אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (הליכים למתן זכיון לשידורי טלויזיה), התשנ"ב-1992

כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (הליכים למתן זכיון לשידורי טלויזיה), התשנ"ב-1992

כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (הליכים למתן זכיון לשידורי טלויזיה), התשנ"ב-1992 1
בתוקף סמכותה לפי סעיף 39 לחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, התש"ן-1990 (להלן - החוק), קובעת מועצת הרשות השניה לטלויזיה ורדיו כללים אלה:
פרק א': פרשנות
1. הגדרות
בכללים אלה -
"הועדה" - המועצה בשבתה כועדת המכרזים לפי סעיף 40 לחוק;
"המועצה" ו"שליטה" - כהגדרתם בחוק;
"יושב ראש הועדה" - יושב ראש המועצה או מי שנתמנה ממלא מקומו לפי סעיף 12 לחוק;
"מכרז" - מכרז למתן זכיון לשידורי טלויזיה לפי החוק.
פרק ב': כללי
2. פרסום מכרז ודיון בהצעות
הועדה תפרסם, בדרך שנקבעה בסעיף 5, את המכרזים למתן זכיונות לשידורי טלויזיה, תקבל הצעות ותדון בהן, ומשהחליטה בדבר הזוכים במכרז, תפעל המועצה בהתאם לאמור בחוק ובכללים אלה להלן, לשם הענקת הזכיונות לזוכים.
3. סודיות
לא יגלה אדם לרבות מומחה כאמור בסעיף 11 ידיעה כלשהי שהגיעה אליו, בתוקף תפקידו, אודות מכרזים וכל חומר שהוגש בקשר למכרזים ולתכנם או אודות דיוני הועדה והחלטותיה, אלא אם כן קיבל לכך אישור מראש מאת יושב ראש הועדה.
פרק ג': המכרז
4. מועד פרסום מכרז
מכרז לשידורי טלויזיה יפורסם במועד שיקבע יושב ראש הועדה.
5. דרך פרסום מכרז
מכרז יפורסם בהודעה, בשלושה עתונים יומיים לפחות הנדפסים בישראל, ובה יפורטו לפחות אלה:
(1) המקום והמועד לרכישת מסמכי המכרז;
(2) התשלום שיש לשלמו בעד רכישת מסמכי המכרז;
(3) המקום והמועד להגשת הצעות.
6. המצאת מסמכי מכרז
(א) הועדה, או מי שתקבע, תמציא לכל אדם המבקש להשתתף במכרז את כל מסמכי המכרז, לרבות המסמכים הבאים:
(1) תנאי המכרז;
(2) תיאור תמציתי של דרישות הועדה בנושאים אותם תראה לנכון;
(3) עיקרי תנאיו של הזכיון;
(4) טופס פרטה להגשת הצעה;
(5) כל מסמך אחר שראתה הועדה לנכון לכלול במסמכי המכרז.
(ב) המצאת מסמכי המכרז כאמור בסעיף קטן (א), תהא כנגד תשלום בשיעור שפורסם בהודעה לפי סעיף 5; כל משתתף במכרז יצרף להצעתו אישור על ביצוע תשלום כאמור.
7. המועד האחרון להגשת הצעות
(א) הועדה תקבע את המועד להגשת הצעות, ובלבד שהמועד לא יהיה מוקדם מחודש אחד מיום פרסומו של המכרז ולא מאוחר מ-90 ימים מיום זה.
(ב) הועדה רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את המועד שקבעה להגשת הצעות כאמור בסעיף קטן (א), לתקופה נוספת כפי שתקבע; הודעה על הארכת המועד תפורסם בדרך שנקבעה לפרסום המכרז.
(ג) הועדה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה, לתקן או לשנות את מסמכי המכרז, ובלבד שהודיעה על כך זמן סביר מראש לכל המשתתפים במכרז.
8. מסירת הצעות
(א) הצעה למכרז תיחתם בידי המציע ותכיל את כל המידע, הפרטים והמסמכים שהמציע נדרש לצרף, לרבות ערבות בנקאית ומכתבי התחייבות בנוסח ובסכום שתקבע הועדה.
(ב) ההצעה כאמור בסעיף קטן (א), תוגש במכל סגור בהתאם לאמור בתנאי המכרז, ובמספר עותקים כפי שנקבע בתנאי המכרז.
(ג) ההצעה תימסר במסירה ידנית, לידי מי שהוסמך לקבלה במשרדי הועדה, במקום ובמועדים כפי שפורסמו בהודעה לפי סעיף 5.
9. פתיחת הצעות
(א) לאחר המועד להגשת ההצעות, יפתח יושב ראש הועדה את מסמכי ההצעות.
(ב) פתיחת ההצעות כאמור, תהיה בנוכחות חבר ועדה נוסף אחד לפחות, והמנהל, ותבוצע כלהלן:
(1) כל הצעה תסומן טרם פתיחתה במספר סידורי;
(2) עם פתיחת ההצעה יסומנו מסמכי ההצעה באותו מספר סידורי; על מסמכי ההצעה יחתמו יושב ראש הועדה והנוכחים בפתיחה כאמור;
(3) עם ביצוע האמור לעיל ייערך פרוטוקול ובו יירשמו, בין היתר, שעת הפתיחה של ההצעות, שמות הנוכחים בפתיחה, הליך סימון ההצעות והמסמכים כאמור ושמות המציעים.
10. מנין חוקי
הוראות סעיפים 17(א) ו-(ב) לחוק, לענין מנין חוקי, יחולו על ישיבות הועדה.
11. מומחים
(א) יושב ראש הועדה ימסור, מיד לאחר פתיחת ההצעות, העתק של כל מסמכי המכרז שהוגשו, לידי מומחים שקבעה הועדה, לשם בדיקתם וקבלת חוות דעתם.
(ב) מומחים כאמור בסעיף קטן (א), יחתמו על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח שתקבע הועדה.
12. גילוי פרטים ומידע
(א) הועדה או מי שמינתה לכך, רשאים לדרוש מכל משתתף במכרז לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון ומקורות המימון שלו, וכן כל מידע אחר שלדעת הועדה יש ענין בגילויו.
(ב) הועדה או מי שמינתה לכך, רשאים לדרוש ממשתתף במכרז, גילוי כל המידע כאמור בסעיף קטן (א) וכן כל מידע אחר שלדעת הועדה יש ענין בגילויו, גם לגבי בעל עניין בתאגיד, ולגבי כל גורם אחר שיש לו שליטה בתאגיד, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות אדם או תאגיד אחר, אחד או יותר.
(ג) משתתף במכרז, לרבות בעל ענין בתאגיד או שליטה בו, כאמור בסעיף קטן (ב), אשר נמנע מלמסור לועדה את המידע הדרוש, רשאית הועדה שלא לדון עוד בהצעתו.
13. פסילת הצעות
(א) הצעה שהוגשה שלא בהתאם לחוק, לכללים אלה או לדרישות שנקבעו בתנאי המכרז, רשאית הועדה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לפסול אותה ולא לדון בה כלל.
(ב) הועדה רשאית שלא לפסול הצעה אם ראתה כי בהצעה נפלו פגם או טעות שאינם פוגעים בעקרונות השוויון והתחרות ההוגנת שבין המציעים.
14. דיון בהצעות (תיקון: תשנ"ג, תשס"א)
(א) יושב ראש הועדה יזמן את הועדה סמוך למועד קבלת חוות דעת המומחים, לשם קיום דיון בהצעות שהוגשו.
(ב) נראה לועדה, לאחר עיון במסמכי המכרז שהוגשו, כי המוצע במסמכי המכרז מבוסס על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות, רשאית היא, לאחר שנתנה למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו, שלא לדון עוד בהצעה.
(ג) הועדה, או מי שמינתה לכך, רשאים לדון עם מציע בפרטי הצעתו, לבקש הבהרות לגביה ולבקש מן המציעים לתקן את הצעותיהם כאמור בסעיף 44 לחוק; הועדה תקבע את סדרי הדיון, אופיו ורשימת המציעים שעימם ינוהל.
(ד) סיימה הועדה את דיוניה בהצעות למכרז, תקיים הצבעה, ותחליט בדרך הקבועה בסעיפים 40 ו-45 לחוק, על הזוכים במכרז.
(ה) הועדה רשאית לקבוע במכרז לזיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ 2 עד שלושה זוכים; לא נקבעו שלושה זוכים במכרז, תפרסם המועצה מכרז נוסף ותקבע בו זוכה או זוכים נוספים עד להשלמת מספר הזוכים לשלושה.
(ה1) הועדה רשאית לקבוע במכרז לזיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי עד שני זוכים, ועד שני זוכים חליפיים; לא נקבעו שני זוכים במכרז, תפרסם הועדה מכרז נוסף ותקבע בו זוכים או זוכים נוספים וכן זוכה חליפי או זוכים חליפיים, עד להשלמת מספר הזוכים לשניים.
(ו) הועדה רשאית לקבוע כי הזכיה במכרז תהא מותנית בתנאים שונים שעל הזוכה במכרז לקיימם במועדים שתקבע הועדה; במקרה זה תיחשב הזכיה במכרז כזכיה מותנית עד למילוי התנאים לשביעות רצון הועדה.
(ז) הועדה רשאית, כאמור בסעיף 40(ה) לחוק, לפסול או לדחות כל הצעה, לרבות ההצעות כולן.
15. הוצאות מכרז
הועדה תודיע למשתתפים במכרז את תוצאות המכרז ושמות הזוכים, לא יאוחר משבעה ימים מיום קבלת החלטתה הסופית.
פרק ד': מתן הזכיון
16. מתן הזכיון
(א) המועצה רשאית להחליט כי הענקת הזכיונות תהא מותנית בתנאים שעל הזוכה במכרז למלא בטרם מתן הזכיונות.
(ב) המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה, להחליט כי לזוכה במכרז אשר לא מילא אחר דרישות המועצה במלואן, עד למועד מתן הזכיון, יוענק זכיון מותנה, אשר תוקפו יותנה במילוי הדרישות שקבעה המועצה; לא מילא הזוכה במכרז אחר הדרישות במועדים שנקבעו כאמור, יפקע תוקפו של הזכיון האמור מאליו.
(ג) המועצה רשאית לקבוע את נוסחו הסופי של הזכיון, בטרם מתן הזכיון, ורשאית היא לקבוע בזכיון, גם לאחר הענקת הזכיון, תנאים לפי שיקול דעתה, אשר בעל הזכיון יהא חייב למלאם.
______________________________
1 ק"ת תשנ"ב, 828; תשנ"ג, 512; תשס"א, 702.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ