אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי זכיינות), התשס"א-2001

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי זכיינות), התשס"א-2001

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי זכיינות), התשס"א-2001 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 (להלן - החוק), ובאישור הועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מתקין כללי פטור סוג אלה:
1. הגדרות
בכללים אלה -
"הסכם זכיינות" - חוזה שלפיו בעל זיכיון או זכיין ראשי מעניק לזכיין את הזכות לעשות שימוש בזיכיון למטרות שיווק של טובין או סוגי טובין מסוימים, והכולל את כל אלה:
(1) שימוש בשם מסחרי אחיד או בסימן מסחר או בסימן שירות אחיד, ובמאפיינים אחידים של הטובין הנמכרים או של המכירה וביצועה, שהם מהותיים לשיווק הטובין ומכירתם;
(2) העברה של ידע מבעל הזיכיון לזכיין שהוא מהותי לשיווק הטובין ומכירתם;
(3) מתן סיוע מסחרי או טכני מבעל הזיכיון לזכיין, במשך תקופת ההסכם.
"הסכם לזכיין ראשי" - חוזה שלפיו בעל זיכיון מעניק לזכיין ראשי, בתמורה לתגמול כספי ישיר או עקיף, זכות לכרות הסכמי זכיינות עם צדדים שלישיים שיהיו זכיינים, והכולל את כל ההסכמות בין הצדדים באותו ענין;
"טובין של בעל זיכיון" - טובין המיוצרים על ידי בעל זיכיון או בהתאם להוראותיו, או הנושאים סימן מסחר או סימן שירות שלו;
"זיכיון" - מתן זכויות שימוש בקניין רוחני או בידע תעשייתי, בין שהם מוגנים בסימן מסחר, סימן שירות, זכות יוצרים, פטנט, זכויות מדגם או הגנה אחרת של קניין רוחני, ובין שהם מאופיינים כשם מסחרי, עיצובים או מודלים ייחודיים, והכל אם מתן הזכויות נדרש לשם ביצוע מכירת הטובין לצרכנים סופיים ומהווה בעיני הצרכן חלק מהותי מערך הטובין הנמכרים;
"ידע" - מכלול של ידע מעשי, סודי, מהותי וניתן לזיהוי, שאינו מוגן על ידי פטנט, הנובע מניסויים קליניים או מניסיון בעל ערך שהצטבר בידי בעל הזיכיון, והוא בעל ערך לזכיין באופן המשפר את מעמדו התחרותי; לענין זה -
"ידע סודי" - ידע שכמכלול אינו ידוע לכלל, או שלא ניתן להשיגו מחוץ לעסקו של בעל הזיכיון אלא במאמץ משמעותי;
"ידע מהותי" - ידע הכולל מידע חשוב לצורך מכירת הטובין, לרבות הצגתם למכירה או עיבודם וכן כולל שיטות הנוגעות לניהול כספי, ניהול שוטף או קשרי לקוחות;
"ידע ניתן לזיהוי" - ידע המוגדר באופן ברור תוך פירוט ייחודו בהסכם הזכיינות, במסמך נפרד או בצורה אחרת;
"שטח ההסכם" - האזור הגאוגרפי שלגביו ניתן זיכיון בהסכם הזכיינות או בהסכם לזכיין ראשי.
2. פטור מקבלת אישור (תיקון: תשס"ד, תשס"ו-3)
(א) הסכם זכיינות והסכם לזכיין ראשי פטורים מקבלת אישור בית הדין להגבלים עסקיים, אם התקיימו לגביהם כל התנאים שבכללים אלה.
(ב) מותר לכלול בהסכם זכיינות או בהסכם לזכיין ראשי את הכבילות המפורטות להלן או חלק מהן:
(1) התחייבות בעל הזיכיון כי לא יעניק לאחר זיכיון בשטח ההסכם או בחלק ממנו;
(2) התחייבות בעל הזיכיון כי לא יתחרה בעצמו בזכיין, בשטח ההסכם או בחלק ממנו, לגבי הטובין שבהסכם וטובין תחליפיים להם, וכן התחייבותו כי לא יספק בשטח הזיכיון לאחר את הטובין שבהסכם הזכיינות או טובין תחליפיים;
(3) התחייבות הזכיין הראשי כלפי בעל הזיכיון להעניק זיכיונות רק בשטח ההסכם והתחייבותו כלפי זכיין כי לא יספק לאחר, בשטח הסכם הזיכיון, את הטובין שבהסכם הזכיינות או טובין תחליפיים;
(4) התחייבות הזכיין להשתמש בזיכיון רק בשטח ההסכם; בכלל זה, רשאי זכיין להתחייב להימנע מקידום מכירות פעיל של הטובין שבהסכם הזכיינות מחוץ לשטח ההסכם, והוא רשאי להתחייב כי לא יפתח סניף להפצת הטובין וכי לא יתקשר עם אדם להפצת הטובין אל מחוץ לשטח ההסכם; אולם זכיין אינו רשאי להתחייב שלא למכור את הטובין שבהסכם הזכיינות לצרכן או לזכיין אחר המצויים מחוץ לשטח ההסכם;
(5) התחייבות הזכיין לא לייצר, למכור או להשתמש בטובין תחליפיים; אולם זכיין אינו רשאי להתחייב כאמור לענין טובין הנלווים לטובין שבהסכם הזכיינות או לענין מכירת חלפים לטובין שבהסכם;
(6) התחייבות הזכיין למכור טובין המתאימים לדרישות איכות שיפרט בעל הזיכיון בהסכם הזכיינות;
(7) התחייבות הזכיין למכור טובין המיוצרים על ידי בעל הזיכיון או בעבורו, ובלבד שהצבת דרישות איכות ביחס לטובין, כאמור בפסקה (6), אינה מעשית;
(8) התחייבות הזכיין להימנע משימוש בידע של בעל הזיכיון זולת לצורך השימוש בזיכיון עצמו, והתחייבות הזכיין לא להעביר לצדדים שלישיים ידע שמסר לו בעל הזיכיון;
(9) התחייבות הזכיין למלא אחר דרישות בעל הזיכיון בכל הנוגע למאפייני המכירה וביצועה;
(10) הגבלת הזכיין מלהיות בעל ענין בתאגיד מתחרה;
(11) הגבלת הזכיין במכירת הטובין שבהסכם הזכיינות לאלה: צרכנים סופיים, זכיינים אחרים ומפיצים מורשים;
(12) התחייבות הזכיין לאלה: למכור מבחר מסוים של טובין, להגיע למחזור מכירות מסוים, לתכנן את קצב מכירותיו, להזמין טובין מראש, להחזיק מלאי מסוים או לספק ללקוח שירות ואחריות;
(13) הגבלת הזכיין לפרסם את המוצר שבהסכם הזכיינות רק באישור בעל הזיכיון.
(14) התחייבות הזכיין לענין המחיר שיגבה בעד הטובין שבהסכם הזכיינות.
(ג) (בוטל)
2א. כבילות נלוות (תיקון: תשס"ד)
פטור לפי כללים אלה יחול גם על הסכם זכיינות הכולל כבילות נוספות על אלה המנויות בכללים אלה, ובלבד שהכבילות הנוספות דרושות למימוש עיקרו של ההסכם ואין בהן כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות בשוק המוצר או בחלק ממנו.
3. סייגים לתחולת הפטור (תיקון: תשס"ד, תשס"ו-3)
פטור הסוג שבכללים אלה לא יחול על הסכם זכיינות שלגביו מתקיימים אחד או יותר מאלה:
(1) צדדים להסכם הם מתחרים בפועל;
(2) (בוטלה)
(3) ההסכם מונע מהזכיין לרכוש ממקור כלשהו טובין, למרות שהם המתאימים לדרישות האיכות שפירט בעל הזיכיון;
(4) בעל הזיכיון מגביל את הזכיין מלהשתמש בידע המורשה לאחר תום תקופת ההסכם, גם אם הידע נחשף ברבים או שניתן להשיגו במאמץ סביר מחוץ לעסקו של בעל הזיכיון;
(5) ההסכם מונע מהזכיין להעמיד לביקורת שיפוטית את תוקף הזכויות בידע המועבר מבעל הזיכיון לזכיין או בזכויות קניין רוחני אחרות; אין בהוראה זו כדי למנוע מבעל הזיכיון לסיים את הסכם הזכיינות, מקום שמוקנית לו זכות כזו על פי דין או הסכם;
(6) ההסכם מונע מהזכיין למכור או לספק טובין שבהסכם לצרכן המצוי מחוץ לשטח ההסכם;
(7) ההסכם מונע מזכיין לרכוש טובין שבהסכם הזכיינות מזכיינים אחרים וממפיצים מורשים, או שאלה הוגבלו במכירתם לו;
(8) צד להסכם הוא בעל מונופולין בשוק המוצר או בשוק מוצר משיק, או שחלקו של הזכיין בשוק המוצר עולה על 30%;
(9) ההסכם מחייב אדם להיות צד לו לפרק זמן העולה על עשר שנים רצופות, ולא ניתנה בו לאותו אדם האפשרות להשתחרר ממנו בהודעה שייתן זמן סביר מראש;
(10) עיקרו של ההסכם בהפחתת התחרות או במניעתה;
(11) ההסכם כולל כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.
4. תנאי נוסף לתחולת הפטור
הציע זכיין שירותי אחזקה או תיקון בעצמו או באמצעות צד שלישי למוצרים שבהסכם הזכיינות, יחולו כללים אלה על הסכם הזכיינות רק אם הזכיין חויב בהסכם הזכיינות להציע בעצמו או באמצעות אותו צד שלישי שירותי אחזקה ותיקון מקבילים לטובין של בעל הזיכיון, בין אם נמכרו על ידו ובין אם נמכרו על ידי אחר, ואם הוא אינו מפלה במתן שירותים כאמור בין מי שרכש טובין ממנו לבין מי שרכש טובין של בעל הזיכיון מאדם אחר.
5. תוקף (תיקון: תשס"ו-3)2
תוקף פטור הסוג שהוענק בכללים אלה עד יום י"ט באדר ב' התשע"א (25 במרס 2011).
______________________________
1 ק"ת תשס"א, 672; תשס"ד, 750; תשס"ו, 799.
2 הכללים פורסמו ביום 26.3.2001.
3 סעיף 4 לכללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי זכיינות) (תיקון), התשס"ו2006 (ק"ת תשס"ו, 799) קובע לגבי תיקון סעיפים 2, 3 ו-5:
"4. הוראת מעבר
הסכם שנעשה בתקופת תחולתם של הכללים העיקריים, טרם הארכתה בתיקון זה, ועמד בתנאים שנקבעו בהם יחד עם כללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות), התשס"א2001, אך אינו עומד בתנאים שבכללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות), התשס"ו2006 (להלן - הוראות התשס"ו), ימשיך להיות פטור מהחובה לקבל אישור מאת בית הדין להגבלים עסקיים עד תום תוקפו של ההסכם, או עד יום י"ט באדר ב' התשע"א (25 במרס 2011), לפי המוקדם; הוארך ההסכם לאחר יום תחילתם של כללים אלה, יחולו עליו ממועד ההארכה, הכללים העיקריים יחד עם הוראות התשס"ו".
_______________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ