אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב) (הוראת שעה), התש"ע-2010

כללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב) (הוראת שעה), התש"ע-2010

כללי המים (הסדר מפורט לאזור קיצוב) (הוראת שעה), התש"ע-2010 1
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 23 ו-37 לחוק המים, התשי"ט-1959 (להלן - החוק), ולאחר שקוימו הוראות סעיפים 38 עד 40 ו-124יח(ד) לחוק, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:
1. הגדרות
בכללים אלה -
"כמות גשם ראשונה" - ממוצע משוקלל במילימטרים של כמויות המשקעים, שירדו ונמדדו בתקופה י"ג בתשרי התש"ע (1 באוקטובר 2009) ליום כ"ט באדר התש"ע (15 במרס 2010) בתחנות המטאורולוגיות;
"כמות גשם שניה" - ממוצע משוקלל במילימטרים של כמויות המשקעים, שירדו ונמדדו בתקופה שבין א' בניסן התש"ע (16 במרס 2010) ליום א' באייר התש"ע (15 באפריל 2010) בתחנות המטאורולוגיות;
"מנהל הרשות הממשלתית" - מנהל הרשות הממשלתית למים ולביוב שמונה על פי סעיף 124יט לחוק;
"שנת הרישוי 2010" - השנה שתחילתה ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) וסיומה ביום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010);
"תחנות מטאורולוגיות" - התחנות המטאורולוגיות המפורטות ברשימה שיפרסם מנהל הרשות הממשלתית באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית למים ולביוב ועל פי היחס ביניהן, כפי שיקבע שם.
2. הקצאה לחקלאות
על אף האמור בכל דין, בשנת הרישוי 2010 הקצאת המים למטרת חקלאות, תהיה -
(1) לעניין מים שפירים לחלוקה בכל הארץ למעט האזורים הנקובים בפסקה (4) - כמות של 404 מיליון מטרים מעוקבים, ואולם רשאי מנהל הרשות הממשלתית להוסיף על כמות זו, בכל אחד ממקרים אלה, כמפורט להלן:
(א) עלתה כמות הגשם הראשונה על 528 מילימטרים או כמות הגשם הראשונה והשניה על 598 מילימטרים - תוספת שיקבע מנהל הרשות, בהתחשב בתנאים ההידרולוגיים ובשים לב לצורך בשיפור מצב מקורות המים, ובאישור מועצת הרשות, ובלבד שסך התוספת כאמור לא יעלה על 50 מיליון מטרים מעוקבים;
(ב) ראה מנהל הרשות הממשלתית כי התנאים ההידרולוגיים והאקלימיים מאפשרים הוספה על אף שהאמור בפסקת משנה (א) לא התקיים - תוספת שלא תעלה על 10 מיליון מטרים מעוקבים;
(ג) ראה מנהל הרשות הממשלתית כי המצב ההידרולוגי באזורים שנקבע לגביהם שתוספת הפקה מהם היא בגדר "הפקת בצורת" כהגדרתה בסעיף 7(6) לתוספת השניה לחוק, מאפשר הוספה - רשאי הוא להוסיף על הכמות האמורה וכן על הכמויות האמורות בפסקאות משנה (א) ו-(ב) לפי העניין - תוספת שלא תעלה על 10 מיליון מטרים מעוקבים להפקה באזורים אלה;
(2) לעניין מי שפד"ן - כמות של 138 מיליון מטרים מעוקבים של מים ממפעל השפד"ןשל מקורות חברת מים בע"מ; ואולם מנהל הרשות הממשלתית רשאי להוסיף על הכמות האמורה, כמות שתיקבע בהתאם למצאי המים במפעל השפד"ן;
(3) לעניין מי קולחין - כמות של 190 מיליון מטרים מעוקבים של מי קולחין ממפעלי מים להשבת קולחין; ואולם מנהל הרשות הממשלתית רשאי להוסיף על הכמות האמורה, כמות שתיקבע בהתאם למצאי המים במפעלי המים להשבת קולחין;
(4) מים שפירים המופקים באזורים המנותקים המפורטים להלן:
(א) באזור עמק בית שאן - כמות של 32 מיליון מטרים מעוקבים;
(ב) באזור הערבה, מרכז ים המלח ודרומו - כמות של 13 מיליון מטרים מעוקבים;
(ג) באזור בקעת הירדן וצפון ים המלח - כמות של 24 מיליון מטרים מעוקבים;
(ד) באזור עמק חרוד - כמות של 18 מיליון מטרים מעוקבים;
(ה) מצא מנהל הרשות הממשלתית כי מצאי המים באחד מן האזורים המנויים בפסקאות משנה (א) עד (ד) מאפשר זאת, רשאי הוא להוסיף על הכמות שהוקצתה לאותו אזור כמות של עד %25 מן הכמות שצוינה בפסקאות (א) עד (ד), לפי העניין;
(5) הכמויות האמורות בפסקאות (1) עד (4) יוקצו בידי מנהל הרשות הממשלתית בהתאם לאמות המידה שיקבע שר החקלאות ופיתוח הכפר ובשים לב ליכולת האספקה ולמערכות ההולכה והאספקה הקיימות לגבי כל אחד ממקורות המים.
3. הקצאה לטבע
(א) בשנת הרישוי 2010, כמות המים השפירים המוקצית למטרת ערכי טבע ונוף, כהגדרתה בסעיף 6(6) לחוק, תהיה עד 9 מיליון מטרים מעוקבים; מנהל הרשות הממשלתית רשאי להוסיף על הכמות האמורה כמות שלא תעלה על 2 מיליון מטרים מעוקבים כדי למנוע פגיעות חמורות וארוכות טווח בערכי טבע ונוף.
(ב) מנהל הרשות הממשלתית יקצה את הכמות בסעיף קטן (א) לאחר התייעצות עם המנהל הכללי של המשרד להגנת הסביבה ועם מנהל הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים, כהגדרתה בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998.
4. רציפות ההקצאה
כל עוד לא הוצא רישיון לשנת הרישוי 2010 לפי החוק, יפיק ויספק מי שקיבל רישיון הפקה לשנת 2009, בהתאם לאותו רישיון, על תנאי ההפקה וההספקה הקבועים בו, ובכל מקרה תיכלל כמות המים שהופקה או סופקה כאמור, ברישיון שיוצא לשנת הרישוי 2010, לכל דבר ועניין.
5. תחילה
תחילתם של כללים אלה ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010).
___________________________
1 ק"ת תש"ע, 952.
_____________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ