אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (ערבויות בעל זכיון לשידורי רדיו), התשנ"ה-1995

כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (ערבויות בעל זכיון לשידורי רדיו), התשנ"ה-1995

כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (ערבויות בעל זכיון לשידורי רדיו), התשנ"ה-1995 1
בתוקף סמכותה לפי סעיף 33(ב)(3) לחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, התש"ן-1990 (להלן - החוק), ובאישור השרה, קובעת מועצת הרשות השניה לטלויזיה ורדיו כללים אלה:
פרק א': פרשנות
1. הגדרות
בכללים אלה -
"בעל זכיון" - בעל זכיון לשידורי רדיו ובתקופה שקודמת להענקת הזכיון, מי שקיבל הודעת זכיה;
"הודעת זכיה" - הודעת הרשות על החלטתה להעניק זכיון לשידורי רדיו לפי סעיף 33 לחוק;
"הפרשי הצמדה" - תוספת לסכום שנקבע, לפי שיעור העליה של מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מהמדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת תקופה ועד המדד שפורסם לאחרונה לפני סיומה;
"המועצה" - לרבות כל ועדת משנה שמינתה וכל מי שהסמיכה לענין כללים אלה;
"המנהל" - לרבות מי שהוא הסמיכו לענין כללים אלה;
"ערבות" - לרבות ערבות לפי מכתבי התחייבות כאמור בסעיף 3(ג).
פרק ב': ערבות לשם הבטחת מילוי תנאי הזכיון
2. ערבות למילוי התחייבויות בעל הזכיון
(א) בעל זכיון ימציא למנהל, לא יאוחר מ-15 ימים מיום קבלת הודעת הזכיה, ערבות בנקאית שניתנה בידי בנק ישראלי להבטחת מילוי התחייבויותיו של בעל הזכיון, כספיות או אחרות, לפי החוק, ועל פי תנאי זכיונו, כאשר המוטב הוא הרשות והנערב הוא בעל הזכיון; בלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תשמש הערבות להבטחת כל חיוב כספי שבעל הזכיון מחוייב בו כלפי הרשות כאמור, לרבות להבטחת תשלום דמי זכיון ותמלוגים, חיוב בשל מימון פעולות אשר הרשות רשאית לבצע במקום בעל הזכיון ועל חשבונו, ושיפוי הרשות והמדינה, הכל כאמור בתנאי זכיונו.
(ב) הערבות תהיה בסך 500,000 שקלים חדשים, ותחולק ל-5 כתבי ערבות נפרדים בני 100,000 שקלים חדשים כל אחד.
(ג) בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 5 תהא הערבות לפי סעיף זה:
(1) ניתנת למימוש לפי החלטת המוטב ללא צורך בנימוק דרישת המימוש או בהמצאת הוכחות או מסמכים כלשהם לערב או בנקיטת אמצעים כלפי הנערב או בפניה מוקדמת אליו כתנאי למימושה;
(2) נושאת הפרשי הצמדה מיום הוצאתה ועד למועד התשלום בפועל של כל סכום שימומש מתוכה;
(3) תשולם למוטב מיד עם דרישתו הראשונה;
(4) ניתנת להארכה לפי דרישת המוטב;
(5) ניתנת להסבה או להעברה כולה או חלקה, לפי קביעת המנהל.
3. מכתבי התחייבות וערבות
(א) בעל זכיון ימציא לרשות מזמן לזמן, לפי דרישת המועצה, מכתבי התחייבות מבעלי יכולת כספית וכלכלית מוכחת, להנחת דעת המועצה, המתחייבים להעמיד כספים לרשות בעל הזכיון לשם מימון פעולותיו ולערוב לבעל הזכיון כלפי הרשות, כאמור להלן (בסעיף זה - מכתבי התחייבות).
(ב) ההתחייבויות האמורות בסעיף קטן (א) יהיו להעמיד את כלל הסכומים שיידרשו לבעל הזכיון למילוי התחייבויותיו על פי הזכיון, עד לסכום מצטבר שלא יפחת משלושה מיליון שקלים חדשים (להלן - סכומי ההשקעה).
(ג) כן יכללו מכתבי ההתחייבות ערבות לכל התחייבויותיו של בעל הזכיון כלפי הרשות, כספיות או אחרות, לפי החוק, ועל פי תנאי זכיונו, כאמור בסעיף 2(א), עד לסכום מצטבר שלא יפחת משלושה מיליון שקלים חדשים, ובכפוף להוראות סעיף קטן (ח).
(ד) המועצה רשאית לקבוע את אופן העמדת סכומי ההשקעה לרשות בעל הזכיון, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות קביעות אלה:
(1) הסכומים, כולם או חלקם, יושקעו בהון מניות נפרע בבעל זכיון שהוא חברה;
(2) סכומי ההשקעה יועברו בדרך של הלוואה בתנאים שתקבע הרשות;
(3) הסכומים יועמדו לרשות בעל הזכיון בדרך של העמדת ערבויות או בטחונות אחרים להתחייבויותיו;
(ה) חלוקת סכומי ההשקעה והערבות בין המתחייבים השונים, טעונה אישור המועצה.
(ו) המועצה רשאית לקבוע את נוסח מכתבי ההתחייבות ורשאית היא לקבוע כי המכתבים יכללו הוראה המתירה למנהל, לפי הנחיות המועצה, לחייב את בעלי היכולת האמורים להעביר כספים לבעל הזכיון על פי התחייבותם, כאמור בסעיף קטן (ז).
(ז) המועצה רשאית, מזמן לזמן, להורות לבעל זכיון לפעול למימוש מכתבי ההתחייבות, כולם או חלקם, בדרך ובתנאים שתורה, אם ראתה כי בלא מימושם עלולה להיגרם פגיעה של ממש ביכולתו של בעל זכיון לקיים את התחייבויותיו לפי החוק ועל פי תנאי זכיונו; לא מילא בעל זכיון אחר דרישת המועצה כאמור, רשאי המנהל לממש את מכתבי ההתחייבות.
(ח) המנהל, באישור המועצה, רשאי לממש את הערבות, לפי מכתבי ההתחייבות, להבטחת כל התחייבות מהתחייבויותיו של בעל הזכיון על פי הזכיון, שלא עמד בה בעל הזכיון; סכום ערבות שמומש כאמור, יראוהו גם כסכום שהועמד לרשות בעל הזכיון לפי סעיף קטן (ב).
(ט) מכתבי ההתחייבות וכל ההתחייבויות הכלולות בהם יישארו בתוקף לתקופת זכיונו של בעל הזכיון, ממציא מכתב ההתחייבות, וכן לתקופה נוספת של שישה חודשים מתום זכיונו.
(י) הסכומים הכלולים במכתבי ההתחייבות ישאו הפרשי הצמדה מיום הוצאת מכתבי ההתחייבות ועד לפקיעתם.
(יא) המועצה רשאית, לבקשת בעל זכיון, לאפשר לבעל הזכיון להמיר מכתבי התחייבות שמסר לפי תקנת משנה (א), במכתבי התחייבות של אחרים.
4. שינוי ערבויות ומתן ערבויות נוספות
(א) המועצה רשאית להורות לבעל זכיון מזמן לזמן, לאחר שנתנה לו הזדמנות לטעון טענותיו, על הגדלה או הקטנה של סכומי הערבויות הנזכרים בכללים אלה או להורות לבעל זכיון להמציא לה ערבויות נוספות, בסכומים שתקבע.
(ב) בעל זכיון אשר נדרש להגדיל סכומי ערבויות או להמציא ערבויות נוספות כאמור בסעיף קטן (א), ימציא את הערבות המוגדלת כנגד החזר הערבות המקורית, או ימציא את הערבות הנוספת, לפי הענין, במועד שקבעה המועצה שלא יהיה מוקדם מ-15 ימים ממתן הודעת המועצה לבעל הזכיון.
פרק ג': הוראות כלליות בנוגע לערבויות
5. נוסחי הערבויות
הערבויות לפי כללים אלה, תהיינה בנוסח שיקבע המנהל, ואשר ישקף במלואן הוראות כללים אלה.
6. תקופות הערבות, הארכה וחידוש
(א) ככל שלא נקבע אחרת בכללים אלה, תהיה כל ערבות שהמציא בעל זכיון בתוקף לתקופת זכיונו של בעל הזכיון ממציא הערבות וכן לתקופה נוספת של שישה חודשים מתום זכיונו; מועד סיומה של ערבות ייקרא להלן - מועד תום הערבות.
(ב) לא יאוחר מ-14 ימים לפני מועד תום הערבות יערוך המנהל בדיקת התחייבויות בעל הזכיון אשר להבטחתן ניתנה הערבות. ראה המנהל כי, לכאורה, מולאו ההתחייבויות כאמור, תוחזר הערבות לבעל הזכיון במועד תום הערבות; ראה המנהל כי, לכאורה, טרם מולאו ההתחייבויות כאמור, רשאי הוא להורות על דחיית מועד תום הערבות, ובעל הזכיון יאריך את תוקף הערבות בהתאם להוראות המנהל.
(ג) קביעת המנהל לפי סעיף קטן (ב), לא יהיה בה משום ויתור, מניעות, השתק או הודעת סילוק כלפי בעל זכיון ובעל זכיון לא יוכל להסתמך עליה כראיה לקיום התחייבויותיו.
(ד) בעל זכיון יהיה חייב לחדש או להאריך את הערבויות, מזמן לזמן, אם על פי תנאי כתב הערבות היא מסתיימת קודם למועד תום הערבות.
7. מימוש הערבויות
(א) המנהל, באישור המועצה, רשאי לממש ערבות מהערבויות לפי כללים אלה, בכל אחד ממקרים אלה:
(1) המועצה או המנהל קבעו, לפי שיקול דעתם הבלעדי, כי בעל זכיון הפר אחד או יותר מהחיובים או ההתחייבויות המובטחים בערבות, ולא תיקן את ההפרה לאחר שנמסרה לו התראה בכתב על כך;
(2) הערבות היתה טעונה הארכה או חידוש, ו-7 ימים לפני מועד פקיעת הערבות טרם הומצאו למנהל ערבות חליפית או כתב הארכה לערבות, לפי הענין.
(ב) מימוש הערבויות יכול שיהיה במלואן או בחלקן, במועד אחר או לשיעורין, בהתאם לחיוב או להתחייבות שהופרו, הכל לפי קביעת המנהל.
(ג) מימש המנהל את הערבות כולה או חלקה, חייב בעל הזכיון לחדש את הערבות או להשלימה לסכומה המקורי, לפי הענין, בתוך 7 ימים מהמימוש.
(ד) מימש המנהל ערבות לפי סעיף קטן (א)(1), יעביר המנהל את הסכום הממומש לביצוע החיוב או ההתחייבות המובטחים בערבות; מימש המנהל ערבות לפי סעיף קטן (א)(2), יישמר הסכום הממומש בידי הרשות עד הארכת הערבות או חידושה.
8. הפרשי הצמדה
הסכומים הנקובים בסעיפים 2 ו-3 ישאו הפרשי הצמדה למדד מיום כ"ה באלול התשנ"ד (1 בספטמבר 1994), עד למועד המצאת הערבות, או המועד אליו מתייחס כל סכום, לפי הענין.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ה, 739.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ