אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (תיאום ההכנסה וחישוב ההטבות בשנת המס 1990), התש"ן-1990

כללי הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (תיאום ההכנסה וחישוב ההטבות בשנת המס 1990), התש"ן-1990

כללי הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (תיאום ההכנסה וחישוב ההטבות בשנת המס 1990), התש"ן-1990 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התש"ן - 1990 (להלן - חוק ההסדרים), ולפי סעיף 10 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 82), התש"ן-1990, אני קובע לאמור:
1. הגדרות
בכללים אלה -
"התיקון" - הוראת סעיף 15 לחוק ההסדרים;
"חלק ראשון של שנת המס" - התקופה שמתחילת שנת המס 1990, לרבות תקופת שומה מיוחדת, עד יום ז' בתמוז התש"ן (30 ביוני 1990);
"חלק שני של שנת המס" - התקופה שמיום ח' בתמוז התש"ן (1 ביולי 1990) עד תום שנת המס, לרבות תקופת שומה מיוחדת;
"עובד" - יחיד שיש לו הכנסת עבודה.
2. הפרש ריבית לפי סעיף 3(י)
לענין סעיף 3(י) לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), מחצית הפרש הריבית של חבר בני אדם בשנת המס 1990 תיוחס לחלק הראשון של שנת המס והיתרה לחלק השני של שנת המס.
3. תקרת הפטור לפי סעיף 9(20) (תיקון: תש"ן)
(א) הפטור בפסקאות משנה (א), (ב) ו-(ג) בסעיף 9(20) לפקודה לפני התיקון, יחול לגבי הנחות, הפרשי ריבית, ארוחות ומתנות, לפי הענין, שקיבל עובד בכל שנת המס 1990.
(ב) סכומי הפטור לענין סעיף 9(20) לפקודה, לשנת המס 1990, יהיו כדלקמן:
(1) לענין פסקת משנה (א) - 210 שקלים חדשים;
(2) לענין פסקת משנה (ב) - 422 שקלים חדשים;
(3) לענין פסקת משנה (ג) - 52 שקלים חדשים.
(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), רשאי מעביד לבחור כי הפטור לפי פסקאות משנה (א) ו-(ג) של סעיף 9(20) לפקודה יחול רק לגבי הנחות, הפרשי ריבית ומתנות (בסעיף זה - הטבות), שקיבלו עובדיו בחלק הראשון של שנת המס, ובלבד שבחירה כאמור תחול לגבי כל עובדיו ולגבי כל ההטבות שקיבלו; מעביד שבחר כאמור, יחולו לגבי עובדיו הוראות אלה:
(1) הפטור הקבוע בפסקאות משנה (א) ו-(ג) של סעיף 9(20) לפקודה יחול בשנת המס 1990 רק לגבי הטבות שקיבל העובד בחלק הראשון של שנת המס עד לסכומים כלהלן:
(א) לענין פסקת משנה (א) - 420 שקלים חדשים;
(ב) לענין פסקת משנה (ג) - 104 שקלים חדשים;
(2) לגבי הטבות שקיבל העובד בחלק השני של שנת המס, לא יחול פטור.
4. הטבה לפי סעיף 10
ההטבה במס לפי סעיף 10 לפקודה תינתן בשנת המס 1990, גם על מחצית ההכנסה השנתית בעד עבודה במשמרת שניה או שלישית העולה על התקרה שבסעיף 10(ג) לפקודה.
5. תקרת הזיכוי לפי סעיף 44 (תיקון: תשנ"א)
(א) הזיכוי שיינתן בשנת המס 1990 לפי הוראת סעיף 44 לפקודה יהיה מחצית הזיכוי הניתן מכוח הסעיף לפני התיקון לשנת מס מלאה, אולם לענין הוצאות להחזקת קרוב במוסד מיוחד כאמור בסעיף האמור, יינתן סכום הזיכוי המלא בשל הוצאות כאמור העולות על 12.5% מההכנסה החייבת.
(ב) סכום ההוצאות לענין אי-התרת הזיכוי לשנת המס 1990, לפי סעיף 44 לפקודה לפני התיקון, יהא 3,800 שקלים חדשים.
6. תקרת זיכוי לענין סעיף 45ב
הזיכוי שיינתן בשנת המס 1990 לפי הוראת סעיף 45ב לפקודה לפני התיקון, יהיה מחצית סכום הזיכוי שניתן לפי הסעיף האמור לשנת מס מלאה.
6א. ניכוי לפי סעיף 47ב (תיקון: תשנ"א)
הניכוי שיותר ליחיד בשנת המס 1990, לפי סעיף 47ב(ב), לפני התיקון, יהא רבע הסכום ששילם היחיד כאמור בסעיף, אך לא יותר מ-100 שקלים חדשים.
7. נקודות זיכוי לאשה
לענין סעיף 66(א)(3) לפקודה, תהיה אשה זכאית בשנת המס 1990 למחצית נקודות הזיכוי שהיתה זכאית להן אלמלא הוראת התיקון, בתוספת מחצית נקודות הזיכוי שהיא זכאית להן על פי התיקון.
8. זיכוי לפי סעיף 121א
הזיכוי שיינתן ליחיד בשנת המס 1990 לפי סעיף 121א לפקודה יהיה מחצית שיעור הזיכוי שהיה זכאי לו לפי הסעיף האמור לגבי הכנסתו החייבת בשנת המס 1990, אילו היה הסעיף האמור בתוקף בכל שנת המס 1990.
9. יחוס הכנסה מיוחדת
(א) לענין שיעור המס על הרווח הריאלי לפי סעיף 91(א) לפקודה ולענין סעיף 128 לפקודה, מחצית ההכנסה המיוחדת של חבר בני אדם בשנת המס 1990 תיוחס לחלק הראשון של שנת המס והיתרה לחלק השני של שנת המס.
(ב) דיבידנד שניתן לנכותו לפי סעיף 128(ג) לפקודה ייוחס לחלק הראשון של שנת המס ולחלק השני של שנת המס בחלקים שווים.
10. יחוס הכנסת חבר-בני-אדם
(א) לענין סעיף 127(א) לפקודה, תיוחס מחצית ההכנסה החייבת של חבר-בני-אדם בשנת המס 1990 לחלק הראשון של שנת המס והיתרה תיוחס לחלק השני של שנת המס.
(ב) מס חברות או דיבידנד שניתן לנכותם לפי סעיף 127(ב) לפקודה ייוחסו לחלק הראשון של שנת המס ולחלק השני של שנת המס בחלקים שווים.
11. יחוס הכנסה של קרן נאמנות
מחצית ההכנסה של קרן מסויגת ושל קרן בלתי מסויגת בשנת המס 1990, לענין סעיפים 36 ו-37 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשכ"א-1961, תיוחס לחלק הראשון של שנת המס והיתרה תיוחס לחלק השני של שנת המס.
12. שנת מס מיוחדת
על אף האמור בסעיפים 2, 9, 10 ו-11, לגבי נישום שאושרה לו תקופת שומה מיוחדת לשנת המס 1990, ייוחס לחלק הראשון של שנת המס הסכום ליחוס הקבוע בסעיפים האמורים כשהוא מוכפל במספר החודשים בחלק הראשון של השנה ומחולק ב-12, ואילו לחלק השני של השנה תיוחס יתרת הסכום ליחוס על פי אותם סעיפים.
13. הטבת מס חייבת (תיקון: תש"ן)
(א) לגבי עובד שהופטר כדין ממס על הכנסה בחלק הראשון של שנת המס בסכום העולה על סכום הפטור שהעובד זכאי לו בכל שנת המס 1990 יראו את ההפרש כהכנסה חייבת ששולמה לעובד בחודשים יולי עד דצמבר 1990, בחלקים שווים.
(ב) סכום זיכוי ממס שקיבל יחיד כדין בחלק הראשון של שנת המס העולה על סכום הזיכוי שהוא זכאי לו בכל שנת המס 1990 יראוהו כמס שיש לשלמו בחודשים יולי עד דצמבר 1990 בחלקים שווים.
______________________________
1 ק"ת תש"ן, 725, 940, 980; תשנ"א, 358.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ