אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי המועצה לצמחי נוי (ייצוא ושיווק) (הרשאת יצואנים), התשנ"ב-1992

כללי המועצה לצמחי נוי (ייצוא ושיווק) (הרשאת יצואנים), התשנ"ב-1992

כללי המועצה לצמחי נוי (ייצוא ושיווק) (הרשאת יצואנים), התשנ"ב-1992 1
(תיקון: תשנ"ט)
בתוקף סמכותה לפי סעיף 3 לחוק המועצה לצמחי נוי (ייצור ושיווק), התשל"ו-1976 (להלן - החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, קובעת המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי (להלן - המועצה) כללים אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשנ"ט)
בכללים אלה -
"יצואן מורשה" - מי שהמועצה הרשתה להיות יצואן של צמחי נוי;
"עונת יצוא" - התקופה שבין 1 באוקטובר בשנה מסויימת לבין 30 בספטמבר בשנה שלאחריה;
לכל מונח אחר תהא המשמעות שיש לו בחוק, אם אין בכללים אלה הוראה אחרת.
2. יצוא חמרי ריבוי וצמחים חנוטים (תיקון: תשנ"ט)2
המועצה תרשה אדם, לפי סעיף 3(ב) לחוק, להיות יצואן של ייחורים, שתילים, תרביות ריקמה או זרעים של מין או זן פלוני של צמחי נוי, שהוא עצמו מגדל, או של צמחי נוי חנוטים או משומרים ממין או מזן פלוני, שהוא עצמו חונט או משמר, או תחדש הרשאה כאמור, אם נתקיימו בו כל אלה:
(1) הגיש למועצה, לפי כללים אלה, בקשה בכתב להיות יצואן מורשה לגבי עונת יצוא מסויימת (להלן - הבקשה);
(2) הוכיח להנחת דעתה של המועצה כי -
(א) הוא מנהל מערכת חשבונות נאותה וממלא אחר הוראות ניהול חשבונות של רשויות המס;
(ב) ברשותו האמצעים להבטחת קיום חיוביו והתחייבויותיו למועצה כיצואן מורשה; לענין זה רשאית המועצה, בין השאר, להתנות את ההרשאה במתן ערבות ובהפקדת בטוחות אצלה, להנחת דעתה, בסכומים ובתנאים שתקבע.
(3)2 התחייב להשתתף בהסדר של איזון בין היצואנים המורשים והמגדלים לגבי חיובי מכס שיוטלו על צמחי נוי מישראל בארצות היעד של הייצוא, בעונת הייצוא שלגביה התבקשה ההרשאה, אם המועצה תיקבע הסדר איזון כזה, לאחר התייעצות עם שר החקלאות ופיתוח הכפר.
3. יצוא צמחי נוי ותוצרת של אחרים (תיקון: תשנ"ז, תשנ"ט)
המועצה תרשה אדם לפי סעיף 3(ב) לחוק, להיות יצואן של צמחי נוי שיוצרו בידי אחרים, או שהוא עצמו גידל - גם אם אינם ייחורים, שתילים, תרביות ריקמה או זרעים - או תחדש הרשאה כאמור, אם נתקיימו בו, נוסף על התנאים שבסעיף 2, גם תנאים אלה:
(1) צירף לבקשה כתבי התקשרות על תנאי בינו לבין מגדלים כדין של צמחי נוי, שפורטו בהם שטחי גידול וכמויות חזויות של יבול, ואשר בהם התחייבו המגדלים וקיבל על עצמו מגיש הבקשה לייצא את כל היבול של צמחי נוי נושא ההתקשרות, במשך כל עונת הייצוא;
(2) המגדלים האמורים בפסקה (1) התקשרו עם מגיש הבקשה בלבד בדבר ייצוא צמחי נוי לגבי אותה עונת ייצוא;
(3) מגיש הבקשה הוכיח, להנחת דעתה של המועצה, ועל יסוד מסמכים חשבונאיים בדוקים, כי המגדלים האמורים בפסקה (1) ייצאו מישראל בעונה הקודמת להגשת הבקשה, באמצעות יצואן מורשה, צמחי נוי בהיקף כספי (FOB) של 2 מיליון גילדן הולנדי לפחות, לפי ערכי תמורות הייצוא בגילדן הולנדי במועד ביצוע הייצוא בפועל;
(4) האמור בפסקה (3) לא יחול אם מגיש הבקשה הגביל את בקשתו לייצוא למדינות שאינן נמנות עם מדינות האיחוד האירופי, והוכיח, להנחת דעתה של המועצה, כי המדינות הנקובות בבקשה יהיו יעד שיווק בלעדי וסופי של צמחי הנוי.
4. מועד הבקשה (תיקון: תשנ"ט)
בקשה להרשאת יצואן לפי סעיף 3(ב) או לפי סעיף 3(ג) לחוק או לחידוש הרשאה תוגש למועצה, בטפסים שהוכנו בידה, עד 30 באפריל, לפני כל עונת יצוא.
5. הרשאה או סירוב (תיקון: תשנ"ט)
הודעה בדבר מתן הרשאה או סירוב לתיתה, תינתן למגיש הבקשה עד 1 ביוני, לפני כל עונת ייצוא, בתנאי שהבקשה הוגשה במועד הקבוע בסעיף 3 לכללים אלה.
6. הרשאה אינה ניתנת להעברה
הרשאה כיצואן מורשה אינה ניתנת להעברה; אך אם העסק ששימש ליצואן מורשה לביצוע תפקידו עבר כולו לבעלות אחרת, רשאית המועצה להתיר את ההעברה של ההרשאה, בתנאים שתקבע.
7. תוקף הרשאה
תוקף ההרשאה הוא למשך עונת יצוא אחת.
8. ביטול הרשאה
המועצה רשאית לבטל הרשאתו של יצואן מורשה או לסרב לחדשה, אם נתקיים בו אחד מאלה:
(1) הפר כלל מכללי המועצה או הוראה מהוראותיה, או אינו ממלא אחר הנדרש על פי החוק, לרבות תקנות והוראות שניתנו על פיו;
(2) חל שינוי באחד הנתונים או התנאים ששימשו יסוד להרשאתו;
(3) עבר עבירה שיש עימה קלון או הקשורה בעיסוקו כיצואן מורשה;
(4) אין לו או בוטל היתר או רשיון הדרוש לעיסוקו על פי דין;
(5) מונה נאמן או כונס לנכסיו, או הגיש בקשה להכריזו פושט רגל, או הוכרז פושט רגל, ובמקרה של תאגיד, מונה כונס נכסים ומנהל לתאגיד או לנכס של התאגיד, או שהתאגיד החליט על פירוקו או שהוצא צו פירוק נגדו.
9. ערר
(א) הרואה עצמו נפגע על ידי החלטת המועצה בדבר ביטול הרשאתו כיצואן מורשה, או סירוב המועצה לחדשה, רשאי, תוך שלושים ימים מיום מתן ההחלטה, לערור על החלטתה בפני ועדת ערר.
(ב) שר המשפטים ימנה לענין זה ועדת ערר של שלושה; היושב ראש שלה יהיה חבר לשכת עורכי הדין הכשיר להתמנות שופט בית משפט השלום; יתר חברי הוועדה יתמנו על פי הצעות שר החקלאות ושר התעשיה והמסחר ולפחות אחד מהם לא יהיה עובד המדינה; ועדת הערר תשלח את החלטתה בכתב לעורר. החלטת ועדת הערר אין אחריה ולא כלום.
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאית ועדת הערר, לפי בקשה בכתב של העורר, להורות על קיום הרשאתו כיצואן מורשה עד למתן החלטתה הסופית בערר; במקרה זה לא תהיה ההרשאה בטלה עד להחלטה אחרת של ועדת הערר.
10. שמירת דינים
(א) אין בכללים אלה כדי לגרוע מהוראות כל דין אחר.
(ב) הרשאת יצואן בהתאם לכללים אלה אינה פוטרת אותו מקבלת רשיון יצוא מאת הרשות המוסמכת לרשיונות יצוא במשרד החקלאות.
11. אצילת סמכויות
המועצה אוצלת בזה לועד הפועל את סמכויותיה לפי כללים אלה.
תוספת (בוטלה) (תיקון: תשנ"ט)
_________________________________
1 (א) ק"ת תשנ"ב, 1356; תשנ"ז, 10; תשנ"ט, 729.
(ב) סעיף 76 לחוק הבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003 (ס"ח תשס"ג, 450) קובע:
"76. תוקף וביצוע (תיקון: תשס"ג)
(א) עד לכניסתם לתוקף של כללים ותקנות לפי תיקון מס' 6, או עד תום שנתיים מיום התחילה, לפי המוקדם מביניהם, יעמדו בתוקפם הכללים והתקנות שנקבעו לפי חוק מועצת הפירות, פקודות פרי ההדר, חוק מועצת הירקות וחוק מועצת צמחי הנוי, בשינויים המחויבים לפי הענין.
(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), כללים שנקבעו לפי סעיף 2(ג) לחוק מועצת הפירות ימשיכו לחול, בשינויים המחויבים לפי הענין, כל עוד לא תוקנו או בוטלו לפי סעיף 2(ג) האמור כנוסחו אחרי תיקון מס' 6.
(ג) השר רשאי, בהסכמת שר האוצר, לקבוע הוראות נוספות לשם ביצוע הוראות פרק זה."
2 סעיף 8 לכללי המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי (ייצור ושיווק) (הרשאת יצואנים) (תיקון), התשנ"ט-1999 (ק"ת תשנ"ט, 730) קובע תחילת סעיף 2(3) לכללים ביום 1.10.99.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ