אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי הקאדים (סדרי דיון ועבודה של הועדה למינוי קאדים), התשנ"ו-1996

כללי הקאדים (סדרי דיון ועבודה של הועדה למינוי קאדים), התשנ"ו-1996

כללי הקאדים (סדרי דיון ועבודה של הועדה למינוי קאדים), התשנ"ו-1996 1
אני מודיע כי בתוקף סמכותה לפי סעיף 5(ד) לחוק הקאדים, התשכ"א-1961 (להלן - החוק), קבעה הועדה למינוי קאדים (להלן - ועדת המינויים) כללים אלה:
1. הגדרות (תיקון : תשס"ח)
בכללים אלה
"שאלון" - טופס שאלון למבקש שאושר על ידי ועדת המינויים על פי הצעת השר ונשיא בית הדין השרעי לערעורים;
"המזכיר" - מי שהשר מינה לכהן בתפקיד מזכיר ועדת המינויים;
"השר" - שר המשפטים;
"מבקש" - מי שהביע רצונו להתמנות קאדי;
"מועמד" - קאדי או מבקש שהשר, כל אחד מן הקאדים או שלושה חברי ועדת המינויים כאחד, הציעו מינויו לפי סעיף 5(ב) לחוק;
"קאדי" - קאדי של בית הדין השרעי לערעורים או של בית דין שרעי אזורי.
2. מסמכים שיגיש מבקש
(א) בקשת מבקש תיערך בכתב ותוגש למזכיר.
(ב) כל מבקש ימלא שאלון שימסור לו המזכיר.
(ג) לבקשה יצורפו תעודות ומסמכים שיוכיחו את כשירותו של המבקש למינוי של קאדי על פי החוק, וכן יצורפו לה פסקי דין, כתבי טענות, פרסומים, חיבורים או מסמכים מקצועיים שכתב המבקש, כמפורט בסעיף 3(ב), וכל חיבור או מסמך אחר שראה המבקש לנכון להביא לפני הועדה.
3. המצאת פסקי דין וחיבורים אחרים
(א) מבקש שהוא קאדי, ימציא למזכיר לפחות עשרה פסקי דין שנתן בתקופת השנתיים שקדמו לבקשתו.
(ב) מבקש שאינו קאדי ימציא למוכיר חמישה חיבורים או מסמכים מקצועיים לפחות שכתב בתחום השריעה או בתחום המשפט או בתחום אחר שייראה לו מתאים, בתקופת חמש השנים שקדמו לבקשתו.
(ג) המזכיר יעביר עותקים של פסקי הדין, החיבורים, המסמכים או הפרסומים, לפי הענין, לעיונם של חברי ועדת המינויים.
4. בחירת ועדת משנה (תיקון : תשס"ח)
ועדת המינויים תבחר מבין חבריה ועדת משנה אחת או יותר, שחבריה שלושה או יותר, ובהם לפחות אלה: קאדי, שישמש יושב ראש הועדה, חבר הכנסת ונציג לשכת עורכי הדין; מזכיר הועדה יהיה גם מזכיר ועדת המשנה.
כל חבר בוועדת המינויים רשאי להשתתף בישיבות ועדת המשנה.
5. הזמנת מבקש לפני ועדת המשנה
(א) ראה המזכיר כי נתקיימו במבקש תנאי הכשירות הקבועים בחוק, יזמין את המבקש להופיע לפני ועדת המשנה.
(ב) ועדת המשנה רשאית לשוב ולהזמין את המבקש להופיע לפניה כל אימת שתמצא זאת לנכון.
(ג) מבקש שהוא קאדי יוזמן להופיע לפני ועדת המשנה רק אם דרש זאת מי שמוסמך על פי החוק להציע מועמדים או אם ביקש זאת המבקש עצמו.
6. רישום פרוטוקול וחוות דעת של ועדת המשנה(תיקון : תשס"ח)
יושב ראש ועדת המשנה או מי שיתבקש על ידו ירשום את פרוטוקול דיוניה ויערוך בכתב את חוות דעתה של ועדת המשנה באופן ששיקוליה של הוועדה יפורטו באותה חוות דעת; הפירוט יכול להיעשות על ידי הפניה למסמך אחר.
7. רשימת מבקשים
המזכיר ימציא לועדת המינויים רשימה של המבקשים, ערוכה לפי הערכאות שהם מבקשים להתמנות להן, שתכלול פרטים אישיים של כל מבקש, מועד הופעתו לפני ועדת המשנה והפרטים שנרשמו לגביו לפי סעיף 6 בפרוטוקול ועדת המשנה.
8. מועמדים (תיקון : תשס"ח)
על המועמדים יחולו ההוראות הבאות:
(1) המוסמכים להציעם יודיעו למזכיר את שמותיהם;
(2) המזכיר יזמן את המבקש להופיע לפני ועדת המשנה - אם טרם הופיע לפניה, כאמור לעיל, זמן סביר לפני מועד ישיבת ועדת המינויים;
(3) לפני מועד ישיבתה של ועדת המינויים יביא המזכיר לידיעת חבריה את שמות המועמדים;
(4) בישיבת ועדת המינויים ישמיע יושב ראש ועדת המשנה את חוות דעתה של ועדת המשנה על המועמד, ואם יושב ראש ועדת המשנה שוב אינו חבר ועדת המינויים, יקרא יושב ראש ועדת המינויים את חוות דעתה של ועדת המשנה;
(5) (א) יושב ראש ועדת המינויים ימסור לחברי ועדת המינויים את חוות הדעת על המועמד שלוקטו בידו או מטעמו עובר לישיבה, ובהן דעתם של נשיא בית הדין השרעי לערעורים, ראש בית הדין השרעי האזורי במחוז מגוריו של מועמד, וכן דעתם של קאדים אחרים, של הועד המחוזי של לשכת עורכי הדין במחוז הנוגע בדבר או של הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין, לפי הענין, ושל כל גורם אחר שהיושב ראש ראה לנכון לבקש את חוות דעתו או שהמועמד ציין אותו בבקשתו;
(ב) היה המועמד עובד המדינה או עובד השירות הציבורי, יבקש המזכיר את חוות דעתם של היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה או המנהל הכללי של משרד המשפטים, הכל לפי הענין.
9. הופעת מועמד
ועדת המינויים במליאתה רשאית לבקש הופעתו לפניה של כל מועמד.
10. בדיקת רישומים פליליים ומשמעתיים
לא יובא ענינו של מועמד לדיון לפני ועדת המינויים אלא לאחר שהמזכיר קיבל לגביו מידע מעודכן מן הרשויות המוסמכות, אם היו נגד המבקש הליכים משפטיים בבתי המשפט או בבתי דין ולאחר שבדק עם לשכת עורכי הדין אם היו הליכים משמעתיים של הלשכה נגדו; מידע כאמור יתייחס גם לזיכויים בדין ולתיקים תלויים ועומדים.
11. מבחנים למינוי (תיקון : תשס"ח)
התכונות העיקריות הנבדקות והנשקלות לגבי מועמד, ואשר לגביהן מתבקשת גם תגובת מחווי הדעת לפי סעיף 8(5), הן אלה:
(1) ידע או יכולת לימוד השריעה המוסלמית, יכולת תפיסה והבנה של תהליך משפטי, לרבות יכולת הכרעה ופישור;
(2) כושר הבעה וניסוח בכתב ובעל פה;
(3) יעילות וכושר ביצוע, לרבות כושר ארגון וניהול, סדר בעבודה, דייקנות, כולל עמידה בלוח זמנים, חריצות, גישה ענינית ותכליתית לעבודה, יעילות והספק בעבודה;
(4) סמכותיות וכושר לנהל דיון, כושר החלטה והכרעה, ישוב הדעת, הבחנה בין עיקר לבין טפל, התחשבות בכל הנתונים, והיכולת להגיע להחלטות נכונות;
(5) מזג שיפוטי, המתבטא, בין היתר, בסובלנות, בפתיחות ובאופי יציב; שקט נפשי, יכולת עמידה בלחצים, יכולת ליצירת קשר עם אנשים, וגינוני משפט;
(6) יושר אישי, יושר אינטלקטואלי, הגינות כלפי הזולת, אמות מידה מוסריות, עצמאות בחשיבה ואי תלות;
(7) חוכמה ותבונה;
(8) תדמית המועמד בעיני הזולת בתחום המקצועי ובחיי היומיום;
(9) מוטיווציה;
(10) התאמתו מבחינת אורח חייו ואופיו למעמד קאדי בישראל;
(11) מידת מעורבותו בחיי החברה והקהילה בישראל ותרומתו לציבור.
(12) השכלה כללית או משפטית, ידע בשפות, הכרת נושא הסמכויות בין ערכאות השיפוט השונות בישראל.
11 א. פרסום שמות מועמדים (תיקון : תשס"ח, תשס"ט)
(א) לא יובא עניינו של מועמד לדיון לפני ועדת המינויים אלא לאחר שהודעה בדבר היותו מועמד פורסמה ברשומות 30 ימים לפחות לפני המועד הקבוע לדיון במועמדותו.
(ב) כל אדם רשאי, בתוך 20 ימים ממועד פרסום שמות המועמדים כאמור בסעיף קטן (א), לפנות לוועדת המינויים בבקשה מנומקת שלא לבחור במועמד לכהונת קאדי, והוועדה תנהג בבקשה לפי שיקול דעתה.
12. פרוטוקול דיוני ועדת המינויים (תיקון : תשס"ח)
בכל ישיבה של ועדת המינויים ייערך פרוטוקול אשר ישקף את עיקרי הדברים שנאמרו, לרבות שמות המועמדים שעניינם נדון, תוצאות ההצבעה לגביהם והחלטותיה של הוועדה; הרישום יכול להיעשות על ידי הפניה למסמך אחר.
13. פרסום החלטה
מיד לאחר החלטתה תפרסם ועדת המינויים הודעה על החלטתה.
14. (בוטלה) (תיקון : תשס"ח)
14 א. קרבת משפחה (תיקון : תשס"ח, תשס"ט)
ועדת המינויים לא תמליץ לנשיא המדינה על מינויו של מועמד שבן משפחה מדרגה ראשונה שלו מכהן כקאדי בבית דין שבו הוא מועמד לכהן או בבית דין בדרגה אחרת מזו של בית הדין שבו הוא מועמד לכהן, זולת אם החליטה ועדת המינויים אחרת, מטעמים מיוחדים; בסעיף קטן זה,"בן משפחה מדרגה ראשונה" - בן זוג, הורה, ילד, אח וכן ילד או בן זוג של כל אחד מאלה ולרבות מי שהיה אפוטרופוס או מי ששימש משפחה אומנת של הקאדי או שהקאדי היה אפוטרופסו או שימש משפחה אומנת שלו.
15. בדיקות רפואיות
לא יובא ענינו של מבקש, שעל מינויו הומלץ, בפני נשיא המדינה לשם מינויו, אלא לאחר שהמועמד עמד בבדיקת כושר רפואי כמשמעותה בסעיף 29(א) לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959.
16. סודיות (תיקון : תשס"ח)
דיוניה של ועדת המינויים ושל ועדותיה ותוכנם של השאלונים שהובאו לפני חבריה לצורך הדיונים הם סודיים ולא יגלה משתתף לאיש פרטים עליהם זולת פרוטוקולים שאינם עוסקים במועמדים או בעניינים אישיים וזולת דבר המלצתה של הוועדה על מינויו של פלוני, אלא אם כן החליטה הוועדה אחרת, דרך כלל או לעניין מסוים.
________________________________
1 ק"ת תשנ"ו, 433; תשס"ח,240; תשס"ט, 1362 .
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ