אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי החברות הממשלתיות (מינוי יועצים משפטיים ושכרם), התשנ"ב-1992

כללי החברות הממשלתיות (מינוי יועצים משפטיים ושכרם), התשנ"ב-1992

כללי החברות הממשלתיות (מינוי יועצים משפטיים ושכרם), התשנ"ב-1992 1
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 47(ג) לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אנו קובעים כללים אלה:
1. מינוי ועדה
(א) שר המשפטים ושר האוצר ימנו ועדה (להלן - הוועדה) שתפקידה להמליץ בפני רשות החברות הממשלתיות (להלן - הרשות) בדבר אישור מינויו של עורך דין לשמש יועץ משפטי של חברה ממשלתית ובדבר אישור שכרו.
(ב) הוועדה תהיה של שבעה והם:
(1) שלושה חברים מקרב הציבור שאחד מהם עוסק בהוראת משפטים באוניברסיטה;
(2) שני עורכי דין מתוך רשימה שהציעה לשכת עורכי הדין;
(3) עובד משרד המשפטים שהוא חבר לשכת עורכי הדין;
(4) יושב ראש דירקטוריון או מנהל כללי של חברה ממשלתית.
(ג) לא ימונה אדם לחבר בוועדה אם לדעת השרים עלולים עיסוקיו האחרים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כחבר ועדה.
(ד) שר המשפטים ושר האוצר ימנו את יושב ראש הוועדה מבין שלושת החברים מקרב הציבור.
(ה) הודעה על הרכב הוועדה ומענה תפורסם ברשומות.
2. מינוי לזמן או למטלה
מינויו של יועץ משפטי לחברה יכול שיהא לזמן או לביצוע מטלה אחת או יותר.
3. בקשה למינוי יועץ משפטי
(א) בבקשת חברה לאישור המינוי של יועץ משפטי יש לציין את הפרטים שבתוספת הראשונה, ולצרף פרטים על היועץ כאמור בתוספת השניה.
(ב) הרשות רשאית לדרוש פרטים נוספים ממגיש הבקשה.
(ג) ששה חדשים לפחות לפני תום תקופת המינוי של יועץ משפטי, תגיש חברה המעוניינת במינוי חוזר לפי סעיף 6(ב) או במינוי של יועץ משפטי אחר, בקשה לרשות לאישור מינוי, זולת אם הסכימה הרשות למועד קצר יותר.
4. שיקולי הוועדה
(א) הוועדה תשקוד על חלוקת עבודת הייעוץ המשפטי לחברות ממשלתיות בין מספר עורכי דין גדול, ככל האפשר, ובבואה להמליץ המלצותיה תיתן דעתה, בין היתר, לאלה:
(1) צרכי החברה בייעוץ משפטי;
(2) הכישורים והנסיון של עורך הדין או עורכי דין אחרים במשרדו בתחומי פעילותה של החברה, ואפשרויותיהם להעניק לחברה את השירותים שהיא זקוקה להם במועדים הנדרשים;
(3) היות עורך הדין או עורך דין אחר במשרדו יועץ משפטי של חברה ממשלתית אחת או יותר;
(4) האפשרות לחלק את עבודת היועץ המשפטי בחברה אחת בין מספר עורכי דין;
(5) הצורך לרענן את עבודת הייעוץ המשפטי בחברה ממשלתית בהתחשב מחד גיסא במספר השנים שעורך הדין משמש יועץ משפטי של חברה, ומאידך גיסא בנסיבות מיוחדות המחייבות או המצדיקות המשך עבודתו בחברה;
(6) האפשרות להרחיב את מספר משרדי עורכי הדין המטפלים בחברות ממשלתיות;
(7) היות המועמד יועץ משפטי של אחד מבעלי המניות בחברה או של אדם או תאגיד אחרים המקיימים קשרי עסקים עם החברה;
(8) שכר הטרחה שמציעה החברה, בהתחשב במומחיות ובהיקף העבודה הנדרשים לטיפול בעניניה, בין בדרך כלל ובין לענין ספציפי, ובתעריפי שכר הטרחה שקבעה לשכת עורכי הדין;
(9) אפשרות קיומם של גורמים אחרים העלולים להשפיע על עבודתו של עורך הדין בחברה.
(ב) לא תמליץ הוועדה על אישור של מינוי אם, לדעתה, עלולים עיסוקיו האחרים של עורך הדין ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כיועץ משפטי של החברה.
(ג) בבואה להמליץ בדבר שכרו של היועץ המשפטי תשקול הוועדה בין היתר את אלה:
(1) מהות הענינים;
(2) המומחיות שנדרשת לטיפול בעניניה של החברה;
(3) העבודה הכרוכה בטיפול בעניניה של החברה;
(4) תעריפי שכר הטרחה שקבעה לשכת עורכי הדין.
5. שיקולי הרשות
בבואה לדון אם לאשר בקשת החברה לאישור המינוי, תשקול הרשות, בין היתר, את השיקולים המפורטים בסעיף 4.
6. תקופת מינוי
(א) יועץ משפטי שנתמנה לתקופה, לא תעלה תקופת המינוי על שלוש שנים.
(ב) הרשות רשאית, לבקשת החברה ולאחר עיון בהמלצת הוועדה, לחזור ולאשר מינוי, ובלבד שכל אישור נוסף יהיה לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים.
7. סירוב לאשר מינוי
(א) לא תסרב הוועדה להמליץ על אישור של מינוי אלא לאחר שנתנה הזדמנות לחברה וליועץ המשפטי המוצע להשמיע דבריהם בפניה.
(ב) המליצה הוועדה בחיוב לגבי בקשה לאישור מינוי, לא תסרב הרשות לאשר את המינוי, אלא לאחר שנתנה הזדמנות לחברה וליועץ המשפטי המוצע להשמיע דבריהם בפניה.
8. הפסקת העסקתו של יועץ משפטי
הפסיקה חברה את העסקתו של יועצה המשפטי לפני תום תקופת מינויו, תודיע על כך לרשות במכתב מנומק; הרשות רשאית לדרוש פרטים נוספים מן החברה ומן היועץ המשפטי.
9. ביטולו אישורו של מינוי
הרשות רשאית לבטל את אישור המינוי על יסוד חוות דעת מנומקת של הוועדה, ובלבד שהוועדה נתנה הזדמנות לחברה וליועצה המשפטי להשמיע דבריהם בפניה.
10. קבלת מידע
לענין מילוי תפקידה, רשאית הוועדה לקבל מידע בכתב ובעל-פה מהרשות, ממשרדי הממשלה, מחברות ממשלתיות ומכל גוף או אדם אחר, בכפוף להגבלות על פי חוק.
11. מנין חוקי וזימון ישיבות הועדה
(א) שלושה מבין חברי הוועדה יהיו מנין חוקי בישיבותיה, ובלבד שכל חברי הוועדה זומנו לישיבה וסדר היום נשלח לכל החברים.
(ב) לא נכח היושב ראש בישיבה, רשאים החברים המשתתפים בה לבחור יושב ראש לאותה ישיבה.
(ג) מנהל הרשות או נציגו רשאים להשתתף בישיבות הוועדה ובדיוניה ללא זכות הצבעה.
(ד) יושב ראש הוועדה, ממלא מקומו, שלושה מחברי הוועדה או מנהל הרשות רשאים לזמן ישיבה.
(ה) הוועדה תקבע את נהלי עבודתה ודיוניה, במידה שלא נקבעו בכללים אלה.
12. בקשה להתמנות יועץ משפטי
(א) עורך דין המעונין בהעסקתו כיועץ משפטי לחברה ממשלתית רשאי להגיש בקשה לרשות, ובלבד שלא יציע העסקתו בחברה פלונית.
(ב) בבקשה לפי סעיף קטן (א) יש לציין את הפרטים שבתוספת השניה.
13. הצעת מועמד לחברה
הרשות רשאית, מיוזמתה או לבקשת חברה, להציע לחברה מועמד אחד או יותר ליועץ משפטי, מתוך רשימת עורכי הדין שפנו לרשות לפי סעיף 12 והוועדה המליצה עליהם.
14. מינוי דחוף
ראתה הרשות שיש צורך דחוף למנות למטלה יועץ משפטי לחברה, רשאית היא -
(1) לפטור את החברה מהגשת בקשה לפי סעיף 3(א);
(2) להחליט על אישור המינוי; האישור יינתן בידי היושב ראש ובהעדרו - אחד מנציגי הציבור בועדה.
15. סייג לתחולה
כללים אלה אינם חלים על העסקת עורך דין כעובד החברה.
16. ביטול
כללי החברות הממשלתיות (מינוי יועצים משפטיים ושכרם), התשל"ז-1977 - בטלים.
17. תחילה
תחילתם של כללים אלה שלושים ימים מיום פרסומם.
תוספת ראשונה
(סעיף 3(א))
(א) פרטים בבקשה של חברה לאישור מינוי של יועץ משפטי לתקופה:
(1) אופי עסקי החברה והיקפם.
(2) מידת הזדקקותה של החברה לייעוץ משפטי חיצוני, השירותים המשפטיים הדרושים ומידת התכיפות והדחיפות בהגשתם.
(3) היקף השירותים המשפטיים שניתנו לחברה בשנתיים שקדמו לשנה שבה מוגשת הבקשה, לרבות אלה שנתן עורך הדין שאת העסקתו מבקשים, בין דרך כלל ובין לענינים מיוחדים.
(4) הכישורים והנסיון הנדרשים מן היועץ המשפטי, לרבות שליטה בשפות והתמחות בתחומים מקצועיים ועסקיים.
(5) האם יש לחברה יועץ משפטי נוסף - בין שכיר ובין שאינו שכיר של החברה - ומה תחום עיסוקיו.
(6) שם המועמד, מען משרדו, השכלתו, והנסיון המקצועי שלו; שמות שותפיו ועורכי הדין השכירים העובדים במשרדו.
(7) היות המועמד, או עורך דין אחר במשרדו, יועץ משפטי של חברה ממשלתית אחרת, או של גופים ציבוריים אחרים, לרבות תאגידים שהוקמו בחוק (יש לפרט).
(8) פרטים לגבי מתן ייעוץ משפטי של המועמד לאדם או לתאגיד אחרים, לענין השיקולים האמורים בסעיף 4.
(9) היות עורך הדין שותף או קרוב של אחד מבעלי המניות בחברה או של המנהל הכללי שלה; בפסקה זו, "קרוב" - הורה, צאצא, אח, או בן-זוג, וכן הורה, צאצא או אח של בן-הזוג.
(10) שכר הטרחה שהחברה מבקשת לשלם לעורך הדין ואופן התשלום.
(11) פרטים אחרים שהחברה ראתה לראוי לציינם בבקשה.
(ב) פרטים בבקשה של חברה לאישור מינוי של יועץ משפטי לשם ביצוע מטלה:
(1) טיבו של הענין שהחברה מעונינת למסור לטיפולו של עורך הדין;
(2) דחיפותו של הענין ומשך הזמן המשוער הדרוש לטיפול בו;
(3) הפרטים האמורים בסעיף א(3) עד (11), בשינויים המחוייבים.
תוספת שניה
(סעיפים 3(א) ו-12 (ב))
1. מוגשת בזאת בקשה למינוי יועץ משפטי:
ממשרד
2. המשרד נוסד בשנת
3. כתובת המשרד הראשי טל' פקס'
4. כתובת הסניפים: 1) טל' פקס'
2) טל' פקס'
4. כתובת הסניפים: 3) טל' פקס'

5. בעלי המשרד או השותפים:
שנת קבלת
מספר שנים במקצוע
מקומות עבודה

שם
רישיון עו"ד
כעצמאי
כשכיר
קודמים


6. עורכי הדין השכירים:
שנת קבלת
מספר שנים במקצוע
מקומות עבודה

שם
רישיון עו"ד
כעצמאי
כשכיר
קודמים


7. סגל העובדים (לפרט לפי סניפים, ולפי הפירוט הבא):
עורכי דין שותפים
עורכי דין שכירים

סטז'רים
עובדי מנהלה

סה"כ

המשרד הראשי בסניף בסניף בסניף
8. פירוט של גופים/חברות שאינם חברות ממשלתיות בטיפול היועץ המשפטי/המשרד:
שם החברה
מס' רישום החברה
כתובת
ענף כלכלי
בטיפול המשרד/היועץ המשפטי משנת:


9. כישורים ונסיון מיוחדים והתמחויות מיוחדות בתחומים מקצועיים ועסקיים שיש ליועץ המשפטי/למשרד:

10. האם קיים הסכם התקשרות עם משרד אחר של עורכי דין:
( כן ( לא
שם המשרד
שמות השותפים
מס' העובדים
תאריך יסוד המשרד


תמצית הסכם ההתקשרות:

11. קורספונדנטים בחו"ל:

12. חברות ממשלתיות (לרבות חברות בת ממשלתיות) בטיפול היועץ המשפטי/המשרד (לכלול גם חברות שהמינוי בהן פג)
שם החברה
היקף כולל של שעות עבודה לשנה
שנת מינוי הראשונה
שנת סיום


13. פרטים על ביטוח כנגד סיכונים מקצועיים ושיעורו:
האם יש ליועץ המשפטי/למשרד כיסוי נאות נגד סיכונים מקצועיים:
( כן ( לא
מהו סכום הביטוח?
14. סוג החברות הממשלתיות איתן היועץ המשפטי מבקש לעבוד:
אנא ציינו קטגוריה אחת בלבד בכל אחד מסעיפים (א), (ב) ו-(ג) (אלא אם כן צויין אחרת). יצויין כי רשות החברות לא תטפל בבקשה שאינה עונה על סעיף זה בדייקנות.
(א) חברות גדולות
חברות בינוניות
חברות קטנות
(ב) חברות נסחרות בבורסה
חברות שאינן נסחרות בבורסה
(ג) חברות שלהן פעילות רבה בחו"ל
חברות שאין להן פעילות בחו"ל או שפעילות כאמור מועטה.
אנא ציין בסעיף גם שליטה בשפות זרות.

(ד) תחום התמחות ספציפי של חברה שהיועץ המשפטי מעוניין בו (שיכון, כימיקלים, נפט, בניה וכו'):
העדפה א'
העדפה ב'
העדפה ג'
(ה) האזור בארץ שבו היועץ המשפטי יכול ומעוניין ליתן את השירות:
( כל הארץ
( צפון הארץ
( מרכז הארץ
( דרום הארץ
אחר
(ו) סוג העיסוק או העיסוקים שבו מעונין היועץ המשפטי:
( ריטיינר
( הופעות בבתי משפט
( מטלות
( ענינים אחרים
אם היועץ המשפטי מעוניין בתחום מסויים (למשל מטלות בעניני מסים, עסקות מקרקעין, דיני עבודה וכו' - אנא ציינו זאת).
15. פרטים נוספים שהנכם מוצאים לנכון לציינם:


תאריך שם החותם חתימה
______________________________
1 ק"ת תשנ"ב, 1348.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ