אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי חוק השופטים (יציאת שופט לקצבה מחמת מצב בריאותו), תשל"ב-1972

כללי חוק השופטים (יציאת שופט לקצבה מחמת מצב בריאותו), תשל"ב-1972

כללי חוק השופטים (יציאת שופט לקצבה מחמת מצב בריאותו), תשל"ב-1972 1
בתוקף סמכותה לפי סעיף 17(א)(2) לחוק השופטים, תשי"ג-1953, קובעת ועדת המינויים כללים אלה:
1. הגדרות
בכללים אלה-
"בירור רפואי" - עריכת בדיקות רפואיות אשר לפי תוצאותיהן ניתן לקבוע אם נבצר משופט למלא תפקידו מחמת מצב בריאותו;
"הועדה" - ועדת המינויים שהוקמה לפי החוק;
"המנהל" - מנהל בתי המשפט;
"נבדק" - שופט אשר הועדה ראתה צורך בבירור רפואי אודותיו;
"רופא בודק" - רופא שהוסמך על פי כללים אלה לערוך בירור רפואי.
2. רשימת רופאים
(א) המנהל הכללי של משרד הבריאות יערוך, לפי בקשת המנהל, רשימת רופאים המייצגים את שטחי הרפואה השונים והם מנהלי מחלקות בבתי חולים בישראל.
(ב) הרשימה תכיל לא פחות מאשר 20 שמות; פחת מספר הרופאים הרשומים מ-20, ישלים המנהל הכללי של משרד הבריאות את הרשימה; ואולם אין במספר הרופאים הרשומים ברשימה כדי לפגוע בחוקיותה.
(ג) המנהל הכללי של משרד הבריאות רשאי להוסיף על הרופאים הרשומים ככל שנראה לו דרוש או מועיל.
3. רופאים בודקים
(א) המנהל הכללי של משרד הבריאות יבקש הסכמתו בכתב של כל רופא הרשום ברשימה, לכהן כרופא בודק; משנתן הסכמתו, יהיה רופא הרשום ברשימה רופא בודק.
(ב) רשימת הרופאים הבודקים תפורסם ברשומות.
4. דיון בועדה ומינוי רופאים בודקים
(א) על פי הצעת יושב-ראש הועדה תדון הועדה בשאלה אם קיים צורך בעריכת בירור רפואי.
(ב) ראתה הועדה צורך בבירור רפואי, יבקש המנהל את המנהל הכללי של משרד הבריאות למנות רופא בודק או רופאים בודקים.
(ג) נתמנה רופא בודק, יודיע המנהל על כך לנבדק במכתב רשום.
5. התנגדות נבדק
(א) הנבדק רשאי להתנגד לרופא בודק פלוני, בהגשת התנגדות מנומקת בכתב למנהל תוך 15 יום מיום מסירת הודעת המנהל למשלוח בדואר רשום.
(ב) ראה המנהל שיש להיעתר להתנגדות, יבקש את המנהל הכללי של משרד הבריאות למנות רופא בודק אחר, ומשנתמנה, יודיע על כך לנבדק במכתב רשום, ולא תהא לנבדק זכות התנגדות נוספת.
(ג) ראה המנהל שאין להיעתר להתנגדות, יודיע על כך לנבדק במכתב רשום; הנבדק רשאי להגיש, תוך שבעה ימים מיום מסירת ההודעה למשלוח בדואר רשום, ערר על החלטת המנהל אל נשיא בית המשפט העליון, והחלטתו תהא סופית ותימסר לנבדק בהודעה במכתב רשום.
6. פסלות
לא ישמש כרופא בודק מי שבדק את הנבדק או טיפל בו קודם לכן, ואולם אם לא נתגלה הדבר עד שהרופא הבודק החל בבירור הרפואי, לא יהא בכך כדי לפסלו.
7. סמכויות הרופא הבודק
רופא בודק העורך בירור רפואי רשאי -
(1) לבדוק את הנבדק;
(2) להורות כי ייערכו לנבדק כל הבדיקות הרפואיות אשר הן, לדעתו, דרושות, לרבות בדיקות מעבדתיות, צילומי רנטגן, בדיקות במכשירים חשמליים ואחרים, בדיקות פסיכיאטריות, פסיכולוגיות ופסיכוטכניות;
(3) לקבל חוות-דעת של רופאים מומחים, ובלבד שאינם כפופים במישרין או בעקיפין לרופא הבודק;
(4) לקבל כל חומר רפואי הנוגע לנבדק ולבקש פרטים מכל אדם שטיפל בחומר זה, ובפרט הרישומים הרפואיים של קופות חולים או בתי חולים אשר בהם קיבל הנבדק טיפול רפואי; ובלבד שהנבדק לא התנגד להמצאת חומר זה או מקצתו לידי הרופא הבודק;
(5) לבקש ולקבל פרטים אנמנסטיים מן הנבדק ומבני-משפחתו הקרובים הגרים עמו.
8. חוות-דעת הרופא הבודק
הרופא הבודק ימציא חוות-דעתו למנהל, ובה ינקוט עמדה מנומקת בשאלה אם מחמת מצב בריאותו נבצר מן הנבדק להמשיך במילוי תפקידו. לחוות-הדעת יצורפו כל המסמכים שנעשו תוך כדי בדיקות הנבדק וכל חומר אחר בכתב המתייחס לבירור הרפואי.
9. חליפי רופאים בודקים
נפטר רופא בודק לפני מתן חוות-דעתו, או נבצר ממנו לתתו תוך זמן הנראה בעיני המנהל כסביר, יבקש המנהל את המנהל הכללי של משרד הבריאות למנות רופא בודק אחר שימשיך בהליכי הבירור הרפואי מן השלב שאליו הגיע קודמו או יתחיל בבירור הרפואי מחדש, כראות עיניו; ואולם לא ימשיך או לא יתחיל כאמור אלא לאחר שקויימו הוראות כללים 4(ג) ו-5.
10. הערות הנבדק
חיווה הרופא הבודק דעתו כי נבצר מאת הנבדק מחמת מצב בריאותו להמשיך במילוי תפקידו, יודיע המנהל על כך לנבדק במכתב רשום, ויודיעו שרשאי הוא להגיש למנהל את הערותיו, לרבות כל חומר רפואי שהוא מבקש להסתמך עליו, תוך שלושים יום מיום מסירת ההודעה למשלוח בדואר רשום.
11. עיון בחוות-הדעת
ביקש הנבדק לעיין בחוות-דעתו של הרופא הבודק על נספחיה, ימציא לו המנהל העתק חוות-הדעת על נספחיה לעיון, ובלבד שהרופא הבודק אישר תחילה בכתב שמטעמים רפואיים אין מניעה שהנבדק יעיין בחוות-הדעת על נספחיה או מקצתם; ראה הרופא הבודק מניעה כאמור לגבי מסמך פלוני, לא ימציאנו המנהל לנבדק וינמק בכתב סירובו באיסור הרפואי.
12. תשובת הרופא הבודק
המציא הנבדק חומר רפואי נוסף כאמור בכלל 10, רשאי המנהל לבקש מאת הרופא הבודק שיעיר הערותיו בכתב במועד שיקבע; העיר הערותיו, דינו כדין חוות-דעתו לענין כללים 10 ו-11.
13. דיון בעל-פה
רשאית הועדה, בדונה בחוות-דעתו של הרופא הבודק וההערות האמורות בכללים 10 ו-12, להזמין את הנבדק, הרופא הבודק וכל אדם אחר, לענות על שאלות הועדה או להשמיע דבריהם.
14. ייצוגו של הנבדק
(א) הנבדק רשאי להיות מיוצג על-ידי עורך-דין לפני הועדה.
(ב) אסר הרופא הבודק מסירת חוות-דעתו על נספחיה או מקצתם לפי כלל 11, רשאי הנבדק למנות לו רופא לייצגו, והמנהל ימסור לרופא שנתמנה כאמור העתק חוות-הדעת על נספחיה.
(ג) מינה בית משפט אפוטרופוס לשופט לפי סעיף 33(4) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, יבוא האפוטרופוס במקום הנבדק לענין משלוח מכתבים, הודעות והזמנות ורשאי האפוטרופוס לייצג את הנבדק לפני הועדה.
15. פסול-דין
הכריז בית משפט על שופט כפסול-דין לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, רשאית הועדה לראות חוות-דעת רפואית שנמסרה לבית המשפט כאילו היתה חוות-דעת שנעשתה לפי כללים אלה, ולהחליט על פיה שנבצר מן הנבדק להמשיך במילוי תפקידו מחמת מצב בריאותו, אף בלי לקיים תחילה הוראות כללים 10 עד 13 או מקצתן.
16. הארכת מועדים
הועדה או המנהל, לפי הענין, רשאים להאריך כל מועד שנקבע בכללים אלה או לנהוג לגבי כל דבר שנקבע מועד לעשייתו כאילו נעשה במועדו.
17. סמכות כללית
במידה שלא נקבעו בכללים אלה, תקבע הועדה סדרי דיוניה, אם בדרך כלל ואם לענין פלוני; והמנהל, המנהל הכללי של משרד הבריאות ורופא בודק ינהגו בענינים המסורים להם לפי כללים אלה ככל שיראו לנכון ולצודק לפי הנסיבות.
________________________
1 ק"ת תשל"ב, 998.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ