום, גדלם לא אחיד, דרגת רטיבות מ-12% עד 15%, משקל כל תמר מ-6 גרם ומעלה.
"בררה" - לא ישווק למאכל אלא לתעשיית כהל בלבד.
4. חלווי וחדרווי -
"מ" - יכלול רק תמרים בשלים, אשר קליפתם שלמה, ללא מעיכה, ללא פגיעה או סימן של מזיקים או של מחלות, ללא עקבות תסיסה וללא סימני התגבשות סוכרים; בעלי גוון אחיד ושקוף; עם שלפוחיות שאינן מכסות יותר משליש משטחם. תכולת הרטיבות בציפה תהיה מ-18.5% עד 20%. משקל כל תמר יהיה 8 גרם לפחות.
"1" - יכלול רק תמרים המתוארים בסוג "מובחר" למעט תכולת הרטיבות בציפה שתהיה מ-17.5% עד 19%. משקל כל תמר יהיה מ-1/2 7 ומעלה.
"2" - יכלול תמרים כמתואר בסוג "1" למעט משקל כל תמר שיהיה לפחות 6 גרם, עם שלפוחיות המכסות למעלה משליש משטח התמר.
"3" - יכלול תמרים בשלים, בלי פגיעה או סימן של מזיקים ושל מחלות, ללא עקבות תסיסה אולם מעוכים או פצועים על ידי גורמים מכניים. תכולת הרטיבות בציפה תהיה 7 לפחות. כמו-כן, יכלול תמרים הכלולים בסוגים "מ", "1" או "2" אולם משקלם יהיה קטן יותר מזה הנקוב בסוגים "מובחר", "1" ו- "2".
"בררה" - יכלול תמרים שאינם מתוארים בסוגים "מובחר", "2", "1" ו- "3".
5. זן זהידי -
"מ" - יכלול רק תמרים שלמים ובשלים, שקליפתם שלמה, ללא מעיכה, ללא פגיעה או סימן של מזיקים ושל מחלות, ללא כתמים שחורים, בעלי גוון אחיד, בהיר ושקוף. תכולת הרטיבות בציפה תהיה מ-21% עד 22%. משקל כל תמר יהיה לפחות 8 גרם.
"1" - יכלול רק תמרים המתוארים בסוג "מובחר" למעט משקל כל תמר שיהיה לפחות 71/2 גרם ויש בו שלפוחיות שאינן מכסות יותר משליש משטחו.
"2" - יכלול תמרים המתוארים בסוג "1" שגוונם חום בהיר עד חום אדמדם. משקל כל תמר יהיה לא פחות מ-7 גרם ובו שלפוחיות המכסות יותר משליש משטחו, ויש בו סימנים בודדים של כתף בלתי בשלה.
"3" - יכלול תמרים ללא פגיעה או סימן של מזיקים או של מחלות, ללא כתמים שחורים אולם מעוכים או פצועים על ידי גורמים מכניים, עם כתף בלתי בשלה, גונם שונה מהמתואר בסוג "2". יכלול גם תמרים המתואים בסוג "מ", "1" או "2", אולם משקלם של התמרים יהיה קטן מהמתואר בסוגים אלה.
"בררה" - יכלול תמרים שאינם כלולים בסוגים: "מ" "1", "2" ו- "3".
"יבש" (זהידי) - יכלול רק תמרים בשלים, שלמים, בלי פגיעה או סימן של מזיקים או של מחלות וללא כתמים שחורים. משקל כל תמר יהיה לפחות 5 גרם. תכולת הרטיבות בציפה תהיה בין 12% ל-14%.
6. זן דקל נוה (ערבה) -
"מ" - יכלול תמרים בשלים אשר קליפתם שלמה בלי מעיכה או סימני מזיקים, תכולת הרקיבות בציפה תהיה מ-13% עד 18%. התמר יהיה בעל צבע חום בהיר ובעל ברק טבעי. משקל כל תמר יהיה 1/2 7 גרם לפחות.
"1" - (יבש) יכלול רק תמרים בשלים אשר קליפתם שלמה בלי מעיכה או סימני מזיקים. תכולת הרטיבות בציפה תהיה מ-10% עד 12%. התמר יהיה בעל צבע חום בהיר, משקל כל תמר יהיה 7 גרם לפחות.
"2" - יכלול תמרים אשר קליפתם שלמה עם סימני פגיעות שונות. בעל תכולת רטיבות מ-10% עד 18%. משקל כל תמר יהיה 6 גרם לפחות.
7. זן ברהי בשל (ערבה) -
"מ" - יכלול רק תמרים בשלים אשר קליפתם שלמה ומידת השלפות שלהם אינה עולה על 50%. צבע התמר חום בהיר בעל ברק טבעי ומשקל כל תמר יהיה 8 גרם ומעלה.
"1" - יכלול רק תמרים בשלים אשר קליפתם שלמה ומידת השלפות שלהם עולה על 50%. צבע התמר חום בהיר ומשקל כל תמר יהיה 8 גרם לפחות.
"2" - יכלול רק תמרים בשלים אשר קליפתם שלמה ומידת השלפות שלהם עולה על 50%, עם פגיעות שונות, ומשקל כל תמר יהיה 7 גרם לפחות.
ג. אריזה
התמרים מכל הסוגים ייארזו בשקיות מצלופן או מפוליאתילן או בקופסאות או בקרטונים או בתיבות או במכלים אחרים שאישרה המועצה.
תמרים מסוגים "2" ו-"3" לא ייארזו באריזה כלשהי שמשקל התמרים בה יהיה קטן מ - 1000 גרם.
ד. מותרת סטיה
במשקל - עד 10% מהכמות הארוזה בכל אחת מהאריזות.
בטיב - עד 5% מהכמות הארוזה בכל אחת מהאריזות.
13. אבוקדו (שוק מקומי)
א. איסור העברת אבוקדו שנפגע מפגעי טבע
(1) לא יעביר אדם פרי אבוקדו אשר נפגע מקרה, מסערה או מכל פגע טבע אחר, אלא לפי היתר מאת מועצת הפירות (ייצור ושווק) ובהתאם לתנאי ההיתר.
ב. אישורי קטיף
בהתאם לאחוזי השמן בפרי ומועדי קטיף המאושרים ע"י מועצת הפירות.
(2) סוגים -
"1" - רגיל, בינוני או גדול יכלול רק פרי אבוקדו בשל, מוצק, חפשי מכל פגיעה או סימן של מזיקים, של מחלות ושל גורמים מכניים. הצורה והצבע יהיו אופיניים לזן, וחופשיים מטעם זר או ריח זר.
"2" - יכלול רק פרי אבוקדו החפשי ונקי -
(1) מרקבונות מכל סוג שהוא;
(2) מפצעים טריים שגדלם עולה על קוטר 10 מ"מ וממגעי קרקע שגדלם עולה על קוטר של 20 מ"מ;
(3) ממכות הנראות לעין שגדלן עולה על 40 מ"מ;
(4) מוירוס ומכתמי שמש המכסים פחות מ-30% משטח פרי האבוקדו;
(5) ממכות שמש שגדלן עולה על קוטר של 30 מ"מ;
(6) מפרודניה, אם מספר הנבירות עולה על שלוש;
(7) מפגיעות של אש קליפת ההדר וזחל המודד, שקטרם עולה על 30 מ"מ.
"מחוסר גלעין" - כולל פרי אבוקדו מכל הזנים ודימוייהם שאין בו גלעין והעונה על הדרישות שבהגדרות סוג "1" וסוג "2".
ג. מיון לפי משקל
סוג "1", רגיל - יכלול רק פרי אבוקדו מהזנים: נבל, אנהיים, בניק, האס ודימוייהם אשר משקלו בין 180 גרם ל-500 גרם.
סוג "1", בינוני - יכלול רק פרי אבוקדו מהזנים: אטינגר, פוארטה ודימוייהם אשר משקלו בין 180 גרם ל-280 גרם.
סוג "2" - יכלול פרי אבוקדו מכל הזנים ודימוייהם אשר משקלו המינימלי, פרט של הזן האס, יהיה 165 גרם לכל פרי ואילו משקלו המינימלי של הזן האס יהיה 120 גרם לכל פרי.
"מחוסר גלעין" - כולל פרי אבוקדו מכל משקל שהוא. סטיה מהמיון לפי משקל הנ"ל לגבי שיווק גדלים אפשרית רק על-ידי אישור מיוחד מועצת הפירות.
ד. אריזה
(3) כל זן של פרי אבוקדו ייארז במכל נפרד.
(4) סטיה מותרת -
(א) בטיב : עד 5% מהכמות במכל, למעט לגבי רקבונות.
(ב) במשקל: עד 10% מהכמות במכל.
14. פפיה (תיקון: תשמ"ד)
א. איכות כללית -
הפפיה תהיה נקיה מכל לכלוך, יבשה, ללא טעם זר או ריח זר, ללא פגיעה ממזיקים וממחלות וללא פגיעות לחץ
ב. סוגים -
(1) "מעולה" - יכלול רק פפיה בשלה ושלמה; המשקל המזערי - 250 גרם לכל פרי בודד;
(2) "א" - יכלול רק פפיה בשלה ושלמה, אך מותרת סטיה של שפשופים ופצעים שטחיים שהגלידו, אשר שטחם הכולל אינו עולה על 15% משטח קליפת הפרי הבודד; המשקל המזערי - 250 גרם לפרי בודד;
(3) "פפיה לבישול ולכבישה" - יכלול פפיה שאינה ראויה כפרי טרי למאכל, אבל שלמה, ושצבעה ירוק עד ירוק בהיר; בסוג זה מותרים גם פירות פפיה שמשקלם פחות מ-250 גרם לפרי בודד, ומותרת סטיה של שפשופים ופצעים שטחיים שהגלידו, אשר שטחם הכולל אינו עולה על 30% משטח קליפת הפרי הבודד.
ג. דרגת הבשלה לסוגים "מעולה" ו-"א" -
(1) בקיץ - צבע צהוב של הקליפה, שאינו פחות מ-10% משטח קליפת כל פרי בודד;
(2) בחורף, בחדשים דצמבר, ינואר ופברואר - צבע צהוב של הקליפה, שאינו פחות מ-30% משטח קליפת כל פרי בודד.
______________________________
1 ק"ת תשל"ז, 816; תשל"ט, 398; תשמ"ד 613.
2 במקור לא מובאת כותרת שוליים, לסעיף 2.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ