אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (שידורי תכניות רדיו בידי בעל זיכיון), התשנ"ט-1999

כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (שידורי תכניות רדיו בידי בעל זיכיון), התשנ"ט-1999

כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (שידורי תכניות רדיו בידי בעל זיכיון), התשנ"ט-1999 1
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 24 ו-76א לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990 (להלן - החוק), ובידיעת ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, קובעת מועצת הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו כללים אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשס"א)
בכללים אלה -
"אזור" - כהגדרתו בזיכיון לשידורי רדיו;
"בעל זיכיון" - בעל זיכיון לשידורי רדיו;
"המועצה" - לרבות כל ועדת משנה שמינתה וכל מי שהסמיכה לענין כללים אלה;
"המנהל" - לרבות מי שהוא הסמיכו לענין כללים אלה, בין באופן כללי ובין לענין מסוים;
"לוח תכניות" - כמשמעותו בסעיף 4(א);
"משבצת שידור" - 60 דקות שידור;
"עונה" - שנת שידורים;
"פירוט מבנה" (LINE-UP) - פירוט כולל של מבנה ותוכן תכנית, לרבות קטעי קישור ומעברים;
"שנה" - שנה על פי הלוח הגרגוריאני;
"תכנית" - יחידת שידורים בסיסית בעלת תוכן והיקף ידועים ומוגדרים במתכונת הערוכה לשידור ברדיו;
"חדשות אזוריות" - תכנית או רכיבים מוגדרים מתכניות המוקדשים בעיקרם לסיקור אירועים בעלי ערך חדשותי (HARD NEWS) באזור, או
בנושאים הקשורים לאזור ולתושביו, שהתרחשותם סמוכה למועד שידור התכנית, לרבות תחזית מזג אוויר, הכוללות סוגים אלה:
(1) מהדורת חדשות - לרבות מבזק חדשות, תקציר ועדכון וכן תכנית המבוססת בעיקרה על ידיעות המוגשות מן האולפן, אולם יכולה לכלול גם כתבות ודיווחים בדרך של סיקור חי, ואורכה עד 10 דקות;
(2) יומן חדשות - תכנית הכוללת סקירה מורחבת של אירועי החדשות, לרבות בדרך של סיקור חי, כתבות, ראיונות ודברי פרשנות.
"חדשות ארציות" - תכנית או רכיבים מוגדרים מתכנית, המוקדשים בעיקרם לסיקור אירועים בעלי ערך חדשותי בארץ או בעולם, שהתרחשותם סמוכה למועד שידורי התכנית, לרבות תחזית מזג האוויר, הכוללת את הסוגים המנויים בפסקאות (1) ו-(2) בהגדרה "חדשות אזוריות" אך אינה מתמקדת באזור ובתושביו, ואינה שידורי חדשות כאמור בסעיף 76(1) לחוק.
2. אופי המישדרים
(א) בעל זיכיון ישדר תכניות תוך מתן ביטוי למרקם החברתי והתרבותי שבאזור זיכיונו ולהיבטים המקומיים והאזוריים.
(ב) בעל זיכיון אשר יאפיין את שידוריו, יכוונם לקהל היעד באזור זיכיונו, וישלב במשדריו מגוון רחב ככל האפשר של סוגי תכניות בתחום האפיון כגון: חדשות, מידע וכדומה.
(ג) בעל זיכיון יקפיד על איכות נאותה של המישדרים וייתן הזדמנות ביטוי נאותה לקהל מאזיניו.
3. התאמת תכניות לזמן שידורם
(א) בעל זיכיון יתכנן את לוחות התכניות, תוך התחשבות בימי החג ובימי הזיכרון והאבל החלים בתקופה שאליה מתייחסים הלוחות, ויתאים את שידוריו במועדים אלה לאופים, תוך מתן ביטוי להיבטים המיוחדים של האזור, או של אפיון הזיכיון.
(ב) בעל זיכיון לא ישדר ביום כיפור, החל בשעה שלפני כניסת החג ועד שעה לאחר יציאתו.
(ג) בעל זיכיון יתאים את שידוריו לזמן שידורם תוך התחשבות בקהל היעד ובמיוחד בילדים.
4. לוחות תכניות (תיקון: תשס"א)
(א) בעל זיכיון ימסור למנהל לוח תכניות על בסיס שבועי לכל עונה (להלן - לוח עונתי) 45 ימים לפני תחילתה; הלוח העונתי יפרט את שיבוץ כל התכניות לפי משבצות שידור, לרבות סוגיהן, שמותיהן, נושאיהן, שמות המבצעים הראשיים שלהן ומקור הפקתן; בעל הזיכיון יצרף דברי הסבר ללוח התכניות, בין השאר למבנה הלוח ולהתאמתו לקהל היעד.
(ב) תכנון הלוח העונתי, לרבות קביעת מגוון נושאי התכניות שישובצו בו, תוכנן ומועד שידורן, ייעשה בהתחשב, בין השאר, באופיו של אזור הזיכיון, בהוראות החוק, בכללי המועצה והזיכיון, בקהל היעד, באפיון הזיכיון ובהנחיות המועצה והמנהל לתכנון הלוח, שיינתנו מזמן לזמן.
(ג) (בוטל)
(ד) המנהל רשאי לפסול כל לוח תכניות שנמסר, אם אינו עומד בהוראות כללים אלה, הוראות כל דין, הזיכיון והנחיות המועצה; המנהל רשאי לדרוש תיקונים או שינויים שעל בעל הזיכיון לעשות בו בתוך זמן שיורה המנהל.
(ה) המנהל יעביר את לוח התכניות לאישור המועצה בצירוף המלצותיו.
(ו) המועצה רשאית לפסול כל לוח תכניות שנמסר אם אינו עומד בהוראות כל דין, הזיכיון והנחיות המועצה והמנהל, או להתנות את אישורו בתנאים או בשינויים שעל בעל הזיכיון לעשות בו; לא אושר לוח תכניות תנמק המועצה את הסיבות לכך.
(ז) בעל זיכיון, שהמועצה או המנהל, הורו לו לשנות או לתקן לוח תכניות שהגיש, יגיש לוח מתוקן לאישור בדרך ובמועד שקבעו לו המועצה או המנהל.
(ח) בעל זיכיון יודיע למנהל על כל שינוי בלוח התכניות טרם ביצועו, למעט שינוי חד-פעמי; כל עוד לא קיבל בעל הזיכיון הוראה אחרת, רשאי הוא לשדר את הלוח, כולל השינויים שחלו בו; ראה המנהל כי השינויים שמבצע בעל הזיכיון בלוח התכניות חורגים, חריגה משמעותית, מהתחייבויותיו העקרוניות בלוח התכניות, רשאי הוא לדרוש מבעל הזיכיון את התאמת לוח המישדרים, כדי לעמוד בהתחייבויותיו העקרוניות.
4א. שידורי חדשות (תיקון: תשס"א, תשס"ב, תשס"ג)
(א) בעל זיכיון רשאי לשבץ בלוח התכניות שידורי חדשות כאמור בסעיף 76(1) לחוק, חדשות אזוריות וחדשות ארציות, בהתאמה ללוח התכניות, לאפיון הזיכיון ולקהל היעד.
(ב) חדשות אזוריות וחדשות ארציות יופקו בידי בעל הזיכיון; ואולם בהפקת חדשות ארציות רשאים כמה בעלי זיכיון לשתף פעולה ביניהם, וכן רשאי בעל זיכיון או כמה בעלי זיכיון לשתף פעולה עם גורם נוסף, ובלבד שעיסוקו הבלעדי הוא הפקת חדשות או שעיסוקיו האחרים אינם פוגמים, לדעת המועצה, בתפקודו העצמאי והבלתי תלוי בתחום הפקת החדשות (להלן - גורם נוסף).
(ג) הסכם שיתוף פעולה כאמור בסעיף קטן (ב) טעון אישור המועצה בכתב ומראש; ההסכם יהיה לתקופה שלא תעלה על שנתיים; הארכת ההסכם לתקופה נוספת טעונה אישור המועצה.
(ד) העורך הראשי של החדשות הארציות -
(1) שיופקו בידי בעל הזיכיון או בשיתוף פעולה של בעל זיכיון אחד עם גורם נוסף, יהיה המנהל הכללי של בעל הזיכיון או מי שהוא מינה באישור המנהל בכתב ומראש;
(2) שיופקו בשיתוף פעולה של כמה בעלי זיכיון, בין לבדם ובין עם גורם נוסף, יהיה מי שהמנהלים הכלליים של בעלי הזיכיון האמורים מינו באישור המנהל בכתב ומראש.
4ב. תכניות בעניני היום (תיקון: תשס"ג)
(א) כמה בעלי זיכיון רשאים להסכים על שיתוף פעולה, בין לבדם ובין עם גורם אחר, בהפקה ושידור של תכניות בעניני היום, ובלבד שהפקה ושידור משותפים של תכניות בעניני היום לא יהיו על ידי בעלי זיכיון הפועלים באותו אזור.
(ב) הסכם שיתוף פעולה כאמור בסעיף קטן (א) טעון אישור המועצה בכתב ומראש; ההסכם יהיה לתקופה שלא תעלה על שנתיים; הארכת ההסכם לתקופה נוספת טעונה אישור המועצה.
5. מניעת שידורים אסורים
לשם מניעת שידורים אסורים לפי סעיף 46 לחוק, רשאי המנהל, לפי שיקול דעתו או בהתאם להנחיות המועצה, לדרוש מבעל הזיכיון פירוט
מבנה או תיאור תוכן של שידורים או הקלטה של שידור מתוכנן; פרטים כאמור יימסרו למנהל במועד שיקבע, ולא יאוחר מ-12 שעות לפני השידור, ואולם המנהל רשאי, לפי שיקול דעתו, לאפשר את מסירת הפרטים במועד קרוב יותר לשידור, אם ראה שהדבר מתחייב מתוכנו או ממתכונתו.
6. היערכות לשידורים בלתי צפויים
בעל זיכיון יחזיק ברשותו מלאי תכניות זמין ומוכן לשידור ברמה נאותה, נוסף על התכניות שהוא אמור לשדר על פי לוח התכניות שאושר לו, למקרי צורך, לרבות תקלות ומקרי מעבר למתכונת שידור של ימי אבל ואסונות.
7. פרסום לוחות תכניות
בעל זיכיון ידאג לפרסם, בין קהל מאזיניו, בדרך שיראה לנכון, את לוח התכניות שאושר.
8. משמורת עותקים
(א) בעל זיכיון יקליט ויחזיק ברשותו עותק מכל המישדרים ששידר במשך 90 ימים לפחות לאחר מועד שידורם.
(ב) בעל זיכיון ימסור למנהל עותק מהקלטה כאמור, לפי דרישתו.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ט, 1095; תשס"א, 771; תשס"ב, 152; תשס"ג, 483.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ