אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי השפיטה (סדרי העבודה של הועדה לבחירת שופטים), התשמ"ד-1984

כללי השפיטה (סדרי העבודה של הועדה לבחירת שופטים), התשמ"ד-1984

כללי השפיטה (סדרי העבודה של הועדה לבחירת שופטים), התשמ"ד-1984 1
בהתאם לסעיף 24(2) לחוק-יסוד: השפיטה, ובתוקף סמכותה לפי סעיף 7(ד) לחוק השופטים, התשי"ג-1953 (להלן - החוק), קובעת הועדה לבחירת שופטים (להלן - ועדת הבחירה) כללים מנחים אלה:
1. הגדרות
בכללים אלה:
"שאלון" - טופס שאלות למבקש שאושר בידי נשיא בית המשפט העליון ובידי שר המשפטים;
"המנהל" - מנהל בתי המשפט;
"מבקש" - עורך דין שהביע רצונו להתמנות שופט;
"מועמד" - שופט או מבקש ששר המשפטים, נשיא בית המשפט העליון או שלושה חברי ועדת הבחירה כאחד, הציעו מינויו לפי סעיף 7(ב) לחוק;
"שופט" - שופט של בית משפט שלום, שופט של בית משפט מחוזי, שופט של בית דין לעבודה או שופט תעבורה.
2. מסמכים שיגיש מבקש (תיקון: תשס"ח) 2
(א) בקשת מבקש תיערך בכתב ותוגש למנהל.
(ב) כל מבקש ימלא שאלון שימסור לו המנהל.
(ג) לבקשה יצורפו פרסומים שפרסם המבקש וכל חיבור או מסמך אחרים אותם ראה לנכון להביא לפני הועדה.
(ד) לבקשה יצורף גיליון ציונים מהמוסד שבו למד המבקש לימודי משפטים, זולת אם גיליון הציונים אינו ברשותו של המבקש ואין ביכולתו להשיגו.
3. המצאת פסקי דין (תיקון: תשס"ח) 2
(א) שופט של בית משפט שלום או שופט תעבורה, המבקש להתמנות שופט של בית משפט מחוזי, ושופט של בית דין אזורי לעבודה המבקש להתמנות לשופט בית הדין הארצי לעבודה, ימציא לבחירת המנהל כעשרה פסקי דין שנתן במהלך כהונתו.
(ב) המנהל יעביר עותקים של פסקי הדין והפרסומים לעיונם של חברי ועדת הבחירה שהם שופטים ולכל חבר הועדה אחר שביקש זאת.
4. בחירת ועדת משנה (תיקון: תשנ"ד)
ועדת הבחירה תבחר מבין חבריה ועדת משנה אחת או יותר שחבריה שלושה או יותר, ובה לפחות אחד מאלה: שופט בית המשפט העליון שישמש יושב ראש הועדה, חבר הכנסת ונציג לשכת עורכי הדין; נכלל יותר משופט אחד בועדה יכהן הבכיר ביניהם כיושב ראש הועדה.
5. זימון מבקש לפני ועדת המשנה
(א) ראה המנהל כי נתקיימו במבקש תנאי הכשירות הקבועים בחוק, יזמין את המבקש להופיע לפני ועדת המשנה.
(ב) ועדת המשנה רשאית לשוב ולזמן את המבקש להופיע לפניה כל אימת שתמצא זאת לנכון.
6. זימון שופט לפני ועדת המשנה (תיקון: תשס"ח) 2
(א) שופט יזומן להופיע לפני ועדת המשנה אם דרש זאת מי שמוסמך על פי החוק להציע מועמדים או אם ביקש זאת השופט עצמו.
(ב) שופט שהוא מועמד לכהונה בבית המשפט העליון יזומן להופיע לפני ועדת המשנה.
6א. השתתפות בישיבות ועדת המשנה (תיקון: תשס"ח) 2
כל חבר בוועדת הבחירה רשאי להשתתף בישיבות ועדת המשנה.
6ב. הופעת שופט לפני ועדת המשנה (תיקון: תשס"ט)
שופט בית משפט שלום המועמד לכהונה כשופט של בית משפט מחוזי, יופיע לפני ועדת המשנה לאחר שפורסמה ברשומות הודעה לפי סעיף 11ב בדבר מועמדותו ולפני שוועדת הבחירה התכנסה לדון במועמדות.
7. רישום פרוטוקול וחוות דעת של ועדת המשנה
יושב ראש ועדת המשנה ירשום בפרוטוקול דיוניה את הסיווג שנתנה למבקש ויערוך בכתב את חוות דעתה של ועדת המשנה.
8. רשימת מבקשים
המנהל ימציא לועדת הבחירה רשימה של מבקשים, ערוכה לפי הערכאות שמבקשים להתמנות להן, שתכלול פרטים אישיים של כל מבקש, מועד הופעתו לפני ועדת המשנה והפרטים שנרשמו לגביו לפי סעיף 7 בפרוטוקול ועדת המשנה.
9. מועמדים (תיקון: תשס"ז)
על המועמדים יחולו ההוראות הבאות:
(1) המוסמכים להציעם, יודיעו למנהל את שמותיהם;
(2) המנהל יזמן את המבקש להופיע לפני ועדת המשנה - אם טרם הופיע לפניה, כאמור בסעיפים 5 ו-6 - שבועיים לפחות לפני מועד ישיבת ועדת הבחירה;
(3) לפני מועד ישיבתה של ועדת הבחירה יביא המנהל לידיעת חבריה את שמות המועמדים;
(4) בישיבת ועדת הבחירה ישמיע יושב ראש ועדת המשנה את חוות דעתה של ועדת המשנה על המועמד, ואם יושב ראש ועדת המשנה שוב אינו חבר ועדת הבחירה יקרא יושב ראש ועדת הבחירה את חוות דעתה של ועדת המשנה;
(5) (א) יושב ראש ועדת הבחירה ימסור לחברי ועדת הבחירה 10 ימים לפחות לפני מועד ישיבת ועדת הבחירה את חוות הדעת על המועמד שלוקטו בידו או מטעמו שעובר לישיבה, ובהן דעתם של נשיא בית המשפט המחוזי ונשיא בית משפט השלום במחוז מגוריו של מועמד, וכן דעתם של שופטים אחרים, של הועד המחוזי של לשכת עורכי הדין במחוז האמור ושל כל גורם אחר שהמנהל ראה לנכון לבקש את חוות דעתו או שהמועמד ציין אותו בבקשתו וכן מידע רלונטי שנתקבל על פי פסקת משנה (ב) וסעיפים 11 ו-11 (ב);
(ב) היה המועמד עובד המדינה או עובד השירות הציבורי, יבקש המנהל את חוות דעתם של היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה או המנהל הכללי של משרד המשפטים.
10. הופעת מועמד (תיקון: תשס"ח)
מועמד יזומן להופיע לפני ועדת הבחירה במליאתה אם דרש זאת מי שמוסמך על פי החוק להציע מועמדים.
11. בדיקת רישומים פליליים ומשמעתיים
לא יובא ענינו של מועמד לדיון לפני ועדת הבחירה אלא לאחר שהמנהל קיבל לגביו מידע מעודכן מן המשטרה ומשירות הבטחון הכללי, אם היו נגד המבקש הליכים משפטיים בבתי המשפט או בבתי דין ולאחר שבדק עם לשכת עורכי הדין אם היו הליכים משמעתיים של הלשכה נגדו; מידע כאמור יתייחס גם לזיכויים בדין ולתיקים תלויים ועומדים.
11א. מבחנים (תיקון: תשנ"ד)
התכונות העיקריות הנבדקות והנשקלות לגבי מועמד, ואשר לגביהן מתבקשת גם תגובת מחווי הדעת לפי סעיף 9(5), הן אלה:
(1) ידע ומיומנות בתחום המשפט כולל בקיאות משפטית, רב-גוניות בתחומי המשפט השונים, תפיסה משפטית, יסודיות בהכנת החומר המשפטי;
(2) כושר הבעה וניסוח בכתב ובעל-פה;
(3) יעילות וכושר ביצוע, לרבות כושר ארגון וניהול, סדר בעבודה, דייקנות, כולל עמידה בלוח זמנים, חריצות, גישה עניינית ותכליתית לעבודה, יעילות והספק בעבודה;
(4) סמכותיות וכושר לנהל דיון, כושר החלטה והכרעה, ישוב הדעת, הבחנה בין עיקר לבין טפל, התחשבות בכל הנתונים, והיכולת להגיע להחלטות נכונות;
(5) מזג שיפוט המתבטא, בין היתר, בסבלנות, בסובלנות, בפתיחות ואופי יציב; שקט נפשי, יכולת עמידה בלחצים, יכולת ליצירת קשר עם אנשים; גינוני משפט;
(6) אינטגריטי, יושר אינטלקטואלי, הגינות כלפי הזולת, אמות מידה מוסריות, עצמאות בחשיבה ואי-תלות;
(7) חוכמה ותבונה;
(8) תדמית המועמד בעיני הזולת בתחום המקצועי ובחיי היומיום;
(9) מוטיבציה.
11ב. פרסום שמות מועמדים (תיקון: תשנ"ז, תשס"ז)
(א) לא יובא עניינו של מועמד לדיון בפני ועדת הבחירה אלא לאחר שהודעה בדבר היותו מועמד פורסמה ברשומות 30 ימים לפחות לפני המועד הקבוע לדיון במועמדותו.
(ב) כל אדם רשאי, בתוך 20 ימים ממועד פרסום שמות המועמדים כאמור בכלל משנה (א) לפנות לועדת הבחירה בבקשה מנומקת שלא לבחור במועמד לכהונת שופט, והועדה תנהג בבקשה לפי שיקול דעתה.
12. פרוטקול דיוני ועדת הבחירה (תיקון: תשס"ח) 2
בכל ישיבה של ועדת הבחירה ייערך פרוטוקול אשר ישקף את עיקרי הדברים שנאמרו, לרבות שמות המועמדים שעניינם נדון, תוצאות ההצבעה לגבתיהם והחלטותיה של הוועדה; נדון עניין אישי של מועמד, יירשמו עיקרי הדברים בלי לפרטם.
13. פרסום החלטה (תיקון: תשנ"ד)
מיד לאחר קבלת החלטתה תפרסם ועדת הבחירה הודעה על החלטתה.
13א. (בוטל) (תיקון: תשנ"ז)
14. בדיקות
לא יובא ענינו של מבקש, שעל מינויו הומלץ, בפני נשיא המדינה לשם מינויו אלא לאחר שהמועמד עמד בבדיקת כושר רפואי כמשמעותה בסעיף 29(א) לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959.
15. סודיות (תיקון: תשס"ז)
דיוניה של ועדת הבחירה של ועדותיה ותכנם של השאלונים שהובאו בפני חבריה לצורך הדיונים הם סודיים ולא יגלה משתתף לאיש פרטים עליהם זולת פרוטוקולים שאינם עוסקים במועמדים או בענינים אישיים וזולת דבר המלצתה של הועדה על מינויו של פלוני אלא אם כן החליטה הוועדה אחרת, דרך כלל או לענין מסוים.
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ד, 2370; תשנ"ד, 218, 630; תשנ"ז, 342; תשס"ז, 882; תשס"ח, 874; תשס"ט, 60.
2 סעיף 7 לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים) (תיקון), התשס"ח-2008 (ק"ת תשס"ח, 874) קובע לגבי הוספת סעיף 2(ד):
"7. הוראת מעבר
סעיף 1 לכללים אלה לא יחול על מיש הגיש בקשה עד יום תחילתם של כללים אלה ואולם רשאי הוא לצרף לבקשתו את גיליון הציונים מהמוסד שבו למד לימודי משפטים.". (הכללים פורסמו ביום 30.4.2008).
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ