אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי הבחירות (דרכי תעמולה) (הגשת בקשות, הקצאת זמן ותעריפים לשידורי תעמולה ברדיו אזורי בבחירות לרשויות המקומיות), התשנ"ח-1998

כללי הבחירות (דרכי תעמולה) (הגשת בקשות, הקצאת זמן ותעריפים לשידורי תעמולה ברדיו אזורי בבחירות לרשויות המקומיות), התשנ"ח-1998

כללי הבחירות (דרכי תעמולה) (הגשת בקשות, הקצאת זמן ותעריפים לשידורי תעמולה ברדיו אזורי בבחירות לרשויות המקומיות), התשנ"ח-1998 1
בתוקף סמכותה לפי סעיף 16ד(ה)(4) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959 (להלן - חוק דרכי תעמולה), ולענין סעיפים 16 ו-17 לפי סעיף 16ד(ט) לחוק דרכי תעמולה בהתייעצות עם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ולפי סעיף 24(12) לחוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, התש"ן-1990 (להלן - חוק הרשות השניה), בידיעת ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, קובעת מועצת הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו כללים אלה:
1. הגדרות
בכללים אלה -
"בעל זיכיון" - כהגדרתו בסעיף 16ד לחוק דרכי תעמולה;
"בקשה לשידור" ו"בקשה" - בקשה לשידור תעמולת בחירות ברדיו;
"המנהל" - כהגדרתו בחוק הרשות השניה, לרבות מי שהוא הסמיכו בין באופן כללי ובין לענין כללים אלה;
"יחידת שידור" - אחד מפרקי הזמן המפורטים להלן שבו משודרים שידורי רדיו;
(1) פרק הזמן שבין השעות 00.00 עד 06.00;
(2) פרק הזמן שבין השעות 06.00 עד 07.00 ו-14.00 עד 20.00 וביום שלפני הבחירות 14.00 עד 19.00;
(3) פרק הזמן שבין השעות 07.00 עד 14.00;
(4) פרק הזמן שבין השעות 20.00 עד 00.00;
"מנהל התחנה" - מנהל תחנה אזורית לשידורי רדיו אזוריים כמשמעותה בסעיף 72 לחוק הרשות השניה;
"רשימת מועמדים" - כהגדרתה בסעיף 16ד(א) לחוק דרכי תעמולה;
"רשימה מעוניינת" - רשימה המעוניינת להתמודד בבחירות לרשות מקומית, אשר טרם הוגשה לפקיד הבחירות לפי פרק ד' לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965 (להלן - חוק הבחירות);
"שידור תעמולה" - שידור תעמולת בחירות ברדיו אזורי מטעם רשימת מועמדים;
"תקופת שידורי התעמולה" - התקופה המתחילה 30 ימים לפני הבחירות לרשות מקומית, כאמור בסעיף 16ד(ב) לחוק דרכי תעמולה והמסתיימת בשעה 7 בערב שלפני יום הבחירות, כאמור בסעיף 74 לחוק הבחירות.
2. שידורי תעמולה
בעל זיכיון רשאי לפי סעיף 16ד(ב) לחוק דרכי תעמולה לשדר תעמולת בחירות של רשימת מועמדים ומטעמה בלבד.
3. קבלת בקשות לשידורי תעמולה
בעל זיכיון המשדר תעמולת בחירות יקבל בקשות לשידור תעמולה מבא-כוח רשימת מועמדים או מממלא מקומו כמשמעותם בסעיף 38 לחוק הבחירות.
4. מועדי הגשת בקשות (תיקון: תשס"ג)
(א) בקשות לשידור תעמולה יתקבלו על ידי בעל זיכיון עד לשעה 12.00 במועדים שלהלן:
(1) ביום ה18- שלפני תחילת תקופת שידורי התעמולה (להלן - מועד א');
(2) ביום ה2- שלפני תחילת תקופת שידורי התעמולה (להלן - מועד ב');
(3) ביום ה11- שלאחר תחילת תקופת שידורי התעמולה (להלן - מועד ג').
(ב) חל מועד מן המועדים האמורים בסעיף קטן (א) בשבת, בחג, ביום שישי או בערב חג, יוקדם המועד ליום שלפניו שאינו יום כאמור.
5. הגשת בקשות והקצאת זמן מועד א'
(א) במועד א' יקבל בעל זיכיון בקשות לשידור תעמולה למשך כל תקופת שידורי התעמולה מרשימות מעוניינות.
(ב) על פי הבקשות שהתקבלו במועד א' יקצה בעל זיכיון זמן משוער לשידורי תעמולה לכל רשימה מעוניינת; הטיפול בבקשות לשידור והקצאת הזמן לשידור לפיהן, יהיו כמפורט בסעיפים 10 עד 12.
(ג) התוצאות המשוערות של הקצאת הזמן לשידורי תעמולה המתקבלות במועד א' יהיו לשם הערכה בלבד ולא יחייבו את בעל הזיכיון והן כפופות להוראות סעיפים 6 ו-7.
(ד) הודעה על תוצאות הקצאה כאמור ועל היותן משוערות ובלתי מחייבות תימסר לכל רשימה מעוניינת במועד כאמור בסעיף 12.
6. הגשת בקשות והקצאת זמן במועד ב'
(א) במועד ב' יקבל בעל זיכיון בקשות לשידור תעמולה למשך כל תקופת שידורי התעמולה מרשימות מועמדים בלבד, ורק מרשימות שלא הגישו בקשות במועד א' (להלן - בקשות חדשות).
(ב) בעל זיכיון יקצה זמן לשידורי תעמולה לרשימות מועמדים שהגישו בקשות חדשות וכן לרשימות מעוניינות שהגישו בקשות במועד א' והפכו לרשימות מועמדים. הטיפול בבקשות כאמור והקצאת זמן לשידור לפיהן, יהיו כמפורט בסעיפים 10 עד 12.
(ג) בקשה לשידור תעמולה שהגישה במועד א' רשימה מעוניינת אשר לא הפכה לרשימת מועמדים במועד ב' - בטלה.
(ד) תוצאות הקצאת הזמן לשידורי תעמולה המתקבלות כאמור בסעיף קטן (ב) יהיו סופיות לענין פרק הזמן שמיום תחילת תקופת שידורי התעמולה ועד ליום ה15- בו, לענין יתרת התקופה יהיו התוצאות משוערות בלבד ולא יחייבו את בעל הזיכיון לענין הקצאת הזמן.
(ה) הודעה על תוצאות ההקצאה ועל פרק הזמן שלענינו הן סופיות לעומת פרק הזמן שלענינו הן משוערות ובלתי מחייבות, תימסר לכל רשימת מועמדים במועד כאמור בסעיף 12.
7. הגשת בקשות והקצאת זמן במועד ג'
(א) במועד ג' יקבל בעל זיכיון בקשות לשידורי תעמולה לפרק הזמן שמהיום ה15- לתקופת שידורי התעמולה ועד לסיומה, מרשימות מועמדים שבמועדים קודמים טרם הגישו בקשות לשידורי תעמולה ומרשימות מועמדים המבקשות להוסיף על זמן שידורי התעמולה המשוער שהוקצה להם במועד ב'.
(ב) בעל זיכיון יקצה זמן לשידורי תעמולה לרשימות מועמדים שהגישו בקשות במועד ג' ובמועד ב' לתקופה כאמור בסעיף קטן (א); תוצאות ההקצאה יהיו סופיות; הטיפול והקצאת הזמן בכל הבקשות וכן הודעה על הקצאה כאמור יהיו כמפורט בסעיפים 10 עד 12.
8. הגשת בקשות
(א) בבקשה לשידור תעמולה יפורט זמן השידור המבוקש ביחידות זמן של שניות, בכל אחת מיחידות השידור ולכל אחד מימי השבוע.
(ב) בקשה של רשימת מועמדים תוגש בתוך מעטפה סגורה היטב.
9. מינוי אחראים
בעל זיכיון ימנה שלושה אנשים לפחות מטעמו וביניהם מנהל התחנה (להלן - האחראים), לטיפול בבקשות ובהקצאת זמן לשידור התעמולה, הודעה על מינוי האחראים ועל זהותם תישלח למנהל.
10. הטיפול בבקשות
(א) המעטפות המכילות את הבקשות לשידורי תעמולה יישמרו עד למועד פתיחתן כמפורט בסעיף קטן (ב) בתוך מגירה או תיבה סגורה המיועדת לכך (להלן - התיבה).
(ב) התיבה והמעטפות ייפתחו בנוכחות האחראים בכל אחד מהמועדים הנקובים בסעיף 4 לפי הענין מתום הזמן שנקבע בסעיף 4 להגשת הבקשות ועד לשעה 15.00 באותו יום.
(ג) במעמד פתיחת המעטפות ייערך פרוטוקול שבו יירשמו, בין היתר, פרטי הבקשות וזהות המגישים לפי חלק א' שבטפסים 1 עד 3 שבתוספת; העתק מהפרוטוקול חתום בידי האחראים יישלח מיד בידי בעל זיכיון למנהל.
(ד) בקשות לשידורי תעמולה אשר לא נמצאו בתיבה במועדים ובשעה שנקבעו בסעיף 4 לא יטופלו.
(ה) נתגלו בבקשות לשידורי תעמולה טעויות סופר או טעויות חשבוניות, רשאי מנהל התחנה לתקנן; התיקון ייעשה במהלך בדיקת הבקשות ויירשם בפרוטוקול; הודעה על התיקון תימסר למבקש.
11. הקצאת זמן
בדיקת הבקשות לשידורי תעמולה והקצאת זמן שידור בהתאם להוראות סעיף 16ד(ה) לחוק דרכי תעמולה תיעשה בידי האחראים במועד מוקדם ככל האפשר ממועד פתיחת המעטפות; תוצאות הבדיקה והקצאת זמן לשידור תעמולה בתקופות המנויות בסעיפים 5(ב), 6(ב) ו-7 (ב) לפי הענין, יפורטו בחלק ב' שבטפסים 1 עד 3 שבתוספת; העתק מהטפסים חתום בידי האחראים יישלח מיד למנהל בידי בעל זיכיון.
12. הודעה על הקצאת זמן
בעל זיכיון יודיע בכתב לכל רשימת מועמדים שהגישה בקשה לשידורי תעמולה, על זמן השידור שהוקצה לה לאחר עריכת כל אחת מההקצאות שבסעיפים 5(ב), 6(ב) ו-7 (ב) לפי הענין, לא יאוחר מ-36 שעות מתום המועד להגשת בקשות הקבוע בסעיף 4.
13. קבלת רשימות מועמדים
בעל זיכיון יקבל מכל פקיד בחירות כמשמעותו בחוק הבחירות שבאזור זיכיונו את רשימות המועמדים בדרך שעליה הסכימו מנהל הרשות והמפקח הארצי על הבחירות.
14. רשימה מנועה
(א) קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית שרשימת מועמדים לא תשתתף בבחירות מפאת היותה רשימה מנועה כמשמעותה בסעיף 39ב(א) לחוק הבחירות, יפסיק בעל זיכיון את שידורי התעמולה שלה לאלתר ולא יחדשם.
(ב) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יודיע למנהל הרשות על היותה של רשימת מועמדים רשימה מנועה.
15. רשימה שלא אושרה
(א) רשימת מועמדים שנתקבלה לגביה החלטה סופית בדבר אי אישורה, בין בידי פקיד הבחירות ובין מתוקף פסק דין של בית המשפט המחוזי, כאמור בסעיף 42 לחוק הבחירות, יפסיק בעל זיכיון את שידור התעמולה שלה לאלתר.
(ב) המפקח הארצי על הבחירות יודיע למנהל הרשות על רשימה שלא אושרה כאמור בסעיף קטן (א).
16. קביעת לוח תעריפים ומשלוחו
(א) בעל זיכיון המבקש לשדר שידורי תעמולה, יקבע לוח תעריפים על פי סעיף 16ד(ו) לחוק הבחירות 4 ימים לפני מועד א'.
(ב) בעל זיכיון ישלח את לוח התעריפים שקבע לכל פקיד בחירות שבאזור זיכיונו, ולכל רשימת מועמדים שביקשה זאת, במועד מוקדם ככל האפשר.
17. שידור הודעות על קביעת לוח תעריפים
(א) בעל זיכיון ישדר הודעה אחת ביום לפחות, מיום קביעת לוח התעריפים עד למועד האחרון שבו הוא מקבל בקשות לפי סעיף 4, בדבר קביעת לוח התעריפים והדרכים לקבלתו כאמור בסעיף 6ד(ו)(5) לחוק דרכי תעמולה (להלן - ההודעות).
(ב) ההודעות ישודרו ביחידת השידור הנקובה בפסקה (3) להגדרתה בסעיף 1.
(ג) קודם לשידורן של ההודעות ישלח בעל זיכיון למנהל הודעה בדבר מועדי ההודעות ותוכנן.
18. דיווח על שידורי תעמולה
בעל זיכיון ידווח למנהל, על שידורי תעמולת הבחירות כפי שיורה.
תוספת2
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ח, 1327; תשס"ג, 1158.
2 הנוסח אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ