אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי המים (כללים למתן מענקים שישולמו כתמיכה במפיקי מים שעלות המים שלהם גבוהה) (הוראת שעה), התשס"ג-2002

כללי המים (כללים למתן מענקים שישולמו כתמיכה במפיקי מים שעלות המים שלהם גבוהה) (הוראת שעה), התשס"ג-2002

כללי המים (כללים למתן מענקים שישולמו כתמיכה במפיקי מים שעלות המים שלהם גבוהה) (הוראת שעה), התשס"ג-2002 1
(תיקון: תשס"ח)
בתוקף סמכותה לפי סעיף 160(ב)(3) לחוק המים, התשי"ט-1959 (להלן - החוק), קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשס"ח)
בכללים אלה -
"החשב הכללי" - החשב הכללי במשרד האוצר או מי שהוא הסמיכו לענין כללים אלה;
"כמות המים המופקת" - כמות המים המופקת בפועל, כפי שנמדדה בנקודת המדידה;
"כמות המים המסופקת" - כמות המים המסופקת בפועל, כפי שנמדדה בנקודת המעבר, ובלבד שלא פחתה מ-95% מהכמות המופקת; במערכות הספקה יוצאות דופן הכוללות מאגרים פתוחים, רשאי מנהל הרשות הממשלתית במקרים מיוחדים להחליט על כמות מים מסופקת בפועל כפי שנמדדה בנקודת המעבר ובלבד שלא פחתה מ-90% מהכמות המופקת;
"כמות מים מוקצית" - כמות המים המוקצית כדין על פי רישיון הפקה;
"מפיק" - בעל רישיון הפקה המפיק מים ממקור מים, בין לצריכה עצמית ובין להספקה לאחרים;
"נקודת המעבר" - נקודת המדידה אצל ספק;
"נקודת מדידה" - כל אחת מאלה:
(1) אצל מפיק - פי הבאר או מקור השאיבה, לרבות מיתקני אגירה הדרושים לויסות הספקת מים למשך יממה אחת;
(2) אצל ספק - הנקודה שבה מועברים המים מרשות הספק לרשות הצרכן;
"ספק" - מפיק מים המספק מים לאחר;
"צרכן" - מי שצורך מים על פי רישיון הפקה, שבו פורטו שמו וכמויות המים המוקצות לו לצריכה;
"כללי התעריפים" - כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות), התשמ"ז-1987.
2. חישוב עלות מים גבוהה
(א) עלות מים גבוהה, לענין מענקים לפי כללים אלה, תחושב לפי תקנות המים (חישוב עלות המים), התשנ"ב-1991, ובכפוף להוראות כללים אלה (להלן - עלות מוכרת).
(ב) החישוב ייעשה אצל מפיק - על פי כמות המים המופקת, ואצל ספק - על פי כמות המים המסופקת.
(ג) בחישוב העלות ייכלל היטל הפקה כמשמעותו בסעיף 116(א) לחוק, אם הוטל על המפיק ושולם בידו.
3. מענקים בשל כמות מים מוקצית בלבד
מענקים לפי סעיף 4 יינתנו לכל היותר בשל כמות מים מוקצית ובהתאם למטרות המים שצוינו ברישיון ההפקה.
4. מענק (תיקון: תשס"ח)
(א) מפיק או ספק של מים לחקלאות, לייצור תעשייתי או לצורכי בית, למלאכה, למסחר, לשירותים ולשירותים ציבוריים, אשר עלות המים המוכרת שלו עולה על התעריף הקבוע בכללי התעריפים למטרת הצריכה שלו, לפי הענין, יהיה זכאי למענק בשווי ההפרש שבין עלות המים המוכרת שלו לבין התעריף האמור, כשהוא מוכפל בכמות המים המופקת או המסופקת, לפי הענין.
(ב) מנהל הרשות הממשלתית רשאי לקבוע כי מפיק או ספק מסוים של מי שפכים מטוהרים, שהומרו תמורת מים שפירים, יהיה זכאי לתשלום מענקים לפי כללים אלה, בשיעור ההפרש שבין עלות המים המוכרת של מי השפכים המטוהרים לבין התעריף הקבוע למי קולחין בכללי התעריפים.
5. הפחתת סכום מענק (תיקון: תשס"ח)
ראה מנהל הרשות הממשלתית כי סכום המענקים לכלל המפיקים והספקים, גבוה מהסכום שנקבע בתקציב לצורך מתן מענקים לפי כללים אלה, יורה כי יופחתו סכומי המענקים באופן יחסי, כך שסך כל סכומי המענקים לא יעלה על התקציב כאמור שנקבע לשנת הכספים שבשלה משולמים המענקים.
6. סייג לתחולה
כללים אלה לא יחולו על -
(1) מפיק או ספק הגובה תשלום מצרכניו בהתאם לתעריפים שנקבעו לפי החוק;
(2) מפיק או ספק של מים מותפלים, מי שפכים מטוהרים שלא לפי סעיף 4(ב) או מי שיטפונות, ועל מפיק או ספק של מים שהוגדרו ברישיון ההפקה כמים מליחים לענין מטרות המים השונות;
(3) מפיק מים שלא שילם אגרת רישיון הפקה לפי תקנות המים (אגרות עבור רישיונות), התשמ"ח-1988, היטל איזון בהתאם להוראות החוק ותקנות המים (היטל איזון), התשמ"ז-1987, או היטל הפקה בהתאם להוראות החוק, בעד הפקת מים במשך השנה שלגביה מבוקש המענק או בעד שנים קודמות.
7. חשבון סופי ומועדי תשלום (תיקון: תשס"ח)
(א) מפיק או ספק הרואה עצמו זכאי למענק לפי כללים אלה, יגיש בקשה למנהל הרשות הממשלתית ויצרף לה את כל המסמכים הנדרשים לחישוב עלות המים שלו; בקשה כאמור תוגש בתוך תשעים ימים מיום תחילתן של כללים אלה.
(ב) החליט מנהל הרשות הממשלתית, בהתייעצות עם החשב הכללי, כי יש צורך במסמכים נוספים לביסוס הבקשה למענק, יודיע על כך למפיק או לספק, וזה יגיש למנהל הרשות הממשלתית את המסמכים שנדרשו ממנו בתוך שישים ימים מיום הדרישה, זולת אם קבע מנהל הרשות הממשלתית בהודעתו פרק זמן אחר.
(ג) אישר מנהל הרשות הממשלתית כי מפיק או ספק המציא לו את כל המסמכים שדרש לביסוס הבקשה, והוא נמצא זכאי לסכום המענק, יערוך מנהל הרשות הממשלתית, לא יאוחר מהיום ה120- מיום הגשת הבקשה או מיום הגשת המסמכים לפי סעיף משנה (ב), לפי המאוחר ביניהם, חשבון סופי עם המפיק או הספק, באישור החשב הכללי, בהתאם לעלות המים המוכרת, וישולם לו המענק בניכוי סכומים ששולמו לו כמקדמה כאמור בסעיף 9, אם שולמו.
8. בקשה למענק לפני דוח כספי שנתי
בקשה למענק לפי כללים אלה המוגשת לפני עריכת הדוחות הכספיים השנתיים של המפיק או הספק, תיערך לפי טופס 1 שבתוספת, כשהיא חתומה בידי מגיש הבקשה, ותצורף לה הצהרה לפי טופס 2 שבתוספת, כשהיא חתומה בידי רואה חשבון מטעמו.
9. מקדמות (תיקון: תשס"ח)
(א) מנהל הרשות הממשלתית, בהסכמת החשב הכללי, רשאי לאשר מקדמה על חשבון המענק, אם שוכנע, כי הוכחה זכאות למענק, ובלבד שתשלום מקדמה לא יעלה על שבעים וחמישה אחוזים משווי המענק המבוקש.
(ב) אישר מנהל הרשות הממשלתית תשלום מקדמה כאמור בסעיף משנה (א), תינתן המקדמה למפיק או לספק לאחר אישור הבקשה למענק; יתרת המענק תינתן למפיק או לספק רק לאחר הגשת דוח כספי מבוקר ואישור הבקשה כאמור בסעיף 7(ג).
10. תשלומי פיגורים על מענק שלא שולם במועדו
(א) הוראת סעיף 124ט לחוק, לענין הפרשי הצמדה וריבית, תחול מיום שאישר מנהל הרשות הממשלתית כי המפיק או הספק המציא את כל המסמכים כאמור בסעיף 7(ג) עד יום תשלומם בפועל.
(ב) הפרשי ההצמדה והריבית כאמור בסעיף משנה (א), יחושבו בשל התקופה שמסוף החודש שלאחר יום הגשת הבקשה או הגשת המסמכים כאמור בסעיף 7(ב), לפי המאוחר ביניהם.
11. תחולה (תיקון: תשס"ג, תשס"ד, תשס"ח)
כללים אלה יחולו על מים שהופקו או סופקו בשנים 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 ו-2006 בשינויים המחויבים על פי הענין.
תוספת
(סעיף 8)
טופס 1 (תיקון: תשס"ח)
לכבוד
מנהל הרשות הממשלתית
הנדון: בקשה למקדמה על חשבון המענק לשנת 2001 לפי כללי המים (כללים למתן מענקים שישולמו כתמיכה למפיקי מים שעלות המים שלהם גבוהה) (הוראת שעה), התשס"ג-2002 (להלן - הכללים)
אנו מגישים בזה בקשה לקבלת מקדמה על חשבון המענק לשנת 2001, לפי הכללים.
בקשתנו מבוססת על נתוני הנהלת חשבונות לשנת 2001, בתוספת פעולות שטרם באו לידי ביטוי במערכת הנהלת החשבונות שלענינן אנו מצרפים בזה מאזן בוחן ורשימת תנועות נוספות.
למיטב ידיעתנו לא צפוי לחול שינוי מהותי בין נתונים אלה לבין הדוח הכספי המבוקר לשנת 2001.
ידוע לנו כי יתרת המענק תינתן לנו רק לאחר המצאת נתונים סופיים ודוחות כספיים מבוקרים בידי רואה חשבון.
אנו מתחייבים להמציא לכם נתונים כאמור ואת הדוח הכספי המבוקר, עד 30 ביוני 2002; אם יתברר, על סמך הנתונים הסופיים והדוח הכספי המבוקר שנמציא לכם, כי המקדמה שקיבלנו על סמך החשבון המצורף בזה גבוהה מסכום המענק הסופי שיגיע לנו, כפי שייקבע על ידכם, אנו מתחייבים בזה להחזיר לכם באופן מיידי, לפי דרישתכם, את ההפרש הכספי, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.

תאריך חתימת מפיק/ספק
טופס 2 (תיקון: תשס"ח)
הצהרת רואה חשבון
לכבוד
מנהל הרשות הממשלתית
אני/אנו משמש/ים רואה/רואי החשבון של
לבקשתכם, סקרנו את נתוני הדוח הכספי של הנ"ל, אשר צורפו לבקשתכם לקבלת מענק לשנת 2001, המבוססים על נתוני הנהלת החשבונות לשנת 2001 והמצורפים בזה ומסומנים בחותמתנו לשם זיהוי.
ידוע לנו כי הדוח האמור ישמש את מנהל הרשות הממשלתית לצורך חישוב מקדמה על חשבון המענק לשנת 2001, לפי כללי המים (כללים למתן מענקים שישולמו כתמיכה במפיקי מים שעלות המים שלהם גבוהה) (הוראת שעה), התשס"ג-2002 (להלן - הכללים).
סקירתנו נערכה בהתאם לנהלים שכללו, בין השאר, קריאת הדוחות הנ"ל, קריאת נתוני הנהלת החשבונות, קריאת פרוטוקולים של אסיפות בעלי המניות ושל ישיבות הדירקטוריון וועדותיו ועריכת בירורים עם האחראים לענינים הכספיים והחשבונאיים.
הואיל והסקירה שנערכה מצומצמת בהיקפה ואינה מהווה בדיקה בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, אין אנו מחווים דעה על הדוח שצורף לבקשה למענק.
עם זאת, אני/אנו מאשר/ים, כי לא ראיתי/ראינו דבר המצביע על כך שיש צורך בשינויים מהותיים בדוח האמור, כדי שיוכל להיחשב כדוח המשקף את עלות המים לשנת 2001, לענין קבלת מענק לפי הכללים.

תאריך חתימת רואה חשבון
______________________________
1 ק"ת תשס"ג, 36, 735; תשס"ד, 846; תשס"ח, 115.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ