אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (הליכים למתן זכיון לשידורי רדיו), התשנ"ה-1995

כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (הליכים למתן זכיון לשידורי רדיו), התשנ"ה-1995

כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (הליכים למתן זכיון לשידורי רדיו), התשנ"ה-1995 1
בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, התש"ן-1990 (להלן - החוק), ובאישור השרה, קובעת מועצת הרשות השניה לטלויזיה ורדיו כללים אלה:
פרק א': פרשנות
1. הגדרות
בכללים אלה -
"אזור", "המועצה" ו"שליטה" - כהגדרתם בחוק;
"הועדה" - המועצה בשבתה כועדת המכרזים לפי סעיף 40 לחוק;
"יושב ראש הועדה" - יושב ראש המועצה או מי שנתמנה ממלא מקומו לפי סעיף 12 לחוק;
"מכרז" - מכרז לפי החוק למתן זכיון לשידורי רדיו באזור כהגדרתו בסעיף 72(א) לחוק.
פרק ב': כללי
2. פרסום מכרז ודיון בהצעות
הועדה תפרסם, בדרך שנקבעה בסעיף 5, את המכרזים למתן זכיונות לשידורי רדיו, תקבל הצעות ותדון בהן, ומשהחליטה בדבר הזוכים במכרזים תפעל המועצה בהתאם לאמור בחוק ובכללים אלה לשם הענקת הזכיונות לזוכים.
3. סודיות
לא יגלה אדם, לרבות מומחה כאמור בסעיף 11, ידיעה כלשהי שהגיעה אליו, בתוקף תפקידו, אודות מכרזים וכל חומר שהוגש בקשר למכרזים ולתוכנם או אודות דיוני הועדה והחלטותיה, אלא אם כן קיבל לכך אישור מראש מאת יושב ראש הועדה או מאת מי שיושב ראש הועדה הסמיכו לכך.
פרק ג': המכרז
4. מועד פרסום מכרז
מכרזים יפורסמו במועדים שיקבע יושב ראש הועדה.
5. דרך פרסום מכרז
(א) מכרז יפורסם בהודעה, בשני עתונים יומיים ארציים לפחות, הנדפסים בישראל, ובה יפורטו לפחות אלה:
(1) המקום והמועד לרכישת מסמכי המכרז;
(2) התשלום שיש לשלמו בעד רכישת מסמכי המכרז;
(3) המקום והמועד להגשת הצעות;
(4) האזור אשר אליו מתייחס המכרז;
(ב) ההודעה יכול שתתייחס למספר מכרזים למספר אזורים.
6. המצאת מסמכי מכרז
(א) הועדה, או מי שתקבע, תמציא לכל אדם המבקש להשתתף במכרז את כל מסמכי המכרז, לרבות המסמכים הבאים:
(1) נוהל המכרז ותנאיו;
(2) תיאור תמציתי של דרישות הועדה בנושאים אותם תראה לנכון;
(3) עיקרי תנאיו של הזכיון;
(4) טופס פרטה להגשת הצעה;
(5) כל מסמך אחר שראתה הועדה לנכון לכלול במסמכי המכרז.
(ב) המצאת מסמכי המכרז כאמור בסעיף קטן (א), תהא כנגד תשלום בשיעור שפורסם בהודעה לפי סעיף 5; כל משתתף במכרז יצרף להצעתו אישור על ביצוע תשלום כאמור.
7. המועד האחרון להגשת הצעות
(א) הועדה תקבע את המועד להגשת הצעות, ובלבד שהמועד לא יהיה מוקדם מ-30 ימים מיום פרסומו של המכרז ולא מאוחר מ-90 ימים מיום זה.
(ב) הועדה רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את המועד שקבעה להגשת הצעות כאמור בסעיף קטן (א), לתקופה נוספת כפי שתקבע, ובלבד שההארכה לא תעלה על 90 ימים; הודעה על הארכת המועד תפורסם בדרך שנקבעה לפרסום המכרז.
(ג) הועדה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה, לתקן או לשנות את מסמכי המכרז, ובלבד שהודיעה על כך לכל המשתתפים במכרז זמן סביר לפני המועד להגשת הצעות.
8. מסירת הצעות
(א) הצעה למכרז תיחתם בידי המציע ותכיל את כל המידע, הפרטים והמסמכים שהמציע נדרש לצרף, לרבות ערבות בנקאית ומכתבי התחייבות בנוסח ובסכום שתקבע הועדה במסמכי המכרז.
(ב) ההצעה כאמור בסעיף קטן (א), תוגש במכל סגור בהתאם לאמור בתנאי המכרז, ובמספר עותקים כפי שנקבע בתנאי המכרז.
(ג) ההצעה תימסר במסירה ידנית, לידי מי שהוסמך לקבלה במשרדי הועדה, במקום ובמועדים כפי שפורסמו בהודעה לפי סעיף 5.
9. פתיחת הצעות
(א) לאחר המועד להגשת ההצעות, יפתח יושב ראש הועדה או מי שימונה מטעמו את מסמכי ההצעות.
(ב) פתיחת ההצעות כאמור, תהיה בנוכחות חבר ועדה נוסף אחד לפחות והמנהל או מי שימונה מטעמו, ותבוצע כלהלן:
(1) כל הצעה תסומן טרם פתיחתה במספר סידורי;
(2) עם פתיחת ההצעה יסומנו מסמכי ההצעה באותו מספר סידורי; על מסמכי ההצעה יחתמו יושב ראש הועדה, או מי שימונה מטעמו, והנוכחים בפתיחה כאמור;
(3) עם ביצוע האמור לעיל ייערך פרוטוקול ובו יירשמו, בין היתר, שעת הפתיחה של ההצעות, שמות הנוכחים בפתיחה, הליך סימון ההצעות והמסמכים כאמור ושמות המציעים.
10. מנין חוקי
הוראות סעיפים 17(א) ו-(ב) לחוק, לענין מנין חוקי, יחולו על ישיבות הועדה.
11. מומחים
(א) יושב ראש הועדה ימסור, מיד לאחר פתיחת ההצעות, העתק של כל מסמכי המכרז שהוגשו, לידי מומחים שקבעה הועדה, לשם בדיקתם וקבלת חוות דעתם.
(ב) מומחים כאמור בסעיף קטן (א), יחתמו על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח שתקבע הועדה.
12. גילוי פרטים ומידע
(א) הועדה או מי שמינתה לכך, רשאים לדרוש מכל משתתף במכרז לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון ומקורות המימון שלו, וכן כל מידע אחר שלדעת הועדה יש ענין בגילויו.
(ב) הועדה או מי שמינתה לכך, רשאים לדרוש ממשתתף במכרז, גילוי כל המידע כאמור בסעיף קטן (א) וכן כל מידע אחר שלדעת הועדה יש ענין בגילויו, גם לגבי בעל ענין בתאגיד, ולגבי כל גורם אחר שיש לו שליטה בתאגיד, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות אדם או תאגיד אחר, אחד או יותר.
(ג) משתתף במכרז, לרבות בעל ענין בתאגיד או שליטה בו, כאמור בסעיף קטן (ב), אשר נמנע מלמסור לועדה את המידע הדרוש, רשאית הועדה שלא לדון עוד בהצעתו.
13. פסילת הצעות
(א) הצעה שהוגשה שלא בהתאם לחוק, לכללים אלה או לדרישות שנקבעו בתנאי המכרז, תפסול אותה הועדה ולא תדון בה כלל.
(ב) הועדה רשאית שלא לפסול הצעה אם ראתה כי נפלו בה פגם טכני או טעות שאינם פוגעים בעקרונות השוויון והתחרות ההוגנת שבין המציעים.
14. דיון בהצעות
(א) יושב ראש הועדה יזמן את הועדה סמוך למועד קבלת חוות דעת המומחים, לשם קיום דיון בהצעות שהוגשו.
(ב) נראה לועדה, לאחר עיון במסמכי המכרז שהוגשו, כי המוצע במסמכי המכרז מבוסס על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות, רשאית היא, לאחר שנתנה למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו, שלא לדון עוד בהצעה.
(ג) הועדה, או מי שמינתה לכך, בהתאם להנחיותיה, רשאים לדון עם מציע בפרטי הצעתו, לבקש הבהרות לגביה ולבקש מן המציעים לתקן את הצעותיהם כאמור בסעיף 44 לחוק; הועדה תקבע את סדרי הדיון, אופיו ורשימת המציעים שעמם ינוהל דיון כאמור.
(ד) סיימה הועדה את דיוניה בהצעות למכרז, תקיים הצבעה, ותחליט בדרך הקבועה בסעיפים 40 ו-45 לחוק, על הזוכה במכרז, וזאת מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (ו).
(ה) הועדה רשאית לקבוע כי הזכיה במכרז תהא מותנית בתנאים שונים שעל הזוכה במכרז לקיימם במועדים שתקבע הועדה; קבעה הועדה כאמור, תיחשב הזכיה במכרז כזכיה מותנית עד למילוי התנאים לשביעות רצון הועדה.
(ו) הועדה רשאית, כאמור בסעיף 40(ה) לחוק, לפסול או לדחות כל הצעה, לרבות ההצעות כולן.
15. תוצאות המכרז
הועדה תודיע למשתתפים במכרז את תוצאות המכרז ושם הזוכה, לא יאוחר מעשרה ימים מיום קבלת החלטתה הסופית.
פרק ד': מתן הזכיון
16. מתן הזכיון
(א) המועצה רשאית להחליט כי הענקת הזכיון תהא מותנית בתנאים שעל הזוכה במכרז למלא בטרם מתן הזכיון.
(ב) המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה, להחליט כי לזוכה במכרז אשר לא מילא אחר דרישות המועצה במלואן, עד למועד מתן הזכיון, יוענק זכיון מותנה, אשר תוקפו יותנה במילוי הדרישות שקבעה המועצה; לא מילא הזוכה במכרז אחר הדרישות במועדים שנקבעו כאמור, יפקע תוקפו של הזכיון האמור מאליו.
(ג) המועצה רשאית לקבוע את נוסחו הסופי של הזכיון, בטרם מתן הזכיון, ורשאית היא לקבוע בזכיון, גם לאחר הענקת הזכיון, תנאים לפי שיקול דעתה, אשר בעל הזכיון יהא חייב למלאם.
______________________________
1 ק"ת תשנ"ה, 724.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ