אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (חסות לתכניות), התש"ע-2009

כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (חסות לתכניות), התש"ע-2009

כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (חסות לתכניות), התש"ע-2009 1
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 24, 82 ו-88 לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו, התש"ן-11990 (להלן - החוק), קובעת מועצת הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו כללים אלה:
1. הגדרות
(א) בכללים אלה -
"הודעת חסות" - הודעה בשידורי בעל זיכיון שצוינה בה קבלת חסות;
"חסות" - מימון מגורם חוץ להפקה של תכנית;
"כללי האתיקה בפרסומת" - כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (אתיקה בפרסומת בטלוויזיה), התשנ"ד-1994;
"כללי האישור המוקדם" - כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (אישור מוקדם של תשדירי פרסומת), התשנ"ד-1994;
"כללי שיבוץ פרסומת" - כללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (שיבוץ תשדירי פרסומת בשידורי טלוויזיה), התשנ"ב-41992;
"מקבץ הודעות חסות" - כמה הודעות חסות המשודרות ברצף.
(ב) מונחים אחרים בכללים אלה תהיה להם המשמעות שניתנה להם בכללי שיבוץ פרסומת, בכללי האתיקה בפרסומת או בכללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (שידורי טלוויזיה בידי בעל זיכיון), התשס"ט-52009, לפי העניין.
2. דרישת אישור למימון גורם חוץ
(א)המנהל, בידיעת המועצה, רשאי להורות, מזמן לזמן, על סוגי חסויות הטעונות את אישורו המוקדם, או על סוגי תכניות שמתן חסות להן טעון את אישורו המוקדם.
(ב)הורה המנהל כאמור בסעיף קטן (א), יחולו הוראות סעיפים 2א עד 4 לכללי האישור המוקדם, בשינויים המחויבים.
3. תנאים וסייגים לשידור חסות
(א) לא תשודר הודעת חסות לשידורי חדשות, למעט לפינת מזג האוויר.
(ב) לא תשודר הודעת חסות של גוף פוליטי או כל גורם אחר שלפי החוק או לפי כללי האתיקה בפרסומת אסור בשידורי בעל זיכיון לפרסם אותו או מוצרים שהוא מייצר או משווק או שירותים שהוא נותן.
(ג) לא תשודר הודעת חסות אשר מתקיים בה אחד מאלה:
(1) היא עשויה להטעות את ציבור הצופים או לפגוע בו בדרך אחרת;
(2) היא נוגדת הוראות כל דין, הזיכיון או הנחיות הרשות;
(3) נותן החסות עשוי להשפיע על תוכנה של התכנית, כולה או חלקה, או שיכול להיווצר רושם בציבור כי הוא עשוי להשפיע כאמור.
(ד) לתכנית תחקיר, לתכנית בענייני היום, ולתכנית מסוג כלשהו העוסקת בענייני כלכלה, כספים, השקעות או צרכנות, לא תשודר הודעת חסות אם החסות ניתנת מאת גורם שעיסוקו נוגע במישרין לנושא שבתכנית.
(ה) בתכנית שניתנה לה חסות לא יוצג נותן החסות או מוצר או שירות שלו.
4. דרך ציון חסות
(א) בעל זיכיון יציין את קבלת החסות בהודעת חסות, בקריינות או בכתב.
(ב) בפתיח של הודעת חסות ייאמר בקריינות "התכנית הופקה בחסות" או "התכנית משודרת בחסות" או "התכנית מוגשת בחסות".
(ג) לאחר הפתיח תכלול הודעת החסות את שם נותן החסות, וניתן לכלול בה גם פרטים נוספים לגביו או לגבי עיסוקו, ובלבד שיתקיימו בה תנאים אלה:
(1) היא תכלול מסר תדמיתי כללי בלבד;
(2) היא לא תכלול תיאור השוואתי של מוצר או של שירות, מחירו, דרכי שיווקו או הכתובת של מקום רכישתו ואופן רכישתו, ולא תכלול עידוד או תמריץ לרכישתו, לרבות במילים כגון "מבצע", "חדש", "מתנה", "חינם" ו"בלא תשלום";
(3) בסך הכל לא ייכללו בה, לאחר הפתיח, יותר משתיים עשרה מילים; לעניין זה, מילה המופיעה הן בקריינות הן בכיתוב ייראו כמילה אחת, וכתובת אתר אינטרנט ומספר טלפון לא יבואו במניין.
(ד) הודעת חסות תהיה שונה, הן בתמונה והן בקול, מתשדיר פרסומת לאותו מוצר.
(ה) הודעת החסות לא תוקרא בידי אדם המשתתף בתכנית שהוענקה לה החסות או המזוהה עמה.
5. משך השידור של הודעת חסות
(א) משך השידור של הודעת חסות לא יעלה על 6 שניות; משך השידור של מקבץ הודעות חסות לא יעלה על 18 שניות.
(ב) זמן השידור המרבי של הודעות חסות בכל שעה לא יעלה על 54 שניות.
6. מועד השידור של הודעת חסות
ניתן לשדר הודעת חסות במועדים אלה בלבד:
(1) בצמוד לפני תחילת התכנית שניתנת לה החסות (בסעיף זה - התכנית);
(2) בצמוד לאחר סיום התכנית;
(3) בצמוד למקבץ פרסומת המשודר במהלך התכנית, לפניו או אחריו.
7. חסות לתחרות ספורט
(א) בסעיף זה, "משדר ספורט" - שידור ישיר של תחרות ספורט, לרבות דיון באולפן הנערך בזמן התחרות או בהפסקות שבתחרות.
(ב) על אף האמור בסעיפים 5 ו 6, במשדר ספורט יחולו הוראות אלה:
(1) משך השידור של הודעת חסות לא יעלה על 6 שניות;
(2) הודעת חסות לא תובא יותר משלוש פעמים במהלך מחצית, ובתחרות שאין בה מחציות - במהלך פרק זמן שיורה עליו המנהל;
(3) לא יובאו הודעות חסות של יותר משבעה נותני חסות במהלך מחצית, ובתחרות שאין בה מחציות - במהלך פרק זמן שיורה עליו המנהל;
(4) אם הודעת החסות משודרת במהלך התחרות, היא תיעשה על רקע השידור הישיר בדרך שלא תגרע באופן מהותי משלמות התמונה.
(ג) במשדר ספורט יחולו הוראות סעיף 4, ואולם בהודעת החסות המשודרת במהלך התחרות כאמור בסעיף קטן (ב)(4), ניתן להביא את האמור בסעיף 4(ב) בכיתוב בלבד.
8. אי-תחולת כללי שיבוץ פרסומת
זמן השידור של הודעות חסות, במגבלות האמורות בכללים אלה, לא ייכלל בזמן המרבי המותר לתשדירי פרסומת כאמור בסעיף 3 לכללי שיבוץ פרסומת.
9. סמכויות המנהל
(א) בלי לגרוע מכל סמכות הנתונה לו לפי כל דין, רשאי המנהל לדרוש מבעל זיכיון ראיות כי הודעת חסות מסוימת עומדת בדרישות כל דין, ובפרט כללים אלה, ולהתנות את שידורה בהמצאת ראיות כאמור להנחת דעתו.
(ב) המנהל רשאי לתת לבעל זיכיון הנחיות כלליות, או מיוחדות, כדי להבטיח מילוי הוראות כללים אלה וכל דין, ובעל הזיכיון יפעל לפיהן.
(ג) בכל מקרה של ספק בפרשנותם או ביישומם של כללים אלה או בהחלטה הנוגעת בעניינים הקשורים אליהם, ייוועץ בעל הזיכיון במנהל ויפעל לפי הנחיותיו.
10. פסילת הודעת חסות
(א)המנהל רשאי לפסול הודעת חסות או להתנות את שידורה בתנאים, לרבות בדבר עריכת שינויים בה או הגבלות על שידורה, כדי להבטיח את מילוים של הוראות החוק, כללים אלה, כללים אחרים של המועצה והנחיות המועצה והמנהל.
(ב)בעל זיכיון וכן מפרסם ומשרד פרסום הרואה את עצמו נפגע מהחלטת המנהל רשאי לערור עליה בתוך 7 ימים מיום קבלת ההחלטה; אין בהגשת ערר כדי לעכב את יישום החלטת המנהל.
(ג)המועצה או ועדת משנה שלה שהיא הסמיכה לכך תדון בערר, ותיתן את החלטתה בהקדם האפשרי בנסיבות העניין.
________________________________________
1ק"ת תש"ע, 37.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ