אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי הפצה בלעדית), התשס"א-2001

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי הפצה בלעדית), התשס"א-2001

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי הפצה בלעדית), התשס"א-2001 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, (להלן - החוק), ובאישור הועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מתקין כללי פטור סוג אלה:
1. הגדרות
בכללים אלה -
"הסכם הפצה" - חוזה בין מפיץ לבין ספק, להפצת טובין לשם מכירתם;
"מפיץ" - צד להסכם הפצה הרוכש טובין מספק לשם מכירתם;
"ספק" - צד להסכם הפצה המספק או מוכר טובין למפיץ לשם מכירתם:
"רכישה" בידי מפיץ - לרבות קבלת טובין להחזקתו, לשם מכירתם;
"שטח ההסכם" - השטח לגביו נעשה הסכם ההפצה.
2. פטור מקבלת אישור (תיקון: תשס"ד)
(א) הסכם הפצה שבו מתחייב הספק למכור או לספק טובין לשם הפצה בשטח ההסכם למפיץ בלבד (להלן - הסכם להפצה בלעדית) פטור מקבלת אישור בית הדין להגבלים עסקיים, אם התקיימו לגביו כל התנאים שבכללים אלה.
(ב) מותר לכלול בהסכם להפצה בלעדית את הכבילות המפורטות להלן או חלק מהן:
(1) התחייבות המפיץ כי הוא לא יתחרה בספק, ובכלל זה כי הוא לא ימכור טובין תחליפיים, לא יפיצם ולא ישמש כסוכן למכירתם;
(2) התחייבות המפיץ כי הוא ירכוש את הטובין שבהסכם להפצה בלעדית רק מאת הספק;
(3) התחייבות המפיץ להימנע מקידום מכירות פעיל של הטובין שבהסכם ההפצה מחוץ לשטח ההסכם, והתחייבותו כי לא יפתח סניף להפצת הטובין מחוץ לשטח ההסכם וכי לא תקשר עם אדם לשם הפצת הטובין אל מחוץ לשטח ההסכם; ובלבד שאין בין המפיץ לספק הסכם לפיו יימנע המפיץ מלמכור את הטובין שבהסכם לצרכן המצוי מחוץ לשטח ההסכם;
(4) התחייבות המפיץ לאחד או יותר מאלה:
(א) לרכוש סדרות שלמות של הטובין שבהסכם להפצה בלעדית:
(ב) לרכוש לכל הפחות כמות מסוימת של הטובין שבהסכם להפצה בלעדית;
(ג) לרכוש טובין שבהסכם להפצה בלעדית באריזה, במיצוב או בעיצוב מסוימים;
(ד) למכור טובין שבהסכם להפצה בלעדית תחת סימן מסחר או סימן שירות שהספק או המפיץ הוא בעלו או מורשה לשווק תחתיו טובין מאותו סוג, או תחת שם מסחרי של הספק או המפיץ;
(ה) לסייע בקידום מכירות הטובין שבהסכם להפצה בלעדית, לרבות באמצעות -
(1) פרסומם;
(2) החזקת מלאי על טובין והפצתם באמצעות מערך הפצה;
(3) מתן שירות ואחריות לטובין;
(4) העסקת עובדים בעלי מומחיות או ידע טכני מתאים לטיפול בטובין.
(ג) (בוטל)
2א. כבילות נלוות (תיקון: תשס"ד)
פטור לפי כללים אלה יחול גם על הסכם הפצה בלעדית הכולל כבילות נוספות ובלבד שהכבילות הנוספות דרושות למימוש עיקרו של ההסכם ואין בהן כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות בשוק המוצר או בחלק ממנו.
3. אי תחולת הכללים (תיקון: תשס"ד)
פטור הסוג שבכללים אלה לא יחול על הסכם להפצה בלעדית שלגביו מתקיימים אחד או יותר מאלה:
(1) הצדדים להסכם להפצה בלעדית הם מתחרים בפועל;
(2) אין אספקה סדירה של טובין תחליפיים בשטח ההסכם להפצה בלעדית;
(3) צד להסכם להפצה בלעדית הוא בעל מונופולין בשוק המוצר או בשוק מוצר משיק;
(4) בין צדדים להסכם להפצה בלעדית קיים הסכם לענין אחד מאלה:
(א) המחיר בו יציעו המפיץ, הספק או אדם אחר מטעם מי מהם את הטובין לאחר;
(ב) המחיר שיידרש תמורת הטובין מאדם אחר או שישולם בעדם;
(ג) שיעור הרווח שיפיק המפיץ, הספק או אדם אחר מטעם מי מהם ממכירת המוצר לאדם אחר;
(ד) כל הסכם אחר שתוצאתו שוות ערך להסכם כאמור בפסקאות משנה (א) עד (ג);
(ה) אין באמור בפסקאות משנה (א) עד (ד) כדי למנוע הסכם לענין המחיר המרבי שייגבה בעד המוצר, או לענין הפצה של רשימת מחירים מומלצים בידי הספק;
(5) חלקו של המפיץ בשוק המוצר יהיה, לאחר כריתת ההסכם להפצה בלעדית, 30% או יותר;
(6) ההסכם להפצה בלעדית מחייב אדם להיות צד לו לפרק זמן העולה על עשר שנים רצופות, ולא ניתנה בו לאותו אדם אפשרות להשתחרר ממנו בהודעה שייתן זמן סביר מראש;
(7) עיקרו של ההסכם להפצה בלעדית בהפחתת התחרות או במניעתה;
(8) ההסכם להפצה בלעדית כולל כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.
4. תנאי נוסף לתחולת הפטור
הציע המפיץ שירותי אחזקה או תיקון בעצמו או באמצעות צד שלישי למוצרים שבהסכם להפצה בלעדית, יחולו כללים אלה על הסכם להפצה בלעדית רק אם המפיץ חויב בהסכם להפצה בלעדית להציע בעצמו או באמצעות אותו צד שלישי שירותי אחזקה ותיקון מקבילים לטובין של הספק, בין אם נמכרו על ידו ובין אם נמכרו על ידי אחר, ואם הוא אינו מפלה במתן שירותים כאמור בין מי שרכש טובין ממנו לבין מי שרכש טובין של הספק מאדם אחר.
5. תוקף (תיקון: תשס"ו-3)2
תוקף פטור סוג שהוענק בכללים אלה עד יום י"ט באר ב' התשע"א (25 במרס 2011)
______________________________
1 ק"ת תשס"א, 669; תשס"ד, 749; תשס"ו, 798.
2 הכללים פורסמו ביום 26.3.2001.
3 סעיף 2 לכללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמי הפצה בלעדית) (תיקון), התשס"ו2006 (ק"ת תשס"ו, 798) קובע לגבי תיקון סעיף 5:
"2. הוראת מעבר
הסכם שנעשה בתקופת תחולתם של הכללים העיקריים, טרם הארכתה בתיקון זה, ועמד בתנאים שנקבעו בהם יחד עם כללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות), התשס"א-2001, אך אינו עומד בתנאים שבכללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות), התשס"ו-2006 (להלן - הוראות התשס"ו), ימשיך להיות פטור מהחובה לקבל אישור מאת בית הדין להגבלים עסקיים עד תום תוקפו של ההסכם, או עד יום י"ט באדר ב' התשע"א (25 במרס 2011), לפי המוקדם; הוארך ההסכם לאחר יום תחילתם של כללים אלה, יחולו עליו ממועד ההארכה, הכללים העיקריים יחד עם הוראות התשס"ו".
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ