אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (דרכי שיווק ומשווקים מורשים), התשמ"ג-1983

כללי מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (דרכי שיווק ומשווקים מורשים), התשמ"ג-1983

כללי מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (דרכי שיווק ומשווקים מורשים), התשמ"ג -1983 1
בתוקף סמכותה לפי סעיף 26 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג-1973, ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת, קובעת מועצת הפירות (להלן - המועצה), כללים אלה:
1. הגדרות
בכללים אלה -
"שיווק" - סחר של פירות בסיטונות והעברתם לאחר, בכל דרך מדרכי העברה של הבעלות או של החזקה בהם, למעט ייצוא;
"משווק מורשה" - אדם שהמועצה הרשתה אותו לשמש משווק מורשה לפי כללים אלה;
"מבקש הרשאה" - מי שמבקש שהמועצה תרשה אותו כמשווק מורשה או תחדש את הרשאתו כמשווק מורשה.
2. שיווק בידי המועצה
(א) לא ישווקו פירות אלא בידי המועצה או בידי משווק מורשה.
(ב) שיווק פירות, למעט אבוקדו, פקאן ושקד שאינו ירוק, יהיה בידי משווקים מורשים.
(ג) שיווק של אבוקדו, פקאן ושקד שאינו ירוק, יהיה באמצעות המועצה על ידי משווקים מורשים.
3. תקופת הרשאה
(א) תקפה של הרשאה הוא עד 31 בדצמבר של השנה שבה ניתנה.
(ב) מי שערב תחילתם של כללים אלה היה משווק מורשה לשיווק מין מסוים של פירות או למיני פירות, יראוהו כמשווק מורשה לאותו מין או מינים של פירות לפי כללים אלה עד 31 בדצמבר 1983.
4. תנאים להרשאה
המועצה תרשה אדם להיות משווק מורשה למין של פירות או למיני פירות, כפי שתקבע, אם הוכח, להנחת דעתה, כי נתקיימו בו תנאים אלה:
(1) יש בידיו רשיון תקף לשיווק פירות לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו), התשכ"א-1960, וכן רשיון תקף לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968;
(2) עומד לרשותו מחסן המתאים לשיווק פירות מבחינת המיקום, היקף השיווק החזוי שלו ותנאי הגיהות, והמחסן נמצא בשוק עירוני סיטונאי סגור, ובמקום שאין שוק סיטונאי סגור, המחסן נמצא באזור המתאים, לדעת המועצה, לשיווק פירות;
(3) לו או לעובדיו יש ידע מקצועי בשיווק פירות מהמין שלגביו מבוקשת ההרשאה;
(4) יש לו הנהלת חשבונות מסודרת ומעודכנת בהתאם לנהלי החשבונאות המקובלים;
(5) יש בידו אמצעים כספיים לקיום חובותיו והתחייבויותיו כמשווק מורשה.
5. חידוש הרשאה
המועצה תחדש הרשאה של אדם כמשווק מורשה למין של פירות או למיני פירות, כפי שתקבע, אם נתקיימו בו תנאים אלה:
(1) הוא היה משווק מורשה, בשנה שקדמה להגשת בקשתו;
(2) לא חל כל שינוי בתנאים ובמתקנים שאושרו לו בשנה הקודמת;
(3) הוא קיים את כל החובות המוטלות עליו בכללי המועצה ומילא אחר כל הוראות המועצה;
(4) הוא לא הורשע בעבירה הקשורה בעיסוקו כמשווק מורשה;
(5) לא מונה כונס נכסים לנכסיו ולא הגיש בקשה להכריזו פושט רגל ולא הוכרז פושט רגל, ואם הוא תאגיד, לא מונה כונס נכסיו ולא החליט על פירוקו ולא ניתן צו לפירוקו.
6. ביטול הרשאה
המועצה רשאית לבטל הרשאתו של משווק מורשה בשל אחת מאלה:
(1) הוא הפר כלל מכללי המועצה או הוראה מהוראותיה;
(2) הוא אינו ממלא עוד אחר הנדרש בסעיפים 8,7,4 או 9 לכללים אלה או חל שינוי באחד הנתונים ששימשו יסוד להרשאתו והמועצה סבורה שהדבר מצדיק ביטולה.
7. תנאי הרשאה לשיווק בננות
מבקש הרשאה לשיווק בננות יוכיח, להנחת דעתה של המועצה, כי עומד לרשותו בית הבחלה לבננות וזאת בנוסף לתנאים שבסעיפים 4 ו-5, לפי הענין.
8. תנאי הרשאה לשיווק פקאן
מבקש הרשאה לשיווק פקאן יוכיח, להנחת דעתה של המועצה, כי עומד לרשותו מחסן המתאים לאיסום פקאן ולשמירתו מקלקול, וכן עומדים לרשותו מתקנים מכניים למיון ולפיצוח של פקאן בתנאי גיהות נאותים שאישר משרד הבריאות והמאפשרים מיון ופיצוח פקאן לפי תנאים ותקנים שקבעה המועצה, וזאת בנוסף לתנאים שבסעיפים 4 או 5, לפי הענין.
9. תנאי הרשאה לשיווק שקדים
(א) בסעיף זה -
"כתב התקשרות" - נוסח של התקשרות בין מגדל שקדים לבין משווק מורשה לשקדים שאישרה המועצה;
"עונת קטיף" - התקופה שבין 1 ביולי לבין 15 בדצמבר בכל שנה.
(ב) מבקש הרשאה לשיווק שקדים יוכיח, להנחת דעתה של המועצה, שנתקיימו בו התנאים המפורטים להלן בנוסף לתנאים שבסעיפים 4 ו-5, לפי הענין.
(1) עומדים לרשותו מחסן המתאים לאיסום שקדים וכן מתקנים מכניים לקילוף, למיון ולפיצוח של שקדים, בתנאי גיהות נאותים שאישר משרד הבריאות והמאפשר מיון ופיצוח שקדים לפי תנאים שקבעה המועצה;
(2) הוא התקשר בכתבי התקשרות עם מגדלי שקדים לעונת קטיף לגבי שטח של מטעי שקדים נושאי פרי שלא יפחת מ-2,500 דונמים, שלפיהם התחייבו המגדלים האמורים לשווק באמצעותו את כל יבול השקדים שלהם מעונת הקטיף האמורה.
(ג) המבקש לחדש הרשאה לשיווק שקדים יוכיח, בנוסף לאמור בסעיף קטן (ב), להנחת דעתה של המועצה, כי שיווק שקדים בפועל בכמויות התואמות את הממוצע האזורי לכל דונם בשנה שקדמה להגשת בקשתו.
10. ערר
(א) על החלטה של המועצה לפי כללים אלה ניתן להגיש ערר תוך 30 ימים מהתאריך שנתקבלה, לועדת ערר שנתמנתה על פי סעיף 26(ד) לחוק.
(ב) ועדת הערר רשאית על פי בקשה בכתב של העורר להורות על קיום הרשאתו כמשווק מורשה עד למתן החלטה סופית בערר; עד למושב הוועדה לדיון בענין זה לא תהא ההרשאה בטלה.
11. המען להגשת בקשה
(א) בקשה להרשאה לפי כללים אלה תוגש למועצת הפירות ברחוב החשמונאים 119, תל-אביב.
(ב) בקשה לחידוש הרשאה תוגש שבועיים לפחות לפני פקיעת תקפה.
12. איסור העברת הרשאה
הרשאת משווק מורשה אינה ניתנת להעברה לאחר ללא אישור מראש ובכתב מאת המועצה.
13. ביטול
כללי מועצת הפירות (ייצור ושיווק) (דרכי שיווק ומשווקים מורשים), התשל"ה-1975 - בטלים.
______________________________
1 ק"ת תשמ"ג, 612.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ