אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי לשכת עורכי-הדין (בחירת חברי בתי-דין מחוזיים), תשכ"ב-1962

כללי לשכת עורכי-הדין (בחירת חברי בתי-דין מחוזיים), תשכ"ב-1962

כללי לשכת עורכי-הדין (בחירת חברי בתי-דין מחוזיים), תשכ"ב-1962 1
בתוקף סמכותה לפי סעיף 109 לחוק לשכת עורכי-הדין, תשכ"א-1961, מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי-הדין כללים אלה:
1. מועד הבחירות (תיקון: תשכ"ד, תשכ"ט, תשמ"ד)
הבחירות לבתי דין משמעתיים מחוזיים יתקיימו אחת לארבע שנים ביום שייקבע על ידי הועד המרכזי, והודעות על יום הבחירות יפורסמו על לוחות המודעות של הלשכות המחוזיות.
2. זכות להיבחר
כל מי ששמו רשום בפנקס עורכי-הדין ונתמלאו בו דרישות סעיף 16 לחוק הוא בעל זכות להיבחר בבחירות אלה, ובלבד שהסכים בכתב להיות מועמד.
3. ועדת בחירות (תיקון: תשכ"ד)
כל ועד מחוזי ישמש ועדת-בחירות במחוזו ויושב-ראש הועד ישמש יושב-ראש ועדת-בחירות; ועדת בחירות תקבע במחוזה את סדרי הבחירות במידה ולא נקבעו בתקנות.
4. חתימות תמיכה (תיקון: תשכ"ז, תשל"א)
(א) המועמדים יוגשו ברשימה, כשלצד שמו של כל מועמד מצויין שמו של ממלא מקומו; מספר המועמדים ברשימה לא יעלה על מספר חברי בית-הדין שנקבע לאותו מחוז (להלן - העומדים לבחירה); רשימת מועמדים טעונה חתימות תמיכה ומספרן 50 חתימות בתל-אביב, 25 ירושלים, 25 בחיפה ו-10 בבאר-שבע.
(ב) כל בוחר באותו מחוז רשאי לחתום כתומך, ובלבד שלא יחתום אלא על רשימה אחת; חתם על יותר מרשימה אחת, תימחק חתימתו מכולן.
(ג) מי שרשום כמועמד ברשימה לא יחתום עליה כתומך.
(ד) רשימת התומכים תכלול את שם משפחתו ושמו של החותם וחתימתו.
5. הגשת רשימות מועמדים (תיקון: תשכ"ד)
(א) רשימת מועמדים יחד עם חתימות התמיכה והסכמת המועמדים, תוגש ליושב-ראש ועדת-הבחירות בצורה הקבועה בסעיף 21 לא יאוחר מאשר 20 יום לפני יום הבחירות.
(ב) ועדת הבחירות תבדוק את רשימת המועמדים ואת חתימות התמיכה, ואם מצאה שהוגשה כדין ואין בה ליקויים, תאשר אותה ותודיע על כך למי שהגישה.
(ג) מצאה הועדה ברשימה מועמד בלתי-כשיר, תמחוק את שמו מהרשימה.
(ד) מצאה הועדה שרשימה חסרה חתימת-תמיכה, תתן למי שהגישה לתקן את הליקוי תוך 24 שעות.
6. פתקי הצבעה (תיקון: תשל"א)
לא יאוחר מאשר 7 ימים לפני מועד הבחירות תרכיב ועדת הבחירות רשימה שמית אחת שתכלול את כל המועמדים כששמותיהם רשומים לפי סדר הא"ב, ולצד שמו של כל מועמד יצויין שמו של ממלא מקומו, כפי שהוצע ברשימת המועמדים; הרשימה השמית תוכפל במספר רב של עותקים, תיחתם על ידי יושב ראש ועדת-הבחירות, תומצא לכל בוחר ותשמש גם פתק-הצבעה; פגם בהמצאת הרשימה יפגע בבחירות.
7. בחירות ללא הצבעה
לא עלה מספר המועמדים שהוגשו על מספר העומדים לבחירה, ייחשבו המועמדים כנבחרים וועדת-הבחירות תכריז עליהם כחברי בית הדין ולא תיערך הצבעה.
8. בחירות בקלפי
עלה מספר המועמדים על מספר העומדים לבחירה ייערכו בחירות בקלפי.
9. מקום הקלפי ושעת ההצבעה
מקום הקלפי יהיה במשרדים של הלשכות המחוזיות בכל מחוז; ההצבעה תהיה בשעות שבין 8.00 לבין 20.00.
10. ועדת קלפי
כל שלושה מחברי ועדת-הבחירות ישמשו ועדת-קלפי וישבו לסרוגין לפי תור שיקבע יושב-ראש הועדה.
11. הכנת הקלפי
לפני תחילת ההצבעה יציג יושב-ראש ועדת-הקלפי לעיני הנוכחים בתחנה את הקלפי כשהיא פתוחה וריקה; אחר כך ינעל אותה במעמדם ויחתמנה באופן שלא תהא ניתנת לפתיחה אלא בשבירת החותמת.
12. הנוכחים בהצבעה
בעת הצגת הקלפי ובשעת ההצבעה לא יימצאו בתחנה אלא -
(1) חברי ועדת הקלפי או ממלאי-מקומם;
(2) הבוחרים שהותרו להיכנס לשם הצבעה.
13. הסדר בתחנה
יושב ראש ועדת-הקלפי יסדיר את כניסת הבוחרים אל התחנה לשם הצבעה.
14. זכות הצבעה צמודה
בוחר רשאי להצביע אך ורק בקלפי של המחוז אשר בפנקס-הבוחרים שלו רשום שמו של הבוחר.
15. זיהוי המצביעים
הרוצה להצביע ואינו מוכר הכרה אישית לאחד מחברי ועדת הקלפי, חייב לזהות עצמו בפני ועדת הקלפי על ידי פנקס זיהוי או תעודת-זהות שניתנו לפי פקודת מירשם התושבים תש"ט-1949.
16. סדרי ההצבעה
(א) וכך מצביעים: בתא המסתיר את הבוחר מעיני זולתו נותן הבוחר פתק-הצבעה לתוך מעטפה שניתנה לו על ידי ועדת הקלפי; את המעטפה הוא מטיל לעיני ועדת-הקלפי לתוך הקלפי.
(ב) מי שמחמת מחלה או מום אינו מסוגל להצביע לבדו, רשאי להביא עמו מי שיעזור לו להצבעה.
17. בחירות אישיות
(א) הבחירה היא אישית, וכל בוחר יסמן עיגול מסביב למספר הסידורי שלצד שמו של המועמד אשר בעדו הוא מצביע, ובלבד שמספר השמות שסומנו כאמור לא יעלה על מספר העומדים לבחירה באותו מחוז.
(ב) סימן הבוחר מספר שמות העולים על מספר העומדים לבחירה באותו מחוז, קולו פסול.
(ג) הוסיף הבוחר שם של מועמד לרשימה, הוספתו בטלה.
(ד) נתן הבוחר למעטפה יותר מפתק-הצבעה אחד ותוכן הפתקים אינו זהה - קולו פסול. היה התוכן זהה, יובא האחד במנין הקולות והשאר יושמדו.
(ה) אין משתמשים להצבעה אלא בפתק שהוכן על ידי ועדת הבחירות והנושא חותמת הלשכה המחוזית; מי שהטיל פתק שונה - קולו פסול.
18. ספירת הקולות
(א) מיד לאחר גמר ההצבעה תחל ועדת הקלפי בספירת הקולות, וכל חברי ועדת הקלפי רשאים להשתתף בספירה.
(ב) ועדת הקלפי תערוך פרוטוקול על תוצאות ההצבעה והוא ייחתם על ידי כל חברי הועדה הנוכחים בשעת הספירה.
19. הנבחרים
הועדה תמנה את מספר הקולות שקיבל כל מועמד, ומי שקיבל את המספר הגדול ביותר ייכנס ראשון לרשימת הנבחרים, וכן הבאים אחריו לפי סדר מספרי קולותיהם, עד שיתמלאו כל המקומות העומדים לחלוקה; מועמדים שקיבלו מספר קולות שווה ואין עוד מקומות לחלוקה בין כולם - תיערך ביניהם הגרלה ולפיה ייכנסו לרשימת הנבחרים.
19א. ממלא מקום (תיקון: תשל"א)
(א) מי שנרשמו ברשימות המועמדים כממלאי מקום של המועמדים יהיו ממלאי מקומם של אלה שנכנסו לרשימת הנבחרים.
(ב) חדל חבר בית-דין מחוזי לכהן, יהיה ממלא מקומו לחבר בית הדין עד למועד הבחירות הבאות לבתי-הדין המחוזיים.
(ג) חבר בית-הדין שחדל לכהן אחרי שנבחר מכוח היותו ממלא מקום של חבר, יבוא במקומו כחבר בית-הדין המועמד שקיבל בבחירות את מספר הקולות הגדול ביותר אחרי המועמדים שנבחרו, ואם מועמד זה כבר נהיה לחבר בית-הדין או שאינו יכול או אינו רוצה להיות חבר בית-הדין - הבא אחריו, וכן הלאה.
20. פרסום התוצאות (תיקון: תשל"א)
ועדת הבחירות תודיע לועד המרכזי ולבית-הדין המשמעתי הארצי על תוצאות הבחירות, לא יאוחר מאשר 3 ימים לאחר הבחירות, ותפרסם את שמות הנבחרים בלשכת מחוזה ואת ממלאי מקומם.
21. צורת הרשימה ותוכן ההסכמה (תיקון: תשל"א)
(א) רשימת מועמדים לפי סעיפים 4 ו-5 תיערך בסדר א"ב של שמות המועמדים ותכלול פרטים אלה הן לגבי המועמדים והן לגבי ממלאי מקומם: שם המשפחה, השם הפרטי ומקום המשרד.
(ב) הסכמה להיכלל ברשימת המועמדים תיערך בכתב לפי זה:
אני הח"מ _______, הרשום בפנקס עורכי-הדין, מביע בזה את הסכמתי להיות מועמד לחבר בית-הדין המשמעתי המחוזי
ב _______ ומסכים ש _______ יהיה ממלא מקומי.
תאריך _______ חתימה _______
(ג) הסכמתו של ממלא מקום של מועמד תיערך בכתב לפי זה:
אני הח"מ ______, הרשום בפנקס עורכי-הדין, מביע בזה את הסכמתי להיות ממלא מקום של ______ המועמד לחברות בבית הדין המשמעתי המחוזי ב ______
תאריך ______ חתימה ________
22. איסור תעמולה
(א) בעשרת הימים שלפני הבחירות ועד לפרסום תוצאות הבחירות אסור לנהל תעמולה, בכתב או בכינוסים פומביים, לטובת מועמד או רשימה, או נגדם.
(ב) כדי להסיר ספק נאמר בזה, כי הפצת רשימות-מועמדים שלא על ידי ועדת הבחירות תיחשב כתעמולה.
(ג) העובר על הוראות סעיף זה עובר עבירה משמעתית.
_________________________________
1 ק"ת תשכ"ב, 2064; תשכ"ד, 1684; תשכ"ז, 1309; תשכ"ט, 6091; תשל"א, 595; תשמ"ד, 586.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ