אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי התקשורת (בזק ושידורים) (תשדירי פרסומת, תשדירי שירות והודעות חסות בשידורי ערוץ ייעודי), התשס"ד-2004

כללי התקשורת (בזק ושידורים) (תשדירי פרסומת, תשדירי שירות והודעות חסות בשידורי ערוץ ייעודי), התשס"ד-2004

כללי התקשורת (בזק ושידורים) (תשדירי פרסומת, תשדירי שירות והודעות חסות בשידורי ערוץ ייעודי), התשס"ד-2004 1
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 6ה(5), ו-6לד1(ו) ו-(ז) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן - החוק), ובתוקף סמכותה לפי סעיף 4א(ד)(1) לחוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, התשס"א-2001 (להלן - חוק סיווג וסימון), קובעת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין שנתמנתה לפי החוק (להלן - המועצה), כללים אלה:
פרק א': הגדרות
1. הגדרות
בכללים אלה -
"אתנחתה" - הפסקה בהמשכיות התכנית שהיתה מתרחשת מאליה גם בלא שיבוץ מקבץ הפרסומת, באופן שאינו מפר את שלמות התכנית או פוגם בערכה;
"בעל רישיון" - משדר ערוץ ייעודי כהגדרתו בסעיף 6א לחוק, המממן את שידוריו באמצעות שידורי פרסומת;
"דמויות מתכנית" - מי שמופיע בתכנית לרבות אדם, דמות מצוירת, בובה או בעל חיים;
"הודעת חסות" - ציון השתתפותו של נותן חסות במימון מישדר;
"הפניה לאתר אינטרנט" - אזכור שם אתר אינטרנט או שם מתחם שלו, באמצעי חוזי או שמע;
"חוק הרשות השניה" - חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990;
"יומן חדשות" - תכנית חדשות הכוללת סקירה מורחבת של אירועי החדשות, לרבות בדרך של סיקור חי, כתבות, ראיונות ופרשנויות;
"ילד" - מי שגילו פחות מ-14 שנים;
"מבוגר" - מי שאינו קטין;
"מהדורת חדשות" - תכנית חדשות המוגשת מן האולפן, העשויה לכלול גם כתבות מצולמות ודיווחים, לרבות בדרך של סיקור חי מזירת האירוע, לרבות מבזק חדשות, תקציר ועדכון חדשות;
"מילואה" (Filler) - מישדר קצר המשודר במרווח זמן שבין שתי תכניות;
"מישדר" - יחידת שידורים בעלת תוכן והיקף ידועים ובמתכונת הערוכה לשידור;
"מישדר חסות" - מישדר שלצורך הפקתו או שידורו קיבל בעל הרישיון, או מי מטעמו, מימון מלא או חלקי, בכסף או בשווה כסף, מגורם חוץ (להלן - נותן החסות), תמורת הודעת חסות;
"מקבץ פרסומת" - תשדיר פרסומת, תשדיר שירות או קדימון, אחד או יותר המשודרים ברצף;
"סימן הפניה" - סימן על המרקע המיידע את הצופה בדבר האפשרות לצפות בשידור נוסף או אחר מזה המשודר על המרקע, באמצעות הקשה על ציוד הקצה;
"פריצת שידור" - תכנית חדשות מיוחדת, המשודרת תוך קטיעה של רצף התכניות המתוכנן;
"פרסומת" - מסר אשר יש בו כדי לקדם, במישרין או בעקיפין, מוצר, שירות, עסק או כל ענין מסחרי אחר, בין בתמורה ובין בלעדיה;
"פרסומת אגב" - פרסומת המופיעה לכאורה כבדרך אגב, בקול, בתמונה ובכל דרך אחרת, לרבות אזכור או מופע שמו של אדם, מוצר, שירות או עסק או שמם המסחרי;
"פרסומת בלתי מודעת" - פרסומת המשודרת לצופים בלא שיהיו מודעים לכך באופן מלא, לרבות בתמונות חטופות, בהבזקים או בדרך תת-ספית;
"פרסומת סמויה" - פרסומת המשולבת במישדר בקול או בתמונה או בכל דרך אחרת, הנחזית להיות חלק ממנו באופן שצופה סביר עלול שלא לזהות כי יש בה פרסום למוצר או שירות, או שיש בה כדי לקדמם, לרבות שילוב שם מותג, או סמל של מוצר, שירות, עסק או כל ענין מסחרי אחר;
"קדימון" ו"קדימון צולב" - כהגדרתם בסעיף 6לד1(ז)(3) לחוק;
"קטין" - מי שגילו פחות מ-18 שנים;
"קליפ" (קליט) מישדר
טלוויזיוני של כמה דקות המציג יצירה מוסיקלית אחת;
"שעת שידור" - 60 דקות שתחילתן בשעה תמימה וסיומן בשעה התמימה שלאחריה;
"תכנית" - מישדר, למעט תשדיר פרסומת, תשדיר שירות, קדימון או מילואה;
"תכנית בעניני היום" (Current Affairs) - תכנית בנושאים ואירועים שדווחו בשידורי החדשות, או שעלו במסגרת הדיון הציבורי;
"תכנית חדשות" - תכנית המוקדשת בעיקרה לסיקור אירועים בעלי ערך חדשותי שאירעו בישראל או מחוץ לה, סמוך למועד השידור או במהלכו, יומן חדשות, מהדורת חדשות ופריצת שידור;
"תשדיר פרסומת" - מישדר פרסומת אשר בעדו נתקבלה או צפויה להתקבל תמורה כלשהי, במישרין או בעקיפין, לרבות קדימון צולב, ולענין פרק ב' - לרבות תשדיר שירות;
"תשדיר שירות" - מישדר שמטרתו מתן שירות לציבור, בדרך של מתן מידע או הדרכה בנושאים או שירותים הניתנים לטובת הציבור, ואשר אין בו כדי לקדם ואינו מיועד לקדם ענין מסחרי של גוף כלשהו.
פרק ב': תשדירי פרסומת ותשדירי שירות
סימן א': היקף תשדירי הפרסומת
2. שעות שידור פרסומת וקדימונים
בעל רישיון רשאי לשדר תשדירי פרסומת רק בשעות שבהן הוא משדר תכניות.
3. (בוטל) (תיקון: תשס"ז2)
4. משך תשדיר פרסומת
(א) משך זמן שידורו של תשדיר פרסומת לא יעלה על 90 שניות.
(ב) יושב ראש המועצה רשאי, לבקשת בעל רישיון, להתיר שידורו של תשדיר פרסומת שמשך הזמן לשידורו עולה על 90 שניות, אם שוכנע כי אין בשידורו כאמור כדי להביא להטעיית הציבור או לניצול בלתי הולם של חשיפת הציבור לפרסומת, ובלבד שאינו עולה על 120 שניות.
5. מספר תשדירי פרסומת למוצר או שירות אחד
בעל רישיון לא ישדר תשדיר פרסומת למוצר או שירות אחד יותר מארבע פעמים בשעת שידור.
6. הגבלת מכירת זמן שידור (תיקון: תשס"ז2)
(א) בעל רישיון לא ימכור ולא יקצה במישרין או בעקיפין לגורם אחד יותר משלושים אחוזים מזמן השידור המוקצה לתשדירי פרסומת וקדימונים בשבוע שידורים; לענין זה, "גורם" - מי שרוכש מבעל הרישיון זמן פרסום בעד עצמו או בעד אחרים.
(ב) המועצה רשאית, לבקשת בעל רישיון, להתיר לו למכור לגורם אחד זמן שידור לתשדירי פרסומת וקדימונים בשיעור גבוה מהאמור בסעיף קטן (א), אם שוכנעה כי בעל הרישיון אינו יכול למכור בדרך אחרת את כל זמן השידור לתשדירי פרסומת וקדימונים המותר לו, וכי מתן ההיתר אינו פוגע באחרים המבקשים לרכוש מבעל הרישיון זמן שידור.
7. תשדיר פרסומת של בעל רישיון
מישדר של בעל רישיון או מי מטעמו, המכוון לעודד התקשרות עסקית עמו, דינו כתשדיר פרסומת, לכל דבר וענין.
8. ימים בלא תשדירי פרסומת
בעל רישיון לא ישדר תשדירי פרסומת בימים אלה:
(1) יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, כמשמעו בחוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, התשכ"ג-1963, מתחילת טקס פתיחת יום הזיכרון עד סיום טקס פתיחת יום העצמאות כמשמעותו בחוק יום העצמאות, התש"ט-1949;
(2) יום הזיכרון לשואה ולגבורה, כמשמעו בחוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה, התשי"ט-1959, מתחילת טקס פתיחת יום הזיכרון עד השעה 20:00 למחרת;
(3) ט' באב משעה 20:00 בערב ט' באב עד לשעת סיום הצום למחרת.
סימן ב': שיבוץ מקבץ פרסומת
9. שמירת שלמות התכנית
מקבץ פרסומת יכול שישודר לפני תחילתה של תכנית או לאחר סיומה; במהלך תכנית ישודר מקבץ פרסומת באתנחתה בלבד.
10. מספר מקבצי הפרסומת
בעל רישיון לא ישדר יותר מעשרה מקבצי פרסומת בכל שעת שידור; שודרו תכניות דרמה או סרטים בשיעור העולה על מחצית משעת השידור, יהא בעל הרישיון רשאי, על אף האמור לעיל, לשדר לא יותר משמונה מקבצי פרסומת לשעת שידור כאמור.
11. אירועים בשידור ישיר
על אף האמור בסעיף 9, בתכניות הכוללות סיקור מופעים או אירועים בשידור ישיר, לרבות אירועי ספורט, והכוללות הפסקות במהלכן, רשאי בעל רישיון לשדר מקבץ פרסומת בהפסקות שבמופע או באירוע המשודר בלבד.
12. תכניות בלא מקבץ פרסומת
(א) מקבץ פרסומת לא ישובץ במהלך תכניות מן הסוגים כמפורט להלן:
(1) טקס הלוויה;
(2) טקס זיכרון;
(3) תכנית העוסקת בהשמדת עם;
(4) תכנית אחרת שתורה עליה המועצה מזמן לזמן, בין באופן כללי ובין לענין מסוים, העוסקת בנושא רגיש או ששיבוץ מקבץ פרסומת במהלכה עלול לפגוע ברגשות הציבור.
(ב) מקבץ פרסומת לא ישודר בפרק זמן של 30 שניות מסיום תכנית מהסוגים שנמנו בסעיף קטן (א).
13. מהדורת חדשות ופריצת שידור
בעל רישיון לא ישדר מקבץ פרסומת במהלך מהדורת חדשות או פריצת שידור שאורכן אינו עולה על 5 דקות.
14. שיבוץ הולם
(א) בעל רישיון יפעיל שיקול דעת ואחריות בשיבוץ מקבצי פרסומת וינקוט את מלוא האמצעים למניעת שיבוץ בלתי הולם שלהם באופן העלול לפגוע ברגשות הציבור.
(ב) בעל רישיון ייתן את דעתו, באופן מיוחד, לנדירות הנדרשת בשיבוץ מקבצי פרסומת סמוך לתכנית חדשות או בעניני היום, כאשר תוכן התכניות האמורות, ובפרט תוכן בעל אופי טרגי עלול לשנות את משמעותו והקשרו של מקבץ הפרסומת, ובמקרים מתאימים ישעה את שידורו או יבטלו.
סימן ג': הפרדת תשדירי פרסומת מן התכניות
15. זיהוי תשדיר פרסומת ומקבץ פרסומת
(א) המעבר אל מקבץ פרסומת וממנו יזוהה על ידי סימן קולי או חזותי שיקבע בעל הרישיון, באישור המועצה, בכפוף לסעיף קטן (ג).
(ב) כל תשדיר פרסומת יזוהה ככזה במשך כל זמן הקרנתו על ידי סימן זיהוי חזותי שיקבע בעל הרישיון, באישור המועצה בכפוף לסעיף קטן (ג).
(ג) המועצה רשאית לקבוע לבעל הרישיון את סימני הזיהוי האמורים בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), לצורך יצירת אחידות בסימני הזיהוי של הערוצים הכוללים פרסומת בשידוריהם.
16. הפרדה בתכניות לילדים
(א) במהלך תכנית המיועדת או מופנית לילדים או במהלך מקבץ פרסומת הצמוד לתכנית כאמור, לא ישודרו תשדירי פרסומת למוצרים או לנושאים כמפורט להלן - אלא אם כן אושרו התשדירים לשידור מראש על ידי יושב ראש המועצה, בשים לב לתוכנם, לקהל היעד של התכנית שבמהלכה או במהלך המקבץ הצמוד לה מבקשים לשדרם, ולשעת שידורם;
(1) זיקוקים, גפרורים, מציתים או אמצעים אחרים המשמשים להבערת אש או המתלקחים בקלות;
(2) תרופות, תוספי ויטמינים, מינרלים או תוספות דיאטטיות המיועדים לילדים או המוצגים כמתאימים לילדים;
(3) קונדומים ואמצעי מניעה אחרים;
(4) ענין העלול לגרום לחרדה או למצוקה אצל ילדים, או שאינו מתאים מבחינה אחרת לגילם, לרבות עקב התייחסות מפורשת לנושאי מין;
(5) תכניות המתאימות למבוגרים בלבד.
(ב) בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א) ובכפוף להוראות חוק סיווג וסימון והכללים שהותקנו לפי סעיף 4א בו (להלן - כללי הסיווג), תשדירי פרסומת הכוללים ביטויים חזותיים, מילוליים או קוליים של אלימות, של מין או של אכזריות, לא ישודרו -
(1) במהלך תכנית המיועדת או מופנית לילדים או במהלך מקבץ פרסומת הצמוד לתכנית כאמור;
(2) בין השעות 14:30 עד 21:00 בימי חול, ובין השעות 6:00 עד 21:00 בימי שבת ומועד.
(ג) במהלך תכנית המיועדת או מופנית לילדים או במהלך מקבץ פרסומת הצמוד לתכנית כאמור, לא ישודרו תשדירי פרסומת אשר תוכנם אינו מתאים לצפיה לגילאי 14 שנים ומטה, על פי המאפיינים הקבועים בלוח ב' בתוספת לתקנות סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, התשס"ג-2002 (להלן - תקנות הסיווג); ואולם במהלך תכנית המיועדת או מופנית למי שגילו פחות משמונה שנים או במהלך מקבץ פרסומת הצמוד לתכנית כאמור, לא ישודרו תשדירי פרסומת אשר תוכנם אינו מתאים לצפיה לגילאי שמונה שנים ומטה, על פי המאפיינים הקבועים בלוח ב' האמור (להלן - לוח ב').
17. הפרדה בתכניות לקטינים
(א) במהלך תכנית המיועדת או מופנית לקטינים או במהלך מקבץ פרסומת הצמוד לתכנית כאמור לא ישודרו תשדירי פרסומת למוצרים או לנושאים אלה:
(1) משקאות אלכוהוליים;
(2) דיאטות;
(3) טיפולים רפואיים המיועדים לשינוי המראה הגופני.
(ב) במהלך תכנית המיועדת או מופנית לקטינים או במהלך מקבץ פרסומת הצמוד לתכנית כאמור, לא ישודרו תשדירי פרסומת אשר תוכנם אינו מתאים לצפיה לגילאי 18 שנים ומטה, על פי המאפיינים הקבועים בלוח ב'.
(ג) בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א), לא ישדר בעל רישיון תשדירי פרסומת למשקאות אלכוהוליים לפני השעה 21:00.
(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג) רשאי בעל הרישיון לשדר תשדירי פרסומת למשקאות אלכוהוליים בזמן תחרות ספורט המשודרת בשידור ישיר, או בזמן שידור מגזין ספורט מיוחד, אם שוכנע כי אין מדובר בפרסומת המכוונת לקטינים או שאין מופיעים בה קטינים.
18. הפרדת תשדיר פרסומת המציג דמות מתכנית
במהלך תכנית או במהלך מקבץ פרסומת הצמוד לתכנית לא ישודר תשדיר פרסומת המציג דמות המופיעה באותה תכנית בתפקיד ראשי או משמעותי.
19. הוראות הפרדה נוספות
המועצה רשאית להורות על הסדרי הפרדה נוספים בין תשדירי פרסומת לבין תכניות, אם ראתה שיש בשידור בלא הסדרי ההפרדה כדי להביא להטעיית הציבור או לפגיעה אחרת בו.
פרק ג': מישדרי חסות
20. סייגים לחסות
חסות למישדר לא תינתן במקרים אלה:
(1) לנותן החסות יש ענין אישי, מסחרי או מפלגתי-פוליטי בתוכנו של המישדר, כולו או חלקו;
(2) נותן החסות הוא גוף מפלגתי-פוליטי, בין במישרין ובין בעקיפין;
(3) המימון המוצע הוא לכמה מישדרים בשבוע שידורים, הגדול מ-40% מסך כל המישדרים אשר בעדם נתקבל מימון באותו שבוע; ואולם המועצה רשאית, לבקשת בעל רישיון, להתיר לו לקבל את המימון המוצע למישדרים בשיעור גבוה מהאמור לעיל, אם ראתה כי מתן ההיתר אינו פוגע באחרים המבקשים להציע חסות למישדרים;
(4) המימון המוצע מותנה בהתערבות או השפעה, בדרך כלשהי, של נותן החסות, לרבות בתהליך הרכישה, ההפקה, העריכה והשידור; ואולם נותן החסות רשאי להתנות שמישדר החסות לא ישודר או יצולם בימי מנוחה כמשמעם בפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948;
(5) הודעת החסות מציינת מוצר או שירות שפרסומם נאסר בכללים אלה או שנותן החסות הוא מי שעיסוקו העיקרי ייצור או מכירה של מוצר או שירות כאמור;
(6) הודעת החסות מציינת מוצר או שירות שהוצג במישדר החסות או שנותן החסות הוא מי שעיסוקו העיקרי ייצור או מכירה של מוצר או שירות כאמור.
21. מישדרים שאינם בני חסות
לא תינתן חסות לתכנית חדשות, לתכנית בעניני היום, לתכנית בנושא צרכנות ולתכנית אשר במהלכה לא הותר שידור תשדירי פרסומת, אלא אם כן התירה המועצה אחרת.
22. הפרדת החסות מתשדירי הפרסומת
תשדיר פרסומת המתייחס למוצר או לשירות המופיע בהודעת חסות לא ישודר בסמיכות להודעת החסות.
23. הודעות חסות (תיקון: תשס"ז2, תשס"ח)
(א) הודעת החסות תוקרן או תיקרא בידי קריין או שניהם כאחד, והיא תכלול, לכל היותר, פרטים אלה:
(1) שם נותן החסות, לרבות פרטי התאגדותו;
(2) שמות מוצריו של נותן החסות ותיאור מאפייניהם, למעט תיאור איכותי-השוואתי שלהם;
(3) משפט קצר או סיסמה מטעם נותן החסות;
(4) סימנו המסחרי של נותן החסות או של מוצריו; במקום הסימן המסחרי ניתן לכלול בהודעת החסות את שרטוט האותיות (LOGO) המקובל על נותן החסות;
(5) מס' טלפון של נותן החסות;
(6) כתובת אתר האינטרנט של נותן החסות.
(ב) משך זמן שידור של הודעת חסות לא יעלה על 10 שניות.
(ג) הודעת חסות יכול שתשודר בתחילת מישדר החסות ובסופו; נוסף על כך ניתן לשדר הודעת חסות במהלך המישדר, לפני המעבר למקבץ פרסומת, או לאחר מקבץ פרסומת ולפני המעבר למישדר.
(ד) (בוטל)
24. חסות במהלך מופע
במהלך מופע או תחרות ספורט המשודרים בשידור ישיר ובמהלך שידור חוזר של מופע או תחרות כאמור, רשאי בעל רישיון לציין את שם נותן החסות על רקע השידור בשליש התחתון של המסך, ובאופן שלא יגרע באופן מהותי משלמות התמונה, בתנאים אלה:
(1) שם נותן החסות לא יופיע יותר מארבע פעמים במהלך שעת שידור; היה זמן השידור של המופע או התחרות האמורים פחות משעת שידור, יקטן בהתאמה מספר הפעמים שבו ניתן לציין את שם נותן החסות על רקע השידור;
(2) ניתן לכלול בשעת שידור הודעות חסות כאמור של עד חמישה נותני חסות למופע או לתחרות הספורט.
25. חסות בשידור קליפ
(א) בשידור קליפ מהפקה מקומית, רשאי בעל הרישיון לציין את שם נותן החסות אף במהלך שידור הקליפ, ובלבד שהחסות תשודר בצמוד למידע על אודות יוצרי הקליפ ומבצעיו; אופן ציון שם נותן החסות יהא דומה לאופן ציון יוצרי הקליפ ומבצעיו, מבחינת צורתו, אפיונו ומשך שידורו.
(ב) בשידור קבוצת קליפים מהפקה מקומית, רשאי בעל רישיון לציין את שם נותן החסות לקבוצת הקליפים, במהלך שידורם של קליפים המשתייכים לקבוצה בהתאם להוראות סעיף 25(א), וכן במהלך שידור שם או תיאור קבוצת הקליפים, לפני שידור הקליפים או לאחריהם.
26. חסות בשם תכנית
בעל רישיון רשאי לכלול בשם תכנית ובקדימון לתכנית את שם נותן החסות לה, או לציין בצמוד לשם התכנית את שם נותן החסות לה, ובלבד שהתכנית היא מן הסוגים המפורטים להלן:
(1) אירוע ספורט ישראלי;
(2) מצעד פזמונים מהפקה מקומית;
(3) אירוע מוסיקה או תרבות מקומיים;
(4) תכנית אחרת שאישרה המועצה מטעמים מיוחדים.
27. שיבוץ הודעות חסות
הוראות סעיפים 8, 14, 16, 17 ו-19 יחולו על הודעות חסות, בשינויים המחויבים.
הוראת שעה
1. בתקופה שעד יום ד' בתמוז התשס"ו (30 ביוני 2006) יראו כאילו אחרי פרק ג' לכללי התקשורת (בזק ושידורים) (תשדירי פרסומת, תשדירי שירות והודעות חסות בשידורי ערוץ ייעודי), התשס"ד-2004, בא:
פרק ג'1: תוכן פרסומי (תיקון: תשס"ו)
27א. הגדרות (תיקון: תשס"ו)
בפרק זה -
"מוצר" - מצרך, שירות, שם או סימן מסחרי, עסק, וכל ענין מסחרי אחר של המממן או מי מטעמו, וכן מסר או סימן העשויים לשמש לקידומם המסחרי;
"מממן" - מי שמוצר, מטרה, או רעיון שלו או של מי מטעמו, משולבים בתכנית או מקודמים בה, בעד תשלום תמורה למפיק התכנית או למי מטעמו;
"תוכן פרסומי" - כל אחד מאלה:
(1) התייחסות אל מוצר במהלך התכנית על דרך של אזכור קולי או חזותי, או קידומו של המוצר בתכנית בכל דרך אחרת - כנגד תמורה מן המממן או מי מטעמו; חזקה כי נתקבלה או צפויה להתקבל תמורה בעד התייחסות אל מוצר בתכנית או קידומו בתכנית, אלא אם כן הוכח אחרת להנחת דעת המועצה;
(2) שילובו בתכנית של מרואיין, יועץ, מתמודד בשעשועון או תחרות, וכיוצא באלה משתתפים מטעם המממן, כנגד תמורה מן המממן או מי מטעמו;
"תמורה" - תשלום כספי וכל רווח, זכות או טובת הנאה, בין שניתנו במישרין ובין בעקיפין, לרבות השתתפות בעלות הפקת התכנית או בעלות רכישת זכויות השידור בה, ואולם למעט אספקת מוצר או שירות לצורכי הפקת התכנית, ולמעט מתן פרס לפי כללי המועצה והוראותיה.
27ב. סייג לתחולה (תיקון: תשס"ו)
על תוכן פרסומי המשודר לפי הוראות פרק זה, לא יחולו הוראות סעיף 34(א).
27ג. עצמאות שיקול הדעת המערכתי (תיקון: תשס"ו)
(א) שיקול הדעת וזכות ההכרעה בדבר עצם שידורה של תכנית הכוללת תוכן פרסומי, אופן שיבוצה, תוכנה, התסריט ואופן הבימוי והעריכה שלה, יהיו בידי בעל הרישיון וגורמי הפקה מטעמו בלבד, ולא ישותף בהם מי שמטרתו קידום המוצר.
(ב) מפיק המבקש לשלב בתכניותיו תוכן פרסומי, יקבע נוהל פנימי, להנחת דעת המועצה, להפרדה בין המממנים לבין הגורמים העוסקים בהפקת התכניות, ולשמירה על עצמאותם המערכתית.
27ד. תכניות שבהן אין לשלב תוכן פרסומי (תיקון: תשס"ו)
לא ייכלל תוכן פרסומי בתכניות מן הסוגות והסוגים המפורטים להלן:
(1) חדשות ועניני היום, לרבות - בלי לגרוע מכלליות האמור - תכניות בנושאי כלכלה, עסקים ושוק ההון;
(2) דרמה, למעט תכנית שמספר הפרקים בה עולה על שישים לעונה, או דרמה יומית אחרת שתאשר המועצה מראש ובכתב;
(3) תעודה, תחקיר, תכניות בעלות גוון עיתונאי, ותכניות בעניני צרכנות;
(4) תכניות שעיקרן סאטירה חברתית או פוליטית;
(5) תכניות המיועדות לילדים מתחת לגיל 14; בתכניות לקטינים מעל גיל 14 יהיה ניתן לשלב תוכן פרסומי לאחר קבלת אישור מוקדם בכתב מאת המועצה;
(6) תכניות אשר לא הותר שידור תשדירי פרסומת במהלכן, כמפורט בסעיף 12;
(7) תכנית הקצרה מ-5 דקות; ואולם בקליפ מוזיקלי יהיה ניתן לשלב תוכן פרסומי לאחר קבלת אישור מוקדם בכתב מאת יושב ראש המועצה.
27ה. מוצרים האסורים בפרסום (תיקון: תשס"ו)
לא ישולב בתכנית תוכן פרסומי הבא לקדם מוצרים האסורים בפרסום לפי סעיף 40, או מטרה או רעיון בנושא פוליטי, חברתי, ציבורי או כלכלי השנוי במחלוקת בציבור.
27ו. אתיקה (תיקון: תשס"ו)
לא ישלב בעל רישיון בשידוריו תוכן פרסומי אשר מתקיים בו אחד מאלה:
(1) מעודד פעולה מזיקה בניגוד להוראות כל דין;
(2) מזמין את הציבור להשתתף בהגרלות, בתחרויות או במבצעי פרסים כלשהם, זולת אם אינם אסורים על פי דין;
(3) מקדם משקאות אלכוהוליים; בלי לגרוע מן האמור, יהיה ניתן להציג משקאות כאמור בתכניות בישול ובסוגים נוספים של תכניות שתאשר המועצה;
(4) עלול להטעות צופה סביר ביחס לתכונות חשובות של המוצר, התאמתו למטרה מסוימת או הגזמה לגבי איכותו;
(5) תוקף במפורש או במשתמע מוצרים או גופים אחרים או ממעיט בערכם, בדרך שאינה הוגנת או על ידי הטעיה;
(6) אינו עומד בתנאי סימן ה' בפרק ד'.
27ז. אופן שילוב התוכן הפרסומי (תיקון: תשס"ו)
(א) מוצר או כל דבר העשוי לקדם את המוצר, יאוזכר בתכנית רק אם יש לאזכורו הצדקה ברורה מבחינת שיקולי עריכת התכנית.
(ב) הצגתו של המוצר לא תעבור את תחום הסביר מבחינת מרכזיותה והבלטתה בשידור, לרבות באחד מאופנים אלה:
(1) הצגת המוצר על המסך במשך פרק זמן ארוך מהמקובל;
(2) הצגת המוצר בתדירות גבוהה מן המקובל;
(3) הצגת המוצר בזוויות צילום או בתקריבים לא מקובלים או חסרי הצדקה מבחינת התוכן;
(4) הצגת המוצר באופן הבולט לעין בלא הצדקה מבחינת התוכן ביחס לפריטים אחרים, או באופן הקוטע את התפתחות העלילה ורציפותה בלא הצדקה מבחינת התוכן;
(5) העיצוב החזותי הקבוע של התכנית ושל התפאורה והאבזרים המשמשים בה (Look & Feel), דומים למוצר במידה שאינה שולית או אקראית.
(ג) התכנית לא תעודד את הצופה לרכוש את המוצר, לא תמליץ עליו או תשבח אותו, לא תפרט את מאפייניו מעבר לנדרש מבחינת ההקשר התכניתי, ולא תכלול מידע איכותי השוואתי הנוגע למוצר.
(ד) מוצר או כל דבר העשוי לקדם את המוצר, לא יאוזכר בקדימון לתכנית הכוללת תוכן פרסומי.
(ה) על תכניות מהסוגות והסוגים המפורטים להלן, לא יחולו פסקאות (1), (2) ו-(5) בסעיף קטן (ב) ובלבד שיתקיימו בהן הוראות סעיף קטן (א):
(1) תכנית מסוגת "ריאליטי", לאחר קבלת אישור מוקדם מאת המועצה;
(2) מופע בידור או תכנית אירוח בעלת אופי בידורי;
(3) מופע מוסיקלי ותכנית אירוח בנושאי מוסיקה.
27ח. שיבוץ התוכן הפרסומי (תיקון: תשס"ו)
הוראות סעיף 17 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על שיבוצו של תוכן פרסומי במישדרים.
27ט. גילוי נאות (תיקון: תשס"ו)
(א) בתחילת כל תכנית הכוללת תוכן פרסומי, ובסיומה, תוקרן על כל שטח המרקע, הודעה שתיקרא בידי קריין במשך פרק זמן נאות, בנוסח "במימון התכנית השתתפו חברת וחברת ושולבו בה מצרכים/שירותים שלהן", או הודעה בנוסח אחר שאישרה המועצה (להלן - הודעת המממן); במקרה ששם המוצר המשולב בתכנית אינו מזוהה דיו עם שם המממן - תכלול הודעת המממן את שם המצרך או השירות הנוגע בדבר.
(ב) נמשך המישדר למעלה מ 30 דקות, תוקרן על רקע התכנית למשך 15 שניות רצופות הודעה בנוסח "התכנית הופקה בסיוע מימון מסחרי" או בנוסח אחר שאישרה המועצה, וחוזר חלילה בחלוף כל 30 דקות של התכנית.
(ג) בתכניות המספקות מידע או הדרכה לגבי שימוש במוצרים או מתיימרות להציע ייעוץ אובייקטיבי בקשר אליהם, תהיה המועצה רשאית לדרוש, נוסף על האמור לעיל, גילוי נאות מוגבר כתנאי לשילובו של תוכן פרסומי בתכנית, לרבות מבחינת נוסח ההודעה שתוצג לצופים, אופן שיבוצה ותדירות הקרנתה.
(ד) הוראות סעיף זה לא יחולו על אספקתו של מוצר או שירות לשימוש בתכנית עצמה או לצרכים הישירים של הפקת התכנית, בלא תשלום או במחיר הנמוך ממחיר השוק, ובלבד שערכם לא יעלה על 30% מעלות ההפקה, ואולם בסוף התכנית, תצוין יחד עם רשימת התודות, העובדה שהמוצר הנוגע בדבר סופק להפקה בלא תמורה.
(ה) בתכניות לקטינים, אשר אושרו לפי סעיף 27ד(5), ייעשה הגילוי הנאות
בשפה ברורה ומובנת על נקלה לצופים, לפי מידת הבנתם.
27י. צפיה בקורתית (תיקון: תשס"ו)
בעל רישיון המבקש לשלב במישדריו תוכן פרסומי, יחויב להקדים ולשדר תשדירים המסבירים לצופה מהי המשמעות של שילובו של תוכן פרסומי במישדרים ואופן סימונו; תוכן התשדירים ותדירות שידורם יתחשבו במאפייני הקהל הצופה בערוץ, לרבות בגיל הצופים, ויהיו טעונים את אישור המועצה.
27יא. תחולה על מידע נלווה (תיקון: תשס"ו)
הוראות פרק זה יחולו בשינויים המחויבים ובהתאמות שתקבע המועצה, גם על מידע נלווה שאינו מסחרי, כמשמעותו בסעיף 80, וכן על שידורים הידודיים אחרים.
27יב. פיקוח דיווח וסמכויות נוספות (תיקון: תשס"ו)
(א) בתוך 15 ימים מתום כל רבעון, יעביר בעל רישיון למועצה דוח על כל התכניות שכללו תוכן פרסומי באותו רבעון; לגבי כל תכנית כאמור, יפרט בעל הרישיון בדוח את מהות התוכן הפרסומי ששולב בה, את זהות המממן ואת התמורה ששילם בעד שילוב התוכן הפרסומי, בציון עלותה הכוללת של ההפקה; לבקשת המועצה, ימציא לה בעל הרישיון גם פרטים בענין הנוהל הפנימי כאמור בסעיף 27ג(ב), מספר דקות השידור של תשדירי פרסומת ותשדירי שירות שקנה מממן ואת מספר משדרי החסות שמימן במהלך אותו רבעון, בציון התמורה ששילם בעדם.
(ב) הוראות סעיפים 93 ו-94 (א)(1) ו-(ב) יחולו על משדרים הכוללים תוכן פרסומי, בשינויים המחויבים.
27יג. הכנסה שנתקבלה משילוב תוכן פרסומי במישדרים (תיקון: תשס"ו)
(א) הכנסה שנתקבלה משילוב תוכן פרסומי במשדרים יראו כחלק מן ההכנסות הכוללות ברוטו של בעל הרישיון, לצורך חישוב ההשקעה בהפקות מקומיות ולצורך חישוב הוצאות הפעלה של הערוץ, כמתחייב מהוראות הרישיון.
(ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם אם ההכנסה האמורה נתקבלה על ידי מפיק משדר אשר אינו בעל הרישיון.
פרק ד': אתיקה בפרסומת
סימן א': עקרונות כלליים
28. הגדרות
בפרק זה, "תשדיר פרסומת" - לרבות תשדיר שירות והודעת חסות.
29. הגינות בקבלת תשדירי פרסומת לשידור
בעל רישיון ינהג בהגינות ובתום לב ויפעל על פי אמות מידה סבירות שנקבעו מראש בקבלת תשדירי פרסומת לשידור.
30. התאמה להוראות כל דין
בעל רישיון לא ישדר תשדיר פרסומת הכולל דבר הנוגד הוראות כל דין, ובכלל זה חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, והתקנות שהוצאו מכוחו.
31. פגיעה בכבוד האדם
בעל רישיון לא ישדר תשדיר פרסומת שיש בו משום פגיעה בטעם הטוב, בכבודו של אדם או ברגשות הציבור.
32. פרסומת אמת
בעל רישיון לא ישדר תשדיר פרסומת המכיל, במפורש או במשתמע, טענה שאיננה אמת.
33. פגיעה בפרטיות
בעל רישיון לא ישדר תשדיר פרסומת שיש בו כדי לפגוע בפרטיותו של אדם בלא הסכמתו.
34. פרסומת סמויה, פרסומת בלתי מודעת ופרסומת אגב
(א) בעל רישיון לא ישדר דבר שהוא בגדר פרסומת אלא בדרך של תשדיר
פרסומת.
(ב) בלי לגרוע מן האמור בסעיף קטן (א), בעל רישיון לא ישדר דבר שהוא בגדר פרסומת סמויה, פרסומת בלתי מודעת או פרסומת אגב, בין אם נתקבלה תמורה בעד שידורו, במישרין או בעקיפין, ובין אם לא נתקבלה, ואולם רשאי בעל רישיון לשדר מישדר שאינו תשדיר פרסומת או קדימון, הכולל למעשה פרסומת אגב למוצר או לשירות, ובלבד שהתקיימו כל אלה:
(1) הפרסומת היא תוצאת לוואי מצומצמת ובלתי מכוונת של תוכן המישדר ומהותו ואינה עוברת את תחום הסביר מבחינת מרכזיותה והבלטתה במישדר;
(2) בעל הרישיון לא קיבל כל תמורה, ישירה או עקיפה, בעד הפרסומת או הכללתה במישדר כאמור;
(3) החלטת בעל הרישיון לשדר מישדר כאמור והחלטותיו באשר לאופן צילומו ועריכתו לא הושפעו בכל דרך מהפרסומת הכלולה בו;
(4) בשידור של מופעי אולפן המופקים על ידי בעל הרישיון או בעבורו, לא ייכלל צילום מותג בולט המופיע על גבי כלי נגינה גדולים המשולבים בו.
סימן ב': הגבלות על תשדירי פרסומת
35. פרסומת דתית
(א) בעל רישיון לא ישדר תשדיר פרסומת שיש בו הטפת מסר דתי או המכוון לתכלית הנושאת אופי דתי.
(ב) אין באמור בסעיף קטן (א) כדי למנוע שידור תשדיר פרסומת שענינו מוצרים או שירותים הכרוכים בדת.
36. מסר השנוי במחלוקת ציבורית
בעל רישיון לא ישדר תשדיר פרסומת שיש בו העברת מסר בנושא פוליטי, חברתי, ציבורי או כלכלי השנוי במחלוקת בציבור.
37. פרסומת הכוללת שידור מהכנסת
בעל רישיון לא ישדר תשדיר פרסומת הכולל קטע של שידור מן הכנסת.
38. הופעה במדים רשמיים
בעל רישיון לא ישדר תשדיר פרסומת המציג דמות הלבושה במדים של רשות מרשויות המדינה, אלא אם כן ניתן מראש אישור מאותה הרשות שמדיה מופיעים בתשדיר.
39. תשדיר פרסומת המפנה לתכנית
בעל רישיון לא ישדר תשדיר פרסומת המפנה לתכנית מסוימת או תשדיר פרסומת המקשר בין תכנית מסוימת ובין המוצר או השירות המפורסמים, באופן שיגביר את מודעות הציבור למוצר או לשירות באמצעות התכנית, או באופן שיגביר את מודעות הציבור לתכנית באמצעות המוצר או השירות.
40. מוצרים ושירותים האסורים בפרסום
בעל רישיון לא יפרסם, במישרין או בעקיפין, מוצרים, שירותים או גופים בנושאים המפורטים להלן:
(1) טבק ועישון;
(2) התחמקות או סיוע להתחמקות מקיום הוראת חוק או הפרעה לביצועה בכל דרך אחרת;
(3) מיסטיקה, תורת הנסתר, העל-טבעי וכיוצא באלה;
(4) נשק, תחמושת ומועדוני ירי או מועדונים לנשק;
(5) תועבה, שירותי ליווי ושירותי מין.
41. מין בתשדירי פרסומת
בעל רישיון לא ישדר תשדיר פרסומת הכולל הצגה של יחסים מיניים, רמיזות מיניות או הצגה של אדם כקרבן של אלימות מינית או כיוזם אלימות מינית, אלא אם כן קיים ענין ציבורי מובהק בכך, במידה המתחייבת ובכפוף להוראות כל דין.
42. אלימות ופניה לרגש הפחד
בעל רישיון לא ישדר תשדיר פרסומת שיש בו אלימות יתירה או פניה אל רגש הפחד, אלא אם כן קיים ענין ציבורי מובהק בכך, במידה המתחייבת ובכפוף להוראות כל דין.
43. התנהגות העלולה להזיק
(א) בעל רישיון לא ישדר תשדיר פרסומת המעודד פעולה מזיקה בניגוד להוראות כל דין, התנהגות העלולה להזיק לבריאות, לפגוע בבטיחות, באיכות הסביבה או בבעלי חיים.
(ב) בלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף קטן (א), בעל רישיון לא ישדר פרסומת העלולה לעודד עבריינות או שימוש בסמים מסוכנים או המציגה התנהגות כאמור באור חיובי; על האיסור המפורט בסעיף זה יחולו, נוסף על הוראות כללים אלה, הוראות חוק סיווג וסימון והוראות כללי הסיווג.
(ג) בעל רישיון לא ישדר תשדיר פרסומת המעודד או המציג נהיגה מסוכנת, לא מתחשבת או הנהיגה הנעשית תוך הפרת כל דין, אלא אם כן קיים ענין ציבורי מובהק בכך, במידה המתחייבת ובכפוף להוראות כל דין.
44. הגרלות, תחרויות ופרסים
בעל רישיון לא ישדר תשדיר פרסומה המזמין את הציבור להשתתף בהגרלות, בתחרויות או מבצעי פרסים כלשהם, אלא אם כן אינם אסורים על פי דין, ולאחר שנקט אמצעים סבירים כדי לוודא כי משתתפים יוכלו לקבל פרטים בדבר תנאי התחרות, הכרזת התוצאות וחלוקת הפרסים, ואם קיימים תנאים מיוחדים לצורך השתתפות והתחרות - אף מידע בדבר התנאים האמורים.
45. שיווק ישיר
בעל רישיון לא ישדר הצעות לרכישה באמצעות הדואר או באופן אחר של קשר ישיר כגון טלפון, פקס, אינטרנט וכיוצא באלה, אלא בתנאים אלה:
(1) בעל הרישיון קיבל מהמציע התחייבות כי נעשו סידורים לכך שכל דורש יקבל מידע בכל הנוגע למוצר או לשירות המוצע, כי המציע ערוך לתת מענה לכל הפניות שיבואו מהציבור כתוצאה מההצעה, וכי הוא ערוך לספק את הדרישה לרכישת המוצר או השירות וכן כל שירות אחר שסביר לצפות לקבלו בקשר עם המוצר או השירות המוצעים;
(2) בעל הרישיון קיבל מהמציע התחייבות כי אם יחול שינוי במצב היערכותו של המציע והוא לא יהיה מסוגל לעמוד בדרישות האמורות בסעיף קטן (א), הוא יביא עובדה זו מיד לידיעת בעל הרישיון, אשר יחדל מיד משידור הצעות הרכישה.
46. שירות הניתן באמצעות טלפון
בעל רישיון לא ישדר תשדיר פרסומת לשירות הניתן באמצעות הטלפון אלא אם כן התקיימו בו שני אלה:
(1) התשדיר כולל פירוט מחירי השיחה לדקה בשעות רגילות ובשעות שיא;
(2) אם השירות כרוך בהתקשרות של חמש דקות לפחות, מובהר בתשדיר הפרסומת כי השימוש בשירות עלול להיות כרוך בהתקשרות ארוכה.
47. משקאות אלכוהוליים
(א) בעל רישיון לא ישדר תשדיר פרסומת למשקה אלכוהולי המקשר בין שתיה לנהיגה או לפעולה או שימוש במכשיר בעל פוטנציאל סיכון.
(ב) בעל רישיון לא ישדר תשדיר פרסומת המציע תחרות או מבצעי פרסים בהקשר לשתיה, או המציג שתיה בלתי מבוקרת.
(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) רשאי בעל רישיון לשדר תשדיר פרסומת שמתקיים בו האמור בהם, אם קיים ענין ציבורי מובהק בכך, במידה המתחייבת ובכפוף להוראות כל דין.
סימן ג': הטעיה
48. הטעיה
(א) בעל רישיון לא ישדר תשדיר פרסומת שעלול להטעות צופה סביר (להלן - הטעיה).
(ב) כהטעיה יראו, בין השאר, תשדיר פרסומת הכולל -
(1) שם מטעה או תוכן מטעה או כל דבר אחר שיש בו כדי להטעות צופה סביר לחשוב שאין המדובר בתשדיר פרסומת;
(2) טענה, תיאור או הדגמה שיש בהם משום הטעיה מפורשת או מרומזת, ביחס למוצר או לשירות המתפרסם או ביחס להתאמתו למטרה המומלצת, לרבות הגזמה לגבי איכותו או אי מתן הבהרה לגבי מגבלות או תכונות חשובות של המוצר או השירות.
(ג) בעל רישיון לא ישדר תשדיר פרסומת שבו משתתף איש תקשורת או נוטל בו חלק בדרך אחרת, או שנעשה בו שימוש בקולו, דיוקנו או דמותו של איש תקשורת, והתשדיר הוא בתחום המזוהה כתחום המומחיות של איש התקשורת בכלי תקשורת בישראל.
(ד) בעל רישיון לא ישדר תשדיר פרסומת שבו משתתף איש תקשורת או נוטל בו חלק בדרך אחרת, אם קיים חשש לניגוד ענינים או הדבר נוגד נורמות אתיות ראויות.
(ה) בסעיף זה, "איש תקשורת" - עובד של בעל רישיון, עיתונאי, מגיש, קריין, או מנחה בכל כלי תקשורת בישראל, אף אם חדל לשמש בתפקיד כאמור בתוך התקופה של שלושה חודשים קודם למועד שבו נעשתה הפרסומת.
49. עדות והמלצה
(א) בעל רישיון לא ישדר תשדיר פרסומת הכולל הצהרות היוצרות רושם מוטעה של עצה או המלצה מקצועית ביחס למוצר או לשירות הניתנת מפי אנשים המוצגים, באופן ישיר או עקיף, כמוכשרים לתת עצה או המלצה כאמור, אף שאינם מוכשרים לעשות כן; בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן זה, יש לציין בגוף תשדיר הפרסומת כי המציג איננו יועץ מקצועי.
(ב) הוצגה בתשדיר פרסומת עדות או המלצה של אדם לגבי מוצר או שירות, יקבל בעל הרישיון מסמך החתום על ידי המעיד או הממליץ, המאמת את מה שנאמר או הוצג בתשדיר הפרסומת; המסמך יכלול את פרטי המעיד, חתימתו, ציון עובדת מתן העדות מרצונו החופשי והתמורה שקיבל, אם קיבל.
50. דעות קדומות
בעל רישיון לא ישדר תשדיר פרסומת שיש בו ניצול לרעה של דעה קדומה, תפיסה עממית שגויה, טעות רווחת, אמונה שיסודה בטעות, תווית חברתית פסולה, בורות או תמימות אפשריים בקרב הצופים.
51. המעטת ערך אחרים
בעל רישיון לא ישדר תשדיר פרסומת שיש בו תקיפה מפורשת או משתמעת של מוצרים או גופים אחרים או שממעיט בערכם, בדרך שאינה הוגנת או על ידי הטעיה; אין באיסור זה כדי למנוע שבח למוצר או לגוף נושא תשדיר הפרסומת או עריכת השוואה המותרת לפי סעיף 52.
52. השוואות
בתשדיר פרסומת הכולל השוואה בין מוצרים ושירותים ינהג בעל רישיון כך:
(1) לא ישדר תשדיר פרסומת המשווה בין מוצרים, אלא אם כן מדובר במוצרים דומים ובסיס ההשוואה אחיד;
(2) נקודות ההשוואה יתייחסו לעובדות הניתנות לביסוס וההשוואה תוצג באופן הוגן;
(3) המוצר המושווה לא יוצג בדרך שתיצור יתרון מלאכותי כלשהו למוצר המתפרסם;
(4) לא ישדר תשדיר פרסומת שנטען בו לעליונות כללית של מוצר על בסיס השוואה מוגבלת.
53. מחירים
בלי לפגוע בהוראות כל דין יוודא בעל הרישיון כי מתקיימים בתשדירי פרסומת המציינים מחירי מוצרים או שירותים תנאים אלה:
(1) המחיר המוצג הינו המחיר המלא לצרכן, לרבות מס ערך מוסף כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976; בתשדיר פרסומת למוצר או שירות שיש בהם רכיב, מוצר או שירות הדרושים להפעלה או הנתונים לבחירה, לרבות אריזה, הובלה, התקנה, ביטוח וכיוצא באלה, ואשר ניתנים תמורת תוספת למחיר, יודגש דבר תוספת המחיר וכן שיעורה;
(2) לגבי מבצעי מכירות וכיוצא באלה, מוגדרת התקופה שבה תקף המחיר המוצג;
(3) בתשדיר פרסומת המציע קניה בתשלומים של מוצר או שירות מצוין שיעור הריבית הגלומה בתשלומים או הנוספת עליהם ומספר התשלומים.
54. שימוש במונח "חדש"
בעל רישיון לא ישדר תשדיר פרסומת שנעשה בו שימוש במונח "חדש", "חדיש" או במילים דומות לגבי מוצר או שירות, אלא אם כן התקיימו תנאים אלה:
(1) טרם חלפו 6 חודשים מיום שיוצר המוצר או שניתן השירות לראשונה;
(2) טרם חלפו 3 חודשים מיום פרסום המוצר או השירות לראשונה, בעיתון, ברדיו או בטלוויזיה.
55. אחריות למוצר או לשירות
(א) בעל רישיון לא ישדר תשדיר פרסומת שנעשה בו שימוש בביטויים כגון: "אחריות", "באחריות", "מובטח", "בערבות" וכיוצא באלה, בדרך שיש בה כדי להטעות.
(ב) בעל הרישיון יקבל ממפרסם העושה שימוש בביטויים האמורים בסעיף קטן (א), מסמך החתום בידו והמאשר כי המפרסם אכן מעניק תנאי אחריות או ערבות כמובטח על ידו.
56. מוצר או שירות חינם
(א) בעל הרישיון לא ישדר תשדיר פרסומת המתאר מוצר או שירות, לרבות דוגמה של מוצר או שירות, כמוענקים חינם, אלא אם כן הם מסופקים למקבל בלא תשלום, למעט דמי משלוח או הובלה סבירים ששיעורם צוין בתשדיר.
(ב) מוצר שניתן לשם ניסיון בלבד ובלא צורך בתשלום תמורתו מאת המקבל, ניתן להציגו בתשדיר פרסומת כמוענק חינם אף אם המקבל מחויב לשלם את מחיר החזרתו, ובלבד שהתשדיר מבהיר את מחויבותו של המקבל לשלם את דמי ההחזרה, ששיעורם סביר.
57. מתנה
בתשדיר פרסומת הכולל הענקת מוצר או שירות לרוכש מוצר או שירות אחר ינהג בעל רישיון כמפורט להלן:
(1) המוצר או השירות המוענקים יתוארו ככאלה בבחירות;
(2) אין להשתמש בביטוי "שי חינם" או "מתנה חינם" וכיוצא באלה לגבי המוצר או השירות המוענקים.
סימן ד': תשדירי פרסומת וקטינים
58. תשדירי פרסומת המכוונים לקטינים
בלי לגרוע מהוראות תקנות הגנת הצרכן (פרסומת המכוונת לקטינים), התשנ"א-1991, והוראות כל דין אחר, בעל רישיון לא ישדר תשדיר פרסומת המכוון לקטינים -
(1) שיש בו משום עידוד קטינים למעשים לא ראויים או לא בטוחים;
(2) שיש בו משום ניצול לרעה של עובדת היותם של קטינים נוחים לשכנוע יותר ממבוגרים;
(3) שהוא בנושאים המוזכרים בסעיפים 44, 46, 64 ו-65.
59. השתתפות קטינים בתשדירי פרסומת
(א) בלי לגרוע מתקנות עבודת הנוער (העבדת ילד בהופעה או בפרסומת), התשנ"ט-1999, והוראות כל דין אחר, בעל רישיון לא ישדר תשדיר פרסומת שבו מופיעים קטינים בהופעה שאינה ראויה לקטינים, או שיש בו משום פגיעה בכבודם של קטינים או ניצולם בכל דרך שהיא.
(ב) בעל רישיון יקבל מהמפרסם את כל האישורים הנדרשים לפי כל דין והוראות רשות מוסמכת להשתתפות קטין בתשדיר פרסומת.
סימן ה': תשדירי פרסומת בעניני בריאות
60. חוות דעת ואישור מוקדם
בעל רישיון לא ישדר תשדיר פרסומת בעניני בריאות, תכשירים רפואיים או טיפולים רפואיים (להלן - תשדיר בריאות) אלא אם כן נתקיימו תנאים אלה:
(1) נתקבלה מהמפרסם חוות דעת רפואית מתאימה בדבר מהימנות התשדיר;
(2) לגבי התכשירים הרפואיים, נתקבל אישור המנהל הכללי של משרד הבריאות, כאמור בתקנה 28(ב)(2) לתקנות הרוקחים (תכשירים), התשמ"ו-1986.
61. תשדירי בריאות
(א) בעל רישיון לא ישדר תשדיר בריאות המפרסם:
(1) תכשירים רפואיים הניתנים לפי מרשם רופא בלבד;
(2) תכשירים רפואיים שלא אישר משרד הבריאות;
(3) טיפול רפואי בהיפנוזה, בהיפנותרפיה, בפסיכואנליזה, בפסיכיאטריה וכיוצא באלה;
(4) טיפולים שהשפעתם טרם נבחנה באופן מדעי;
(5) מוצר או טיפול הנוגעים למצב הטעון התערבות רפואית מקצועית;
(6) הצעה לאבחנה רפואית, עצה, מירשם או טיפול, הניתנים בהתכתבות.
(ב) בעל רישיון לא ישדר תשדיר בריאות הכולל שימוש במילים, ביטויים או המחשות הטוענים או רומזים לריפוי מחלה או התמכרות, למעט טענה או רמז בדבר הקלת הסימפטומים של מחלה או התמכרות.
(ג) יושב ראש המועצה רשאי לאשר שידור תשדיר פרסומת בנושאים המפורטים בסעיף קטן (א)(3), (4) או (5), אם ראה כי התשדיר אושר לשידור בידי המנהל, כמשמעו בחוק הרשות השניה.
(ד) כל תשדיר בריאות לתכשירים רפואיים יכלול את הערות משרד הבריאות הנוגעות לתכשיר.
62. מזון בריאותי
(א) בלי לגרוע מהוראות תקנות בריאות הציבור (מזון) (הגבלת ייחוס סגולות ריפוי למצרך מזון), התשל"ח-1978, והוראות כל דין אחר, לא ישדר בעל רישיון תשדיר פרסומת למזון שנטען שהוא בריא, אלא אם כן קיבל ביסוס רפואי לנטען.
(ב) בעל רישיון לא ישדר תשדיר פרסומת למזון שיש בו טיעונים כוללניים העלולים לרמוז, באופן מטעה, שלמוצר מזון או מרכיביו יש יתרון מבחינה דיאטטית או בריאותית, או שיש בו הפניה לתכונות או למרכיבים מסוימים במוצר מזון העלולה ליצור רושם מוטעה באשר לתכונות המוצר בכללותו.
63. תוספות דיאטטיות, ויטמינים ומינרלים
בעל רישיון לא ישדר תשדירי פרסומת לתוספות דיאטטיות, לויטמינים או למינרלים הכוללים טענה מפורשת או משתמעת בדבר השפעתם, אלא אם כן קיבל ביסוס רפואי לנטען.
64. תשדירי פרסומת לחיטוב הגוף
בעל רישיון לא ישדר תשדיר פרסומה להצעת טיפול המכוון להשיג משקל מופחת, שינוי מראה הגוף, לרבות באמצעות ניתוח, או עיצובו, אלא בהתקיים תנאים אלה:
(1) בעל הרישיון קיבל מהמפרסם חוות דעת רפואית, ולפיה הטיפול יעיל ואינו גורם נזק, וכל טיעון שהועלה בתשדיר הפרסומת מבוסס;
(2) בעל הרישיון קיבל מהמפרסם ראיה המניחה את הדעת, כי הצרכן יכול לקבל מהמפרסם בכתב מפרט מלא של תכנית הטיפול ותנאיה הכספיים והחוזיים, קודם להתחייבותו.
סימן ו': תשדירי פרסומת בעניני צדקה
65. הגדרה
בסימן זה, "מוסד ציבורי" ו"מטרה ציבורית" - כהגדרתם בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה.
66. אופי המפרסם
(א) לא ישדר בעל רישיון תשדיר פרסומת בעניני צדקה אלא מטעם מוסד ציבורי שהתאגד למטרה ציבורית.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), המועצה רשאית להתיר לבעל הרישיון לשדר תשדיר פרסומת בעניני צדקה מטעם מפרסמים שאינם עומדים בתנאי סעיף קטן (א), על פי רשימה שהיא תקבע לבקשת בעל הרישיון ובתנאים שייראו לה, ובלבד שראתה טעמים מוצדקים לכך ובתשדיר מתקיימים יתר התנאים המפורטים בסימן זה.
67. דרישת מידע
לא ישדר בעל רישיון תשדיר פרסומת בעניני צדקה, אלא אם כן קיבל מהמפרסם את המידע והמסמכים המפורטים להלן:
(1) מידע הנוגע לזהותו, מטרותיו, פעילותו, מנהליו וחברי הגוף המנהל של המוסד המתפרסם או המעורב בפרסום וכל מידע אחר המבטיח שהפרסומת איננה מטעה והיא אכן נועדה למטרה ציבורית;
(2) מסמכים המעידים על השימוש שנעשה בתרומות שיתקבלו.
68. סגנון תשדירי הפרסומת
בכפוף לאמור בכללים אלה לא ישדר בעל רישיון תשדיר פרסומת לעניני צדקה אלא אם כן התשדיר -
(1) מוצג באופן זהיר, עניני ומאופק ונמנע מהגזמה ומהצגת מקרים קיצוניים ולא מאפיינים;
(2) איננו עורך השוואה עם גופי צדקה אחרים או פעילויות התרמה אחרות;
(3) איננו רומז כי מי שלא ייענה לפרסומת ייפגע בדרך כלשהי, גשמית או רוחנית.
סימן ז': תשדירי פרסומת בנושאים כספיים
69. תשדירי פרסומת בנושאים כספיים
בעל רישיון לא ישדר תשדיר פרסומת בעניני כספים, לרבות בעניני בנקאות, ביטוח, השקעות כספים וכיוצא באלה, אלא אם כן הגוף המפרסם הוא גוף המוכר והמאושר על ידי הגורם הרשמי המפקח על הפעילות באותו ענף, או שהוא בעל רישיון כנדרש על פי דין, ואין בתשדיר דבר הנוגד את טובת הציבור.
סימן ח': שפת תשדירי הפרסומת וצורתם
70. שפת תשדירי הפרסומת
(א) בעל רישיון ישדר תשדירי פרסומת בלשון תקנית ורהוטה, אלא אם כן מדובר בשימוש בעגה הקשור ענינית לתוכן הפרסומת.
(ב) בעל רישיון ישדר תשדירי פרסומת בשפת הערוץ, בדיבור, בדיבוב או בכתוביות; אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע ליוויו של תשדיר פרסומת בשפה נוספת.
71. כותרות
(א) בעל רישיון לא ישדר תשדיר פרסומת זולת אם הכותרות הכלולות בתשדיר ברורות וקריאות ומשך הקרנתן הוא לזמן הדרוש לצופה ממוצע כדי לקראן.
(ב) יושב ראש המועצה רשאי ליתן לבעל הרישיון הוראות מיוחדות כדי להבטיח את מילוי הוראת סעיף קטן (א), לרבות הוראות בדבר גודל הכותרות ומשך זמן הופעתן.
72. עוצמת קול
בעל רישיון לא ישדר תשדיר פרסומת בעוצמת קול העולה על העוצמה המקובלת במישדר שאיננו תשדיר פרסומת.
פרק ה': הפניה לאתר אינטרנט
73. כללי
בעל רישיון רשאי להפנות משידוריו לאתר אינטרנט בכפוף להוראות פרק זה.
74. אופן ההפניה
בהפניה לאתר אינטרנט יתקיימו תנאים כמפורט להלן:
(1) ההפניה תותר אך ורק לאתר שפעילותו ותכניו קשורים במישרין לנושא התכנית שממנה בוצעה ההפניה;
(2) ההפניה תיעשה באופן שיצמצם ככל האפשר את הפגיעה בצופה;
(3) ההפניה תיעשה בצורה חזותית בלבד;
(4) סך כל ההפניות לאתרי אינטרנט לא יעלה על ארבע פעמים בשעת שידור, ולמשך זמן שלא יעלה על עשר שניות בכל פעם;
(5) האמור בפסקאות (3) ו-(4) לא יחול על אתר האינטרנט של בעל הרישיון, של מפיק התכנית ושל התכנית.
75. הפניה מתכנית
הפניה מתכנית לאתר אינטרנט תיעשה אך ורק מקום שהאתר מספק לצופים מידע בעל ערך הקשור במישרין לתוכן התכנית שממנה בוצעה ההפניה.
76. הפניה מתכנית ילדים
בתכנית המיועדת לילדים או במקבץ פרסומה הצמוד לתכנית כאמור תותר הפניה אך ורק לאתרים שתכניהם מתאימים לילדים.
77. הפניה למוצר או לשירות
אתר אינטרנט שאליו נעשתה הפניה, לא יכלול פרסומת למוצר או לשירות שהוצג בתכנית שממנה בוצעה ההפניה או הצעה לרכישתם של מוצר או שירות כאמור.
78. הפניה במישדר חסות
במישדר חסות לא תותר הפניה לאתר של נותן החסות, או לאתר הכולל מידע או פרסומת הנוגעים לנותן החסות, ובכלל זה מידע או פרסומת בדבר מוצרים או שירותים שהוא מייצר או מוכר.
79. החלת הוראות
האמור בסעיפים 16(א), 17(א) ו-19 בנוגע לתשדירי פרסומת יחול על פרסומות באתר האינטרנט שאליו נעשתה הפניה, בשינויים המחויבים.
פרק ו': מידע מסחרי נלווה
80. הגדרות
בפרק זה -
"שידור מקורי" - שידור שאינו מידע נלווה ואשר אינו תשדיר פרסומת, הודעת חסות או תשדיר שירות;
"מידע מסחרי נלווה" - מידע נלווה הכולל פרסומת, הצעה לרכישת מוצר או שירות, הודעת חסות או תשדיר שירות;
"מידע נלווה" - שידורים - שידורים בשיטה הספרתית הנלווים לשידורים אחרים, אשר הצפיה בהם נעשית לפי בחירת הצופה באמצעות הקשה על ציוד הקצה במהלך הצפיה בשידורים האחרים או באמצעות מתן הוראה קבועה.
81. החלת הוראות
סעיפים 3 עד 6, 9 עד 11 ו-13 לא יחולו על מידע מסחרי נלווה.
82. הצגת מידע מסחרי נלווה
(א) מידע מסחרי נלווה לא יוצג על המרקע, זולת אם בחר הצופה לצפות בו, באופן פעיל ועל דרך החיוב.
(ב) לא תותנה הצגת מידע מסחרי נלווה ברכישה של מוצר או שירות.
83. סימון מידע מסחרי נלווה
(א) מידע מסחרי נלווה יזוהה על ידי הסימן אשר אושר לבעל הרישיון בהתאם לסעיף 15; למען הסר ספק, בעל רישיון לא יטעה את המנויים באשר לאופי השידור שבו הם צופים ויבחין במפורש בין מידע מסחרי לבין שידורים אחרים.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), במעבר משידור פרסומת למידע מסחרי נלווה לה, רשאי בעל רישיון שלא לכלול את סימן המעבר הקבוע בסעיף 15(א).
84. הפניה מתוך שידורים שאינם פרסומות
בעל רישיון רשאי להפנות למידע מסחרי נלווה מתוך שידוריו המקוריים, לפי תנאים אלה בלבד:
(1) עיקרו של השידור שאליו נעשית ההפניה אינו מידע מסחרי נלווה, והשטח שהוקצה בו למידע מסחרי נלווה אינו עולה על חמישית משטח המסך, או שהוא מידע מסחרי נלווה מתוך מידע הנלווה לשידור מקורי;
(2) המידע המסחרי הנלווה אינו מתוך שידור מקורי המיועד לילדים.
85. הצגה משולבת
הצגת מידע מסחרי נלווה על המרקע, בד בבד עם הצגתו של שידור מקורי (להלן - הצגה משולבת), תיעשה גם על פי עקרונות אלה:
(1) היא תיעשה רק אם המנוי ביקש אותה באופן פעיל ועל דרך החיוב;
(2) תיערך הבחנה צורנית בין המידע המסחרי הנלווה ובין השידור המקורי, אשר תאפשר לצופה להבחין בין שני סוגי השידור;
(3) המידע המסחרי הנלווה ימשיך ויישא סימן לפי סעיף 15(ב), אשר יוצג בחלק המרקע שמוצג בו המידע המסחרי כאמור;
(4) בתכניות ילדים - אם התירה המועצה את הדבר מראש ובכתב.
86. הפניה אל שידורי הערוץ
במשך שידור מידע מסחרי נלווה, תתאפשר חזרה אל שידורי הערוץ או סיום ההצגה המשולבת, באמצעות הקשה אחת על ציוד הקצה, ולשם כך יופיע על המרקע, בכל משך שידור המידע המסחרי כאמור, סימן בולט לעין או הסבר מתאים.
87. סימן הפניה
סימן הפניה למידע מסחרי נלווה שיציג בעל רישיון -
(1) יהיה אחיד ומובחן מכל סימן הפניה לכל שידור אחר;
(2) לא יכלול תיאור כלשהו של המידע המסחרי הנלווה, לרבות אזכור של שם חברה מסחרית, מוצר, שירות, מותג, לוגו או כל ענין מסחרי אחר;
(3) לא יפגע בשלמות וברצף השידורים.
88. הוראות הפרדה והבחנה נוספות
המועצה רשאית לקבוע הסדרי הפרדה והבחנה נוספים בין מידע מסחרי נלווה לבין שידורים מקוריים או מידע נלווה שאינו מסחרי, אם ראתה בכך צורך לשם מניעת הטעיית הציבור או פגיעה אחרת בו.
89. הגבלת הצגת מידע מסחרי נלווה
המועצה רשאית לקבוע מגבלות על שיעור המידע המסחרי הנלווה אשר יקצה בעל הרישיון לגורם אחד.
90. הגנת הפרטיות
בעל רישיון לא יעביר לאחר מידע אודות מנוי שהגיע אל בעל הרישיון עקב צפייתו במידע מסחרי נלווה או שימוש בו, אלא באישור המנוי; הסכמת המנוי להעברת פרטים אודותיו לכל גורם, תתקבל בכפוף לאלה:
(1) תינתן למנוי אפשרות להסכים להעברה רק אל גורם מזוהה, אשר שמו, מענו ומספר הטלפון שלו יופיעו על גבי המרקע;
(2) בבקשה להעברת פרטים יצוינו הפרטים שהעברתם מתבקשת והשימוש שעתיד להיעשות בפרטים או המטרה להעברת הפרטים.
91. רכישה
בעל רישיון המבקש להציע רכישת מוצרים או שירותים המוצגים בפרסומת או במידע מסחרי נלווה אשר רכישתם תתבצע באמצעות הקשה על ציוד הקצה, יעשה זאת בהתאם לקבוע בסעיף 45 ולמדיניות המועצה בענין שידורי מכירה או התקשרות לצורך ביצוע עסקאות באמצעות ציוד קצה, לפי הענין.
פרק ז': שונות
92. ריווח
בעל רישיון יעביר למועצה בתוך 15 ימים מתום כל רבעון דוח שיתייחס לתשדירי הפרסומת, תשדירי השירות ומישדרי החסות ששידר באותו רבעון ושיכלול פרטים אלה:
(1) פירוט תשדירי הפרסומת, תשדירי השירות ומישדרי החסות ששודרו;
(2) זהות הגופים שקנו זמן שידור לתשדירי פרסומת ולתשדירי שירות, ומספר דקות השידור שקנה כל אחד מהם בכל שבוע שידורים במהלך הרבעון שחלף;
(3) זהות נותני החסות ומספר המישדרים שהם מימנו במהלך הרבעון.
93. שמירת תשדירים ומסירתם
(א) בעל רישיון יקליט ויחזיק ברשותו עותק מכל תשדיר פרסומת, תשדיר שירות או הודעת חסות ששידר למשך 90 ימים לפחות מן היום האחרון ששידרם;
(ב) יושב ראש המועצה רשאי לתת הוראות בדבר הקלטת תשדירי פרסומת, תשדירי שירות או הודעות חסות והחזקתם, ולהורות לבעל רישיון להחזיקם לתקופה העולה על 90 ימים;
(ג) בעל הרישיון ימסור למועצה עותק של תשדיר פרסומת, תשדיר שירות או הודעת חסות לפי דרישת המועצה.
94. סמכויות נוספות (תיקון: תשס"ז2)
(א) בלי לגרוע מכל סמכות הנתונה לפי כל דין, רשאית המועצה, מזמן לזמן, להורות על תשדירי פרסומת, תשדירי שירות או הודעות חסות או על סוגים של תשדירים והודעות כאמור, הטעונים אישור מוקדם של המועצה.
(1) להורות מזמן לזמן, על תשדירי פרסומת, תשדירי שירות או הודעות חסות או על סוגים של תשדירים והודעות כאמור, הטעונים אישור מוקדם של המועצה;
(2) ליטול מבעל רישיון זמן שידור של תשדירי פרסומת כמפורט בסעיף 6לד2 לחוק.
(ב) בלי לגרוע מכל סמכות הנתונה לו לפי כל דין, רשאי יושב ראש המועצה -
(1) לדרוש מבעל רישיון להציג לו ראיות כי תשדיר פרסומת, תשדיר שירות או הודעת חסות עומדים בדרישות כל דין ובפרט בדרישות כללים אלה, וכן רשאי הוא להתנות את שידורם בהמצאת ראיות כאמור להנחת דעתו;
(2) ליתן לבעל רישיון הנחיות כלליות או מיוחדות, ככל הנדרש כדי להבטיח את קיומן של הוראות כל דין ובפרט כללים אלה, לרבות בדבר הסרת תשדיר פרסומת, תשדיר שירות או הודעת חסות או בדבר שידורם בתנאים, ובלבד שנתנה לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו בענין.
_________________________________
1 ק"ת תשס"ד, 776; תשס"ו, 822; תשס"ז, 379; תשס"ח, 1196.
2 תקנה 5 לכללי התקשורת (בזק ושידורים) (תשדירי פרסומת, תשדירי שירות והודעות חסות בשידורי ערוץ ייעודי) (תיקון), התשס"ז-2006 קובעת תחילת תיקון תקנות 3, 6, 23 ו-94 ביום 9 במרס 2006.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ