אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (דרכי שיווק פירות לתעשיה ומשווקים מורשים לתעשיה) תשל"ה-1975

כללי מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (דרכי שיווק פירות לתעשיה ומשווקים מורשים לתעשיה) תשל"ה-1975

כללי מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (דרכי שיווק פירות לתעשיה ומשווקים מורשים לתעשיה) תשל"ה-1975 1
בתוקף סמכותה לפי הסעיפים 11, 26 ו-27 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), תשל"ג-1973 (להלן - החוק), ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת, קובעת מועצת הפירות (להלן - המועצה), כללים אלה:
1. הגדרות
בכללים אלה -
"פירות" - כל מיני פירות המפורטים בתוספת לחוק;
"שיווק לתעשיה" - מכירה של פירות למפעלים למוצרי פירות, לרבות העברת פירות למפעלים אלה, בכל דרך מדרכי העברה, של בעלות או של החזקה;
"מוצרי פירות" - מוצרים המופקים מפירות או מחלקים של פירות, לרבות פירות מיובשים, מוקפאים, כבושים, משומרים או מעובדים בכל דרך שהיא;
"משווק מורשה" - אדם שהמועצה הרשתה אותו לשמש כמשווק מורשה לפי כללי מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (דרכי שיווק פירות ומשווקים מורשים), תשל"ה - 1975;
"משווק מורשה לתעשיה" - אדם שהמועצה הרשתה אותו לשמש כמשווק מורשה לתעשיה לפי כללים אלה;
"תעשיין" - אדם שעסקו או חלק מעסקו הוא ייצור מוצרי פירות.
2. שיווק פירות לתעשיה
(א) שיווק פירות לתעשיה בישראל יהיה באמצעות המועצה על ידי משווקים מורשים לתעשיה.
(ב) סעיף קטן (א) לא יחול על מגדל שהוא גם תעשיין לגבי כמויות הפירות שהוא משתמש בהם לעיבוד תעשייתי במפעלו ושמקורם במטעי הפירות שלו.
(ג) המועצה רשאית להתיר למגדלים שסיפקו בעבר פירות לתעשיה באמצעות המועצה, שלא על ידי משווקים מורשים, להמשיך בשיווק פירותיהם לתעשיה באמצעות המועצה בלבד, בתנאי תשלום הזהים עם אלה שהמועצה קבעה למשווקים מורשים לתעשיה.
3. תנאי הרשאה כמשווקים מורשים לתעשיה (תיקון: תש"ם)
(א) המועצה תרשה אדם להיות משווק מורשה לתעשיה בישראל למין מסויים של פירות או למיני פירות מסויימים אם נתקיימו בו תנאים אלה:
(1) הוא משמש כמשווק מורשה למין הפירות או למיני הפירות המסויימים כאמור;
(2) הגיש בקשה למועצה להרשותו כמשווק מורשה לתעשיה תוך 15 ימים מיום תחילתם של כללים אלה;
(3) התחייב בפני המועצה לפעול בשיווק פירות לתעשיה תמורת עמלה ששיעורה ייקבע מפעם לפעם על ידי המועצה;
(4) התחייב בפני המועצה בדבר שמירה על מועדי התשלומים למגדלים בעד הפירות שהם סיפקו ויתר תנאי התשלומים כפי שנקבעו מפעם לפעם על ידי המועצה;
(5) הוכיח להנחת דעתה של המועצה שיש בידו האמצעים הכספיים והאירגוניים כדי לעמוד בהתחייבויות האמורות בפסקה (4).
(ב) הוגשה בקשה להרשאה כמשווק מורשה לתעשיה לענין שיווק זיתים מזנים אירופאיים בידי בעלים של בית כבישה לזיתים, או בידי מי שמחזיק בבית כבישה לזיתים, על המבקש להוכיח להנחת דעתה של המועצה, כי נתקיימו בו התנאים המפורטים בסעיף קטן (א) (4) ו- (5) וכי בית הכבישה לזיתים מצוייד כדי אפשרות לייצר מוצרי זיתים וכיבושי זיתים בהתאם לתקנים שקבעה המועצה;
(ג) מי שנתמנה משווק מורשה לזיתים לתעשיה לפי סעיף קטן (ב), רואים אותו כמי שהמועצה מינתה אותו משווק מורשה לזיתים על פי כללי מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (דרכי שיווק ומשווקים מורשים), תשל"ה-1975, ויחולו עליו כל החובות המוטלים כחוק על משווק מורשה;
(ד) לענין סעיפים קטנים (ב) ו- (ג) -
"זיתים" - כל זני זית אירופאיים כפי שהוגדרו בתוספת לחוק;
"בית כבישה לזיתים" - מפעל לכבישת זיתים, לשימורם או לעיבודם של זיתים בכל דרך שהיא.
(ה) המועצה תרשה תעשיין לשמש כמשווק מורשה לתעשיה למין של פירות או למינים של פירות מסויימים שהמועצה קבעה אותם מפעם לפעם לגבי כמויות הפירות מהמינים האמורים שהתעשיין קנה אותם באמצעות המועצה לשימוש בהן לייצור מוצרי פירות במפעלו, אם התחייב למלא אחרי התנאים שהמועצה קבעה אותם בדבר שיווק פירות לתעשיה, לרבות אלה המפורטים בסעיף קטן (א)(4) ו-(5).
4. תוקף ההרשאה וחידושה
(א) תוקף ההרשאה לפי סעיף 3 יהיה עד ל-31 בדצמבר שלאחר נתינתה.
(ב) בקשה לחידוש הרשאה כאמור תוגש לפחות שבועיים לפני פקיעת תקפה.
5. ביטול ההרשאה
המועצה רשאית לבטל הרשאתו של משווק מורשה לתעשיה אם נתקיימה אחת מאלה:
(1) הוא הפר כלל מכללי המועצה או הוראה מהוראותיה, ולאחר שהמועצה התרתה בו המשיך בהפרות כאמור;
(2) הוא אינו ממלא עוד אחר הנדרש בסעיף 3, או חל שינוי באחד הנתונים ששימשו יסוד להרשאתו והמועצה סבורה שהדבר מצדיק ביטול ההרשאה;
(3) אין לו רשיון לעיסוקו בשיווק פירות על פי דין, או בוטל רשיונו;
(4) הוא הורשע על עבירה הקשורה בעיסוקו כמשווק מורשה או כמשווק מורשה לתעשיה;
(5) מונה נאמן או כונס נכסים על נכסיו או הגיש בקשה להכריזו כפושט רגל, או הוכרז פושט רגל, ובמקרה שהוא תאגיד - מונה כונס נכסים ומנהל לתאגיד או לנכס של תאגיד, או החליט אותו תאגיד על פירוקו או הוצא צו פירוק נגדו.
6. ערר
אדם הרואה עצמו נפגע על ידי החלטת המועצה לבטל את הרשאתו כמשווק מורשה לתעשיה, או על ידי סירוב המועצה לחדש את הרשאתו, רשאי לערור על כך לפני ועדת הערר שהוקמה לפי סעיף 26 לחוק.
7. איסור העברת הרשאה
הרשאת משווק מורשה לתעשיה אינה ניתנת להעברה לאחר ללא אישור בכתב של המועצה.
8. שמירת דינים
כללים אלה באים להוסיף על כל דין.
9. תחילה
תחילתם של כללים אלה ביום ה15- לאחר פרסומם.
_________________________________
1 ק"ת תשל"ה, 2502; תש"ם, 1603.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ