אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (נטילת זמני שידור), התשס"ז-2007

כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (נטילת זמני שידור), התשס"ז-2007

כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (נטילת זמני שידור), התשס"ז-2007 1
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 24 ו-49 (ד) לחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, התש"ן-1990 (להלן - החוק), ובידיעת הוועדה המשותפת של ועדת הכלכלה וועדת החינוך של הכנסת, קובעת מועצת הרשות השניה לטלויזיה ורדיו כללים אלה:
1. הגדרות
בכללים אלה -
"בעל זיכיון" - בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה או רדיו לפי החוק;
"הודעת נטילה" - הודעה כאמור בסעיף 4;
"המנהל" - לרבות מי שהמנהל הסמיכו, דרך כלל או לענין מסוים;
"ועדת הערר" - ועדה שתמנה המועצה לענין כללים אלה, ושיהיו בה חברים שלושה לפחות מחברי המועצה;
"כללי השיבוץ", לענין שידורי טלוויזיה - כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (שיבוץ תשדירי פרסומת בשידורי טלוויזיה), התשנ"ב-1992 ולענין שידורי רדיו - כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (שיבוץ פרסומות ואזכורים מסחריים בשידורי רדיו), התשנ"ט-1999;
"שידור אסור" - כמשמעותו בסעיף 46 לחוק;
"שידור תוך הפרה" - כמשמעותו בסעיף 49(א) לחוק, לרבות כאשר ההפרה היא של כלל או של הוראה המחייבתאת בעל הזיכיון לפעול על פי הוראות זיכיונו , והכל בין במעשה ובין במחדל, ובין אם ההפרה היא בתוכן המשדר, בשיבוצו, או בעצם שידורו.
2. הודעה על הפרה לכאורה
סבר המנהל כי בעל זיכיון שידר לכאורה שידור תוך הפרה, ימסור לו הודעה על כך ויבקש את תגובתו בתוך שבעה ימים, אלא אם כן מצא, לאור חומרת ההפרה לכאורה, כי יש לקבל את תגובתו בתוך זמן קצר יותר.
3. חישוב משך השידור תוך הפרה
(א) משכו של שידור תוך הפרה יחושב לענין כללים אלה כך:
(1) לגבי שידור תוך הפרה במסגרת תכנית - אורך התכנית כולה; ואולם, אם ראה המנהל כי השידור תוך הפרה שודר בחלק מן התכנית הניתן להפרדה ברורה משאר חלקי התכנית, יראו את משך השידור תוך הפרה כאורך אותו חלק שלהתכנית;
(2) לגבי תכנית שלא אושרה כנדרש בכללי המועצה או תכנית שלא נמסרה לצפיה מוקדמת לאחר שבעל הזיכיון נדרש למסרה בהתאם לכללים לפי החוק שקבעה המועצה - אורך התכנית כולה;
(3) לגבי תשדיר פרסומת, קדימון, תשדיר לשירות הציבור, תשדיר שירות, הודעת חסות, הודעת קריין ומזכה כמשמעותם בכללי השיבוץ, ששודרו תוך הפרה - אורך התשדיר, ההודעה או השידור האחר כאמור, לפי הענין.
(ב) שידור תוך הפרה ששודר יותר מפעם אחת, יראו כל שידור שלו כהפרה נפרדת.
4. הודעת נטילה
(א) ראה המנהל, לאחר שעיין בתגובת בעל הזיכיון שנמסרה לפי סעיף 2, אם נמסרה, כי בעל זיכיון שידר שידור תוך הפרה, ימסור לו הודעה על ההפרה ועל כוונתו ליטול זמן שידור בשל ההפרה או לקבוע התראה בגינה (להלן - הודעת הנטילה).
(ב) הודעת הנטילה תינתן בכתב, לא יאוחר מ-90 ימים מיום השידור, אלא אם כן מצא המנהל כי התקיימו טעמים מיוחדים המצדיקים הארכת מועד זה; בהודעת הנטילה יפורטו, בין השאר, פרטים אלה:
(1) זיהוי התכנית, הפרסומת או השידור האחר שבוצעה בו ההפרה;
(2) מועד השידור;
(3) אם החליט המנהל ליטול זמן שידור בשל ההפרה - משך זמן השידור של תשדירי פרסומת או של שידור אחר שיינטל ומועד הנטילה, שלא יקדם מ-7 ימים מיום מסירת הודעת הנטילה.
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב)(3) רשאי המנהל שלא לציין בהודעת נטילה את מועד הנטילה, אלא להודיע עליו בנפרד.
5. עיון חוזר (תיקון: תש"ע)
(א) מסר בעל הזיכיון תגובה לפי סעיף 2, רשאי הוא בתוך שבעה ימים מיום מסירתה של הודעת נטילה, להגיש למנהל בקשה מנומקת בכתב לעיון מחדש בהחלטה.
(ב) המנהל רשאי לקבוע כי לגבי הפרות כאמור בסעיף 5א(ב) יהיה בעל הזיכיון רשאי לבחור אם להגיש בקשה כאמור בסעיף קטן (א) או להגיש ערר על ההחלטה לוועדת הערר לפי סעיף 6; המנהל יודיע לבעלי הזיכיון בכתב על קביעה כאמור.
(ג) הגיש בעל הזיכיון למנהל בקשה לעיון מחדש כאמור בסעיף קטן (א), יחליט המנהל בבקשה, ורשאי הוא לתת לבעל הזיכיון הזדמנות להשמיע את עמדתו גם בעל פה, לפניו או לפני מי שהוא הסמיכו לכך, בתוך זמן סביר שיקבע.
(ד) המנהל יודיע לבעל הזיכיון בכתב על החלטתו בעיון החוזר.
5א. החלטה בת ערר (תיקון: תש"ע)
(א)בעל זיכיון רשאי לערור על אלה:
(1) החלטת המנהל בעיון חוזר בהחלטה שניתנה בשל הפרה מן המפורטות בסעיף קטן (ב) או החלטה שהמנהל הודיע כי בשל היותה תקדימית או מטעמים אחרים המצדיקים זאת, ניתן לערור עליה;
(2) הודעת נטילה שבעל הזיכיון בחר, בהתאם לקביעת המנהל לפי סעיף 5(ב), לערור עליה בלא להגיש תחילה של בקשה לעיון חוזר.
(ב) הפרה לעניין סעיף קטן (א)(1) והפרה שלגביה רשאי המנהל לקבוע כאמור בסעיף 5(ב), היא הפרה של אחד מאלה:
(1) כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (אתיקה בשידורי טלוויזיה ורדיו), התשנ"ד-1994;
(2) כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (אתיקה בפרסומת בטלוויזיה), התשנ"ד-1994;
(3) כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (אתיקה בפרסומת בשידורי רדיו), התשנ"ט-1999;
(4) כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (שידורי תכניות טלוויזיה בידי בעל זיכיון), התשס"ט-2009;
(5) כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (שידורי תכניות רדיו בידי בעל זיכיון), התשס"ו-2006;
(6) הוראות לפי חוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, התשס"א-2001;
לרבות הוראה בכללים או בהוראות כאמור המחייבת את בעל הזיכיון לפעול על פי הנחיות המנהל או המועצה או על פי זיכיונו, והכל אם משך זמן השידור של תשדירי פרסומת שהמנהל החליט ליטול בשל ההפרה עולה על שתי דקות של תשדירי פרסומת או על עשרים דקות של שידור אחר.
6. ערר
(א) בעל הזיכיון רשאי, בתוך שבעה ימים מיום מסירת הודעת הנטילה או החלטת המנהל בעיון החוזר, לפי הענין, להגיש עליה ערר בכתב לוועדת הערר.
(ב) המנהל יגיש לוועדת הערר את תגובתו לערר בכתב, וישלח העתק ממנה לבעל הזיכיון, אשר יהיה רשאי להגיב עליה בכתב בתוך שבעה ימים מיום קבלתה.
(ג) ועדת הערר תעיין בערר, בתגובת המנהל ובתגובת בעל הזיכיון, וכן תהיה רשאית לשמוע את עמדת המנהל או את עמדת בעל הזיכיון בעל פה.
(ד) ועדת הערר תיתן את החלטתה בכתב; הוועדה רשאית לאשר או לבטל את החלטת המנהל, וכן רשאית היא להאריך או לקצר את משך זמן השידור שיינטל.
7. מועד ביצוע הנטילה
(א) לא ביקש בעל הזיכיון עיון חוזר לפי סעיף 5, או לא הגיש ערר על החלטת המנהל לפי סעיף 6, רשאי המנהל ליטולאת זמן השידור במועד שקבע בהודעת הנטילה או במועד אחר שהודיע עליו כאמור בסעיף 4(ג).
(ב) ביקש בעל הזיכיון עיון חוזר והמנהל החליט לאחר שדן בבקשה, שלא לבטל את החלטת הנטילה, יקבע המנהל מחדש את מועד הנטילה; הגיש בעל הזיכיון ערר לפי סעיף 6, וועדת הערר דחתה את הערר, יקבע המנהל מחדש את מועד הנטילה, וכן ישנה את משך זמן השידור שיינטל לפי החלטת הוועדה, אם קיבלה החלטה על כך.
8. נטילה במקרים מיוחדים
(א) נודע למנהל על כוונה לשדר שידור אסור לאחר שהמנהל אסר על השידור בהתאם להליך שנקבע לענין זה בכללים לפי החוק שקבעה המועצה, רשאי המנהל להורות על מניעת השידור, לרבות קטיעתו תוך כדי שידור, וליטול את זמן השידור.
(ב) הוראות סעיף 9 יחולו על זמנים שניטלו לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים.
9. שימוש בזמני שידור שניטלו
(א) בזמני שידור שניטלו רשאית הרשות לשדר שידורי רשות כמשמעותם בסעיף 48 לחוק.
(ב) המנהל רשאי לצבור זמני שידור שניטלו, כדי לשבץ את שידורי הרשות באופן יעיל.
(ג) שיבוץ שידורי הרשות בזמני שידור שניטלו ייעשה בהתחשב בלוח התכניות המאושר של בעל הזיכיון.
(ד) שודרו שידורי רשות בזמני שידור שניטלו כאמור במסגרת יחידת השידור של בעל הזיכיון שממנו ניטלו, לא ישדר בעל הזיכיון תשדירי פרסומת במהלך שידורים אלה.
(ה) לא שודרו שידורי רשות בזמני שידור שניטלו כאמור, יקוצר משך הזמן שיוקצה לתשדירי פרסומת במשבצת שידור שעליה יורה המנהל; בעל הזיכיון ישנה את שידוריו בהתאם.
10. שמירת דינים וסמכויות
אין באמור בכללים אלה ובנטילת זמני שידור לפיהם כדי לגרוע מסמכויותיה של הרשות ומחובותיו של בעל הזיכיון על פי כל דין ועל פי הזיכיון.
11. תחילה2
תחילתם של כללים אלה 14 ימים מיום פרסומם.
______________________________
1 ק"ת תשס"ז, 382; תש"ע, 36, 112.
2 הכללים פורסמו ביום 28.1.2007.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ