אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללים למינוי מפרקים של אגודות שיתופיות ולקביעת שכרם

כללים למינוי מפרקים של אגודות שיתופיות ולקביעת שכרם

כללים למינוי מפרקים של אגודות שיתופיות ולקביעת שכרם 1
בבואו למנות מפרק שאינו הכונס הרשמי, על פי סמכותו שבסעיף 48 לפקודת האגודות השיתופיות (להלן - הפקודה), ולקבוע את שכרו לפי תקנה 29 לתקנות האגודות השיתופיות (פירוק), התשמ"ד-1984, ינחה הרשם עצמו לפי כללים אלה:
1. הגדרות
בכללים אלה -
"תקבולי הכנסה" - תקבולים ממכירת מוצרים או שירותים שהם
עיסוקה של האגודה שבפירוק (להלן - האגודה), והנמכרים תוך כדי הניהול;
"תקבולי מימוש" - תקבולים מגביית חובות וממכירת נכסים שאינם תקבולי הכנסה;
"נכסים" - לרבות אמצעי ייצור, חמרי גלם ומלאי בתהליך ייצור;
"ניהול" - הפעלה שוטפת של עסקי האגודה;
"מפרק", "הרשם" ו-"עוזר הרשם" - כמשמעותם בפקודה.
2. כשירות למינוי
(א) לתפקיד מפרק ימונה, דרך כלל, חבר לשכת עורכי הדין או חבר לשכת רואי החשבון בישראל.
(ב) בנסיבות מיוחדות ואם שוכנע הרשם שחיוני לעשות כן, רשאי הוא למנות למפרק אדם בעל הכשרה מקצועית הדרושה, לדעת הרשם, לצורך אותו תפקיד, אף אם לא נתקיים בו כאמור בסעיף קטן (א).
(ג) בבואו למנות אדם למפרק יתן הרשם את דעתו, בין היתר, לנסיונו המקצועי, לכישוריו ביחס לצרכים המיוחדים של התפקיד ולאפשרותו לעמוד בנטל התפקיד.
(ד) לא ימנה הרשם למעט עובד המדינה לתפקיד מפרק, אם טרם חלפה שנה מאז מונה למפרק אגודה אחרת.
3. ניגוד ענינים
לא ימנה הרשם אדם למפרק אם ראה שקשריו עם האגודה, מעמדו בה או כלפיה או עיסוקיו האחרים, עלולים ליצור ניגוד ענינים עם מילוי התפקיד.
4. שכר
(א) הרשם יקבע את שכרו של מפרק על פי בקשה שיגיש לו המפרק; העתק הבקשה יגיש המפרק לעוזר הרשם.
(ב) הבקשה תלווה בדו"ח כספי של המפרק כשהוא מאומת בתצהיר ומבוקר בידי רואה חשבון, ואולם רשאי הרשם, מטעמים שיירשמו, לפטור את המפרק מהחובה למסור את הדו"ח לביקורת כאמור.
(ג) השכר של מפרק ייקבע לפי ההנחיות שבסעיפים 5 עד 7.
5. שכר ניהול (תיקון: תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"ג)
(א) לענין קביעת שכר מפרק יקבע הרשם, לא יותר מאשר פעם בשלושה חודשים, שכר ניהול באחוזים מתקבולי הכנסה שנתקבלו במזומנים בתקופה שבעדה הוא נקבע, כמפורט להלן:
(1) לגבי 310,276 השקלים החדשים הראשונים - 5%;
(2) לגבי 775,739 ש"ח נוספים - 4%;
(3) לגבי 930,887 ש"ח נוספים - 3%;
(4) לגבי 3,102,996 ש"ח נוספים - 2%;
(5) לגבי 3,102,996 ש"ח נוספים - 1%;
(6) לגבי 3,102,996 ש"ח נוספים - 0.5%;
(7) לגבי כל ש"ח נוסף - 0.25%.
(ב) לא ייקבע שכר על פי סעיף זה בשל כספים שנתקבלו כתקבולי מימוש.
6. שכר מימוש (תיקון: תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תשנ"ה, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"ג)
(א) למפרק ייקבע שכר מימוש באחוזים מתקבולי מימוש, כמפורט להלן, למעט ממזומנים שהיו בידי האגודה או שעמדו לזכותה ביום תחילת עבודתו בפועל של המפרק ולמעט הכספים שהועברו למפרק מכונס נכסים או ממפרק אחר:
(1) לגבי 15,515 הש"ח הראשונים או חלק מהם - 1,551 ש"ח
(2) לגבי 15,515 ש"ח נוספים - 10%
(3) לגבי 31,029 ש"ח נוספים - 8%
(4) לגבי 124,120 ש"ח נוספים - 5%
(5) לגבי 310,296 ש"ח נוספים - 4%
(6) לגבי 930,887 ש"ח נוספים - 3%
(7) לגבי 1,861,773 ש"ח נוספים - 2%
(8) לגבי 3,102,996 ש"ח נוספים - 1%
(9) לגבי כל ש"ח נוסף - 0.5%.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי הרשם לקבוע שכר על פי הפרש ערך מזומנים שנוצר לטובת האגודה, כתוצאה מהשבחתו בידי המפרק, אם ראה כי ההשבחה נבעה ממאמץ מיוחד שהמפרק השקיע בהשבחה זו; לענין זה, "מזומנים" - לרבות איגרות חוב, מניות ומסמכים סחירים אחרים ופירותיהם של אלה, שהיו בידי האגודה או שעמדו לזכותה ערב תחילת עבודתו של המפרק או שנרכשו למטרות השקעה עבור האגודה בתקופת עבודתו של המפרק.
7. מפרקים עובדי המדינה
הרשם רשאי במקרה מסויים לקבוע כי השכר המגיע לפי כללים אלה למפרקים שהם עובדי המדינה יהיה פחות מהשכר הקבוע בסעיפים 5 ו-6, בשים לב למהותו של הפירוק, וההסדרים הכלולים בו.
8. סייג לשכר מפרק
הרשם רשאי להורות כי מפרק לא יהא זכאי לשכר הקבוע בסעיפים 5 ו-6, כולו או חלקו, אם נתמנה לפרק אגודה שיתופית אשר האסיפה הכללית שלה החליטה ערב פירוק האגודה על העברת נכסיה, כולם או חלקם, כמפורט להלן:
(1) לאגודה אחרת שמטרותיה דומות למטרות האגודה המתפרקת;
(2) לאגודה מרכזית, שהאגודה היתה חברה בה או למוסדות קואופרטיביים שהאגודה היתה חברה בהם;
(3) למדינת ישראל, למוסדות לאומיים, לצבא-הגנה לישראל, למוסדות סוציאליים או חינוכיים;
(4) לתאגיד שישתמש בנכסים למתן שירותים לחברי האגודה המתפרקת.
9. שירותים מקצועיים
(א) מפרק לא יהיה זכאי לשכר מיוחד בעד שירותיו המקצועיים ורואים אותם ככלולים בעבודה שהשכר בעדה נקבע בכללים אלה.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), אם שוכנע הרשם כי המפרק ביצע פעולות החורגות מתפקידיו הרגילים, רשאי הוא לפסוק לו שכר מיוחד בעדן, לפי התעריף המינימלי הקיים במקצועו של המפרק.
(ג) פסק הרשם שכר מיוחד לפי סעיף קטן (ב), לא ייקבע למפרק שכר ניהול ושכר מימוש מההכנסות או מהכספים שנתקבלו בתקופת הפירוק כתוצאה מביצוע הפעולות החורגות שבעדן נפסק לו השכר המיוחד.
10. העסקת בעלי מקצוע
מפרק לא יעסיק במסגרת תפקידו פקיד, עורך דין, רואה חשבון, מנהל חשבונות, כלכלן, מהנדס, שמאי או בעל מקצוע אחר אלא באישור מראש מאת הרשם.
11. נימוקים להגדלת שכר או להקטנתו (תיקון: תשנ"א)
(א) בעת פסיקת שכרו של מפרק, יביא הרשם בחשבון את ההוצאות שהוציא המפרק במהלך מילוי תפקידו וכן יבחן, בכל מקרה לפי שיקול דעתו, את מידת המאמץ והטרחה שהשקיע המפרק, ובהתאם לכך רשאי הוא, מנימוקים שירשמו, להקטין את שכרו או להגדילו.
(ב) הרשם רשאי להקטין את השכר המגיע למפרק לפי סעיפים 5 ו-6 אם שוכנע כי תשלום שכר כאמור יהא בלתי צודק בשים לב למהותו של הפירוק, היקפו או ההסדרים הכלולים בו, לרבות לענין שיעור תשלום לפרעון החובות לנושים.
(ג) ביצע המפרק פעולות החורגות באופן משמעותי ממסגרת התפקידים השגרתיים שבעדם נקבע לו שכר, רשאי הרשם - אם הגיש עוזר הרשם בקשה מנומקת - לקבוע למפרק שכר מיוחד בעד הפעולות האמורות, בהתחשב בתועלת שהן הביאו לנושים ולמעוניינים האחרים בפירוק.
(ד) עיכב המפרק את סיום תפקידו ללא סיבה מספקת, רשאי הרשם מנימוקים שירשום, להקטין את שכרו.
(ה) הפסיק המפרק למלא את תפקידו לפני סיומו ושולם לו לפני כן סכום כסף על חשבון שכרו, רשאי הרשם מנימוקים שירשום, לצוות על החזרת הסכום ששולם, כולו או חלקו, בתוספת הפרשי הצמדה כמשמעותם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א -1961, מיום שהסכום שולם ועד ליום החזרתו בפועל.
(ו) לענין בקשות לשכר טרחה של מפרקים יוועץ הרשם בועדה של שלושה שמינה שר העבודה והרווחה ושחבריה: נציג שר העבודה והרווחה - יושב ראש, נציג שר האוצר וכן נציג ציבור - עורך דין הכשיר להתמנות שופט מחוזי.
12. מועדי תשלום
(א) במהלך ביצוע העבודה ישולם למפרק שכר ביניים, אשר לא יעלה על חמישים אחוזים מהשכר הסופי המשוער; הרשם רשאי לאשר תשלום בשיעור גבוה יותר מנימוקים שירשמו.
(ב) השכר הסופי ישולם עם שחרורו של המפרק מתפקידו.
13. הצמדה
(א) הסכומים המשמשים בסיס לחישוב השכר לפי סעיפים 5(א) ו-6 (א) ישתנו ב-1 בפברואר וב-1 באוגוסט של כל שנה (להלן - יום השינוי), לפי שיעור העליה של המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב) סכום מוגדל כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של חמישה שקלים.
(ג) הרשם יפרסם ברשומות את נוסח סעיפים 5(א) ו-6 (א) כפי שהשתנה עקב האמור בסעיף קטן (א).
(ד) לשכר שנקבע למפרק לפי סעיף 4(א) יווספו הפרשי הצמדה, לפי השינויים שחלו במדד מן המדד שפורסם לאחרונה לפני יום הגשת הבקשה לפי סעיף 4(א) עד המדד שפורסם לאחרונה לפני תשלום השכר בפועל, אלא אם כן קבע הרשם אחרת.
(ה) בסעיף זה -
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;
"המדד היסודי" - לגבי יום השינוי הראשון שלאחר פרסום כללים אלה - המדד שפורסם בחודש יולי 1990, ולגבי כל יום שינוי שאחריו - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם.
14. מפרק אגודות שיכון
שכר מפרק של אגודות שיכון יהיה לפי התעריף המינימלי של לשכת עורכי הדין בישראל; הרשם רשאי, במקרה מסויים, לקבוע כי הסכומים המגיעים למפרק כאמור יופחתו, כולם או מקצתם, בשים לב למהות פעולותיו של המפרק.
15. תחילה
תחילתם של כללים אלה היא ביום ט"ו בטבת התשנ"א (1 בינואר 1991).
16. הוראות מעבר
(א) הוראות כללים אלה יחולו גם לגבי שכר המגיע למפרק בשל פעולות ניהול או מימוש שביצע או סיים לאחר יום תחילתם.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי הרשם לקבוע כי הוראות כללים אלה יחולו גם על מפרק אשר ביום תחילתם טרם קיבל את שכרו, כולו או מקצתו, וזאת בשים לב, בין היתר, למהות הפירוק, היקפו וההסדרים הכלולים בו.
_________________________________
1 י"פ תשנ"א, 1151, 2066, 3194, 3576; תשנ"ב, 2075, 4504; תשנ"ג, 1732, 4080; תשנ"ד, 2491, 4719; תשנ"ה, 2240, 4627; תשנ"ו, 2278, 2524, 4524; תשנ"ז, 2358, 5284; תשנ"ח, 2286, 4809; תשנ"ט, 4291, 5428; תש"ס, 3098, 4577; תשס"ג, 1860.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ