אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי לשכת עורכי הדין (מינוי פרקליטים ליד ועדות האתיקה והפסקת כהונתם), התש"ע-2010

כללי לשכת עורכי הדין (מינוי פרקליטים ליד ועדות האתיקה והפסקת כהונתם), התש"ע-2010

כללי לשכת עורכי הדין (מינוי פרקליטים ליד ועדות האתיקה והפסקת כהונתם), התש"ע-2010 1
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 18ג(ג) ו 109 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א- 1961 (להלן - החוק), באישור שר המשפטים, מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:
1. הגדרות
בכללים אלה -
"ועדת אתיקה" - ועדת אתיקה ארצית או ועדת אתיקה מחוזית, לפי העניין, כמשמעותה בסעיף 18ב לחוק;
"ועדת המינויים" - כמשמעותה בסעיף 18ד לחוק;
"ועדת המכרזים" - ועדה שמונתה לפי סעיף 5;
"פרקליט" - כמשמעותו בסעיף 18ג לחוק.
2. דרכי מינויו של פרקליט
(א) המנהל הכללי של הלשכה, או המנהל הכללי של ועד מחוזי, לפי העניין, ימנה פרקליט שיפעל ליד ועדת אתיקה, לפי החלטת ועדת המכרזים.
(ב) הלשכה תפרסם מכרז למינוי פרקליט לכל אחת מוועדות האתיקה, בהתאם לצרכיה, לא יאוחר מ-90 ימים לפני מועד תחילת העסקת הפרקליט.
(ג) ועדת המכרזים תנהל את הליכי המכרז, תחליט על הזוכה בו ותעביר את החלטתה למנהל הכללי של הלשכה או למנהל הכללי של ועד מחוזי, לפי העניין.
(ד) עורך דין המעוניין לשמש פרקליט רשאי להגיש מועמדותו לוועדת המכרזים.
(ה) בבוא ועדת המכרזים להחליט על הזוכה במכרז למינוי פרקליט תיתן את דעתה, נוסף על כשירות המועמד כאמור בחוק, בין השאר, לאלה:
(1) צורכי ועדת האתיקה;
(2) הכישורים והניסיון של עורך הדין בכלל ובתחומי תפקידי הפרקליט בפרט;
(3) היקף העבודה הנדרש בעבור ועדת האתיקה ועיסוקיו האחרים של עורך הדין.
(ו) לצורך מילוי תפקידה, רשאית ועדת המכרזים לקבל מידע בכתב ממוסדות הלשכה, מהמועמד ומכל גוף או אדם אחר, בכפוף להגבלות על פי דין.
(ז) ועדת המכרזים תוכל לבחור גם מועמד שיועסק על ידי הלשכה במשרה חלקית, ובכלל זה מועמד המשמש פרקליט בוועדת אתיקה אחרת, ובלבד שאינו חבר באחד ממוסדות הלשכה.
3. תקופת המינוי
(א) תקופת כהונתו של מי שמונה לפרקליט לפי סעיף 2(א) תהא חמש שנים מיום מינויו וניתן להאריכה בלא מכרז לתקופה אחת נוספת של חמש שנים כאמור בסעיף זה.
(ב) ועדת האתיקה שלידה פועל הפרקליט תנחה אותו מקצועית והוא יהיה כפוף מינהלית למנהל הכללי של הלשכה או למנהל הכללי של הוועד המחוזי הנוגע בדבר.
(ג) המנהל הכללי של הלשכה או המנהל הכללי של ועד מחוזי, לפי העניין, יאריך בלא מכרז את כהונת הפרקליט לתקופה אחת נוספת של חמש שנים אם ועדת המכרזים החליטה על כך בהתאם להוראות סעיפים קטנים (ד) ו-(ה) והעבירה לו את החלטתה.
(ד) לא יאוחר מארבעה חודשים לפני תום תקופת המינוי של פרקליט יודיעו ועדת האתיקה והמנהל הכללי של הלשכה או המנהל הכללי של ועד מחוזי, לפי העניין, לוועדת המכרזים אם הם מעוניינים בהארכת תקופת כהונתו של הפרקליט או במינוי של פרקליט אחר, וכן יודיע הפרקליט לוועדת המכרזים אם הוא מעוניין בהארכת תקופת כהונתו.
(ה) ועדת המכרזים רשאית להחליט על הארכת הכהונה ל 5 שנים נוספות בלא מכרז, אם המנהל הכללי של הלשכה או המנהל הכללי של ועד מחוזי, לפי העניין, ועדת האתיקה והפרקליט הודיעו לה כי הם מעוניינים בחידוש המינוי ל 5 שנים נוספות; בבוא ועדת המכרזים לשקול אם להחליט על הארכת כהונה כאמור תיתן דעתה לשיקולים כאמור בסעיף 2(ד).
(ו) ועדת המכרזים לא תחליט על אי הארכת כהונתו של פרקליט לאחר סיום תקופת הכהונה, בניגוד לרצונו של הפרקליט, בלי שנתנה הזדמנות ליושב ראש ועדת האתיקה ולפרקליט המכהן להשמיע את דבריהם לפניה.
4. הפסקת כהונתו של פרקליט
המנהל הכללי של הלשכה או המנהל הכללי של הוועד, לפי העניין או יושב ראש ועדת אתיקה (להלן - המבקש) רשאים לבקש להפסיק את כהונתו של פרקליט במהלך תקופת המינוי; המבקש יעביר בקשתו להפסקת הכהונה, לוועדת המינויים במכתב מנומק, אשר העתק ממנו יישלח ליושב ראש ועדת האתיקה הארצית ולפרקליט, כדי שוועדת המינויים תנקוט בהליך מתאים.
5. ועדת המכרזים וסדרי עבודתה
(א) ועדת המכרזים תהיה בת שבעה חברים ואלה הם:
(1) יושב ראש ועדת האתיקה הארצית;
(2) יושבי ראש ועדות האתיקה המחוזיות;
(3) המנהל הכללי של הלשכה.
(ב) ועדת המכרזים תבחר את יושב ראש הוועדה, מבין חבריה.
(ג) חמישה מבין חברי ועדת המכרזים ובהם היושב ראש יהיו מניין חוקי בישיבותיה, ובלבד שכל חברי הוועדה זומנו לישיבה וסדר היום נשלח לכל החברים 72 שעות מראש לפחות.
(ד) ועדת המכרזים תקבע את סדרי עבודתה ואת נוהלי דיוניה, ככל שלא נקבעו לפי כללים אלה.
6. מכרזים ראשונים
על אף האמור בסעיף 2(ב), מכרזים ראשונים לפי כללים אלה יפורסמו לא יאוחר מ-60 ימים לפני מועד תחילת העסקתם של הפרקליטים שימונו לראשונה.
_____________________________________
1 ק"ת תש"ע, 737.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ