אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (אישור מוקדם של תשדירי פרסומת) התשנ"ד-1994

כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (אישור מוקדם של תשדירי פרסומת) התשנ"ד-1994

כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (אישור מוקדם של תשדירי פרסומת) התשנ"ד-1994 1
מכוח סמכותה לפי סעיפים 24 ו-89 לחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, התש"ן-1990 (להלן - החוק), ובידיעת ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, קובעת מועצת הרשות השניה לטלויזיה ורדיו כללים אלה:
1. הגדרות
(א) בכללים אלה -
"בעל זכיון" - בעל זכיון לשידורי טלויזיה או רדיו;
"תסריט" - תסריט מפורט ((Story Board של תשדיר המיועד לטלויזיה או תמליל של תשדיר המיועד לרדיו;
"תשדיר" - תשדיר פרסומת המיועד לשידור בטלויזיה או ברדיו.
"רצועת שידור" - כמשמעותה בכללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (שידורי תכניות טלויזיה בידי בעל זכיון), התשנ"ב-1992;
(ב) למונחים שלא הוגדרו בכללים אלה תהיה המשמעות שניתנה להם בכללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (שיבוץ תשדירי פרסומת בשידורי טלויזיה), התשנ"ב-1992 (להלן - כללי השיבוץ).
2. קביעת תשדירים טעוני אישור מוקדם (תיקון: תשנ"ט)
המנהל בידיעת המועצה רשאי להורות מזמן לזמן על תשדירים או סוגי תשדירים, תסריטים או סוגי תסריטים, הטעונים אישור מוקדם לפי כללים אלה.
2א. אישור מוקדם של תשדירים (תיקון: תשנ"ז, תשנ"ט)
(א) בעל זכיון יגיש למנהל בקשה בכתב לאישור תסריט של כל תשדיר הטעון אישור לפי סעיף 2 שבכוונתו לשדר ביחידת השידור שלו, לא יאוחר מ-7 ימים לפני מועד שידורו המתוכנן.
(ב) בעל הזכיון יצרף לבקשתו את התסריט או את התשדיר שבכוונתו לשדר וכן יפרט בבקשה מהי רצועת השידור שבה מתוכנן שידורו של התשדיר.
(ג) המנהל יתן את החלטתו תוך 7 ימים ממועד הגשת הבקשה.
3. נוהל האישור (תיקון: תשנ"ז, תשס"ב)
(א) המנהל רשאי לפסול תסריט או תשדיר שהוגש לבדיקתו, או לאשרו, וכן רשאי הוא להתנות את אישורו בתנאים, לרבות בדבר עריכת שינויים בו או
הגבלות על שידורו, והכל כדי להבטיח את מילוים של הכללים וההנחיות שקבעה המועצה. התנה המנהל תנאי כאמור, רשאי הוא לקבוע כי התסריט או התשדיר יוגש שוב לאישורו לאחר מילוי התנאי. המנהל רשאי לשוב ולשקול את החלטתו ולשנותה ורשאי הוא לחזור בו מאישור שנתן אם התברר לו פרטים נוספים בקשר לתשדיר או שנפל פגם בהליך האישור.
(ב) המנהל יודיע לבעל הזכיון את החלטתו בתוך 7 ימים מיום הגשת הבקשה. לא מסר המנהל את החלטתו עד למועד זה, רשאי בעל הזכיון לשדר את התשדיר שהוא או תסריטו הוגשו לאישור, אלא אם כן הודיע המנהל לבעל הזכיון על הארכת המועד להחלטה. הוארך המועד למתן ההחלטה, יתן המנהל את החלטתו ער למועד שקבע בהודעה. לא ניתנה ההחלטה גם במועד זה, רשאי בעל הזכיון לשדר את התשדיר.
(ג) החלטת המנהל תימסר לבעל הזכיון בכתב.
(ד) בעל זכיון וכן מפרסם ומשרד פרסום הרואה עצמו נפגע מהחלטת המנהל רשאי לערור למועצה תוך 7 ימים מיום קבלת ההחלטה. המועצה תתן החלטתה בערר בהקדם האפשרי בנסיבות הענין.
(ה) יושב ראש המועצה רשאי להסמיך ועדת משנה של המועצה לדון בערר.
4. תסריט שלא אושר (תיקון: תשנ"ט)
(א) בעל זכיון לא ישדר תשדיר פרסומת שהוא או תסריטו טעונים אישור לפי סעיף 2 ולא אושרו על ידי המנהל, או שלא על פי התנאים שנקבעו בהחלטת המנהל כאמור בסעיף 3.
(ב) תסריט או תשדיר שנערכו בהם שינויים לאחר אישורם, טעונים אישור מחדש.
4א. פסילת תשדיר אחר (תיקון: תשס"ב)
(א) המנהל רשאי לפסול תשדיר שאינו טעון אישור לפי סעיף 2 או להתנות תנאים לשידורו, לרבות בדבר עריכת שינויים בו או הגבלות על שידורו, כדי להבטיח את מילוים של הכללים וההנחיות שקבעה המועצה.
(ב) הוראות סעיפים 3(ג) עד (ה) ו-4 יחולו על החלטה לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים.
5. סודיות (תיקון: תשנ"ז)
המנהל והמועצה ישמרו את תוכן התסריטים והתשדירים ופרטים הנוגעים לשידורם בסודיות המתחייבת מתוכנם.
6. מקרים מיוחדים (תיקון: תשנ"ז, תשנ"ט)
(א) בעל זכיון שנבצר ממנו להגיש תסריט או תשדיר מסוים במועד הנדרש, רשאי להגיש בקשה מנומקת, לקיצור פרק הזמן שבין הגשת התסריט או התשדיר לאישור לבין שידורו, והמנהל רשאי לקצר פרק זמן זה על פי שיקול דעתו.
(ב) המנהל רשאי, מזמן לזמן, לתת הוראות מיוחדות, באישור המועצה, לענין אישור תשדירים המיועדים לשידור ברדיו.
(ג) בעל זכיון שהוצג בפניו אישורו של המנהל לתסריט או תשדיר מסוים, פטור מהגשת התסריט או התשדיר לאישור.
(ד) הותנה אישור המנהל בתנאים, רשאי בעל הזכיון לשדר את התשדיר בכפוף לתנאים שנקבעו.
7. אחריות בעל הזכיון (תיקון: תשנ"ז)
(א) בעל הזכיון אחראי לתוכן התשדירים ששולבו ביחידת השידור שלו ועליו החובה לבדוק כל תשדיר שהוא מקבל לשידור ולוודא כי הוא עומד בדרישות הזכיון, החוק, כללים והנחיות שקבעה המועצה וכל דין.
(ב) בדיקת המנהל ואישורו אינם מהווים תחליף לבדיקת התשדיר בידי בעל הזכיון או מתן הכשר או הסכמה לתוכנם, ואין בהם כדי לגרוע מאחריות בעל הזכיון על פי כל דין לתוכן התשדירים שהוא משדר או כדי להכשיר שידורו של תשדיר בניגוד לכללי השיבוץ.
(ג) המנהל רשאי לחזור בו מאישור שנתן כאמור בסעיף 3(א) אך שידור שנעשה באישור הרשות לאחר גילוי מלא של הנתונים הנוגעים לענין לא ייחשב הפרה של כללים אלה ביחסים שבין בעל הזכיון לרשות.
(ד) בעל הזכיון יכלול בכל התקשרות שהוא מבצע לשם הפקת שידור או תשדיר, הצהרה בדבר היותו של התשדיר טעון אישור הרשות ותנאי הפוטר את הרשות מאחריות לכל נזק העלול להיגרם בשל אי אישור התשדיר על ידה.
8. תחילה
תחילתם של כללים אלה מיום פרסומם.
______________________________
1 (א) ק"ת תשנ"ד, 650; תשנ"ז, 1065; תשנ"ט, 446; תשס"ב, 603.
(ב) התקנות פורסמו ביום 13.2.94.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ