אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (רישום ירקות והובלתם), תשכ"ז-1967

כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (רישום ירקות והובלתם), תשכ"ז-1967

כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (רישום ירקות והובלתם), תשכ"ז-1967 1
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 29 ו-39 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, תשי"ט-1959, קובעת המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (להלן - המועצה) כללים אלה ומצווה לאמור:
1. היתר להובלת ירקות
(א) לא יוביל אדם ירקות אלא לפי היתר, כללי או מיוחד, מאת המועצה ובהתאם לתנאי ההיתר.
(ב) מתן היתר לפי סעיף-קטן (א) או סירוב לתיתו, קביעת תנאי נתינתו, התלייתו וביטולו מסורים לשיקול-דעתה של המועצה.
2. טפסי משלוח (תיקון: תשל"ה, תשמ"א)
(א) המועצה תכין טפסים של תעודות-משלוח בפנקס של חמש תעודות כל אחד, של עשר תעודות כל אחד ושל עשרים תעודות כל אחד; כל תעודה תוצא בששה עתקים ותשא מספר סידורי שוטף.
(ב) המועצה רשאית לתת למשווק תעודות-משלוח וכן דפים לרישום תעודות המשלוח בשלושה עותקים - (להלן - דפי-רישום).
(ג) משווק ישלם למועצה בעד התעודות שבפנקסים שניתנו לו כאמור בסעיף זה סכום לכיסוי הוצאות המועצה בהכנתן.
2א. כרטיס מגדל (תיקון: תשנ"א)
(א) המועצה רשאית לתת למגדל כרטיס העשוי חומר פלסטי, שבו מודפסים בהבלטה שמו, שם משפחתו, מספר תעודת זהות או מספר רישום תאגיד - לפי הענין, שם הישוב, מספר הזיהוי שהמועצה קבעה למגדל (להלן - מספר מגדל) ותקופת תוקפו של הכרטיס (להן - כרטיס מגדל).
(ב) מגדל ישלם למועצה סכום של שלושה שקלים חדשים בעד כרטיס שניתן לו כאמור.
3. רישום על ידי משווק (תיקון: תש"ם, תשנ"א)
(א) משווק שקיבל מהמועצה תעודות-משלוח, יטביע על כל עותק, במשבצת המיועדת לכך, חותמת המציינת את שמו ומקום עסקיו, וימסור אותן למגדלים וזאת רק לאחר שרשם על גבי כל עותק, במקום המיועד לכך, את השמות והמענים של המגדלים, שהתעודות נמסרו להם.
(ב) משווק ירשום על דפי רישום את תאריך קבלת תעודות המשלוח מהמועצה ואת מספרן הסידורי, את תאריך מסירתן למגדל ואת שם המגדל ומענו, והוא ימסור שני עותקים מדפי הרישום למועצה, לפי דרישתה.
(ג) (בוטל)
4. רישום על ידי מגדל (תיקון: תש"ם, תשמ"א, תשנ"א)
(א) מגדל ירשום כל משלוח של ירקות בזמן מסירתו למוביל על גבי טופס תעודת משלוח במקור ובחמישה העתקים בנייר פחם.
(ב) מגדל ימלא באופן ברור ונכון את כל הפרטים בתעודת משלוח על כל העתקיה לגבי כל משלוח של ירקות לפי יעדיו, וכן ידאג להטביע, באופן ברור וקריא במכונת הטבעה באמצעות כרטיס המגדל בתעודת המשלוח, על כל העתקיה את שמו, שם משפחתו, מספר תעודת זהות או מספר רישום התאגיד, לפי הענין, שם הישוב ומספר המגדל.
(ג) מגדל, מוביל או משווק לא ישנה, לא יתקן ולא ימחוק שום פרט שנרשם בתעודת המשלוח אלא למשלוח אחד אשר לו הוצאה התעודה ולהובילה ליעד הנזכר בה.
(ד) נתגלה צורך לתקן או למחוק פרט בתעודת המשלוח תבוטל התעודה על ידי כתיבת המילה "מבוטל" באותיות גדולות על המקור ועל כל ההעתקים, והמגדל ימלא תעודת משלוח חדשה; אם כבר נשלחה התעודה בשעת גילוי הצורך בתיקונה, תוצמד התעודה המבוטלת לפנקס תעודות המשלוח במקומה, בהתאם למספרה הסידורי; בתעודה שבוטלה יצויין מספר התעודה החדשה שלפיה נשלחה התוצרת.
5. מסירת תעודות מוביל (תיקון: תשמ"א)
מגדל יחתום ויחתים את המוביל על ששת ההעתקים של תעודת המשלוח; את העותק הראשון וארבעה עותקים נוספים ימסור למוביל והעותק האחרון יישאר בידיו כשהוא בלתי נתלש מהפנקס.
6. הצגת תעודת משלוח והיתר (תיקון: תש"ם, תשמ"א, תשנ"א)
(א) לא יוביל אדם ירקות אלא אם כן קיבל לגביהם תעודת משלוח בחמישה עותקים, כאמור בסעיף 5, אשר כל פרטיה מולאו במקור ובכל ההעתקים באופן ברור ונכון בהתאם לכללים אלה ואשר הוטבע בה במקור ובכל ההעתקים, במקום המיועד לכך, ובאופן ברור וקריא, כרטיס מגדל בתוקף שהנפיקה לו המועצה כאמור בסעיף 2א.
(ב) לא יוביל אדם ירקות עם תעודת משלוח שבפרטיה נעשו שינויים, תיקונים או מחיקות.
(ג) מוביל לא ישא עמו בשעת הובלת ירקות את תעודת-המשלוח כאמור ואת ההיתר המיוחד שניתן לו לפי סעיף 1 והוא יראה אותם לנציג המועצה בכל עת שיידרש לכך.
(ד) לא יוביל אדם ירקות ולא יקבל משווק ירקות ולא יחזיק ירקות, אשר לגידולם או לשיווקם נקבעה מכסה כללית וגודלו או שווקו ללא מכסה אישית.
7. מסירת תעודה למקבל
(א) מוביל ימסור למקבל הירקות את העותק הראשון ועוד עותק של תעודת המשלוח שבידו, ולפי דרישת נציג המועצה ימסור את העותק השלישי שבידו בשער הכניסה לשוק הירקות; מקבל הירקות יחתום על העותק המקורי והעותק השני של תעודת המשלוח שנמסרו לו; מקבל הירקות לא יקבל ממוביל ולא יחזיק ירקות שלא נמסרו לו לגביהם העותק הראשון והעותק השני של תעודות המשלוח שמולאו ונחתמו כדין.
(ב) מקבל ירקות ידווח למועצה על הירקות שהובאו אליו ללא תעודות משלוח כאמור וינהג לגביהם לפי הוראותיה.
8. החזרת פנקס על ידי המגדל
מגדל שקיבל פנקס תעודות משלוח ממשווק יחזיר לו את הפנקס לפי דרישתו.
9. שמירה על עותקים
מי שקיבל עותקים מתעודת-משלוח לפי סעיף 7 או פנקס תעודות משלוח לפי סעיף 8 ישמור עליהם במשך שנה אחת מהיום שקיבלם.
10. סמכויות המועצה (תיקון: תש"ם, תשנ"ו)
(א) המועצה רשאית לדרוש מהמשווקים להחזיר את הפנקסים עם העותקים הבלתי-נתלשים שקיבלו לפי סעיף 8 וכן לדרוש ממחזיקי העותקים לפי סעיף 8 למסור לה את העותקים שבידם.
(ב) מגדל חייב להחזיר למשווק את פנקסי תעודות המשלוח שנותרו בידיו לא יאוחר מיום 28 בפברואר בכל שנה.
(ג) משווק יחזיר למועצה לא יאוחר מיום 31 במרס בשנה שלאחר הוצאתן את כל פנקסי תעודות המשלוח שקיבל, לרבות פנקסי תעודות משלוח שהתעודות נתלשו לפי הוראות כללים אלה וכן את תעודות המשלוח הבודדות. המועצה רשאית להאריך את המועד להחזרתם בשלושים יום נוספים.
(ד) כל תעודות המשלוח, שנותרו בידי המגדל, המשווק, או כל אדם אחר לאחר ה31- בדצמבר בשנת הוצאתן תהיינה בטלות ומבוטלות, אולם, המועצה רשאית להאריך את תוקפן עד תשעים ימים נוספים.
11. יומן
(א) משווק או תעשיין המעבד ירקות ירשום ביומן, בנוסח שהמועצה קבעה, מיד עם קבלת כל משלוח של ירקות, פרטים הנוגעים למשלוח זה, בציון מספרי תעודות המשלוח.
(ב) היומן יתנהל בשני עותקים ועותק ממנו יימסר למועצה, לפי דרישתה.
12. דו"חות
(א) מי שחייב לנהל יומן לפי סעיף 11 ימסור למועצה דין-וחשבון המסכם קבלת ירקות במחצית החודש הקודמת.
(ב) הדין-וחשבון האמור בסעיף-קטן (א) יימסר לפי הנוסח שהמועצה תורה באחד ובחמישה-עשר לכל חודש.
12א. ירקות בקמעונאות (תיקון: תשמ"ב, תשנ"א)
(א) משווק קמעונאי לא ירכוש ולא יקבל ירקות, אלא ממשווק סיטונאי.
(ב) משווק סיטונאי המוכר או מעביר ירקות למשווק קמעונאי, ימסור לו עם הירקות תלוש מכירה, הכולל את שמו של המשווק הסיטונאי ומענו, תאריך המכירה, שם הרוכש ומענו, פירוט מיני הירקות, הכמויות, מחיר ליחידה וסכום המכירה הכולל, כשהם רשומים באופן מלא, ברור וקריא (להלן - תלוש מכירה).
(ג) משווק קמעונאי שרכש או קיבל ירקות כאמור, ישמור ברשותו כל תלוש מכירה כאמור בסעיף קטן (ב), 10 ימים לפחות מתאריך קבלתה.
(ד) משווק קמעונאי לא ירכוש, לא יקבל, לא יוביל ולא יחזיק ירקות אלא אם כן קיבל לגביהם ממשווק סיטונאי, תלוש מכירה.
(ה) לגבי ירקות שנרכשו כאמור ממשווק סיטונאי, דין תלוש מכירה, כדין תעודת משלוח, לענין סעיפים 6 ו-7.
13. מילוי טפסים (תיקון: תשמ"א, תשנ"א)
מי שחייב לעשות רישום לפי כללים אלה ירשום את הפרטים כשהם מלאים, ברורים ונכונים, תאריך המשלוח וכמויות הירקות תכתבנה גם במילים.
13א. חובת שמירה ואיסור העברה (תיקון: תשנ"א)
מי שקיבל תעודת משלוח או כרטיס מגדל לפי כללים אלה ישמור אותם ברשותו, לא יעלימם ולא ישחיתם, לא יעבירם לאחר, לא יתיר בהם שימוש בידי אחר או לטובתו ולא יעשה או יתיר שימוש בהם בניגוד לכללים אלה.
14. אי תחולה
הוראות כללים אלה בדבר הובלת ירקות לא יחולו על מוביל כמות-ירקות סבירה המיועדת לצריכת יחיד ובני-משפחתו בלבד.
15. שמירת דינים אחרים
כללים אלה אינם באים לגרוע מכוחו של כל דין אחר.
16. ביטול
כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (רישום ירקות והובלתם), תשכ"ג-1963 - בטלים.
_________________________________
1 (א) ק"ת תשכ"ז, 1574; תשל"ה, 759; תש"ם, 41; תשמ"א, 247; תשמ"ב, 1683; תשנ"א, 1240; תשנ"ו, 534.
(ב) סעיף 76 לחוק הבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003 (ס"ח תשס"ג, 450) קובע:
"76. תוקף וביצוע (תיקון: תשס"ג)
(א) עד לכניסתם לתוקף של כללים ותקנות לפי תיקון מס' 6, או עד תום שנתיים מיום התחילה, לפי המוקדם מביניהם, יעמדו בתוקפם הכללים והתקנות שנקבעו לפי חוק מועצת הפירות, פקודות פרי ההדר, חוק מועצת הירקות וחוק מועצת צמחי הנוי, בשינויים המחויבים לפי הענין.
(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), כללים שנקבעו לפי סעיף 2(ג) לחוק מועצת הפירות ימשיכו לחול, בשינויים המחויבים לפי הענין, כל עוד לא תוקנו או בוטלו לפי סעיף 2(ג) האמור כנוסחו אחרי תיקון מס' 6.
(ג) השר רשאי, בהסכמת שר האוצר, לקבוע הוראות נוספות לשם ביצוע הוראות פרק זה."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ