אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללים והנחיות מקצועיות לפעולת עמותה מוכרת

כללים והנחיות מקצועיות לפעולת עמותה מוכרת

כללים והנחיות מקצועיות לפעולת עמותה מוכרת 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 28לז לחוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם הועדה המייעצת לפי סעיף 128ו לחוק, אני קובע כללים והנחיות מקצועיות אלה:
1. מידע על פעילות העמותה
עמותה מוכרת תמסור לכל פונה מידע שיכלול את הענינים הבאים:
(1) כתובת משרדיה;
(2) שמות מנהליה וכישוריהם המקצועיים;
(3) שמות המדינות עמן חתמה על הסכם בדבר אימוץ בין-ארצי;
(4) השירותים שהיא נותנת;
(5) פירוט התשלומים בעד כל השירותים וההוצאות לגבי מדינות החוץ השונות בהן פועלת העמותה;
(6) תנאים להגשת הבקשה.
2. בדיקת בקשה לאמץ
הוגשה לעמותה מוכרת בקשה לאמץ ילד ממדינת חוץ (להלן - הבקשה), תבדוק העמותה המוכרת לגבי מגיש הבקשה (להלן - המבקש), כי -
(1) כל הפרטים האישיים של המבקש לפי טופס 1 שבתוספת נמסרו במלואם;
(2) המבקש הוא תושב ישראל כמשמעותו בסעיף 28ז לחוק;
(3) המבקש לא נמצא בלתי כשיר לאמץ לפי סעיפים 28ח(ב) או 28י(א) לחוק.
3. חוות דעת על כשירות מבקש
(א) נתמלאו הוראות סעיף 2, יערוך עובד סוציאלי מטעם העמותה חוות דעת בדבר כשירותו והתאמתו של המבקש להיות הורה מאמץ שתתבסס על -
(1) פגישות נפרדות עם כל אחד מהמבקשים ופגישות משותפות עמם ועם ילדיהם המתגוררים אתם כדי לעמוד מקרוב על סביבתם המשפחתית והחברתית;
(2) ביקור בבית המבקש כדי לבדוק אם תנאי הדיור מתאימים לגידול הילד המאומץ;
(3) שיחה עם מי שהמבקש ציין אותו בבקשה כמי שמכיר אותו היטב, על פי הצורך;
(4) שיחות עם המבקש על הליך האימוץ הבין-ארצי, משמעותו והשפעתו על מבנה המשפחה ואורח חייה, בהתחשב, בין היתר, בהבדלי תרבות ודת ובניתוק המאומץ ממשפחתו הטבעית, וכן על הליכי המרת הדת בישראל והשלכותיה על ענייני המעמד האישי הנתונים לסמכות בתי דין דתיים;
(5) חוות דעת רפואית על מצבו הרפואי של המבקש שתתבסס על המידע הרפואי שהתקבל בהסתמך על הסכמתו של המבקש לויתור על סודיות רפואית שצורפה לבקשה לפי סעיף 28ז(ב) לחוק;
(6) בדיקת הרישום הפלילי של המבקש בהסתמך על הסכמתו של המבקש לקבלת מידע מהמרשם הפלילי שצורפה לבקשה לפי סעיף 28ז(ב) לחוק;
(7) בדיקת מצבו הכלכלי של המבקש לפי הפרטים שבטופס 1 בתוספת.
(ב) לא תקבע עמותה מוכרת כי המבקש כשיר לאמץ ילד באימוץ בין-ארצי אלא לאחר שקיבלה הערכת מסוגלות של המבקש ומשפחתו, כאמור בתקנות אימוץ ילדים (בדיקת כשירות מבקש), התשנ"ח-1998.
(ג) נמצא כי מצבו הרפואי של המבקש אינו תקין או לא היה תקין בעבר, כגון שהוא סובל או סבל בעבר ממחלה כרונית קשה, ממחלת נפש, ממחלה ממארת, מהתמכרות לסמים או לאלכוהול, לא תמשיך העמותה לטפל בבקשה, אלא אם כן ראתה, על סמך חוות דעת רפואית וחוות דעת פסיכולוגית, לפי הענין, שאין בכך כדי לפגוע ביכולתו של המבקש להיות הורה מאמץ.
(ד) העובד הסוציאלי יקבע בחוות דעת בכתב שהוכנה לפי סעיף קטן (א), ובאישור צוות שתקים העמותה ושיכלול עובד סוציאלי נוסף ופסיכולוג כאמור בתקנות אימוץ ילדים (בעלי מקצוע בעמותה מוכרת), התשנ"ח-1998, אם המבקש כשיר לאמץ ילד, ופרטים אודות הילד שמתאים לאימוץ בידי המבקש.
4. פסילת מבקש
(א) לא תאשר עמותה כי מבקש כשיר לאמץ ילד אם נמצא כי המבקש הורשע בעבירה נגד קטינים, בעבירת מין או בעבירת אלימות.
(ב) לא תאשר עמותה כי מבקש כשיר לאמץ ילד, אם נתקיים בו, ביום הגשת הבקשה, אחד מאלה:
(1) הפרש הגיל בין המבקש לבין הילד עולה על 48 שנים; היו המבקשים בני זוג, הפרש הגיל בין כל אחד מבני הזוג ובין הילד עולה על 48;
(2) למבקש טרם מלאו 25 שנים; היו המבקשים בני זוג, לאחד מהם טרם מלאו 25 שנים;
(3) היו המבקשים בני זוג - משך חייהם המשותפים פחות משלוש שנים.
5. החלטה בדבר כשירות
(א) מצאה העמותה המוכרת כי המבקש כשיר לאמץ ילד באימוץ בין-ארצי, רשאית היא לפנות לרשות המוסמכת של מדינת החוץ כאמור בסעיף 28יא לחוק, וכן לבקש חוות דעת כאמור בסעיף 28יג לחוק בהתאם לטופס 2 שבתוספת.
(ב) מצאה העמותה המוכרת כי המבקש אינו כשיר לאמץ ילד, תעביר על כך הודעה מנומקת למבקש ותציין בהודעה את זכותו לערור על החלטת העמותה, לרבות על החלטתה לפי סעיף 4; העמותה תעביר לרשות המרכזית כמשמעותה בסעיף 28(ב) לחוק (להלן - הרשות המרכזית) בתוך 14 ימים את העתק הודעתה האמורה.
6. חוות דעת בקשר למסירת ילד למבקש (תיקון: תשס"ח)
קיבלה העמותה המוכרת את המסמכים ואת חוות הדעת הנדרשים לפי סעיפים 28יב ו-28יג לחוק -
(1) יאשר עורך דין מטעם העמותה בחוות דעת כי נתמלאו כל דרישות החוק ויוודא כי המסמכים הנדרשים תקפים על פי הדין במדינת החוץ והוגשו במלואם;
(2) תקבע העמותה, לאחר קבלת חוות הדעת האמורה בפסקה (1) וחוות הדעת של עובד סוציאלי כאמור בסעיף 28יד לחוק, אם ניתן למסור את הילד למבקש לצורך אימוצו; קבעה העמותה כי ניתן להמשיך בהליך האימוץ, תעביר למבקש את המסמכים שנתקבלו לפי סעיף 28יג לחוק, אם תרגום מאושר לעברית, בלא כל פרטים מזהים של הילד ובתי משפחתו;
(3) תוודא העמותה אם המבקש מעוניין כי רופא מטעמו יבדוק את הילד, אם קיימת אפשרות לבדוק את הילד במדינת החוץ לפי מתן פסק הדין או צו האימוץ.
(3) תקבע העמותה, על פי סעיף 28יד לחוק ולפי חוות הדעת האמורות בפסקאות (1) ו-(2), אם אימוצו של הילד, שהרשות המוסמכת של מדינת החוץ אישרה למוסרו לאימוץ למבקש, הוא לטובת הילד.
7. הכנת הילד לאימוץ
אושר למבקש לקבל ילד אשר לפי גילו ורמת הבנתו מסוגל להבין את הליך האימוץ הבין-ארצי ומשמעותו, תדאג העמותה - בעצמה או באמצעות רשות מוסמכת במדינת החוץ - להכין את הילד לקראת האימוץ, עד כמה שהדבר אפשרי בנסיבות הענין.
8. מסירת ילד במקרה חריג
אישרה הרשות המרכזית כי הילד יימסר למבקש בישראל לפי סעיף 28טז(ב) לחוק, יימסר הילד לאפוטרופוס שקבעה העמותה לפי סעיף 28יט(ב) לחוק.
9. מעקב אחר קליטת ילד (תיקון: תש"ס)
נמסר למבקש ילד -
(1) תודיע העמותה למבקש מיהו נושא התפקיד בעמותה שממלא את תפקיד האפוטרופוס לפי סעיף 28יט לחוק;
(2) יערוך עובד סוציאלי מטעם העמותה לפחות שני ביקורים בבית המבקש; ביקור ראשון בתוך שלושת החודשים הראשונים שלאחר מסירת הילד וביקור שני לקראת מלאת שישה חודשים למסירתו; העובד הסוציאלי יכתוב, לאחר כל ביקור, חוות דעת על קליטתו של הילד בבית המבקש;
(3) תעמיד העמותה לרשות המבקש, במידת הצורך ולמשך זמן סביר, סיוע של עובד סוציאלי או של פסיכולוג;
(4) נתבקשה העמותה על ידי מדינת החוץ למסור לה דיווח על קליטת הילד בבית המבקש, תעביר העמותה את חוות הדעת לפי סעיף קטן (2) למדינת החוץ ולרשות המרכזית;
(5) מצא עובד סוציאלי מטעם העמותה כי האימוץ פוגע בטובת הילד וכי יש צורך לנקוט אמצעים להגנה על שלום הילד, תודיע על כך העמותה באופן מיידי לרשות המרכזית.
9א. העברת מידע לרשות המרכזית (תיקון: תש"ס)
בתוך שלושת החודשים הראשונים לאחר מסירת הילד תעביר העמותה לרשות המרכזית -
(1) את המידע המפורט בסעיף 28כו(ד) לחוק, מתורגם לעברית;
(2) חוות הדעת הראשונה שכתבה על קליטת הילד בבית המבקש, כאמור בסעיף 9(2);
(3) פסק הדין או הצו לאימוץ הילד כשהם מתורגמים לעברית והתרגום אושר בידי נוטריון.
9ב. העברת מידע לרשם האימוצים (תיקון: תש"ס)
ניתן צו לאימוץ הילד במדינת החוץ, תעביר העמותה לרשם האימוצים את המסמכים המפורטים בתקנה 6א לתקנות פנקס האימוצים, התשכ"ד-1964, לשם רישום האימוץ בפנקס האימוצים, כאמור בסעיף 28לו(ב) לחוק. המסמכים האמורים יועברו לרשם בתוך חודש מיום שהעמותה קיבלה לידיה את התעודה והאישור מאת הרשות המרכזית.
10. פירוט חשבונות
עמותה מוכרת תמסור לכל מבקש פירוט בכתב על תשלומים שגבתה בעד שירותים והוצאות שהוציאה בפועל בישראל ובמדינת החוץ לפי תקנות אימוץ ילדים (תשלומים מרביים לעמותה מוכרת), התשנ"ח-1998.
11. שמירת מסמכים
העמותה המוכרת תשמור כל מסמך ממדינת חוץ בנוגע לילד שאומץ באימוץ בין-ארצי; העתקים ממסמכים כאמור יישמרו בכספת בבנק שעליו הודיעה העמותה לרשות המרכזית או ברשות המרכזית.
12. הדרכה והשתלמות
עמותה מוכרת תדאג להדרכה מקצועית רצופה לעובד הסוציאלי ולפסיכולוג שהיא מעסיקה, ותדרוש מהם להשתתף בתוכניות השתלמות באימוץ בין-ארצי.
13. הפסקת פעילות
הפסיקה עמותה מוכרת את פעילותה, או בוטלה או הותלתה ההכרה בה, תסייע העמותה לרשות המרכזית, במידת יכולתה, בהמשך הטיפול במבקשים ובילדים.
14. תחילה
תחילתם של כללים והנחיות אלה ביום ג' בטבת התשנ"ח (1 בינואר 1998).
תוספת
טופס 1
(סעיפים 2(1) ו-3 (א)(7))
בקשה לאימוץ בין ארצי
1. פרטים אישיים
המבקשת המבקש
שם פרטי
שם משפחה
שם משפחה קודם
מספר זהות
תאריך לידה
ארץ לידה
תאריך עליה
אזרחות
דת
מעמד אישי רווקה/נשואה/גרושה/ רווק/נשוי/גרוש/
אלמנה אלמן
תאריך נישואין
נישואים קודמים כן/לא כן/לא
שפות מדוברות בבית
כתובת מגורים: רחוב מספר יישוב
מיקוד
טלפון בבית: - 0
- 0
2. הסיבות לבקשה
3. ילדים מנישואי המבקשים

שם הילד
מין
תאריך
לידה
מספר
זהות
מקום
מגורי
הקבע של הילד
שם ביה"ס בו לומד
או
עיסוקו
הערות

ילדים
1.
ז/נ


ביולוגיים
2.
ז/נ3.
ז/נ


ילדים
1.
ז/נ


מאומצים
2.
ז/נ3.
ז/נ4. מבוגרים אחרים המתגוררים במשק הבית עם המבקשים
(כולל ילדים מעל גיל 18)
שם
מין
תאריך לידה
מס' זהות
יחס הקרבה
למבקשת
יחס הקרבה
למבקש
הערות

1.
ז/נ


2.
ז/נ


3.
ז/נ


4.
ז/נ5. נישואים קודמים

שם בן/בת
הזוג לשעבר
מספר זהות
תאריך
נישואין
תאריך
סיום נישואין
סיבת סיום
נישואין
(גרושים,
פרוד, פטירה)
הערות

המבקשת
1.2.


המבקש
1.2.


6. ילדים מנישואים קודמים
שם הילד
מין
שם הורה
מספר
זהות
תאריך
לידה
מקום מגורי
הקבע של הילד
שם ביה"ס בו לומד או עיסוקו
הערות


1.
ז/נהמבקש
2.
ז/נ
3.
ז/נ
1.
ז/נהמבקש
2.
ז/נ
3.
ז/נ7. מצב בריאות
המבקשת המבקש
מצב בריאות פיזי תקין/לא תקין תקין/לא תקין
מחלות, מחלות נפש,
התמכרויות בעבר כן (פרטי)/לא כן (פרט)/לא
מחלות, מחלות נפש כן (פרטי)/לא כן (פרט)/לא
התמכרויות בהווה
מחלות כרוניות כן (פרטי)/לא כן (פרט)/לא

טיפולים פסיכיאטריים בעבר כן (פרטי)/לא כן (פרט)/לא

טיפולים פסיכיאטריים בהווה כן (פרטי)/לא כן (פרט)/לא

אשפוזים פסיכיאטריים כן (פרטי)/לא כן (פרט)/לא

8. פרטים על השכלה
המבקשת המבקש
מספר שנות לימוד כולל
תואר/תעודה הגבוה בלימודים
מקצוע
9. פרטים על תעסוקה
א. תעסוקה נוכחית
המבקשת המבקש
שכירה/עצמאית/אחר (פרט) שכיר/עצמאי/אחר (פרט)
שם מקום העבודה
תפקיד בעבודה
תאריך התחלת עבודה
קביעות בעבודה כן/לא כן/לא
שעות העבודה
כתובת מקום העבודה:
מבקשת: רחוב מספר ישוב
מיקוד טלפון - 0
טלפון - 0
מבקש: רחוב מספר ישוב
מיקוד טלפון - 0
טלפון - 0
ב. מקומות עבודה קודמים
המבקשת
שם מקום תאריך סיום
העבודה תפקיד תחילת העבודה העבודה הערות
1.
2.
3.
המבקש
1.
2.
3.
10. פרטים על המגורים
דירת המגורים בבעלות פרטית/שכירות/בעלות אחרת, פרט (י):

גודל הדירה במ"ר
מס' חדרים: מס' נפשות בדירה:
תיאור הבית:
תיאור השכונה:
הערות:
11. רכוש והכנסות
המבקש המבקשת
הכנסה ברוטו לחודש מעבודה
הכנסה ממקורות אחרים, פרט (י)
רכוש (לרבות חסכונות וני"ע)
קרן פנסיה כן/לא
ביטוח חיים כן/לא
12. פניות קודמות לאימוץ של המבקש/ת
המבקש המבקשת
ביצוע פניות קודמות כן/לא כן/לא
תאריך הפניה
הגוף שאליו נעשתה הפניה
תוצאות הפניה
הערות
13. הרשעות ורישומים פליליים
המבקש המבקשת
קיימות ורשומות במרשם
הפלילי (אם כן, פרט)

14. התדיינויות משפטיות בן בני הזוג
האם נדונו/נדונים תיקים בעניני משפחה בין בני הזוג? אם כן, נא לפרט:
מס' התיק מקום הדיון
בפני מי נדון נושא הדיון

15. אירועי אלימות במשפחה
נא לפרט:
16. אנשים המכירים מקרוב את המבקש/ת, שניתן לפנות אליהם לקבלת מידע
א. שם פרטי שם משפחה כתובת
מס' טלפון הקשר לבני הזוג
ב. שם פרטי שם משפחה כתובת
מס' טלפון הקשר לבני הזוג
ג. שם פרטי שם משפחה כתובת
מס' טלפון הקשר לבני הזוג
שם המבקשת שם המבקש
חתימה חתימה
תאריך תאריך

נא לצרף לבקשה:
* 3 תמונות עדכניות של כל אחד מהמבקשים;
* צילום תעודת זהות או דרכון של כל אחד מהמבקשים;
* מסמך רשמי המעיד על מעמד אישי: צילום תעודת נישואים/גירושים /פטירה של בן/בת הזוג;
* קורות חיים של כל אחד מהמבקשים כתובות בכתב ידו (ה);
* כתבי הסכמה לקבלת מידע מהמרשם הפלילי, כמשמעותו בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981, לגבי כל אחד מהמבקשים חתום בידם;
* אישור רפואי על מצבם הרפואי של המבקשים וכתבי ויתור על סודיות לקבלת מידע רפואי, לפי הטפסים שבנספח, לגבי כל אחד מהמבקשים חתום בידם;
* אישור המעיד על הכנסות (צילום טופס 106 או טופס שומה אחרון ממס הכנסה);
* אישור על היות המבקש/ת תושב/ת ישראל 3 שנים מתוך 5 השנים שקדמו להגשת הבקשה.
נספח
כתב ויתור על סודיות רפואית עבור העמותה, לקבלת מידע רפואי:
אני הח"מ נותנ/ת בזה רשות לקופ"ח ולעובדיה הרפואיים, ולכל מוסד רפואי אחר, למסור לעמותה את כל הפרטים, ללא יוצא מן הכלל ובצורה שתידרש על ידי העמותה, לצורך ביצוע אימוץ בין-ארצי, על מצב בריאותי ובריאות בני ביתי, ועל כל מחלה שחליתי בה בעבר, או שהנני חולה בה כעת, ומוותר/ת על הסודיות הרפואית כלפי המבקשת ולא תהיה לי כל טענה או תביעה מסוג כלשהו בקשר לנ"ל.
שם פרטי שם משפחה
ת"ז
כתובת
תאריך
חתימה

כתב ויתור על סודיות לצורך העברת מידע מהעמותה לרשות המוסמכת בחוץ לארץ:
אני הח"מ נותנ/ת בזה רשות לעמותה
למסור לרשויות המוסמכות לאימוץ בין ארצי בחוץ לארץ, את כל הפרטים ללא יוצא מן הכלל על מצב בריאותי ובריאות בני ביתי, ועל כל מחלה שחליתי בה בעבר או שהנני חולה בה בהווה, ומוותר/ת על הסודיות הרפואית כלפי המבקשת ולא תהיה לי כל טענה או תביעה מסוג כלשהו בקשר לנ"ל.
שם פרטי שם משפחה
ת"ז
כתובת
תאריך
חתימה
חוות דעת על הילד
טופס 2
(סעיף 5(א))
1. פרטים אודות הילד:
שם פרטי שם משפחה מין
תאריך לידה מקום לידה דת
אם אב
מוצא אתני שפה המובנת לילד
אב אם
תאור חיצוני של הילד (כולל גוון עור, משקל, גובה וכו')

התפתחות הילד:
באיזה שבוע להריון נולד הילד
מהלך הלידה
משקל בעת הלידה
ציון אפגר בעת הלידה לאחר 5 דקות
היקף הראש בעת הלידה
אורך בעת הלידה
האם נזקק לטיפול רפואי כלשהו מיד לאחר הלידה (אם כן, פרט)

האם הילד נמצא בשלב התפתחותי המתאים לגילו? כן/לא, אם לא, פרט

תיאור ההתפתחות הפסיכומוטורית של הילד (נא לפרט ככל האפשר)

התפתחות השפה (כולל הבנת השפה)
האם ישנן בעיות בתחום השמיעה (פרט)
הראייה (פרט)
אחר (פרט)
תיאור ההתנהגות וההרגלים

מצב בריאות (בהווה ובעבר, כולל מחלות נפשיות, רגישויות ומחלות ילדים

חיסונים שקיבל הילד ותאריך קבלתם:
חיסון תאריך
חיסון תאריך
מקום הימצאו של הילד (פרט) אצל הוריו, במוסד, בבית-חולים, באומנה וכד')
פירוט מקומות גידולו מיום לידתו:
1.
2.
3.
הערות נוספות
2. משפחת המוצא:
א. האם
שם פרטי שם משפחה
שמות משפחה קודמים או נוספים
תאריך לידה ארץ לידה מקום לידה
השכלה מקצוע תעסוקה
מצב משפחתי בעת לידת הילד (אם היתה נשואה, יש לציין האם לאבי הילד)

מצב בריאות (בהווה ובעבר, כולל מחלות נפשיות)
מחלות תורשתיות במשפחה
פירוט נסיבות מסירת הילד לאימוץ (כולל תיאור מערכת היחסים של הילד עם האם לפני מסירתו לאימוץ, הסכמת האם למסירת הילד לאימוץ, מועד ההסכמה ואופן ההסכמה)

הערות נוספות
ב. האב
שם פרטי שם משפחה שם משפחה קודם תאריך לידה
ארץ לידה מקום לידה השכלה מקצוע תעסוקה
מצב משפחתי בעת לידת הילד (אם היה נשוי, יש לציין האם לאם הילד)
מצב בריאות (בהווה ובעבר, כולל מחלות נפשיות)
מחלות תורשתיות במשפחה

פירוט נסיבות מסירת הילד לאימוץ (כולל תיאור מערכת היחסים של הילד עם האב לפני מסירתו לאימוץ, הסכמת האב למסירת הילד לאימוץ, מועד ההסכמה ואופן ההסכמה)
הערות נוספות
3. אחים/אחיות של הילד:
שם תאריך לידה
קרבה מצד האם/מצד האב/מצד שניהם. מקום הימצאו
מצב בריאות (בהווה ובעבר כולל מחלות נפשיות)

הקשר לילד
הערות נוספות
(יש לצרף פרטים כנ"ל אודות כל אחי הילד, ניתן לעשות זאת על גבי דף נספח)
4. דמויות נוספות:
האם היו דמויות משמעותיות נוספות בחיי הילד? אם כן, פרט:


חתימה וחותמת הרשות המוסמכת של מדינת החוץ
תאריך
שם החותם תפקידו
מקום כתובת
מצורפים:
1. תעודת לידה.
2. אישורים משפטיים:
- הסכמת אם הילד/אביו, לפי הענין.
- החלטות בית משפט או הרשות המוסמכת במדינת החוץ לגבי הכרזתו של הילד כבר-אימוץ.
3. אישור למסירת הילד למטרת אימוץ בין-ארצי.
4. אישורים רפואיים על מצבו הרפואי הנוכחי של הילד ומחלות בעבר.
5. רשימת חיסונים.
6. תמונה צבעונית עדכנית של הילד.
_________________________________
1 י"פ תשנ"ח, 1580; תש"ס, 2457; תשס"ח, 3307.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ