אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי בתי הדין הדתיים הדרוזיים (סדרי הדיון של הוועדה למינוי קאדים מד'הב), התשס"ח-2008

כללי בתי הדין הדתיים הדרוזיים (סדרי הדיון של הוועדה למינוי קאדים מד'הב), התשס"ח-2008

כללי בתי הדין הדתיים הדרוזיים (סדרי הדיון של הוועדה למינוי קאדים מד'הב), התשס"ח-2008 1
בתוקף סמכותה לפי סעיף 12(ד) לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962 (להלן - החוק), קובעת ועדת המינויים (להלן - הוועדה) כללים מנחים אלה:
1. הגדרות
בכללים אלה -
"המזכיר" - עובד מדינה שהשר מינה לכהן בתפקיד מזכיר ועדת המינויים;
"השר" - שר המשפטים;
"מבקש" - מי שהביע את רצונו להתמנות קאדי מד'הב;
"מועמד" - קאדי מד'הב או מבקש שהשר, ראש בית הדין לערעורים או שלושה חברי ועדת המינויים כאחד, הציעו מינויו לפי סעיף 12 (ב) לחוק;
"קאדי מד'הב" - חבר בית דין דתי דרוזי או חבר בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים;
"שאלון" - טופס שאלון למבקש שאושר בידי השר.
2. מסמכים שיגיש מבקש
(א) בקשת מבקש תיערך בכתב ותוגש למזכיר.
(ב) כל מבקש ימלא שאלון שימסור לו המזכיר.
(ג) לבקשה יצורפו תעודות ומסמכים שיוכיחו את כשירותו של המבקש למינוי של קאדי מדה'ב על פי החוק, מסמכים מקצועיים שכתב המבקש וכל חיבור או מסמך אחר שראה המבקש לנכון להביא לפני הוועדה.
3. המצאת מסמכים על ידי קאדי מד'הב
קאדי מד'הב אשר הוצעה מועמדותו לבית הדין הדתי הדרוזי לערעורים, בידי המוסמכים לכך, ישלח למזכיר בקשה בכתב המפרטת את הכשרתו, עשרה פסקי דין שכתב לאחרונה וכן כל עובדה הנראית לו קשורה למינויו.
4. בחירת ועדת משנה
(א) הוועדה תבחר מבין חבריה ועדת משנה אחת או יותר, שחבריה שלושה או יותר ובהם לפחות אלה: קאדי מדה'ב, המכהן בבית הדין הדתי הדרוזי לערעורים, שישמש יושב ראש הוועדה, חבר כנסת ונציג לשכת עורכי הדין; מזכיר הוועדה יהיה גם מזכיר ועדת המשנה.
(ב) כל חבר בוועדה רשאי להשתתף בישיבות ועדת המשנה.
5. זימון מבקש לפני ועדת משנה
(א) ראה המזכיר כי נתקיימו במבקש תנאי הכשירות הקבועים בחוק, יזמן את המבקש להופיע לפני ועדת המשנה.
(ב) ועדת המשנה רשאית לשוב ולזמן את המבקש להופיע לפניה כל אימת שתמצא זאת לנכון.
(ג) מבקש שהוא קאדי מד'הב יוזמן להופיע לפני ועדת המשנה רק אם דרש זאת מי שהוסמך על פי החוק להציע מועמדים או אם ביקש זאת המבקש בעצמו.
6. רישום פרוטוקול וחוות דעת של ועדת המשנה
יושב ראש ועדת המשנה או מי שנתבקש על ידו ירשום את פרוטוקול דיוניה ויערוך בכתב את חוות דעתה של ועדת המשנה באופן ששיקוליה של הוועדה יפורטו באותה חוות דעת, הפירוט יכול להיעשות על ידי הפניה למסמך אחר.
7. רשימת מבקשים
המזכיר ימציא לחברי הוועדה רשימה של מבקשים, ערוכה לפי הערכאות שהם מבקשים להתמנות אליהן, שתכלול פרטים אישים של כל מבקש, מועד הופעתו לפני ועדת המשנה והפרטים שנרשמו לגביו בפרוטוקול ועדת המשנה.
8. מועמדים
על המועמדים יחולו ההוראות האלה:
(1) המוסמכים להציעם יודיעו למזכיר את שמותיהם;
(2) המזכיר יזמן את המועמד להופיע לפני ועדת המשנה - אם טרם הופיע לפניה - כאמור בסעיף 5, שבועיים לפחות לפני מועד ישיבת הוועדה;
(3) לפני מועד ישיבת הוועדה יביא המזכיר לידיעת חבריה את שמות המועמדים;
(4) בישיבת הוועדה ישמיע יושב ראש ועדת המשנה את חוות דעתה של ועדת המשנה על המועמד, ואם יושב ראש ועדת המשנה שוב אינו חבר הוועדה, יקרא יושב ראש הוועדה את חוות דעתה של ועדת המשנה;
(5) יושב ראש הוועדה ימסור לחברי הוועדה את חוות הדעת על המועמד שלוקטו בידו או מטעמו עובר לישיבה.
9. הופעת מועמד
מועמד יוזמן על ידי מזכיר הוועדה להופיע לפני הוועדה במליאתה אם דרש זאת מי שהוסמך על פי החוק להציע מועמדים; דרישה כאמור תוגש ליושב ראש הוועדה שבועיים לפחות לפני מועד כינוסה של הוועדה.
10 . בדיקת רישומים פלילים ומשמעתיים
לא יובא עניינו של מועמד לדיון לפני הוועדה אלא לאחר שהמזכיר קיבל לגביו מידע מעודכן מן המשטרה, שירות הביטחון הכללי ורשויות מוסמכות אחרות; אם היו נגד המבקש הליכים משפטיים בבתי המשפט או בבתי דין; ככל שמדובר במועמד שהוא עורך דין, לאחר שבדק עם לשכת עורכי הדין אם היו הליכים משמעתיים של הלשכה נגדו; מידע כאמור יתייחס גם לזיכויים בדין ולתיקים תלויים ועומדים ומידע הנמסר לוועדה לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 .
11 . פרסום שמות מועמדים
(א) לא יובא עניינו של מועמד לדיון לפני הוועדה אלא לאחר שהודעה בדבר היותו מועמד פורסמה ברשומות 30 ימים לפחות לפני המועד הקבוע לדיון במועמדותו.
(ב) כל אדם רשאי, בתוך 20 ימים ממועד פרסום שמות המועמדים כאמור בסעיף קטן (א), לפנות לוועדה בבקשה מנומקת שלא לבחור במועמד לכהונת קאדי מד'הב, והוועדה תנהג בבקשה לפי שיקול דעתה.
12 . פרוטוקול דיוני הוועדה
בכל ישיבה של הוועדה ייערך פרוטוקול אשר ישקף את עיקרי הדברים שנאמרו, לרבות שמות המועמדים שעניינם נדון, תוצאות ההצבעה לגביהם והחלטותיה של הוועדה; הרישום יכול להיעשות על ידי הפניה למסמך אחר.
13 . פרסום החלטה ברשומות קרבת משפחה
מיד לאחר החלטתה תפרסם הוועדה הודעה ברשומות על החלטתה.
14 . קרבת משפחה
הוועדה לא תמליץ לנשיא המדינה על מינויו של מועמד שבן משפחה מדרגה ראשונה שלו מכהן כקאדי מד'הב בבית דין שבו הוא מועמד לכהן או בבית דין בדרגה אחרת מזו של בית הדין שבו הוא מועמד לכהן, זולת אם החליטה הוועדה אחרת, מטעמים מיוחדים; בסעיף זה, "בן משפחה מדרגה ראשונה" - הורה, ילד, אח, דוד וכן ילד או בן זוג של כל אחד מאלה ולרבות מי שהיה אפוטרופוסו או מי ששימש משפחה אומנת של הקאדי מד'הב או שהקאדי מד'הב היה אפוטרופסו או שימש משפחה אומנת שלו.
15 . בדיקות רפואיות
לא יובא עניינו של מועמד, שעל מינויו הומלץ, לפני נשיא המדינה לשם מינויו, אלא לאחר שהמועמד עמד בבדיקת כושר רפואי כמשמעותה בסעיף 29(א) לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 .
16 . סודיות
דיוניה של הוועדה ושל ועדת המשנה שלה ותוכנם של השאלונים שהובאו לפני חבריה לצורך הדיונים הם סודיים ולא יגלה משתתף לאיש פרטים עליהם זולת פרוטוקולים שאינם עוסקים במועמדים או בעניינים אישיים וזולת דבר המלצתה של הוועדה על מינויו של פלוני, אלא אם כן החליטה הוועדה אחרת, דרך כלל או לעניין מסוים.
____________________________________
1 ק"ת תשס"ח, 1610.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ