אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (הליכים למתן רישיון לשידורי רדיו), התשס"ו-2006

כללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (הליכים למתן רישיון לשידורי רדיו), התשס"ו-2006

כללי הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (הליכים למתן רישיון לשידורי רדיו), התשס"ו-2006 1
בתוקף סמכותה לפי סעיף 72ב לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990 (להלן - החוק), קובעת מועצת הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו (להלן - המועצה), כללים אלה:
פרק א': פרשנות
1. הגדרות
בכללים אלה -
"הוועדה" - המועצה בשבתה בוועדת מכרזים לפי סעיף 40 לחוק;
"יושב ראש הוועדה" - יושב ראש המועצה או מי שנתמנה לממלא מקומו לפי סעיף 12 לחוק;
"מכרז" - מכרז לפי החוק, למתן רישיון לשידורי רדיו כאמור בסעיף 72(א1) לחוק.
פרק ב': כללי
2. פרסום מכרז ודיון בהצעות
הוועדה תפרסם, בדרך שנקבעה בסעיף 5, את המכרזים למתן רישיונות לשידורי רדיו, תקבל הצעות ותדון בהן, ומשהחליטה בדבר הזוכים במכרזים תפעל המועצה בהתאם לאמור בחוק ובכללים אלה לשם הענקת הרישיונות לזוכים.
3. סודיות
לא יגלה אדם, לרבות מומחה כאמור בסעיף 12, ידיעה כלשהי שהגיעה אליו, בתוקף תפקידו, אודות מכרזים וכל חומר שהוגש בקשר למכרזים ולתוכנם או אודות דיוני הוועדה והחלטותיה, אלא אם כן קיבל לכך אישור מראש מאת יושב ראש הוועדה או מאת מי שיושב ראש הוועדה הסמיכו לכך.
פרק ג': המכרז
4. מועד פרסום מכרז
מכרזים יפורסמו במועדים שיקבע יושב ראש הוועדה.
5. דרך פרסום מכרז
(א) מכרז יפורסם בהודעה, בשני עיתונים יומיים ארציים לפחות, הנדפסים בישראל, ובה יפורטו לפחות אלה:
(1) המקום והמועד לרכישת מסמכי המכרז;
(2) התשלום שיש לשלמו בעד רכישת מסמכי המכרז;
(3) המקום והמועד להגשת הצעות.
(ב) ההודעה יכול שתתייחס לכמה מכרזים לרישיונות שונים.
6. המצאת מסמכי מכרז
(א) הוועדה, או מי שתקבע, תמציא לכל אדם המבקש להשתתף במכרז את כל מסמכי המכרז, כפי שהיא תורה.
(ב) המצאת מסמכי המכרז כאמור בסעיף קטן (א), תהא כנגד תשלום בשיעור שפורסם בהודעה לפי סעיף 5; כל משתתף במכרז יצרף להצעתו אישור על ביצוע תשלום כאמור.
7. תנאים לקבלת רישיון
(א) לא תוגש הצעה למכרז אלא אם כן נכללו בה כל אלה:
(1) מידע בנוגע לאישיותו המשפטית של המציע, לרבות מחזיקים בו, אם ישנם;
(2) מידע בדבר היערכותו של המציע לקבלת הרישיון מבחינה כלכלית-עסקית, מבחינה מקצועית וארגונית ומבחינה הנדסית-טכנית;
(3) הודעת המציע כי יש בידיו או בידי מחזיק בו או בידי המועסקים על ידו, ידע וניסיון מקצועיים וכן את היכולת הכספית, אשר הוועדה השתכנעה כי הם מספקים לצורך הקמה והפעלה של תחנת שידור בהיקף ובאיכות הדרושים בהתאם לסוג הרישיון המבוקש, הקמה והפעלה של מערך מקצועי וארגוני נאות בהתאם לסוג הרישיון המבוקש וכן לקיים לוח שידורים באיכות נאותה והעונה על צורכי ייעודו ואופיו של סוג הרישיון המבוקש;
(4) מסמכים לאימות המידע שמסר לפי פסקאות (1) עד (3);
(5) מידע נוסף, ככל שיידרש בנסיבות הענין, וכפי שהוועדה תמצא לנכון.
(ב) הוועדה רשאית לדרוש מהמציע דרישות נוספות לענינים שבפסקאות (1) עד (5) בסעיף קטן (א).
(ג) לא יינתן רישיון אלא למציע שנתקיימו בו תנאי המכרז שהורתה עליהם המועצה בהתחשב, בין השאר, במגוון סוגי השידורים ואופיים, שיקולים כלכליים, שיקולים הנדסיים וטכנולוגיים ושיקולים שבטובת הציבור.
8. המועד האחרון להגשת הצעות
(א) הוועדה תקבע את המועד להגשת הצעות, ובלבד שהמועד לא יהיה מוקדם מ-30 ימים מיום פרסומו של המכרז ולא מאוחר מ-90 ימים מיום זה.
(ב) הוועדה רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להאריך את המועד שקבעה להגשת הצעות כאמור בסעיף קטן (א), לתקופה נוספת כפי שתקבע, ובלבד שההארכה לא תעלה על 90 ימים; הודעה על הארכת המועד תפורסם בדרך שנקבעה לפרסום המכרז.
(ג) הוועדה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה, לתקן או לשנות את מסמכי המכרז, ובלבד שהודיעה על כך לכל המשתתפים במכרז זמן סביר לפני המועד להגשת הצעות.
9. מסירת הצעות
(א) הצעה למכרז תיחתם ביד המציע ותכיל את כל המידע, הפרטים והמסמכים שהמציע נדרש לצרף, כפי שתורה הוועדה בתנאי המכרז.
(ב) ההצעה כאמור בסעיף קטן (א), תוגש במכל סגור בהתאם לאמור בתנאי המכרז, ובמספר עותקים לפי האמור בתנאי המכרז.
(ג) ההצעה תימסר במסירה ידנית, לידי מי שהוסמך לקבלה במשרדי הוועדה, במקום ובמועדים כפי שפורסמו בהודעה לפי סעיף 5.
10. פתיחת הצעות
(א) לאחר המועד להגשת ההצעות, יפתח יושב ראש הוועדה או מי שמונה מטעמו את מסמכי ההצעות.
(ב) פתיחת ההצעות כאמור, תהיה בנוכחות חבר ועדה נוסף אחד לפחות והמנהל או מי שמונה מטעמו, ותבוצע כלהלן:
(1) כל הצעה תסומן טרם פתיחתה במספר סידורי;
(2) עם פתיחת ההצעה יסומנו מסמכי ההצעה באותו מספר סידורי; על מסמכי ההצעה יחתמו יושב ראש הוועדה, או מי שמונה מטעמו, והנוכחים בפתיחה כאמור;
(3) עם ביצוע האמור בסעיף קטן (ב), יערוך יושב ראש הוועדה או מי שהוא מינה לכך, פרוטוקול ובו יירשמו, בין השאר, שעת הפתיחה של ההצעות, שמות הנוכחים בפתיחה, הליך סימון ההצעות והמסמכים כאמור ושמות המציעים.
11. מנין חוקי
הוראות סעיפים 17(א) ו-(ב) לחוק, לענין מנין חוקי, יחולו על ישיבות הוועדה.
12. מומחים
(א) יושב ראש הוועדה רשאי למסור, מיד לאחר פתיחת ההצעות, העתק של מסמכי המכרז הרלוונטיים שהוגשו, לידי מומחים שקבעה הוועדה, אם קבעה, לשם בדיקתם וקבלת חוות דעתם.
(ב) מומחים כאמור בסעיף קטן (א), יחתמו על התחייבות לשמירת סודיות בנוסח שתורה עליו הוועדה.
13. גילוי פרטים ומידע
(א) הוועדה או מי שהיא מינתה לכך, רשאים לדרוש מכל משתתף במכרז לגלות פרטים מלאים ומדויקים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון ומקורות המימון שלו, וכן כל מידע אחר שלדעת הוועדה יש ענין בגילויו.
(ב) הוועדה או מי שהיא מינתה לכך, רשאים לדרוש ממשתתף במכרז, גילוי כל המידע כאמור בסעיף קטן (א) וכן כל מידע אחר שלדעת הוועדה יש ענין בגילויו, גם לגבי בעל ענין בתאגיד, ולגבי כל גורם אחר שיש לו שליטה בתאגיד, במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות אדם או תאגיד אחר, אחד או יותר.
(ג) משתתף במכרז, לרבות בעל ענין בתאגיד או שליטה בו, כאמור בסעיף קטן (ב), אשר נמנע מלמסור לוועדה את המידע הדרוש, רשאית הוועדה שלא לדון עוד בהצעתו.
14. פסילת הצעות
(א) הצעה שהוגשה שלא בהתאם לחוק, לכללים אלה או לדרישות שנקבעו בתנאי המכרז, תפסול אותה הוועדה ולא תדון בה כלל.
(ב) הוועדה רשאית שלא לפסול הצעה אם ראתה כי נפלו בה פגם טכני או טעות שאינם פוגעים בעקרונות השוויון והתחרות ההוגנת שבין המציעים.
15. דיון בהצעות
(א) יושב ראש הוועדה יזמן את הוועדה לשם קיום דיון בהצעות שהוגשו.
(ב) נראה לוועדה, לאחר עיון במסמכי המכרז שהוגשו, כי המוצע במסמכי המכרז מבוסס על הבנה מוטעית של נושא המכרז או על הנחות בלתי נכונות, רשאית היא, לאחר שנתנה למציע הזדמנות להשמיע את טענותיו, שלא לדון עוד בהצעה.
(ג) הוועדה, או מי שהיא מינתה לכך, בהתאם להנחיותיה, רשאים לדון עם מציע בפרטי הצעתו, לבקש הבהרות לגביה ולבקש מן המציעים לתקן את הצעותיהם כאמור בסעיף 44 לחוק; הוועדה תקבע את סדרי הדיון, אופיו ורשימת המציעים שעמם ינוהל דיון כאמור.
(ד) סיימה הוועדה את דיוניה בהצעות למכרז, תקיים הצבעה, ותחליט בדרך הקבועה בסעיפים 40 ו-45 לחוק, על הזוכה במכרז, וזאת בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (ו).
(ה) הוועדה רשאית לקבוע כי הזכיה במכרז תהא מותנית בתנאים שונים שעל הזוכה במכרז לקיימם במועדים שתקבע הוועדה; קבעה הוועדה כאמור, תיחשב הזכיה במכרז זכיה מותנית עד לקיום התנאים לשביעות רצון הוועדה.
(ו) הוועדה רשאית, כאמור בסעיף 40 (ה) לחוק, לפסול או לדחות כל הצעה, לרבות ההצעות כולן.
16. תוצאות המכרז
הוועדה תודיע למשתתפים במכרז את תוצאות המכרז ושם הזוכה, לא יאוחר מעשרה ימים מיום קבלת החלטתה הסופית.
פרק ד': מתן הרישיון
17. מתן הרישיון
(א) המועצה רשאית להחליט כי הענקת הרישיון מותנית בתנאים שעל הזוכה במכרז לקיים בטרם מתן הרישיון.
(ב) המועצה רשאית, לפי שיקול דעתה, להחליט כי לזוכה במכרז שלא קיים את דרישות המועצה במלואן, עד למועד מתן הרישיון, יוענק רישיון מותנה, אשר תוקפו יותנה בקיום הדרישות שקבעה המועצה; לא קיים הזוכה במכרז את הדרישות במועדים שנקבעו כאמור, יפקע תוקפו של הרישיון האמור מאליו, זולת אם קבעה המועצה אחרת.
(ג) המועצה רשאית לקבוע את נוסחו הסופי של הרישיון, בטרם מתן הרישיון, ורשאית היא לקבוע ברישיון, גם לאחר הענקת הרישיון, תנאים לפי שיקול דעתה, אשר בעל הרישיון יהא חייב לקיימם.
18. תקופת הרישיון
(א) תקופת תוקפו של רישיון לשידורי רדיו תהא שש שנים, בכפוף לאמור בסעיף זה ובכפוף לתנאים שייקבעו במכרז וברישיון.
(ב) המועצה רשאית להאריך את תוקפו של הרישיון בלא מכרז לשלוש תקופות נוספות, בנות ארבע שנים כל אחת, בהתחשב, בין השאר, במגוון סוגי השידורים ואופיים, שיקולים כלכליים, שיקולים הנדסיים וטכנולוגיים ושיקולים שבטובת הציבור, ובלבד שמצאה כי בעל הרישיון קיים חובות המוטלות עליו לפי חוק, תקנות, כללי המועצה ותנאי הרישיון.
(ג) המועצה רשאית להתנות את הארכת תוקפו של רישיון כאמור בסעיף קטן (ב), בתנאים שתורה.
(ד) המועצה רשאית לקבוע ברישיון תקופת רישיון שונה מזו האמורה בסעיף קטן (א) ותקופות הארכה שונות מאלה הקבועות בסעיף קטן (ב), מטעמים מיוחדים שיירשמו.
______________________________
1 ק"ת תשס"ו, 856.
________________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ