אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי (הקמת קרנות), התשמ"א-1981

כללי המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי (הקמת קרנות), התשמ"א-1981

כללי המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי (הקמת קרנות), התשמ"א1-1981
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 1 ו-4 לחוק המועצה לצמחי נוי (ייצור ושיווק), התשל"ו-1976 (להלן - החוק), וסעיפים 3, 11, 36 ו-37 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג-1973, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, קובעת המועצה לייצור ולשיווק צמחי נוי (להלן - המועצה) כללים אלה:
1. הגדרות
בכללים אלה -
"מגדל" - כהגדרתו בחוק;
"צמחי נוי שונים" - כל המינים של צמחי נוי המפורטים בתוספת לחוק, למעט ורד, סייפן וצפורן ננסי.
2. הקמת קרנות
מוקמות בזה קרנות מיוחדות למינים של צמחי נוי כלהלן וקרן כללית:
(1) קרן ורד;
(2) קרן סייפן;
(3) קרן צפורן ננסי;
(4) קרן צמחי נוי שונים.
3. הכנסות הקרנות
(א) הכנסות הקרנות המיוחדות יהיו מכספי היטלים לפי סעיף 36 לחוק מועצת הפירות (ייצור ושיווק), התשל"ג-1973 (להלן - חוק מועצת הפירות).
(ב) היתה קרן מיוחדת משותפת עם הממשלה, יהיה חלק מהכנסותיה מכספי הממשלה בשיעור שייקבע מפעם לפעם במשא ומתן בין שר החקלאות, או מי שהוסמך על ידיו, לבין המועצה, בידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת.
(ג) הכנסות הקרן הכללית יהיו הפרשות בשיעור של עד 10% מסך הכנסות הקרנות המיוחדות, כפי שהוועד הפועל של המועצה יחליט מפעם לפעם, בידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת; יושב ראש המועצה יפרסם ברשומות את השיעור שהוחלט עליו.
4. הנהלת הקרנות
(א) כל הקרנות המיוחדות והקרן הכללית ינוהלו בידי הוועד הפועל של המועצה שמונה לפי סעיף 10 לחוק מועצת הפירות.
(ב) המועצה תמנה ועדה ענפית לכל מין של צמחי נוי שלמענו הוקמה קרן מיוחדת, שתמליץ בפניה על גובה ההיטל לאותו מין של צמחי נוי ועל דרכי ההוצאה של כספי הקרן.
(ג) בכל ועדה ענפית יהיו רוב חבריה מבין המגדלים של אותו מין צמחי נוי, ככל האפשר מכל אזורי הייצור החשובים של אותו מין צמחי נוי.
5. קרנות נוספות
המועצה רשאית, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להקים קרנות מיוחדות למינים של צמחי נוי בנוסף לאלה שהוקמו בסעיף 2, ולחלק את הקרן לצמחי נוי שונים לקרנות של צמחי נוי בודדים, ועל הקרנות שהוקמו יחולו כללים אלה, וכן רשאית היא לנהל חשבונות נפרדים למטרות מוגדרות בכל קרן מיוחדת ובקרן הכללית.
6. מטרות הקרנות
(א) כספי קרן מיוחדת יוצאו למימון המטרות הכרוכות בוויסות שיווקם של צמחי הנוי הכלולים בקרן המיוחדת ולמימון הוצאות מינהל המועצה כלהלן:
(1) כיסוי הוצאות המועצה בשיווק צמחי נוי, לרבות כיסוי הוצאותיה השוטפות למנגנון, לשירותים, למחקרים, תצפיות וניסויים בייצור, באריזה, בהובלה ושיווק צמחי נוי, תיכנון גידול צמחי נוי, עריכת מפקדים של שטחי הגידול, פיקוח וביקורת על הגידול בהתאם למכסות שנקבעו למגדלים, שכלול וייעול שיטות האריזה וההובלה, לרבות מחקרים בשימוש חומרי אריזה;
(2) תשלום למגדלים בעד צמחי נוי שהיו מתאימים לייצוא אך לא יוצאו, אם מטעמי ויסות השיווק ובכלל זה בגלל מחסור באמצעי תובלה;
(3) השוואת התמורה מיצוא צמחי הנוי לשווקים השונים בחוץ לארץ, במלואה או בחלקה;
(4) איסום צמחי נוי בבתי קירור או בדרך כלשהי במגמה לווסת את המשלוחים;
(5) הסברה ופרסום של צמחי נוי ישראליים בחוץ לארץ להגברת צריכתם ושיווקם.
(ב) הקרן הכללית תשמש למטרות שלהלן:
(1) מתן הלוואות לקרנות מיוחדות לכיסוי גרעונותיהן;
(2) מימון רכישת מיתקנים ואמצעים שונים ובכלל זה מיתקנים הדרושים לדעת שר החקלאות לפעולות המועצה;
(3) מימון פעולות מחקר, ניסויים ותצפיות בייצור ובשיווק של כלל צמחי הנוי וכן סיוע ועידוד לפעולות מחקר וניסויים של כל המינים של צמחי נוי;
(4) מימון פעולות במינים של צמחי נוי הנמצאים בתהליכי פיתוח או שלהם טרם הוקמו קרנות מיוחדות ושלא נכללו עדיין בקרן של צמחי נוי שונים;
(5) הוצאות מינהליות של המועצה.
7. הפקדת כספי הקרנות
כספי הקרנות המיוחדות המשותפות עם הממשלה יופקדו במועצה ויתנהלו על ידה בחשבונות נפרדים.
______________________________
1 (א) ק"ת תשמ"א, 418.
(ב) סעיף 76 לחוק הבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003 (ס"ח תשס"ג, 450) קובע:
"76. תוקף וביצוע (תיקון: תשס"ג)
(א) עד לכניסתם לתוקף של כללים ותקנות לפי תיקון מס' 6, או עד תום שנתיים מיום התחילה, לפי המוקדם מביניהם, יעמדו בתוקפם הכללים והתקנות שנקבעו לפי חוק מועצת הפירות, פקודות פרי ההדר, חוק מועצת הירקות וחוק מועצת צמחי הנוי, בשינויים המחויבים לפי הענין.
(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), כללים שנקבעו לפי סעיף 2(ג) לחוק מועצת הפירות ימשיכו לחול, בשינויים המחויבים לפי הענין, כל עוד לא תוקנו או בוטלו לפי סעיף 2(ג) האמור כנוסחו אחרי תיקון מס' 6.
(ג) השר רשאי, בהסכמת שר האוצר, לקבוע הוראות נוספות לשם ביצוע הוראות פרק זה."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ