אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (שידור תשדירי שירות ושידורי חסות), התש"ן-1990

כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (שידור תשדירי שירות ושידורי חסות), התש"ן-1990

כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (שידור תשדירי שירות ושידורי חסות), התש"ן-1990 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 135(ד) ו-139 לחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, התש"ן-1990 (להלן - החוק), ובאישורה של הועדה המיוחדת של הכנסת לפי סעיף 141 לחוק, אני קובע כללים אלה:
פרק א': כללי
1. הגדרות (תיקון: תשנ"א)
בכללים אלה -
"מישדר" - יחידת שידורים בעלת תוכן והיקף ידועים ובמתכונת הערוכה לשידור;
"מינהלת ההקמה" - מינהלת ההקמה של הרשות השניה לטלויזיה ורדיו;
"מממן" או "מציע" - לרבות כל גוף הנתון לשליטתו או להשפעתו של המממן או המציע;
"שידור חסות" - ציון השתתפותו של גורם חוץ במימון מישדר;
"תשדיר שירות" - תשדיר שעיקרו ומגמתו הדרכה לציבור על ידי מתן מידע לציבור על התועלת שבשירות ועל הדרך להשגתו, והכוונת הציבור על ידי הסברה וייעוץ בנושאים שבטובת הציבור.
2. הקמת ועדה קבועה (תיקון: תשנ"א)
(א) תוקם ועדה קבועה לענין תשדירי שירות ושידורי חסות שתכלול את אלה:
(1) מנהל השידורים;
(2) היועץ המשפטי של משרד ראש הממשלה או מי שהוא הסמיך;
(3) חשב מינהלת ההקמה;
(4) מנהל מחלקת התכניות במינהלת ההקמה;
(5) מנהל מחלקת כלכלה ושיווק במינהלת ההקמה;
(6) היועץ לענייני תכניות של מינהלת ההקמה;
(7) נציג שר המשפטים.
(ב) השר ימנה את יושב ראש הועדה.
(ג) המנין החוקי לישיבת הועדה הוא ארבעה מחבריה.
(ד) הועדה תנהל פרוטוקול על ישיבותיה והחלטותיה.
(ה) הועדה, בכפוף לאמור בכללים אלה, תקבע לעצמה את סדרי עבודתה ונהליה.
(ו) נבצר מיושב ראש הועדה להשתתף בישיבתה, ימנה לו המנהל הכללי של משרד התקשורת ממלא מקום מבין חברי הועדה.
3. תפקידי הועדה וסמכויותיה
תפקידי הועדה וסמכויותיה הם אישור שידורי חסות לפי הנוהל שבפרק ב' ואישור תשדירי שירות לפי הנוהל שבפרק ג'.
פרק ב': שידורי חסות
4. שידורי חסות
(א) מימון תכניות שידורים של מינהלת ההקמה באמצעות שידורי חסות ייעשה בדרך של הזמנה לקבלת הצעות למימון מישדרים; המימון יכול שיהיה להפקתם של מישדרים כאמור או לרכישתם, לפי הענין; לא ימומנו באמצעות שידורי חסות מישדרים בענייני היום ובענייני צרכנות ושידורים ממליאת הכנסת.
(ב) ההכנסות משידורי החסות יהיו סעיף בתקציב מינהלת ההקמה.
5. רשימת המישדרים
(א) מנהל השידורים יביא בפני הועדה הקבועה את רשימת המישדרים המיועדים למימון באמצעות שידורי חסות (להלן - הרשימה).
(ב) הרשימה תכלול בין היתר את אלה:
(1) שם המישדר או סיווגו ודבר היותו מישדר יחיד או חלק מסידרת מישדרים;
(2) הסכום המבוקש לכל מישדר;
(3) האם ההצעה תהיה למימון שלם או חלקי של המישדר.
6. אישור הועדה ופרסום ההזמנה
(א) אישרה הועדה את הרשימה, יפרסם מנהל השידורים ברבים את ההזמנה לקבלת הצעות, דרכי ההגשה ומועדיה, הכל בכפיפות לכללים אלה.
(ב) מצאה הועדה לנכון, רשאית היא לאשר קבלת הצעות כאמור שלא בדרך פרסום ברבים אלא על-ידי פניה טלפונית למספר מציעים.
7. בדיקת הצעות ואישורן
(א) ביום שנקבע לקבלת הצעות, תתכנס הועדה הקבועה, שעה אחת, לכל היותר, לאחר השעה האחרונה שנקבעה בפרסום כשעה אחרונה לקבלת ההצעות.
(ב) הועדה תדון ותחליט אם לאשר או לדחות הצעות מימון, לבחור ביניהן או להתנות תנאים לאישורן או לבחירתן.
(ג) הוגשה הצעת מימון בידי מציע המייצג מספר מממנים, תביא הועדה בחשבון שיקוליה אם לאשר את ההצעה, גם את השיקול שאותו מציע מייצג מספר של מממנים שלדעתה גדול מדי או שבידי אותו מציע ירוכז אחוז כספי שהוא לדעתה גבוה מדי מכלל היקף מימון המישדרים באותה עת.
(ד) לא אושרו כל ההצעות לכל המישדרים שברשימה שפורסמה, רשאית הועדה להורות על פניה במישרין למציעים שלא באמצעות פרסום ברבים, ולבקש הצעות מימון למישדרים שלא נתקבלה הצעה למימונם, ובלבד שלא יתקבלו הצעות שלא בהתאם למסגרת הסכומים שנקבעה ברשימה שפורסמה כאמור.
8. סייגים לאישור
לא תאושר הצעת מימון במקרים אלה:
(1) למציע יש ענין אישי, מסחרי או מפלגתי-פוליטי בתכנו של המישדר, כולו או חלקו, לרבות קשרי מסחר עם אחד המשתתפים בו;
(2) לדעת הועדה עלול להיווצר רושם בציבור כי למציע יש ענין אישי, מסחרי או מפלגתי-פוליטי בתכנו של המישדר, כולו או חלקו;
(3) הצעת המימון היא של גוף מפלגתי-פוליטי, בין במישרין ובין בעקיפין;
(4) לדעת הועדה יש בהצעה טעם לפגם מבחינה מוסרית, ציבורית או אחרת;
(5) הצעת המציע היא למימון מספר מישדרים, בתקופה מסויימת, העולה על סך 40 אחוזים מסך כל המישדרים המשודרים שבעדם מבקשת מינהלת ההקמה מימון באותה תקופה, בין אם התקבל בעדם מימון ובין אם לאו;
(6) הצעת המימון היא ליותר ממישדר אחד במשך יום שידורים אחד, למעט סדרה;
(7) הצעת המימון היא למספר מישדרים שונים שאינם מהווים סדרה אחת, אך משודרים בימים רצופים בשעות זהות;
(8) ההצעה כרוכה בהקניית זכויות כלשהן במישדר למציע או לאחרים.
9. חובות מממן
(א) לא יתקבלו הצעות מימון אם המציע מתנה את המימון, בין במפורש ובין מכללא, בתנאי כלשהו, לרבות מועד השידור, השפעה או הבטחה להשפעה כלשהי על תהליך ההפקה והעריכה או הרכישה, נוכחות בשלב כלשהו משלבי ההפקה, הקרנה קודמת לשידור, זכות להעיר הערות על התסריט וכדומה; המציע יוכל להתנות את המימון בהתחייבות שלא לשדר את המישדר בשבתות ובמועדי ישראל, או בכך שיצויין שהצילומים נעשו בימי חול; במקרים חריגים רשאית הועדה להיעתר למממן המבקש, מטעמים מיוחדים, שלא יוזכר שמו כמממן השידור.
(ב) אושרה הצעת מימון, לא יתערב המממן בתהליך הרכישה, ההפקה, העריכה והשידור בדרך כלשהי ולא יבקש לעצמו השפעה על תהליכים אלה, בין במישרין ובין בעקיפין.
(ג) אושרה הצעת מימון, לא יתקשר המממן, בין במישרין ובין בעקיפין, עם אדם שהופיע במישדר שהוא מימן, לצרכי קידום עסקיו של המממן, בדרך של שימוש בדמות שהציג אותו אדם במישדר הממומן.
10. מספר מממנים
(א) הועדה רשאית לאשר הצעות של מספר מציעים למישדר אחד או לסדרת מישדרים ובלבד שמנהל השידורים קבע לגביהם כי עלותם גבוהה במיוחד.
(ב) אישרה הועדה, כאמור, מספר הצעות למישדר אחד, לא יעלה זמן השידור של שמות כל המממנים על ארבע שניות לכל מממן.
11. נוסח הודעה
(א) שם המממן, לרבות פרטי התאגדותו, יוקרנו או ייקראו בידי קריין, או שניהם כאחד, בתחילת המישדר ובסיומו, בנוסח: "המישדר שודר/הופק/ נרכש בעזרת/בסיוע/במימון של חברה או....";
היה המימון למישדר מקורי, רשאית הועדה לאשר את השימוש בהודעה במלה "חסות".
(ב) הועדה רשאית לאשר כיתוב של המממן גם באמצעות השרטוט של האותיות ((LOGO המקובל עליו, ובלבד שלא יאושר ציון הסימן המסחרי של המממן או מוצריו בנוסף לכיתוב האותיות כאמור.
(ג) הועדה רשאית לאשר ציון אפיונו המסחרי של המממן לרבות ציון מוצריו, ובלבד שלא יאושר תיאור איכותי או השוואתי שמטרתוקידום מכירותיו של המממן.
(ד) שם המממן יירשם באותיות שגודלן לא יעלה על 2.7 מילימטרים; איפיונו של המממן, ציון מוצריו ויתר האותיות המופיעות בהודעה יירשמו באותיות קטנות מהן.
(ה) רקע שקופית ההודעה יהיה בצבע אחיד.
(ו) לא תאושר שקופית אשר שם המוצר בה הוא דמות טלויזיונית.
12. שידור שמומן ולא יצא לפועל
(א) נתקבל מימון ונרכש או הופק מישדר בסיועו, רשאית הרשות לשדרו או שלא לשדרו לפי שיקול דעתה הענייני; החליטה הרשות שלא לשדר מישדר כאמור, תחזיר למממן את כספו, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן, מן המדד שפורסם לאחרונה לפני קבלת המימון עד המדד שפורסם לאחרונה לפני החזרתו.
(ב) נתקבל מימון ולא נסתיימה ההפקה, או שלא נרכש מישדר במועד שקבעה לכך הרשות, רשאית הועדה להאריך את המועד לתקופה סבירה נוספת; לא נסתיימה ההפקה או שלא נרכש המישדר גם כעבור התקופה הנוספת, תשיב הרשות למממן את כספו כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן, כאמור בתקנת משנה (א).
פרק ג': תשדירי שירות
13. פניית יזם
יזם המעונין לשדר תשדיר שירות יפנה בכתב אל מנהל השידורים; בפנייתו יציין היזם את נושא המישדר, מטרתו ותוכנו בקווים כלליים.
14. סייגים לתוכן
(א) מישדר שירות לא יכלול:
(1) פרסומת;
(2) כל דבר שיש בו משום פולמוס או פגיעה בגופים אחרים;
(3) כל דבר שיש בו משום פגיעה בטעם הטוב או הנוגד את הסדר הציבורי או המזיק לציבור;
(4) כל דבר הסותר את חוקי המדינה;
(5) כל פגיעה בדת או בלאום או בעדה או במין;
(6) אישי ציבור, זולת נשיא המדינה;
(7) אמנים, ספורטאים וכדומה בלי לקבל את רשותם, בכתב ומראש;
(8) דברי תועבה הסותרים את המוסר;
(9) דברי לעז, דיבה או השמצה;
(10) הגזמה לגבי איכות מוצר או שירות או ייחוס מעלות וסגולות למוצרים או לשירותים שאין להוכיחם;
(11) דברים העלולים לזרוע בהלה ופחד בציבור;
(12) ניסוח, צליל או תמונה שיש בהם התחזות למישדר אחר של מינהלת ההקמה.
(ב) ניתן יהיה לקרוא לציבור לתרום כספים למטרה ציבורית או להשתתף בהגרלות מותרות כחוק; כל קריאה לציבור כאמור טעונה אישור נפרד של הועדה.
15. אישור הועדה
(א) הועדה תדון בבקשות שהוגשו בכתב או בתמונה בלבד; הועדה רשאית לדרוש מיזם להגיש לה תסריט מפורט בטרם תדון בבקשתו.
(ב) הועדה רשאית לאשר את תוכן התשדיר לפי בקשת היזם, להורות על שינויים בתוכן או בהיקף, או שלא לאשרו כלל.
(ג) הועדה רשאית לקבוע סייגים בדבר תכיפות השידורים של תשדיר שירות, לרבות שידורים חוזרים.
16. הכנת התשדיר לשידור
(א) אישרה הועדה את הצעת היזם, יגיש היזם לפני תחילת הצילומים או ההקלטות, הצעת תסריט מפורטת אליה תצורף רשימת שמות היוצרים והמבצעים של התשדיר.
(ב) מנהל השידורים רשאי לדרוש מיזם שינויים או תיקונים בתסריט, לרבות שינויים לשוניים או החלפתו של יוצר או מבצע; אישר מנהל השידורים את התסריט, רשאי היזם להתחיל בהפקה.
(ג) מנהל השידורים או מי שהסמיך לכך, יצפה בהעתק העבודה של התשדיר והוא יהיה רשאי לאשרו, לפסלו או לדרוש תיקונים בתשדיר.
(ד) כל שינוי או תיקון כאמור בסעיף זה ייעשו בידי היזם ועל חשבונו.
(ה) אישר מנהל השידורים את התשדיר לשידור, ייקבע מועד השידורים וייחתם הסכם לשידור התשדיר.
17. פסילת תשדיר
הועדה רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לפסול לשידור תשדיר גם לאחר הפקתו.
18. הפקת תשדיר
הפקת תשדיר שירות תיעשה בידי היזם ועל חשבונו.
19. תשדירי שירות מוכנים
(א) תשדיר שירות מוכן שאושר בידי רשות השידור או בידי הטלויזיה הלימודית, יראו אותו כמאושר על פי כללים אלה.
(ב) תשדיר שירות מוכן שטרם אושר בידי הועדה הקבועה או רשות השידור או הטלויזיה הלימודית, יהא התשדיר טעון אישור הועדה ומנהל השידורים לפי כללים אלה.
20. אורך תשדיר שירות
אורכו של תשדיר שירות לא יעלה על דקת שידור; במקרים מיוחדים ומטעמים מיוחדים שיירשמו, רשאית הועדה לאשר תשדיר שאורכו עולה על דקת שידור ובמחיר מיוחד.
21. התשלום הנדרש
(א) הועדה תקבע את גובה התשלומים בעד תשדירי שירות.
(ב) גובה התשלומים יהיה בעד 20 שניות שידור או חלק מהן, בעד 21 עד 30 שניות שידור, בעד 31 עד 45 שניות שידור ובעד 45 שניות עד דקת שידור.
(ג) לא יינתנו הנחות אלא באישור הועדה ומטעמים שיווקיים מיוחדים שיירשמו.
22. תחילה ותוקף (תיקון: תשנ"א)
(א) תחילתם של כללים אלה ביום ט"ו באדר התש"ן (12 במרס 1990).
(ב) תוקפם של כללים אלה עד יום ט"ז בניסן התשנ"א (31 במרס 1991).
______________________________
1 ק"ת תש"ן, 541; תשנ"א, 268.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ