אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), התשס"ח-2008

כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), התשס"ח-2008

כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (עמלות), התשס"ח-2008 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 9ט לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981, ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת, אני קובע כללים אלה:
1. הגדרות (תיקון:תשס"ח)
בכללים אלה -
"אזרח ותיק" - לקוח שהציג לבנק תעודת אזרח ותיק כמשמעותה בחוק האזרחים הותיקים, התש"ן-1989;
"אזרח ותיק" - לקוח שהציג לבנק תעודת אזרח ותיק כמשמעותה בחוק האזרחים הותיקים, התש"ן-1989;
"אישור עקרוני" - אישור שנותן תאגיד בנקאי לאדם, אשר ביקש מהתאגיד הבנקאי הלוואה, ומסר לו את פרטי הנכס המסוים, שבשלו נכנסת ההלוואה לגדר "הלוואה לדיור";
"דוח שנתי" - דוח שהוא אחד מאלה:
(1) דוח כספי שנתי כמשמעותו בפרק השישי לחלק הרביעי בחוק החברות התשנ"ט-1999;
(2) דוח שנתי למס הכנסה כמשמעותו בסעיף 131 לפקודת מס הכנסה;
(3) דוחות תקופתיים, כמשמעותם בסעיף 67 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, ובלבד שיהיו רצופים ותקופתם המצטברת תהיה שנה אחת לפחות;
(4) אישור חתום בידי רואה חשבון;
"הלוואה לדיור" - הלוואה שמתקיים בה אחד מאלה, ובלבד שלא ניתנה למטרת עסק:
(1) היא מיועדת לרכישה או לחכירה של דירת מגורים, בנייתה, הרחבתה או שיפוצה;
(2) היא מיועדת לרכישת קרקע לבניית דירת מגורים או לרכישת זכות בדירת מגורים תמורת דמי מפתח;
(3) היא ניתנה במשכון דירת מגורים;
(4) היא מיועדת, במלואה או בחלקה, למימון פירעון מוקדם של הלוואה כאמור בפסקאות ( 1) ו-( 2);
"יחיד" - לרבות נציגות בית משותף;
"נכה" - לקוח שהציג לבנק אישור ממשרד הביטחון או מהמוסד לביטוח לאומי, כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1994, ולפיו הוא סובל מנכות בשיעור של 40% או יותר;
"עסק קטן" - כל אחד מאלה:
(1) (בוטלה);
(2) תאגיד שטרם חלפה שנה מיום התאגדותו;
(3) תאגיד שמסר לתאגיד הבנקאי דוח שנתי, על פיו מחזור העסקים שלו בשנה שקדמה למועד מסירתו, אינו עולה על מיליון שקלים חדשים, למשך שנה אחת שתחילתה ב-1 בחודש שלאחר מסירת הדוח השנתי כאמור;
"ש"ח" - שקלים חדשים;
"תחילת קבלת השירות" - בחשבון עובר ושב - בעת חתימת הלקוח על חוזה פתיחת החשבון; בהנפקת כרטיס אשראי - בעת חתימת הלקוח על חוזה ההנפקה; במתן הלוואה לדיור - בעת מתן האישור העקרוני ללקוח;
2. התעריפון המלא
התעריפון המלא ללקוחות המקבלים שירות מתאגיד בנקאי הוא כמפורט בתוספת הראשונה.
3. התעריפונים המצומצמים
התעריפונים המצומצמים יהיו כלהלן:
(1) ללקוחות המקבלים מהתאגיד הבנקאי שירות של ניהול חשבון עובר ושב - כמפורט בתוספת השניה;
(2) ללקוחות המקבלים מהתאגיד הבנקאי שירות של הלוואה לדיור - כמפורט בתוספת השלישית;
(3) ללקוחות שהתאגיד הבנקאי הנפיק להם כרטיס אשראי - כמפורט בתוספת הרביעית.
4. הצגת התעריפונים ללקוח ומסירתם
(א) תאגיד בנקאי יציג בסניפיו, במקום בולט לעין, את התעריפון המלא ואת התעריפונים המצומצמים.
(ב) תאגיד בנקאי יאפשר לכל אדם לקבל את התעריפון המלא והתעריפונים המצומצמים בסניפיו, ובאמצעות אתר האינטרנט שלו; כן יאפשר התאגיד הבנקאי ללקוחותיו לקבל את התעריפונים המצומצמים באמצעות מכשירים אוטומטיים שהוא מעמיד לשירות לקוחותיו.
(ג) תאגיד בנקאי ימסור ללקוח את התעריפון המצומצם המתאים לשירות שמקבל הלקוח מהתאגיד הבנקאי, כאמור בסעיף 3, בעת תחילת קבלת השירות.
5. תחילה
תחילתם של כללים אלה כאמור בסעיף 6(ד) לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון מס' 12), התשס"ז-2007.
תוספת ראשונה (תיקון:תשס"ח)
(סעיף 2)
התעריפון המלא 2
שירות
מחיר
מועד הגביה
הערות

חלק 1 - חשבון עובר ושב

1(א) - שירותים נפוצים בחשבון עובר ושב
(1)
דמי ניהול חשבון לעסק קטן
ש"ח
בתום חודש(2)
פעולות על ידי פקיד
פעולות כמפורט להלן, הנעשות באמצעות פקיד בנק, לרבות באמצעות פקיד בנק, לרבות באמצעות מוקד טלפוני מאויש ותיבות שירות:
(1) הפקדת מזומן
(2) משיכת מזומן
(3) הפקה ומסירת תדפיס לבקשת לקוח
(4) העברה או הפקדה לחשבון אחר
(5) פדיון שיק (כולל משיכה בשיק עצמי)
(6) הפקדת שיק (לכל קבוצת שיקים עד 20 שיקים)
(7) תשלום שובר
(8) פריטת מזומן
ש"ח
בתום חודש
1. לקוח שאינו מחזיק כרטיס למשיכת מזומן, לקוח שהוא נכה ולקוח שהוא אזרח ותיק, זכאים ל-4 פעולות על ידי פקיד בחודש במחיר פעולה בערוץ ישיר. זכאות כאמור של אזרח ותיק ונכה החל ב-1 בחודש שלאחר הצגת תעודה או אישור כנדרש.
2. במקרה שהתאגיד הבנקאי אינו מעמיד לרשות הלקוחות אפשרות סבירה לבצע פעולות של הפקדת שיקים או הפקדת מזומן בערוץ ישיר, גובהה המרבי של עמלה זו, בשל ביצוע אותן פעולות, יהיה בגובה עמלה בשל פעולה בערוץ ישיר.
3. הבנק רשאי לגבות בחודש את הגבוה מבין שני אלה:
(1) הסכום הכולל של העמלות בשל פעולות בערוץ ישיר ופעולות על ידי פקיד שביצע הלקוח בפועל.
(2) עמלת מינימום בסכום שאינו עולה על סכומן המצטבר של שתי פעולות על ידי פקיד.
אין לגבות עמלה זו נוסף על עמלת טיפול במזומן.


(3)
פעולה בערוץ ישיר
אחת הפעולות האלה:
(1) זיכוי חשבון באמצעות מסלקה
(2) חיוב בכרטיס אשראי
(3) הפקדת מזומן
(4) משיכת מזומן במכשיר אוטומטי
(5) העברה או הפקדה לחשבון אחר
(6) תשלום שובר
(7) שאילתת מידע בכל נושא (החל בשאילתה השביעית בחודש)
(8) משיכת שיק
(9) הפקדת שיק (לכל קבוצת שיקים - עד 20 שיקים) ולרבות באמצעות תיבת שירות
(10) חיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע
..ש"ח
בתום חודש
אין לגבות את העמלה בעד שאילתות מידע באמצעות האינטרנט ומענה טלפוני ממוחשב (IVR).
במקרה של ביטול הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע לפני שהוצגו 6 חיוביים לפחות - התאגיד הבנקאי רשאי לגבות עמלת מינימום בגובה של 6 פעולות בערוץ ישיר.


(4)
פנקס שיקים
רגיל - ..ש"ח (בפיקוח)
מיוחד - ש"ח
לפי פירוט שיבע התאגיד הבנקאי בנספח שיצורף לתעריפון ויימסר ללקוח
(5)
כרטיס מידע

(6)
כרטיס משיכת מזומן

(7)
שיק בנקאי

(8)
טיפול במזומנים על ידי פקיד
שירות זה כולל:
(1)משיכת מזומן
(2) הפקדת מזומן
(3) פריטת מזומן
מטבעות - ..ש"ח
שטרות - ..אחוז

לכל 100 מטבעות
מעל 10,000 ש"ח


(9)
החזרת חיוב מסיבת אין כיסוי מספיק (ומהסיבות מוגבל, מעוקל, צו משפטי)
חיוב באמצעות
(1) הוראת קבע
(2) הרשאת לחיוב חשבון
(3) שיק
.. ש"ח
(10)
חיוב מושך בהחזרת שיק מסיבה טכנית
.. ש"ח
(11)
חיוב מפקיד בהחזרת שיק
ש"ח

הבנק אינו רשאי לגבות עמלה זו כשההחזרה נגרמה בשל חוסר היסב


(12)
הוראה לביטול חיוב
חיוב:
(1) שיק
(2) חיוב בודד על פי הרשאה לחיוב חשבון
(3) חיוב בודד על פי הוראת קבע
ש"ח

במקרה של ביטול סדרה של שיקים עוקבים ניתן לגבות עמלה מרבית בגובה של 3 הוראות ביטול

(ב) שירותים מיוחדים או עסקיים
(1)
העברות ברשימה (לרבות משכורת)
לפי פירוט שיקבע התאגיד הבנקאי, ובלבד שלא יעלה על 2 עמלות
ש"ח
(2)
הוראת קבע לקיזוז יומי
... ש"חשירות
מחיר
מועד הגביה
הערות

חלק 1 - חשבון עובר ושב


(3)
טיפול בשיק דחוי
שירות זה כולל
(1) הפקדת שיק דחוי
(2) שינוי מועד להצגת שיק
דחוי
(3) החזרת שיק דחוי למפקיד טרם פירעונו
בדלפק - .. ש"ח
בשידור - .. ש"ח

החזרת שיקים דחויים למפקיד אגב סגירת חשבונו בבנק לא תעלה על 5 ש"ח


(4)
חיוב מוטב בהחזרת חיוב על פי הרשאה
רגיל - .ש"ח
הצגה חוזרת - ..
ש"ח

לעניין זה, "הצגה חוזרת" מההחזרה השניה ואילך של חיוב על פי הרשאה שבוטלה בהוראת הלקוח או חיוב על פי הרשאה שהוצאה מן ההסדר


(5)
העברה במערכת הזיכויים והעברות בזמן אמת (
(RTGS)
לבנק אחר - . ש"ח


חלק 2 - מידע, הודעות והתראות

2(א) - שירותים נפוצים
(1)
הודעות
שירות זה כולל -
(1) הודעות על פיגור בתשלומים
(2) תראות
(3) הודעות או התראות לפי חוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981
(4) מכתבי מעקב
.. ש"ח
(2)
מכתב התראה של עורך דין
.. ש"ח
(3)
הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב לבקשת לקוח
זמינים בסניף - ..ש"ח לבקשה בתוספת ש"ח לכל עמוד
אינם זמינים בסניף - .. ש"ח לבקשה בתוספת .. ש"ח לכל עמוד

לא כולל צפייה בשיקים באינטרנט


(4)
דוחות לבקשת לקוח
(א) דוחות סטנדרטיים, כגון:
(1) אישור יתרות
(2) פירוט תשלומים של הלוואה
(3) פירוט רכיבי תשלום של הלוואה
(4) לוח סילוקין נוסף
(5) פירוט תיק ניירות ערך
(6) שחזור תנועות בניירות ערך
(7) אישר בעלות
(8) מכתב המלצה
(ב) דוחות הכרוכים באיסוף מידע, למשל: מסירת מידע היסטורי בדבר ריביות, שערי חליפין, שערי ניירות ערך, וכן מכתבים לא סטנדרטיים
דחות סטנדרטיים - .. ש"חדוחות הכרוכים באיסוף מידע - ש"ח

(1) למעט באמצעות האינטרנט
(2) אישור יתרה לפני פירעון מוקדם של הלוואה - פטור מעמלה


(5)
איתור מסמכים
ש"ח לבקשה בתוספת ש"ח לכל עמוד
(6)
איתור חשבונות
ש"ח(ב) - שירותים מיוחדים או עסקיים
(1)
קבלת מידע בתקשורת לבקשת לקוח
לפי פירוט שיקבע בתאגיד הבנקאי, ובלבד שלא יעלה על 3 עמלות
ש"ח

שירות זה כולל מתן מידע באמצעים כמו: פקס', טלפון סלולרי, דואר אלקטרוני


(2)
מידע במדינה מגנטית או אלקטרונית
לפי פירוט שיקבע התאגיד הבנקאי, ובלבד שלא יעלה על 2 עמלות
ש"ח
(3)
הפקה ומשלוח דף תנועות בתדירות מיוחדת לבקשת הלקוח
לפי פירוט שיקבע התאגיד הבנקאי, ובלבד שלא יעלה על 2 עמלות
ש"ח
(4)
גישה ישירה למחשב הבנק
לפי הפירוט שיקבע התאגיד הבנקאי, ובלבד שלא יעלה על 2 עמלות
ש"ח
חלק 3 - אשראי

3(א) שירותים נפוצים
(1)
הקצאת אשראי
יחיד - ש"ח לרבעון
עסק קטן - אחוז

עמלה זו תיגבה מיחיד במקרה של אי-ניצול מסגרת האשראי ברבעון. במקרה של ניצול חלקי של המסגרת, לקוח יחיד יחויב בריבית הרבעונית או בעמלה, לפי הגבוהה מביניהן


(2)
טיפול באשראי ובביטחונות
הלוואות שאינן לדיור, וניכיון שיקים
- מעל 50,000 ש"ח אחוז (מינימום מכסימום)

הלוואות לדיור אחוז (מינימום, מכסימום)
מסגרות אשראי לעסק קטן
אחוז (מינימום, מכסימום)
בהלוואה לדיור העמלה תיגבה לאחר ביצוע עיקר ההליכים לקבלת ההלוואה
(1) אין לגבות את העמלה במקרה של חידוש האשראי, שלא כרוך בשינוי או הוספת ביטחונות. במקרה של הגדלת האשראי - ניתן לגבות את העמלה על ההפרש בלבד
(2) אין לגבות עמלה על העמדת מסגרת אשראי ללקוחות יחידים


(3)
דמי ניהול הלוואה לדיור
ש"ח (בפיקוח)

ניתן לגבות עמלה זו גם בשל הלוואה לרכישת מקרקעין למטרות עסק


(4)
דמי גבייה בשל הלוואות שאינן לדיור, שניתנו ערב תחילתם של כללים אלה
ש"ח
(5)
ערבות בנקאית
ערבות מכל סוג (למעט ערבות למשתכנים לפי חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974) (להלן חוק המכר) ( אחוז (מינימום)
ערבות למשתכנים לפי חוק המכר . אחוז
(6)
הסבת ערבות לפי חוק המכר
ש"ח
(7)
רישום שעבודים על ידי נציג התאגיד הבנקאי אצל רשם
ש"ח
(8)
שינוי שעבודים
בבנק - ש"ח
אצל רשם - ש"ח
(9)
הסכמה ליצירת שעבוד לבנק אחר
ש"ח (בפיקוח)
(10)
שינויים בהסכם ההלוואה או בתנאי הערבות לבקשת לקוח או ערב
כולל: תקופת ההלוואה, זהות או הרכב לווים או ערבים, מסלול ההלוואה, ריבית, הקפאת תשלומים, איחוד או הפרדת זכאות, מועדי פירעון, תיקון ערבות
שינויים במועד הפירעון של הלוואה לדיור לפי חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981
ש"ח

ש"ח
(11)
גרירת הלוואה לדיור
הלוואה - .. ש"ח
מענק - ש"ח
ערבות או פיקדון
ביניים - ש"ח
(12)
הנפקה או חידוש של תעודת זכאות
ש"ח
(13)
פירעון מוקדם
עמלה תפעולית - ש"ח
עמלה תפעולית - ש"ח
עמלה זו נגבית נוסף לשאר התשלומים הנגבים על פי צו הבנקאות (עמלות פירעון מוקדם), התשס"ב-2002, על פי הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 454 ועל פי סעיף 88 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969

(ב) - שירותים מיוחדים או עסקיים
(1)
ליווי פיננסי
אחוזחלק 4 ניירות ערך

4(א) - שירותים נפוצים
(1)
קניה, מכירה, ופדיון של ניירות ערך הנסחרים בבורסה בתל אביב (למעט קרנות נאמנות, אופציות מעו"ף וחוזים עתידיים במעו"ף)
(כולל קניה או מכירה שלא בוצעה)
מניות ואגרות חוב אחוז (מינימום)
מילוה קצר מועד . אחוז (מינימום)

(1) על פיצול הוראה לכמה ביצועים חלקיים באותו יום תיגבה עמלת מינימום אחת ביום לכל הוראה
(2) במקרה של קניה או מכירה שלא בוצעה מסיבה התלויה בלקוח - תיגבה עמלת מינימום רק אם בוצעה פעולה על ידי פקיד
(3) עמלה זו תיגבה גם בשל ביצוע השירות בניירות ערך שאינם נסחרים


(2)
קניה, מכירה וכתיבה של אופציות מעו"ף (כולל קניה או מכירה שלא בוצעה)
אחוז (מינימום, מכסימום)

ההערות שבסעיף (1) יחולו גם על סעיף זה


(3)
קניה, מכירה וכתביה של חוזים עתידים במעו"ף (כולל קניה או מכירה שלא בוצעה)
לפי פירוט שיקבע התאגיד הבנקאי ובלבד שלא יעלה על 2 עמלות

הערה (1) שבסעיף (1) תחול על על סעיף זה.


(4)
קניה, מכירה ופדיון של ניירות ערך בחוץ לארץ
(כולל קניה או מכירה שלא בוצעה)
מניות, אגרות חוב וקרנות נאמנות אחוז (מינימום)
אופציות אחוז (מינימום)

(1) במקרה של קניה או מכירה שלא בוצעה מסיבה התלויה בלקוח תיגבה עמלת מינימום רק אם בוצעה פעולה על ידי פקיד
(2) עמלה זו תיגבה גם בשל ביצוע השירות בניירות ערך שאינם נסחרים


(5)
דמי ניהול פיקדון ניירות ערך (לרבות יחידות השתתפות בקרנות נאמנות)
הנסחרים בארץ אחוז (מינימום, מכסימום)
הנסחרים בחוץ לארץ שאינם נסחרים בבורסה
אחוז (מינימום, מכסימום)

(1) עמלת המינימום הנגבית בתום הרבעון או לאחריו תיגבה בהתחשב בעמלות הניהול המינימליות שנגבו במהלך הרבעון, לרבות על ניירות ערך שנמכרו
(2) לא ניתן לגבות דמי ניהול פיקדון ניירות ערך שאינם נסחרים בבורסה לאחר שנמחקו מהרישום למסחר, למעט במקרה שהלקוח הוא בעל עניין בחברה שניירות הערך שלה נמחקו מהמסחר בעקבות הצעת רכש מלאה, כמשמעותה בסעיף 336 לחוק החברות, התשנ"ט-1999


(6)
העברת ניירות ערך
לחשבון אותו לקוח בנק אחר ש"ח (להעברה) (בפיקוח) לחשבון לקוח אחר - אחוז (מינימום, מכסימום לתיק)

(1) "חשבון אותו לקוח", לרבות חשבון משותף של הלקוח עם בן או בת זוגו
(2) העברת ניירות ערך לחשבון אותו לקוח בעת סגירת חשבון לא תעלה על 10 ש"ח להעברת התיק והוצאות צד ג'


(7)
המרת איגרות חוב ושטרי הון למניות, מימוש אופציות והמרות ניירות ערך דואליים
לפי פירוט שיקבע התאגיד הבנקאי על פי סוג הפעולה ובלבד שלא יעלה על 2 עמלות(ב) שירותים מיוחדים או עסקיים
(1)
טיפול בהזמנה של ניירות ערך בהנפקה
איגרות חוב ממשלתיות אחוז (מינימום) שאר ניירות הערך אחוז (מינימום)
(2)
עמלת הפצה מרוכש יחידת השתתפות בקרן נאמנות
לפי סוג הקרן

במקרים המותרים לפי תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס"ו-2006


(3)
השאלת ניירות ערך לצורך מכירה בחסר
לפי פירוט שיקבע התאגיד הבנקאי, ובלבד שלא יעלה על 2 עמלות
(4)
עמלת קסטודיאן
אחוז (מינימום, מכסימום)חלק 5 - מטבע חוץ


(1)
עמלת חליפין
לפי פירוט שיקבע התאגיד הבנקאי, ובלב ד שלא יעלה על 2 עמלות אחוז (מינימום, מכסימום)
(2)
הפקדת מזומן לחשבון מטבע חוץ או משיכת מזומן מחשבון מטבע חוץ
פירוט הפריש השער
(3)
החלפת מזומן
שירות זה כולל:
החלפת שטרות בלא שערים,
ישנים או פגומים
.. אחוז (מינימום)
(4)
גביית שיקים במטבע חוץ
.. אחוז (מינימום מכסימום)
(5)
הפקדת שיק/פדיון שיק או המחאת נוסעים
דולר + .. אחוז לפי פירוט שיקבע התאגיד הבנקאי, ובלבד שלא יעלה על 2 עמלותשירות
מחיר
מועד הגביה
הערות


(6)
מכירת המחאות נוסעים
אחוז (מינימום, מכסימום)
(7)
שיק בנקאי
אחוז (מינימום, מכסימום)
(8)
טיפול בשיק משוך על חשבון מטבע חוץ ומוצג לגביה
על ידי בנק בחוץ לארץ .. אחוז (מינימום מכסימום) על ידי בנק אחר בארץ אחוז (מינימום, מכסימום) על ידי סניף הבנק בארץ דולר
(9)
העברת מטבע חוץ לחוץ לארץ ומחוץ לארץ
חד-פעמית - אחוז (מינימום, מכסימום)
קבועה -
אחוז (מינימום, מכסימום)

העברת רנטות או פנסיות לנפגעי נאצים פטורה מעמלה


(10)
העברת מטבע חוץ בארץ ומבנק אחר בארץ
לחשבון או מחשבון אותו לקוח - דולר (בפיקוח)
העברה אחרת -
אחוז (מינימום, מכסימום)

"חשבון אותו לקוח" לרבות חשבון שהלקוח מנהל יחד עם בן או בת זוגו.
העברת מטבע חוץ לחשבון אותו לקוח בעת סגירת חשבון לא תעלה על 10 ש"ח3


(11)
ימי ערך
לפי פירוט שיקבע התאגיד הבנקאי בנספח לתעריפוןחלק 6 כרטיסי אשראי


(1)
דמי כרטיס
לפי סוגי כרטיס שיקבע התאגיד הבנקאי בנספח לתעריפון
ש"ח
בתום חודש(1א)
דמי טעינה (לגבי כרטיסים נטענים בלבד)
ש"ח
(2)
עמלת תשלום נדחה
ש"ח
(3)
שינוי מועד חיוב/
ש"ח
(4)
טיפול בהכחשה לא מוצדקת של עסקה
ש"ח
(5)
פירעון מוקדם או פירעון מיידי של עיסקאות
.. ש"ח לבקשה

פירעון מוקדם של כל העסקאות בשל ביטול הכרטיס ייחשב לבקשה אחת.
סך כל העמלות בעד ביטול כרטיס אגב סגירת חשבון במקרה שמנפיק הכרטיס הוא הבנק, יהיה כפוף לתקרה של 40 ש"ח


(6)
הנפקת כרטיס חליפי
הנפקה רגילה ש"ח
הנפקה מיידית ש"ח
(7)
המרת מטבע בשל עסקאות בחוץ לארץ, ובשל משיכות מזומן ממכשיר אוטומטי
לפי פירוט שיקבע התאגיד הבנקאי, ובלבד שלא יעלה על 3 עמלות
(8)
משיכה בחוץ לארץ
ממכשיר אוטומטי - .. דולר
בדלפק בלא כרטיס - דולר
בדלפק עם הכרטיס -
דולר
(9)
רכישת מטבע חוץ מחלפן באמצעות כרטיס אשראי
דולר


שירות
מחיר

חלק 7 סחר חוץ
לפי פירוט שיקבע התאגיד הבנקאי

חלק 8 עסקאות עתידיות, עסקאות בין-מטבעיות ואחרות
לפי פירוט שיקבע התאגיד הבנקאי

חלק 0 שירותים מיוחדים
לפי פירוט שיקבע התאגיד הבנקאי
למשל: שמירת דואר בסעיף, שכירת כספות, טיפול בשטרות, טיפול בירושות ועיזבונות, משיכת מזומן ממכשיר מרוחק

חלק 10 יהלומים
לפי פירוט שיקבע האתגיד הבנקאי

חלק 11 הוצאות צד שלישי
לפי פירוט שיקבע התאגיד הבנקאי בהתאם להוצאות הממשיות, התאגיד הבנקאי יציין בהערות לכל שירות אם נגבו בעדו הוצאות בעבור צד שלישי.
למשל:
אגרות רישום שונות
הערכת שמאי
ביטוח הלוואה לדיור EMI
ייפוי כוח נוטריוני
בדיקת רישומים ברשם החברות
בדיקת רישומים ברשם המקרקעין
החזר שיק או הרשאה לחיוב חשבון לטובת הבנק
הוצאות בנק קורספונדנט
הוצאות ברוקר בחוץ לארץ
ביטוח כספת
דואר לחוץ לארץ
דואר רשום
משלוח כרטיס אשראי חליפי לחוץ לארץ

חלק 12 שירותים של חברות כרטיסי אשראי לבתי עסק
לפי פירוט שיקבע התאגיד הבנקאי

נספחים לתעריפון, שיימסרו ללקוח:
נספח א'- הטבות לקבוצות אוכלוסיה
נספח ב' שיקים מסחריים ומיוחדים
נספח ג' טבלת ימי הערך
נספח ד' דמי כרטיס, לפי סוג הכרטיס
1 משיכה באמצעות מכשיר הנמצא בסניף התאגיד הבנקאי או במרחק שאינו עולה על 500 מטרים מהסניף. לגבי משיכה ממכשיר מרוחק - התאגיד הבנקאי רשאי לגבות מחיר שונה, שיפורט בחלק 9 לתעריפון.
2 יש לשים לב לסעיף 2(ב) להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 415 ולסעיף 31 לכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים), התשנ"ב-1992 (להלן - כללי הגילוי הנאות), שהעולה מהם הוא שהתאגיד הבנקאי אינו רשאי לגבות עמלה בעד שאילתה על מידע בסיסי כהגדרתו שם, ככל שהשאילתה פוטרת את התאגיד הבנקאי מלשלוח ללקוח, על פי כללי הגילוי הנאות, מידע זה; הוראת הניהול הבנקאי התקין האמורה ניתנת לעיון באתר האינטרנט של בנק ישראל, שכתובתו: (להלן - אתר האינטרנט).
3 סך כל העמלות שיגבה התאגיד הבנקאי בשל פעולות לסגירת חשבון המפורטות להלן לא יעלה על 40 ש"ח (לא כולל החזר הוצאות מסלקת הבורסה, קורספונדנט ועמלות פירעון מוקדם): העברת ניירות ערך לחשבון אותו לקוח בתאגיד בנקאי אחר בארץ, העברת ניירות ערך זרים לחשבון אותו לקוח בתאגיד בנקאי אחר בארץ, העברה בנקאית לחשבון של אותו לקוח בתאגיד בנקאי אחר בארץ, העברת מטבע חוץ לחשבון של אותו לקוח בתאגיד בנקאי אחר בארץ, החזרת שיקים דחויים למפקיד אגב סגירת חשבונו בתאגיד הבנקאי, אישור יתרה לפני פירעון מוקדם, ביטול הרשאות לחיוב חשבון וביטול הוראות קבע.
תוספת שניה (תיקון:תשס"ח)
(סעיף 3(1))
תעריפון עובר ושב
שירות
מחיר

1.
דמי ניהול
קבועים לעסק קטן
ש"ח

2.
פעולות בסיסיות
(א) פעולה על ידי פקיד (פעולות בסניף, כולל פעולות באמצעות טלפון או פקס', באמצעות מוקד טלפוני מאויש)
שירות זה כולל אחת הפעולות האלה, הנעשות באמצעות פקיד בנק, לרבות באמצעות מוקד טלפוני מאויש: הפקדת מזומן, משיכת מזומן, הפקה ומשלוח תדפיס לבקשת לקוח, העברה או הפקדה לחשבון אחר, פדיון שיק (כולל משיכה בשיק עצמי), הפקדת שיק (לכל קבוצת שיקים - עד 20 שיקים), תשלום שובר פריטת מזומן.
(ב) פעולה בערוץ ישיר
שירות זה כולל אחת הפעולות האלה: זיכוי חשבון באמצעות סלקה, חיוב בכרטיס אשראי, הפקדת מזומן, משיכת מזומן במכשיר אוטומטי, העברה או הפקדה לחשבון אחר, תשלום שובר, שאילתת מידע בכל נושא (החל בשאילתה השביעית בחודש), משיכת שיק הפקדת שיק (לכל קבוצת שיקים - עד 20 שיקים), לרבות באמצעות תיבת שירות חיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע
..ש"ח


ש"ח

3.
פנקס שיקים
פנקס שיקים רגיל
ש"ח

4.
מסגרת אשראי
(א) הקצאת אשראי ליחיד (במקרה של אי-ניצול מסגרת האשראי ברבעון)
(ב) הקצאת אשראי לעסק קטן
ש"ח לרבעון
אחוז

5.
כרטיסים מגנטיים
(א) כרטיס מידע
(ב) כרטיס למשיכת מזומן
ש"ח
ש"ח6.
החזרת חיובים
(א) החזרת חיוב מסיבת אין כיסוי מספיק (ומהסיבות מוגבל, מעוקל וצו משפטי)
חיוב באמצעות הוראת קבע, הרשאה לחיוב חשבון, שיק
(ב) חיוב מושך בהחזרת שיק מסיבה טכנית
(ג) חיוב מפקיד בהחזרת שיק
(ד) הוראה לביטול חיוב
חיוב: שיק, חיוב בודד על פי הרשאה לחיוב חשבון וחיוב בודד על פי הוראת קבע
ש"ח

ש"ח
ש"ח
ש"ח

7.
שירותים מיוחדים
(א) טיפול במזומנים על ידי פקיד
שירות זה כולל: משיכת מזומן, הפקדת מזומן ופריטת מזומן


(ב) שיק בנקאי


מטבות ..
ש"ח לכל 100 מטבעות
שטרות
אחוז
(מעל 10,000 ש"ח)
ש"י

8.
מידע
(א) הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב לבקשת לקוח
זמינים בסניף -
.ש"ח לבקשה בתוספת ..ש"ח לכל עמוד אינם זמינים בסניף ש"ח לבקשה בתוספת ש"ח לכל עמוד(ב) דוחות לבקשת לקוח (למעט באמצעות האינטרנט)
דוחות סטנדרטיים, כגון: אישור יתרות, פירוט תשלומים של הלוואה, פירוט רכיבי תשלום, לוח סילוקין נוסף, פירוט תיק ניירות ערך, שיחזור תנועות בניירות ערך, אישור בעלות, מכתב המלצה. דוחות הכרוכים באיסוף מידע, למשל: מסירת מידע היסטורי בדבר ריביות, שערי חליפין, שערי ניירות ערך, וכן מכתבים לא סטנדרטיים.
דוחות סטנדרטיים ש"ח דוחות הכרוכים באיסוף מידע ש"ח(ג) איתור מסמכים
ש"ח לבקשה בתוספת ש"ח לכל עמוד

9.
שירותים נוספים
לשירותים נוספים ראו התעריפון המלא


נספח א', שיימסר ללקוח הטבות לקבוצות אוכלוסיה
1 הבנק רשאי לגבות בחודש את הגבוה מבין שני אלה: (1) הסכום הכולל של העמלות בשל פעולות בערוץ ישיר ופעולות על יד פקיד, שביצע הלקוח בפועל;
(2) עמלת מינימום בסכום שאינו עולה על סכומן המצטבר של שתי פעולות פקיד.
2 משיכה באמצעות מכשיר הנמצא בסניף הבנק או במרחק שאינו עולה על 500 מטרים מהסניף. לגבי משיכה ממכשיר מרוחק - הבנק רשאי לגבות מחיר שונה.
3. יש לשים לב לסעיף 2(ב) להוראת ניהול בנקאי תקין מס' 415 ולסעיף 31 לכללי הבנקאות (שירות ללקוח) (גילוי נאות ומסירת מסמכים), התשנ"ב-1992 (להלן - כללי הגילוי הנאות), שהעולה מהם הוא שהתאגיד הבנקאי אינו רשאי לגבות עמלה בעד שאילתה על מידע בסיסי כהגדרתו שם, ככל שהשאילתה פוטרת את התאגיד הבנקאי מלשלוח ללקוח, על פי כללי הגילוי הנאות, מידע זה; הוראת הניהול הבנקאי התקין האמורה ניתנת לעיון באתר האינטרנט של בנק ישראל www.bankisrael.gov.il.
4 במקרה של ניצול חלקי של המסגרת הלקוח יחויב בריבית הרבעונית או בעמלה, לפי הגבוה מביניהן.
תוספת שלישית
(סעיף 3(2))
תעריפון משכנתאות
שירות
מחיר

1.
תעודת זכאות
הנפקה או חידוש של תעודת זכאות
ש"ח

2.
פתיחת תיק
טיפול באשראי ובביטחונות של הלוואה לדיור
אחוז (מינימום, מכסימום)

3.
דמי ניהול
דמי ניהול הלוואה לדיור
ש"ח (ובפיקוח)

4.
הסבת ערבות
הסבת ערבות לפי חוק המכר
ש"ח

5.
שעבודים
(א) רישום שעבודים על ידי נציג הבנק אצל רשם
(ב) הסכמה ליצירת שעבוד לבנק אחר
(ג) שינוי שעבודים
ש"ח
ש"ח (ובפיקוח)
בבנק - . ש"ח
אצל רשם - ש"ח

6.
גרירת הלוואה לדיור
(א) גרירת הלוואה לדיור לנכס אחר
(ב) גרירת מענק לנכס אחר
(ג) ערבות או פיקדון ביניים
ש"ח
ש"ח
ש"ח

7.
שינויים בהלוואה
(א) שינויים בהסכם ההלוואה או בתנאי הערבות לבקשת לקוח או ערב כולל:
תקופת ההלוואה,
זהות או הרכב לווים או ערבים,
מסלול ההלוואה, ריבית, הקפאת תשלומים, איחוד/ הפרדת זכאות, מועדי פירעון, תיקון ערבות.
(ב) שינויים במועד הפירעון של הלוואה לדיור לפי חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981

ש"ח..ש"ח

8.
פירעון מוקדם
עמלה תפעולית
..ש"ח

9.
מידע
(א) שאילתה בערוץ ישיר
(ב) הפקה או הדפסים של מסמכים המצויים המאגר הממוחשב לבקשת לקוח
(1) זמינים בסניף
(2) אינם זמינים בסניף
(ג) דוחות לבקשת לקוח
כולל:
אישור יתרות
פירוט תשלומים של הלוואה
פירוט רכיבי תשלום של הלוואה
לוח סילוקין נוסף
(ד) איתור מסמכים
.. ש"ח
..ש"ח לבקשה בתוספת ..ש"ח לכל עמוד
..ש"ח לבקשה בתוספת ..ש"ח לכל עמוד

..ש"ח לבקשה בתוספת ..ש"ח לכל עמוד

10.
הודעות, התראות ומעקבים
הודעות
כולל:
הודעות על פיגור בתשלומים
התראות
מכתבי מעקב
מכתב התראה של עורך דין
ש"ח


..ש"ח

11.
שירותים נוספים
לשירותים נוספים העשויים להיות כרוכים בשירות של מתן הלוואה לדיור ראו התעריפון המלאתוספת רביעית (תיקון:תשס"ח)
(סעיף 3(3))
תעריפון כרטיסי אשראי
שירות
מחיר

1.
דמי כרטיס
על פי סוג הכרטיס
בנספח המצ"ב

(1א)
דמי טעינה (לגבי כרטיסים נטענים בלבד)

ש"ח

2.
עסקה בתשלומים
עמלת תשלום נדחה
ש"ח

3.
שירותים מיוחדים
(א) שינוי מועד חיוב
(ב) טיפול בהכחשה לא מוצדקת של עסקה
(ג) פירעון מוקדם או מיידי של עסקאות
(ד) הנפקת כרטיס חליפי
ש"ח
ש"ח
ש"ח לבקשה
הנפקה רגילה..ש"ח
הנפקה מיידית .. ש"ח

4.
שירותים בחוץ לארץ או במטבע חוץ
(א) המרת מטבע בשל עסקאות בחוץ לארץ, ובשל משיכות מזומן ממכשיר אוטומטי
(ב) משיכה ממכשיר אוטומטי בחוץ לארץ
(ג) משיכה בדלפק ללא כרטיס בחוץ לארץ
(ד) משיכה בדלפק עם כרטיס בחוץ לארץ
(ה) רכישת מטבע חוץ מחלפן באמצעות כרטיס אשראי

דולר
דולר
דולר
דולר

5.
מידע
(א) הפקה או הדפסה של מסמכים המצויים במאגר הממוחשב לבקשת לקוח
(ב) איתור מסמכים
ש"ח לבקשה בתוספת
..ש"ח לכל עמוד
..ש"ח לבקשה נוספת בתוספת
ש"ח לכל עמוד

6.
שירותים נוספים
לשירותים נוספים, אשר עשויים להיות כרוכים במתן שירות של כרטיסי אשראי, ראו התעריפון המלא


נספח א', שיימסור ללקוח - הטבות לקבוצות אוכלוסיה
נספח ד', שיימסר ללקוח - דמי כרטיס לפי סוג הכרטיס
______________________________
1 ק"ת תשס"ח, 310, 983, 1291.
2 הערת שוליים 4 (בתוספת הראשונה בחלק 4 בפרט 4(א) בפסקה 1)לא תוקנה כמופיע בק"ת תש"ע, 298. מכיון שאין כזו הערה בק"ת הקודמים.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ