אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי השפיטה (סדרי העבודה בעניין סיום כהונת שופט לפי החלטה של הועדה לבחירת שופטים), התשמ"ז-1986

כללי השפיטה (סדרי העבודה בעניין סיום כהונת שופט לפי החלטה של הועדה לבחירת שופטים), התשמ"ז-1986

כללי השפיטה (סדרי העבודה בעניין סיום כהונת שופט לפי החלטה של הועדה לבחירת שופטים), התשמ"ז-1986 1
בהתאם לסעיף 24(2) לחוק יסוד: השפיטה (להלן - חוק היסוד), ובתוקף סמכותה לפי סעיפים 7(ד) ו-14 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984 (להלן - החוק), קובעת הועדה לבחירת שופטים (להלן - ועדת הבחירה) כללים בדבר סדרי דיוניה ועבודתה בקשר להפעלת סמכותה לסיים כהונת שופט לפי סעיף 7(4) לחוק יסוד: השפיטה:
1. סמכותה של ועדת הבחירה
לפי סעיף 7(4) לחוק היסוד יכולה כהונת שופט להסתיים לפי החלטה של ועדת הבחירה, אשר אותה הציע יושב ראש הועדה או נשיא בית המשפט העליון.
2. נוסח ההצעה
(א) ההצעה לדון בסיום כהונתו של שופט לפי סעיף 7(4) לחוק היסוד תיערך בכתב, ותפרט את מהות ההצעה ואת טעמיה העיקריים.
(ב) ההצעה תומצא לשופט אשר אליו היא מתייחסת ולכל חברי ועדת הבחירה.
3. תגובת השופט
השופט רשאי להמציא לועדה תשובה בכתב וזו תוגש בידיו תוך 14 ימים מעת שהומצאה לו ההצעה.
4. מינוי ועדת משנה
(א) עם קבלת התשובה של השופט, או אחרי חלוף המועד להגשת תשובה כאמור בסעיף 3, תתכנס ועדת הבחירה לשם החלטה על המשך הטיפול בהצעה ואם החליטה להוסיף ולדון בהצעה, היא רשאית למנות ועדת משנה מיוחדת לשם איסוף נתונים נוספים (להלן - ועדת המשנה).
(ב) הרכבה של ועדת המשנה ייקבע בידי נשיא בית המשפט העליון ובידי יושב ראש ועדת הבחירה.
(ג) יושב ראש ועדת הבחירה יכהן כיושב ראש ועדת המשנה, אולם אם יושב ראש ועדת הבחירה הוא שהגיש את ההצעה כאמור בסעיף 2 יכהן נשיא בית המשפט העליון כיושב ראש ועדת המשנה.
5. שמיעת עדים
ועדת המשנה תשמע את דבריהם של האנשים היכולים לחוות דעתם בנושא שנמסר לטיפולה.
6. הודעה לשופט
עם כינונה תודיע על כך ועדת המשנה לשופט הנוגע בדבר.
7. דרך שמיעת העדות
(א) בכפוף לאמור בסעיף 9, תישמע עדותו של כל עד המעיד לפני ועדת המשנה, בשלב הראשון, בנוכחות חברי ועדת המשנה בלבד.
(ב) דברי העד יירשמו בפרוטוקול הדיון שינוהל בידי היושב ראש של ועדת המשנה.
8. דיון ביניים במליאה
אחרי קבלת העדויות ולפני כל פעולה נוספת רשאית ועדת המשנה להציע למליאת ועדת הבחירה כי תדון מחדש בשאלה אם להמשיך בפעולתה.
9. מסירת המידע לשופט
(א) אחרי שמיעת העדים ואם לא הוחלט במליאה, בעקבות דיון כאמור בסעיף 8, על הפסקת הטיפול בהצעה, תמסור ועדת המשנה לשופט את תוכן הדברים כפי שנרשמו בפרוטקול, בציון זהותו של מי שמסר אותם.
(ב) השופט רשאי לבקש מועדת המשנה כי עד פלוני שמסר כבר דבריו לועדה, כאמור, יוזמן מחדש כדי שהשופט יוכל להציג לו שאלות נוספות; כן יוכל לבקש כי ועדת המשנה תזמין אנשים נוספים כפי שהוא יפרסם.
(ג) ועדת המשנה תחליט אם יש בהזמנתם של העדים הנוספים, כפי שנתבקשה, כדי לתרום לכאורה, לבירורה של השאלה שנמסרה לטיפולה, ואם החלטתה היא חיובית, תעשה ועדת המשנה כמבוקש; אולם, עד שהעיד כבר ואשר הזמנתו מחדש נתבקשה בידי השופט, יוזמן בכל מקרה.
(ד) בעת השמעת דבריהם של אנשים המוזמנים לפי הוראותיו של סעיף זה יהיה נוכח גם השופט.
(ה) בכל שלב רשאי השופט להיות מיוצג על ידי עורך דין.
10. חוות דעת בכתב
(א) ועדת המשנה רשאית לקבל לידיה חוות דעת בכתב ותוכנה יובא לידיעת השופט, על פי הכלל שנקבע בסעיף 9.
(ב) השופט רשאי לבקש גם הזמנתו, כאמור בסעיף 9(ב), של מי שמסר חוות דעת בכתב.
11. דין וחשבון של ועדת המשנה
(א) עם סיום פעולתה תגיש ועדת המשנה דין וחשבון בכתב למליאת ועדת הבחירה.
(ב) פרוטקול הדיונים יצורף לדין וחשבון של ועדת המשנה.
(ג) הדין וחשבון יכול שיכיל דעות חולקות.
12. הזמנה חוזרת של העד בידי המליאה
מליאת ועדת הבחירה רשאית להחליט על הזמנתו אליה של כל מי שהעיד לפני ועדת המשנה, או של כל עד נוסף, ובלבד שתוכן הדברים יימסר לשופט ושתישמר לו גם אז הזכות הקבועה בסעיף 9(ב) סיפה.
13. הופעת השופט לפני מליאת ועדת הבחירה
לפני סיכום דעתה תינתן לשופט הנוגע בדבר הזדמנות, אם ירצה בכך, להשמיע דבריו לפני מליאת ועדת הבחירה.
14. הצבעה בועדת הבחירה
מליאת ועדת הבחירה תחליט בכל ענין ברוב קולות חבריה אולם היא רשאית להחליט על סיום כהונת שופט רק ברוב של שבעה חברים לפחות.
15. מועד סיום הכהונה ושיעור הגימלה
החליטה ועדת הבחירה על סיום כהונה של שופט תקבע בהחלטתה, כדרישת סעיף 14 לחוק, את המועד לסיום הכהונה וכן, לפי שיקול דעתה, את שיעור הגימלה שיקבל השופט.
16. הודעת ההחלטה
יושב ראש ועדת הבחירה יודיע לשופט את החלטתה של הועדה.
17. סודיות הדיונים
דיוניה של ועדת המשנה ושל המליאה של ועדת הבחירה לרבות העדויות שהושמעו לפניהן או חוות הדעת שנמסרו להן הם סודיים ומשתתף בדיון לא יגלה לאיש פרטים עליהם, זולת אם נאמר אחרת בכללים אלה.
18. סדרי עבודה
בכל ענין שלא נקבע בכללים אלה תקבע ועדת הבחירה או ועדת המשנה, לפי הענין, את סדרי עבודתה.
19. ביצוע
ההודעה על החלטת ועדת הבחירה לסיים את כהונתו של שופט תימסר למנהל בתי המשפט לשם ביצועה.
20. תחילה
תחילתם של כללים אלה ביום ה' בתשרי התשמ"ז (9 באוקטובר 1986).
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ז, 198.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ