אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמים לביצוע מחקר ופיתוח), התשס"ו-2006

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמים לביצוע מחקר ופיתוח), התשס"ו-2006

כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמים לביצוע מחקר ופיתוח), התשס"ו-2006 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 15א לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988, ובאישור הוועדה לפטורים ולמיזוגים, אני מתקינה כללי פטור סוג אלה:
1. הגדרות
בכללים אלה -
"הסכם מו"פ" - הסכם שמטרתו ביצוע מחקר ופיתוח משותפים למוצר או לתהליך, על פי תכנית מפורטת המגדירה את מטרות המחקר והפיתוח ואת התחום שלגביו יבוצעו, ושעיקרו אחד או יותר מאלה:
(1) ביצוע תכנית מחקר ופיתוח בידי צוות משותף, ארגון משותף או תאגיד משותף;
(2) העברה משותפת של ביצוע תכנית מחקר ופיתוח לצד שלישי;
(3) חלוקת ביצוע תכנית מחקר ופיתוח בין הצדדים בדרך של התמחות;
(4) שיתוף פעולה בין הצדדים בהעברת ידע זה לזה או בקבלת זכויות בקנין רוחני, הנחוצים להם לביצוע מחקר ופיתוח, או שיתוף פעולה כאמור לשם העברת ידע או זכויות כאמור לצד שלישי שיבצע בעבורם תכנית מחקר ופיתוח;
"מוצר" - לרבות שירות;
"מחקר ופיתוח" - פעילות לפיתוח מוצר או תהליך או לשיפור מוצר קיים או תהליך קיים, לרבות רכישת ידע טכני, ביצוע ייצור ניסיוני, עריכת ניסויים ובניית מיתקנים נחוצים, ככל הנחוץ להשגת התוצאות המבוקשות;
"שיווק תוצאות מחקר ופיתוח" - שיווק מוצר או תהליך שפותחו במסגרת הסכם מו"פ, וכן שיווק מוצר שיוצר או תהליך שיושם במסגרת שימוש בתוצאות מחקר ופיתוח;
"שימוש בתוצאות מחקר ופיתוח" - ייצור מוצר או יישום תהליך שפותח במסגרת הסכם מו"פ.
2. תנאים להסכם מו"פ בין מתחרים, שלא בתחום התחרות
(א) הסכם מו"פ בין מתחרים, שאינו נוגע לשוק מוצר שהם מתחרים בו או לשוק מוצר משיק, פטור מן החובה לקבל את אישור בית הדין להגבלים עסקיים, אם התקיימו לגביו שני אלה:
(1) חלקם המצרפי של הצדדים להסכם המו"פ שהם מתחרים, אינו עולה על 30% משוק מוצר שבו הם מתחרים;
(2) בכל שוק מוצר שבו צדדים להסכם המו"פ מתחרים, קיימים לפחות עוד שני מתחרים בפועל שאינם צדדים להסכם המו"פ, ולכל אחד מהם נתח של 10% לפחות מאותו שוק מוצר, או שלכל אחד מהם נתח שוק הזהה לנתח השוק הגדול מבין נתחי השוק של הצדדים להסכם המו"פ או גדול ממנו.
(ב) מותר לכלול בהסכם מו"פ בין מתחרים, שאינו נוגע לשוק מוצר שהם מתחרים בו או לשוק מוצר משיק, והבא בגדר הוראות סעיף קטן (א), כבילות כמפורט להלן:
(1) התחייבות שלא לבצע מחקר ופיתוח עצמאיים בתחום הסכם המו"פ או בתחום קרוב אליו;
(2) התחייבות שלא לבצע מחקר ופיתוח יחד עם צד שלישי או באמצעותו
בתחום הסכם המו"פ או בתחום הקרוב אליו;
(3) כאשר ביצוע המו"פ נמסר לצד שלישי - התחייבות לרכוש ממנו את תוצאות המחקר והפיתוח וזכויות השימוש בהן;
(4) התחייבות של הצדדים להסכם המו"פ לחלוק מידע שנצבר במהלך המחקר והפיתוח;
(5) התחייבות של צד להסכם המו"פ להימנע משימוש בידע שהתקבל במסגרת הסכם המו"פ ואשר נחוץ לביצועו, זולת לשם ביצוע הסכם המו"פ;
(6) התחייבות לשמור על סודיות של ידע שנתקבל או פותח במסגרת הסכם המו"פ;
(7) התחייבות לחלוק עם צדדים להסכם המו"פ תמלוגים המשתלמים מצדדים שלישיים בתמורה למכירת תוצאות המחקר והפיתוח קבלת זכויות השימוש בהן.
(ג) כלל הסכם מו"פ הוראות הנוגעות לשימוש בתוצאות המחקר והפיתוח או שיווק תוצאות המחקר והפיתוח, מקום שאלה מותרים לפי כללים אלה, יראו כל שימוש וכל שיווק כאמור, כמיזם משותף הכפוף להוראות כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג למיזמים משותפים), התשס"ו-2006.
3. תנאים להסכם מו"פ בין מתחרים, בתחום התחרות
(א) הסכם מו"פ בין מתחרים, הנוגע לשוק מוצר שהם מתחרים בו או לשוק מוצר משיק, פטור מן החובה לקבל את אישור בית הדין להגבלים עסקיים, רק אם התקיימו לגביו כל אלה:
(1) חלקם המצרפי של הצדדים להסכם המו"פ שהם מתחרים, אינו עולה על 20% משוק מוצר שבו הם מתחרים;
(2) אם מוצרים שבהסכם המו"פ מהווים רכיבים שנועדו לשימוש בידי צד או צדדים להסכם בייצור מוצר אחר שאחד או יותר מהם מייצרים, חלקם של הצדדים להסכם המו"פ בשוק המוצר האחר לא עלה בעת כריתת ההסכם על 20%;
(3) בכל שוק מוצר שבו הצדדים להסכם המו"פ מתחרים, קיימים לפחות עוד שלושה מתחרים בפועל שאינם צד להסכם המו"פ, ולכל אחד מהם נתח של 10% לפחות מאותו שוק מוצר, או נתח שוק הזהה לנתח השוק הגדול מבין נתחי השוק של הצדדים להסכם המו"פ או גדול ממנו;
(4) הסכם המו"פ אינו נוגע לשימוש בתוצאות המחקר והפיתוח, ואין בין הצדדים או חלקם כל הסכם לגבי ענין זה;
(5) הסכם המו"פ אינו נוגע לשיווק תוצאות המחקר והפיתוח, ואין בין הצדדים או חלקם כל הסכם לגבי ענין זה;
(6) לכל הצדדים להסכם גישה לתוצאות המחקר והפיתוח;
(7) כל צד רשאי להשתמש באופן עצמאי בתוצאות המחקר והפיתוח ובכל ידע טכני קודם הנדרש לכך.
(ב) מותר לכלול בהסכם מו"פ בין מתחרים, הנוגע לשוק מוצר שהם מתחרים בו או לשוק מוצר משיק, והבא בגדר הוראות סעיף קטן (א), כבילות כמפורט להלן:
(1) התחייבות שלא לבצע מחקר ופיתוח עצמאיים בתחום הסכם המו"פ או בתחום קרוב אליו בתקופה שבה חל הסכם המו"פ ולמשך תקופה שאינה עולה על שנתיים לאחר סיומו או לאחר פרישת המתחייב ממנו;
(2) התחייבות שלא לבצע מחקר ופיתוח יחד עם צד שלישי או באמצעותו בתחום הסכם המו"פ או בתחום הקרוב אליו בתקופה שבה חל הסכם המו"פ ולמשך תקופה שאינה עולה על שנתיים לאחר סיומו או לאחר פרישת המתחייב ממנו;
(3) כאשר ביצוע המו"פ נמסר לצד שלישי - התחייבות לרכוש ממנו את תוצאות המחקר והפיתוח וזכויות שימוש בהן;
(4) התחייבות של הצדדים להסכם המו"פ לחלוק מידע שנצבר במהלך המחקר והפיתוח;
(5) התחייבות לשמור על סודיות של ידע שנתקבל או פותח במסגרת הסכם המו"פ.
4. כבילות נלוות
פטור לפי כללים אלה יחול גם על הסכם מו"פ בין מתחרים הכולל כבילות נוספות ובלבד שהכבילות הנוספות דרושות למימוש עיקרו של ההסכם ואין בהן כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות בשוק המוצר או בחלק ממנו.
5. חישוב חלקם של הצדדים
לענין סעיפים 2 ו-3, בחישוב חלקם של צדדים להסכם בשוק מוצר יובא בחשבון, נוסף על האמור בסעיף 3 לכללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות), התשס"ו-2006 (להלן - ההוראות הכלליות), גם חלקם של אחרים שיש להם עם מי מהצדדים מיזם משותף, כהגדרתו בכללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג למיזמים משותפים), התשס"ו-2006, באותו שוק מוצר.
6. תנאי להסכם מו"פ בין מתחרים
בהסכם מו"פ בין מתחרים, בין בתחום התחרות ובין בתחום אחר, ייעשו המגעים בין הצדדים להסכם המו"פ באופן המצמצם, ככל הניתן, כל חשש להפחתת התחרות, בין בתחום התחרות ובין בתחום אחר; בכלל זה -
(1) לא יועבר בין צדדים מידע בתחום המחקר והפיתוח שענינו עלויות, מכירות, רווחיות או תמחור, זולת ככל שהדבר נחוץ לביצוע הסכם המו"פ;
(2) לא יועבר בין צדדים מידע בתחומים שאינם תחום המחקר והפיתוח או מידע שאינו נחוץ לשם ביצוע המחקר והפיתוח;
(3) מגעים בין צדדים יהיו רק בין בעלי התפקידים הנחוצים לשם ביצוע המחקר והפיתוח;
(4) לא יוחלף מידע בין הצדדים שענינו ייצור מוצרים או שיווקם, זולת ככל שהדבר הכרחי לשימוש בתוצאות המחקר והפיתוח או לשיווק תוצאות המחקר והפיתוח מקום שאלה מותרים לפי כללים אלה;
(5) יוסכמו ויופעלו נהלים להבטחת קיום האמור בפסקאות (1) עד (4).
7. פטור להסכם מו"פ
מותר לכלול בהסכם מו"פ בין מי שאינם מתחרים כבילות המפורטות בסעיף 2(ב) וכן כבילות נלוות כאמור בסעיף 4.
8. סייגים ותנאים לתחולת הפטור
(א) פטור הסוג שבכללים אלה לא יחול אם צד להסכם מו"פ הגביל עצמו באחד או יותר מאלה:
(1) זכותו לבצע מחקר ופיתוח בעצמו או עם צד שלישי בתחום שאינו קשור להסכם המו"פ, או - לאחר תום הסכם המו"פ - בתחום ההסכם או בתחום הקשור לו; ואולם אין באמור בפסקה זו כדי למנוע תחולת פטור הסוג מקום שצד להסכם המו"פ התחייב שלא לעשות שימוש, לאחר תום הסכם המו"פ או במהלכו, בידע ובקנין רוחני אשר הזכויות בהם נתונות לצד אחר להסכם המו"פ;
(2) זכותו להעמיד לביקורת שיפוטית תוקף זכויות קנין רוחני רלוונטיות או זכויות הצדדים שהן פרי ההסכם;
(3) מספר היישומים של התהליכים שבהסכם המו"פ;
(4) היכולת לקבוע מחירים, מרכיבי מחירים או הנחות.
(ב) פטור הסוג שבכללים אלה לא יחול על הסכם מו"פ המחייב אדם להיות צד לו לתקופה העולה על חמש עשרה שנים רצופות, ושלא ניתנה בו לאותו אדם אפשרות להשתחרר ממנו בהודעה שייתן זמן סביר מראש.
(ג) פטור הסוג שבכללים אלה יחול על הסכם מו"פ רק אם מתקיימים לגביו שני אלה:
(1) עיקרו של ההסכם אינו בהפחתת התחרות או במניעתה;
(2) אין בהסכם כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.
9. תוקף
תוקף כללים אלה עד יום י"ט באדר ב' התשע"א (25 במרס 2011).
10. הוראת מעבר
הסכם שנעשה בתקופת תחולתם של כללי ההגבלים העסקיים (פטור סוג להסכמים לביצוע מחקר ופיתוח), התשס"א-2001 (להלן - הכללים הקודמים) ועמד בתנאים שנקבעו בכללים הקודמים יחד עם כללי ההגבלים העסקיים (הוראות והגדרות כלליות), התשס"א-2001, אך אינו עומד בתנאים שנקבעו בכללים אלה, יחד עם ההוראות הכלליות, ימשיך להיות פטור מהחובה לקבל אישור מאת בית הדין להגבלים עסקיים עד תום תוקפו של ההסכם, או עד תום 5 שנים מיום תחילתם של כללים אלה, לפי המוקדם; הוארך ההסכם לאחר יום תחילתם של כללים אלה, יחולו עליו כללים אלה ממועד ההארכה.
______________________________
1 ק"ת תשס"ו, 789.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ