אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי המים (טיפול בזיהום מים מדלק), התש"ע-2010

כללי המים (טיפול בזיהום מים מדלק), התש"ע-2010

כללי המים (טיפול בזיהום מים מדלק), התש"ע-2010 1
בתוקף סמכותה לפי סעיף 124יז(א)(1) ו (5) לחוק המים, התשי"ט-1959 (להלן - החוק), ולאחר שקוימו הוראות סעיף 124יח(ד) לחוק, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:
1. הגדרות
בכללים אלה -
"דלק" - דלק גולמי או מוצריו שהם נוזלים בלחץ אטמוספרי ובטמפרטורת הסביבה;
"הממונה על איכות המים" - עובד הרשות הממשלתית שהמנהל הסמיכו בכתב לעניין כללים אלה;
"המנהל" - מנהל הרשות הממשלתית כמשמעותו בסעיף 421יט לחוק;
"הרשות הממשלתית" - כמשמעותה בסעיף 124יא לחוק;
"זיהום מים" - כהגדרתו בסעיף 20א לחוק;
"מפעיל" - מי שבבעלותו, שבהשגחתו, שבפיקוחו, שבהנהלתו ושברשותו גורם זיהום כהגדרתו בסעיף 20א לחוק, המכיל דלק;
"מקור מים" - כהגדרתו בסעיף 20א לחוק;
"תקנות קווי דלק" - תקנות המים (מניעת זיהום מים) (קווי דלק), התשס"ו-22006.
2. מטרה
מטרת כללים אלה להגן על איכות מקורות המים במדינת ישראל מפני זיהום מים הנגרם מדליפות דלק, ועלול לפגוע בכלל שימושי המים בשל הרעת איכותם, לעשות את כל הדרוש להפסקת זיהום המים להחזרת המצב לקדמותו לפני שנגרם הזיהום ולמניעת הישנותו של זיהום המים.
3. טיפול בזיהום מים
זוהם מקור מים עקב דליפת דלק, ינקוט המפעיל את כל האמצעים הדרושים להפסיק את הזיהום, לאתר את תחום התפשטותו, להחזיר את המצב לקדמותו, לנטרו ולמנוע את הישנותו, הכל כמפורט בכללים אלה.
4. חובת דיווח ראשוני
דלף דלק בכמות העולה על מטר מעוקב, ימסור המפעיל לממונה על איכות המים ולממונה כהגדרתו בתקנות קווי דלק, דוח בכתב לפי תקנה 10 לתקנות קווי דלק, בדבר הדליפה, בתוך 48 שעות ממועד גילוי הדליפה.
5. טיפול בזיהום מים והחזרת המצב לקדמותו
(א) זוהם מקור מים עקב דליפת דלק לדעת הממונה על איכות המים, ינהג המפעיל כלהלן:
(1) בתוך 30 ימים מיום גילוי הדליפה יכין ויגיש תכנית לאיתור ותיחום התפשטות הזיהום במקור המים שתכלול פרטים אלה:
(א) הגדרת חומרי הזיהום;
(ב) מפת האתר המזוהם;
(ג) תיאור ליתולוגי והידרולוגי של האתר המזוהם;
(ד) איתור מוקדי הזיהום שבהם נמצא ריכוז המזהמים המרבי;
(ה) איתור גבול האזור המזוהם והתפשטותו;
(ו) קביעת הנתיב הצפוי להתפשטות הזיהום;
(2) לאחר השלמת התכנית לאיתור ותיחום התפשטות הזיהום שאושרה, יכין ויגיש בתוך 30 ימים תכנית לעצירת הזיהום, סילוקו ממקור המים ומניעת הישנותו, שתכלול פרטים אלה:
(א) הוצאת הזיהום וסילוקו או לחלופין טיפול בו במקום, הכל כפי שידרוש הממונה על איכות המים;
(ב) סילוק הזיהום באופן שישיב את ריכוז הזיהום לזה שהיה טרם אירוע הזיהום או לערך אחר שיורה הממונה על איכות המים בתיאום עם הגורמים הנוגעים לעניין.
(ב) תכנית כאמור בסעיף קטן (א)(1) או (2), כולה או חלקיה, תוגש לאישור הממונה על איכות המים לפי הוראותיו; תכנית שאושרה כאמור תבוצע מיידית על ידי המפעיל בהתאם; הממונה על איכות המים רשאי לקבוע מועד אחר להגשת תכניות לפי סעיף זה, ככל שיידרש לפי נסיבות העניין; תכנית כאמור בסעיף קטן (א)(1) שהוגשה לממונה על איכות המים, תוגש גם לממונה כהגדרתו בתקנות קווי דלק.
6. חובת ניטור
(א) הממונה על איכות המים רשאי לדרוש מהמפעיל להכין ולהגיש, במועד שיקבע, תכנית להקמה ולהפעלה של מערכת ניטור במקור המים, שתכלול פרטים אלה:
(1) אמצעי ניטור לקביעת ריכוז המזהם במוקד הזיהום ובגבולות האזור המזוהם כפי שאותרו בסעיף 5;
(2) תכנית דיגום נמשכת המפרטת את סוג הבדיקות, תדירותן, ניתוח הממצאים ואופן הדיווח.
(ב) תכנית כאמור בסעיף קטן (א), כולה או חלקיה, שאושרה בידי הממונה על איכות המים לפי הוראותיו, תבוצע מיידית על ידי המפעיל בהתאם.
7. מתן הוראות על ידי ממונה על איכות מים
הממונה על איכות המים רשאי להורות למפעיל לנקוט פעולות נוספות או שונות מהתכניות שאושרו לפי כללים אלה, ככל שיידרש לפי נסיבות העניין בהתאם למטרות החוק ובהנמקת הדרישה.
8. צו לתיקון מעוות
אין באמור בכללים אלה כדי לגרוע מסמכויות המנהל להוציא צווים, לרבות לעניין כללים אלה.
9. הוראות מנהל הרשות הממשלתית
לא מילא אדם אחר הוראות כללים אלה, רשאי המנהל להתרות בו, בהתראה בכתב, שבה ניתן לקבוע גם מועד לקיומה.
10. שמירת דינים
אין בכללים אלה כדי לגרוע מסמכויות לפי כל דין.
11. תחילה
תחילתם של כללים אלה 30 ימים מיום פרסומם.(התקנות פורסמו ביום 26.4.2010).
_______________________________________
1 ק"ת תש"ע, 1058.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ