אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללים בדבר תשלומים בעד חיבורים למערכת אספקת החשמל של חברת החשמל לישראל בע"מ

כללים בדבר תשלומים בעד חיבורים למערכת אספקת החשמל של חברת החשמל לישראל בע"מ

כללים בדבר תשלומים בעד חיבורים למערכת אספקת החשמל של חברת החשמל לישראל בע"מ
כללים אלה נעשים בתוקף הסמכות הניתנת בסעיף 2 לשטר תוספת הזכיון הכלול בתוספת א' לחוק התוספות לזכיונות החשמל (תשלומים בעד חיבור למערכת החשמל), התשכ"ד-1963, ויחולו על כל אדם שיגיש בקשה לחיבור למערכת אספקת החשמל של חברת החשמל לישראל בע"מ, מיום 1 ביולי 1987 ואילך.
1. הגדרות
בכללים אלה יהיה לכל אחד מן המונחים הבאים הפירוש המופיע לצדו, אלא אם יחייב הדבק הדברים פירוש אחר:
(1) "אדם" - כמשמעותו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981;
(2) "אספקה" - אספקת חשמל;
(3) "הוצאות ביצוע" - הוצאות הכרוכות בביצוע עבודות כלשהן של החברה, כולל הוצאות תכנון, שכר עבודה, הפרשות להבטחת תנאי עבודה ותנאים סוציאליים, ערך החומרים, הוצאות בלאי ושימוש בציוד, הובלה, נסיעות והוצאות אש"ל, המחיר המשתלם לקבלנים בעד עבודה, מחיר מקרקעין ובנינים או זכויות בהם, תשלומים ופיצויים בקשר לרכישת מקרקעין ובנינים או הזכויות בהם, או כל זכויות אחרות שנרכשו בקשר לעבודות החברה, ופיצויים בגין כל פגיעה או נזק שנגרמו לאדם או לרכוש בקשר לעבודות הנ"ל או ביצוען, כולן או מקצתן, ובתוספת 15% מכלל כל הסכומים הנ"ל על חשבון הוצאות תקורה;
(4) "הוצאות לשינויים ברשת" - הוצאות ביצוע הכרוכות בהקמת רשת או בשינויים ברשת;
(5) "הוצאות קו חיבור" - הוצאות ביצוע הכרוכות בהתקנת קו חיבור או שינויים בקו חיבור קיים;
(6) "הזמנה" - בקשה החתומה בכתב על גבי טופס שהוכן על ידי החברה ובהתאם לתנאים המפורטים בו, המוגשת לחברה לשם חיבור, כולל הזמנה לקו חיבור לחוד והזמנה לחיבור יחידות למערכת לחוד;
(7) "החברה" - חברת החשמל לישראל בע"מ;
(8) "הפרשות להבטחת תנאי עבודה ותנאים סוציאליים" - כל ההפרשות למטרות בריאות העובדים וביטוחם, הבטחת תנאי עבודה נאותים וסעדים לעובדים מכל סוג שהוא, אשר החברה מפרישה מזמן לזמן למילוי דרישות כל דין או לפי נוהגי החברה;
(9) "הקמת מתקני מתח-עליון" או "שינויים במתקני מתח-עליון" - הקמת מתקני מתח עליון או שינויים בהם או הגדלת הספק מתקני מתח עליון על ידי הוספת טרנספורמטורים או ציוד אחר כלשהו או החלפתם;
(10) "הקמת קוי מתח-עליון" או "שינויים במתקני מתח-עליון" - הקמת קוי מתח עליון, הוספת תילים, כבלים ואבזרים לקוי מתח עליון קיימים, החלפת עמודים, תילים ואביזרים קיימים באחרים כולל כאלה בעלי כושר הולכה גדול יותר וכן שינויים בהם;
(11) "הקמת רשת" או "שינויים ברשת" - הקמת רשת, הוספת תילים, כבלים ואביזרים לרשת קיימת, החלפת עמודים ואביזרים ושינויים בהם, החלפת תילים קיימים בתילים אחרים בעלי כושר הולכה גדול יותר, הגדלת הספק תחנות טרנספורמציה קיימות על ידי הוספת טרנספורמטורים וציוד כלשהם או החלפתם, שיש בהם הנתונים הנקובים בהגדרת "רשת" לפי כלל זה;
(12) "חיבור" - חיבור למערכת של חצרים כלשהם שאין בהם אספקת חשמל, או תוספת יחידות בחצרים כלשהם שיש בהם אספקת חשמל, כולל חיבור מתקן למאור רחובות;
(13) "חמרים" - כולל ציוד, מכשירים ואבזרים;
(14) "יחידה" -
א. במקרה של אספקה במתח נמוך -
(1) מספר אמפרים כאמור להלן מתוך סך כל האמפרים המהווים את עצמת הזרם הנומינלית (כמוגדרת להלן);
(א) לגבי מעגל חשמלי הנועד להזין כל מתקן חשמל פרטי למעט (ב) דלהלן -
((I כאשר המעגל הוא חד פזי או כאשר עצמת הזרם הנומינלית אינה עולה על 25x3 אמפר (תלת פזי) - 3/81 אמפר;
((II כאשר עצמת הזרם הנומינלית עולה על 25x3 אמפר (תלת-פזי) אך אינה עולה על 500x3 אמפר (תלת-פזי) - 3/62 אמפר;
((III כאשר עצמת הזרם הנומינלית עולה על 500x3 אמפר (תלת-פזי) - 5 אמפר;
(ב) לגבי מעגל הנועד להזין מתקן לחימום חצרים בשיטת אגירה שצריכת החשמל שלו מוגבלת ע"י מגביל זמן לשעות שתקבענה ע"י החברה מזמן לזמן -
((I כאשר המעגל הוא חד-פזי או כאשר עצמת הזרם הנומינלית אינה עולה על 25x3 אמפר (תלת-פזי) - 25 אמפר;
((II כאשר עצמת הזרם הנומינלית עולה על 25x3 אמפר (תלת-פזי) - 3/81 אמפר.
(2) חלק ממספר כלשהו של אמפרים המהווים יחידה ייחשב כחלק של יחידה לפי היחס שבין אותו חלק לבין המספר השלם של האמפרים המהווים יחידה.
(3) על אף האמור בסעיף זה של הגדרה זו, הרי אם החיבור הוא למטרת אספקת חשמל למחמם מים (דוד) בשיטת אגירה בלבד, שצריכת החשמל שלו מוגבלת ע"י מגביל זמן, לשעות שתקבענה ע"י החברה מזמן לזמן, ייחשבו 1875 וט הראשונים של עומס גוף החימום של כל דוד, או חלק מהם, כחצי יחידה, וכל 500 וט נוספים או חלק מהם ייחשבו כרבע יחידה.
(4) למטרות הגדרה זו, "עצמת הזרם הנומינלית" - עצמת הזרם הנומינלית שבמבטיח החד-פזי של החברה או סיכום של עצמות הזרם הנומינליות שבכל אחת מהפזות שבמבטיח התלת-פזי של החברה בכל מעגל של קו חיבור לחצרים כלשהם, כשאותו מבטיח הוא האחרון לפני כל מיתקן חשמל פרטי באותם החצרים; ובהעדר מבטיח של החברה כאמור, עצמת הזרם במפסק או במנתק האוטומטי הראשי, או בכל מכשיר דומה אחר שבכל מיתקן חשמל פרטי באותם חצרים בערכים נומינליים כפי שיכויל על ידי מכון התקנים הישראלי או על ידי החברה ויוחתם בגושפנקה של החברה.
ב. במקרה של אספקה במתח גבוה או במתח עליון -
(1) כל קו"א מתוך סך כל הקו"א המהווים את ההספק הנומינלי של מפסק זרם אוטומטי בצד הראשוני של מתקני הטרנספורמציה המוזנים ישירות ממערכת האספקה של החברה, או בהעדר מפסק אוטומטי כאמור לעיל, כל קו"א מתוך סך כל הקו"א המהווים את ההספק הנומינלי הכולל של כל הטרנספורמטורים שבחצרים המוזנים ישירות ממערכת האספקה של החברה והניתנים טכנית-פיזית להפעלה בו זמנית.
(2) למטרות הגדרה זו, "הספק נומינלי" - לגבי טרנספורמטורים, כאשר טרנספורמטור ניתן להכוונה ליותר מאשר להספק נומינלי אחד - ההספק הנומינלי הגבוה ביותר, ולגבי מפסק זרם אוטומטי - זרם הכיול של המפסק כפול המתח הנומינלי של האספקה במקום שבו יותקן המפסק כפול שורש שלוש (3 ), ו"כיול" פירושו - כיול המפסק על ידי החברה והחתמתו בגושפנקה של החברה;
ג. אם אפשר לחשב את מספר היחידות לפי כללים אלה ביותר מדרך חישוב אחת, תהא החברה רשאית לחשב את מספר היחידות בדרך הגוררת עמה תשלום גדול יותר;
(15) "מגביל זמן" - שעון מיתוג אוטומטי או ציוד מתאים אחר בהתאם לקביעת החברה, להגבלת זמן צריכת החשמל של מיתקן חשמל פרטי או חלק ממנו;
(16) "מדד יוקר הוצאות ביצוע" - סך כל המרכיבים הכלולים בסל מתאים על כמויותיהם מוכפלים במחיריהם, כשהתוצאה נחשבת ל- 1000 נקודות כפי שנקבעו לגבי תוספות א', ב' ו-ג' לכללים אלה ליום 1 במאי 1987, על ידי החברה על סמך הרישומים בפנקסיה;
(17) "מזמין" - אדם שהגיש לחברה הזמנה לחיבור;
(18) "מחיר הקניה" - הסכום שהחברה שילמה בעד חומרים מסוג כלשהו בתוספת הוצאות הובלה, העמסה, פריקה וביטוח עד למחסני החברה ועד בכלל;
(19) "מחיר קניה מעודכן" - הסכום שהחברה היתה אמורה לשלם אילו קנתה על פי התקשרויות קיימות (בעד חומרים מסוג כלשהו בתוספת הוצאות הובלה, העמסה, פריקה, וביטוח עד למחסני החברה ועד בכלל) מוכפל באומדן ההתיקרות של השער היציג של הדולר של ארה"ב, או של מטבע אחר, או של סל המטבעות, או של מדדים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מהמועד שהחברה היתה אמורה לשלם (לפיו נקבע הסכום שלעיל) ועד לאמצע החודש בו יהיו תקפים סכומי התשלומים כאמור להלן:
(20) "מערכת" - מערכת אספקת החשמל השייכת לחברה;
(21) "מערכות מתח עליון" - קוי מתח עליון ומתקני מתח עליון;
(22) "מתח-גבוה" - כל אחד מהמתחים של 6.3 ק"ו, 12.6 ק"ו, 22 ק"ו או 33 ק"ו (מידות נומינליות);
(23) "מתח נמוך" - מתח של 400/230 וולט (מידות נומינליות);
(24) "מתח עליון" - כל אחד מהמתחים של 66 ק"ו, 110 ק"ו או 150 ק"ו (מידות נומינליות), או כל מתח עליון אחר אשר ישמש את החברה מזמן לזמן;
(25) "מיתקן חשמל פרטי" - כל מיתקן חשמל שבחצרים כלשהם שאיננו של החברה שיוזן מהמערכת;
(26) "מיתקני מתח עליון" - תחנות טרנספורמציה ממתח עליון, תחנות משנה ותחנות מיתוג במתח עליון על הטרנספורמטורים שבהם ועל ציודם האחר;
(27) "סוגי רשת" - כל אחד מסוגי הרשת כדלהלן שבאמצעותה תינתן האספקה לחצרים;
סוג (א) - קו עילי במתח גבוה בלי קו במתח נמוך או עם קו עילי במתח נמוך וטרנספורמטור על עמוד;
סוג (ב) - קו עילי במתח גבוה, כבל תת-קרקעי במתח נמוך וטרנספורמטור על עמוד, או
- קו עילי במתח גבוה, בלי קו במתח נמוך או עם קו עילי במתח נמוך וטרנספורמטור שלא על עמוד, או
- כבל תת-קרקעי במתח גבוה, בלי קו במתח נמוך או קו עילי במתח נמוך וטרנספורמטור על עמוד;
סוג (ג) - קו עילי במתח גבוה, כבל תת-קרקעי במתח נמוך וטרנספורמטור שלא על עמוד, או
- כבל תת-קרקעי במתח גבוה, כבל תת-קרקעי במתח נמוך וטרנספורמטור על עמוד, או
- כבל תת-קרקעי במתח גבוה, בלי קו במתח נמוך או עם קו עילי במתח נמוך וטרנספורמטור שלא על עמוד;
סוג (ד) - כבל תת-קרקעי במתח גבוה, כבל תת-קרקעי במתח נמוך וטרנספורמטור שלא על עמוד;
סוג (ה) - קו עילי במתח גבוה;
סוג (ו) - כבל תת-קרקעי במתח גבוה;
(28) "סל" - סל מרכיבים, סל יחידות או סל קו חיבור;
(29) "סל יחידות" - כל אחת מרשימות מרכיבי הוצאות המעודכנות מידי פעם באישור מי שמונה לשם כך בידי שר האנרגיה והתשתית (כאמור בסעיף 5(ב) להלן) המהוות תשלום ליחידה כמפורט בתוספת ב' לכללים אלה:
(30) "סל מרכיבים" - כל אחת מרשימות מרכיבי הוצאות המעודכנות מידי פעם באישור מי שמונה לשם כך בידי שר האנרגיה והתשתית (כאמור בסעיף 5(ב) להלן) המהוות עלות תקנית של התקנת מתקני חשמל שונים כמפורט בתוספת א' לכללים אלה;
(31) "סל קו חיבור" - כל אחת מרשימות מרכיבי הוצאות המעודכנות מידי פעם באישור מי שמונה לשם כך בידי שר האנרגיה והתשתית (כאמור בכלל 5(ב) להלן) המהוות תשלום לקו חיבור כמפורט בתוספת ג' לכללים אלה;
(32) "עלות תקנית" - עלות מידת הספק נומינלי של טרנספורמטור (להלן - עלות תקנית של קו"א בטרנספורמטור), או עלות מידת אורך של קו, לפי המקרה, שתיקבע על ידי החברה על סמך עלות מרכיבי הוצאות כמפורט בסל המרכיבים המתאים, בהתאם לשינויים במדד יוקר הוצאות ביצוע המתאים;
(33) "מחיר מחסן" - מחיר הקניה בתוספת 20% לכיסוי הוצאות אחסון או - לפי ברירת החברה - הממוצע של מחירי הקניה של החמרים מאותו סוג שנמצאו במחסני החברה בתוספת 20% לכיסוי הוצאות אחסון;
(34) "סל חמרים מייצג" - רשימת חומרים עיקריים המופיעים בסלים השונים. רשימה זו תקבע בתאום עם מי שימונה לשם כך בידי שר האנרגיה והתשתית (כאמור בסעיף 5(ב) להלן);
(35) "עדכון ערך חומרים" - סכומים הנובעים מהתאמת מחיר המחסן למחיר קניה מעודכן של החמרים. הסכומים מחושבים כהפרש בין ערך סל חומרים מייצג לפי מחירי קניה מעודכנים לבין ערך אותו סל לפי מחירי מחסן;
(36) "קו" - קו עילי או כבל תת-קרקעי להולכת חשמל;
(37) "קו חיבור" - קבוצת מוליכי חשמל עיליים או תת-קרקעיים, מכשירים ואביזרים אחרים להולכת חשמל מהרשת ועד להדקי מיתקן החשמל הפרטי של חצרים כלשהם;
(38) "קו מתח עליון" - קו במתח עליון להובלת חשמל וחלוקתו, כולל עמודים, תילי חשמל, כבלים ואביזרים אחרים;
(39) "רשת" - קוים לחלוקת חשמל - למעט קוי חיבור - במתח נמוך או במת גבוה, כולל עמודים, תילי חשמל, כבלים, אביזרים אחרים, תחנות טרנספורמציה על הטרנספורמטורים שבהן ועל ציודן האחר;
(40) "תאריך גמר אמצעי חיבור" - תאריך הודעת החברה כי היא מוכנה לספק חשמל מהמערכת בהתאם להזמנה;
(41) "תאריך גמר הקמת רשת" - תאריך מתן מתח תפעולי לקטע כלשהו של רשת;
(42) "תוואי מעשי" - תוואי של קו כפי שקבעה החברה בהתאם לתנאים טכניים מקובלים בחברה ושלגביו קיבלה החברה את הזכויות, הרשויות והאישורים בהתאם לכל דין החל על הענין, וכפי שתוואי זה יקבע בדין כלשהו החל על הענין אם יקבע;
(43) "תוספת יחידות" - ההפרש בין סך כל היחידות שתהיינה מחוברות אחרי ביצוע ההזמנה לחיבור יחידות נוספות לבין מספר היחידות שהיו מחוברות לפני ביצוע ההזמנה כאמור.
2. תשלומים
כל מזמין שהחברה תסכים להיענות להזמנתו ישלם לחברה את התשלומים המפורטים בסעיפים שלהלן, בצירוף מס ערך מוסף כפי שיחול מפעם לפעם.
3. תשלום בעד קו חיבור
(א) כל מזמין ישלם לחברה בעד קו חיבור הכרוך בהזמנתו את התשלום המגיע בהתאם לכללי המשנה הבאים בכפוף לאמור בכלל 5, ובלבד שלצורך התשלום לא יחשב בקו חיבור אורך הקו העולה על שדה רשת אחד במקרה של קו חיבור עילי, או אורך הקו העולה על 50 מטר במקרה של קו חיבור תת-קרקעי.
(ב) במקרה של קווי חיבור לפי סוגיהם הנכללים בסל קו חיבור המתאים כמפורט בתוספת ג' לכללים אלה, ישלם המזמין את התשלום המתאים לאותו סוג של קו חיבור, כמפורט בתוספת ג'.
(ג) במקרה של קו חיבור שאינו נכלל בתוספת ג' לכללים אלה, או שהמזמין ידרוש מהחברה להתקין קו חיבור במתכונת שאינה מקובלת בחברה לגבי אותו סוג של קו חיבור והחברה נענית לדרישתו, ישלם המזמין את הוצאות קו החיבור הכרוך בהזמנתו.
4. תשלומים בעד חיבור ליחידות אספקה במתח נמוך
(א) בכפוף לאמור בסעיפים 5 עד 14, ישלם המזמין לחברה - בנוסף לתשלום לפי סעיף 3 - את התשלום המגיע בהתאם לסעיפים הקטנים הבאים.
(ב) (1) כפוף לאמור בפסקאות (2) ו-(3) להלן, אם האספקה לחיבור המוזמן תינתן במתח נמוך, ישלם המזמין בעד כל יחידה הכלולה בהזמנתו -
בשקלים חדשים
((I בחצרים הניזונים מרשת מסוג (א) 173.75
((II בחצרים הניזונים מרשת מסוג (ב) 236.20
((III בחצרים הניזונים מרשת מסוג (ג) 249.22
((IV בחצרים הניזונים מרשת מסוג (ד) 311.67
(2) פרט לאמור בפסקה (5) להלן, המזמין ישלם את המחירים המתאימים הנקובים בכלל משנה (1) דלעיל, בתנאי שהיחידות הכלולות בהזמנה נמצאות בחצרים שנקודת ההתחברות לרשת של קו החיבור הדרוש לחיבורם של החצרים נמצאת במרחק שאינו עולה על -
((I במקרה של אספקה בקו עילי - לכל יחידה מהיחידות הכלולות בהזמנה, מטר אחד של תוואי מעשי הקצר ביותר מטרנספורמטור במתח נמוך קיים או מעמוד קיים של קו רשת עילי במתח נמוך, או
((II במקרה של אספקה בכבל תת-קרקעי - לכל יחידה מהיחידות הכלולות בהזמנה, מטר אחד של תוואי מעשי הקצר ביותר מטרנספורמטור במתח נמוך קיים או מנקודת הסתעפות של הכבל מרשת מתח נמוך קיימת, כאשר נקודת הסתעפות כאמור תקבע ע"י החברה לפי התנאים והדרישות הטכניות המקובלים;
אולם בכל מקרה, ישלם המזמין את המחירים המתאימים הנקובים בכלל משנה (1), אם נקודת ההתחברות לרשת של קו החיבור הדרוש לחיבורם של החצרים נמצאת במרחק שאינו עולה על 600 מטרים מטרנספורמטור למתח נמוך קיים בתוואי מעשי הקצר ביותר להתקנת קו.
(3) אם היחידות הכלולות בהזמנה נמצאות בחצרים שנקודת ההתחברות לרשת של קו החיבור הדרוש לחיבורם של החצרים נמצאת במרחק העולה על המרחקים הנקובים בפסקה (2), לפי המקרה (להלן בכלל משנה זה - המרחק הנוסף) ישלם המזמין את המחירים המתאימים הנקובים בפסקה (1) דלעיל, וכן את התשלומים דלקמן בשל המרחק הנוסף:
(א) בעד מטר ראשון או חלק ממנו מהמרחק הנוסף לכל יחידה - 30% מהעלות התקנית של מידת אורך המתאימה של קו מתח נמוך;
(ב) בעד כל מטר נוסף או חלק ממנו מהמרחק הנוסף לכל יחידה - 60% מהעלות התקנית של מידת אורך המתאימה של קו מתח נמוך;
(ג) בעד כל מרחק העולה על 2 המטרים הראשונים מהמרחק הנוסף לכל יחידה - 90% מהעלות התקנית של מידת אורך המתאימה של קו מתח נמוך.
(4) על אף האמור בפסקה (3), אם ניתן לספק את דרישות המזמין לאספקת חשמל מקו מתח גבוה קיים על ידי הוספת אמצעי טרנספורמציה בקו המתח הגבוה הנ"ל הקרוב ביותר לחצרים או בכל תוספת לקו האמור הדרוש לשם אספקת חשמל לאותם חצרים, ישלם המזמין את הנמוך מבין התשלומים הבאים:
(א) סכום התשלומים לפי פסקאות (1) ו-(3), או
(ב) סכום התשלומים הבאים:
((I תשלום לפי כלל משנה (ג) פסקאות (1) ו-(3) להלן בעד מספר היחידות הכלולות בהזמנה, כאילו ניתנה האספקה במתח גבוה, וכן
((II העלות התיקנית של קו"א בטרנספורמטור מוכפל במספר היחידות הכלולות בהזמנה, וכן
((III אם מספר היחידות הכלולות בהזמנה קטן מ- 50 - את מחצית העלות התיקנית של קו"א בטרנספורמטור מוכפל במספר המהווה הפרש בין 50 לבין מספר היחידות הכלולות בהזמנה;
אולם בשום מקרה לא יפחת התשלום לפי כלל זה מן התשלום המתאים לפי פסקה (1).
הארת רחובות
(5) (א) אם ההזמה היא לחיבור יחידות למטרת הארת רחובות, ישלם המזמין את התשלומים המתאימים הנקובים בכלל משנה (4)(ב)(1) לעיל בתנאי שהיחידות הכלולות בהזמנה נמצאות במיתקן מאור רחובות שנקודת התחברות שלו לרשת או קו החיבור הדרוש לחיבורו של המיתקן הנ"ל נמצאת במרחק שאינו עולה על -
((I במקרה של אספקה בקו עילי - מטר אחד לכל יחידה מהיחידות הכלולות בהזמנה, של תואי מעשי הקצר ביותר או מטרנספורמטור מתח נמוך קיים או מעמוד קיים של קו עילי למתח נמוך; או
((II במקרה של אספקה בכבל תת-קרקעי - מטר אחד לכל יחידה מהיחידות הכלולות בהזמנה, של תואי מעשי הקצר ביותר או מטרנספורמטור למתח נמוך קיים או מנקודת הסתעפות של הכבל מרשת מתח נמוך קיימת, כאשר נקודת הסתעפות כאמור תיקבע בידי החברה לפי התנאים והדרישות הטכניות המקובלים בחברה.
(ב) במקרה שהיחידות הכלולות בהזמנה נמצאות במיתקן מאור רחובות שנקודת ההתחברות לרשת של המיתקן האמור או של קו חיבור הדרוש לחיבורו של המיתקן נמצאת במרחק העולה על המרחקים הנקובים בכלל משנה (א) דלעיל (להלן בכלל משנה זה - המרחק הנוסף), ישלם המזמין את המחירים המתאימים הנקובים בכלל משנה (4)(ב)(1) דלעיל וכן 70% מהעלות התקנית של מידת אורך המתאימה של קו מתח נמוך השווה למרחק הנוסף.
אספקה במתח גבוה
(ג) (1) בכפוף לאמור בפסקאות משנה (2) ו-(3) להלן, אם האספקה לחיבור המוזמן תינתן במתח גבוה, ישלם המזמין בעד כל יחידה הכלולה בהזמנה -
בשקלים חדשים
((I בחצרים הניזונים מרשת מסוג (ה) 67.10
((II בחצרים הניזונים מרשת מסוג (ו) 105.19
(2) המזמין ישלם את המחירים המתאימים הנקובים בכלל משנה (1) דלעיל בתנאי שהיחידות הכלולות בהזמנות נמצאות בחצרים שנקודת ההתחברות לרשת של קו החיבור הדרוש לחיבורם של החצרים נמצאת במרחק שאינו עולה על מרחק השווה ל- 50 ס"מ לכל יחידה של התוואי המעשי הקצר ביותר, מהעמוד הקרוב ביותר של קו מתח גבוה עילי או מנקודת ההסתעפות של כבל תת-קרקעי במתח גבוה שיש בהם יכולת לספק את דרישות המזמין לאספקת חשמל, לאחר סיפוק הדרישות לאספקה ליחידות מחוברות או שחיבורן הוזמן וטרם בוצע, והכל בהתאם לקביעות טכניות מקובלות (להלן - קו מתח גבוה מתאים).
(3) במקרה שהיחידות הכלולות בהזמנה נמצאות בחצרים שנקודת ההתחברות לרשת של קו החיבור הדרוש לחיבורם של החצרים נמצאת במרחק העולה על המרחק הנקוב בפסקה (2) לעיל (להלן בכלל משנה זה - המרחק הנוסף) ישלם המזמין את התשלומים המתאימים הנקובים בפסקה (1) לעיל וכן את התשלומים דלקמן בשל המרחק הנוסף:
((I בעד 50 ס"מ ראשונים או חלק מהם מהמרחק הנוסף לכל יחידה - 30% מהעלות התקנית של מידת אורך המתאימה של קו מתח גבוה;
((II בעד כל 50 ס"מ נוספים או חלק מהם מהמרחק הנוסף לכל יחידה - 60% מהעלות התקנית של מידת אורך המתאימה של קו מתח גבוה;
((III בעד כל מרחק העולה על 100 ס"מ ראשונים מהמרחק הנוסף ליחידה - 90% מהעלות התקנית של מידת אורך המתאימה של קו מתח גבוה;
(4) על אף האמור בפסקאות (1), (2) ו-(3) לעיל, אם אפשר לשנות קו מתח גבוה קיים כדי להגדיל את יכולתו (להלן - התאמה) עד כדי אפשרות לספק את דרישות המזמין לאספקת חשמל מאותו קו (להלן - הקו שהותאם) בלבד, או מהקו שהותאם בתוספת הקמת קו מתח גבוה חדש, ישלם המזמין לפי הסכום הקטן שבין הסכומים (א) ו-(ב) להלן, אך לא פחות מהסכום המתחייב אילו הקו שהותאם היה מתאים.
(א) סכום התשלומים הנקובים בפסקאות (1), (2) ו-(3) לעיל, כאילו הקו שהותאם לא היה קיים בכלל והוקם למטרת ביצוע החיבור המוזמן;
(ב) סכום התשלומים הבאים:
(I) התשלום הנקוב בפסקה (1) לעיל כאילו הקו שהותאם היה קו מתח גבוה מתאים כאמור בפסקה (2) לעיל, וכן
(II) 50% מההפרש שבין שני הסכומים דלהלן:
(I) הוצאות הביצוע למעשה של התאמת הקו שהותאם ועוד עלות תיקנית של מידת אורך מתאימה של קו מתח גבוה חדש - אם הוקם - בנוסף להתאמת הקו שהותאם;
(II) העלות התקנית של 50 ס"מ של קו מתח גבוה לכל יחידה ממספר היחידות שחיבורן הוזמן, ובלבד שהסכום שבפרט (I) לעיל גבוה מהסכום שבפרט (II) לעיל.
אספקה במתח עליון
(ד) אם האספקה לחיבור המוזמן תינתן במתח עליון ישלם המזמין:
(1) העלות התקנית של 23 ס"מ של קו מתח עליון לכל יחידה הכלולה בהזמנה או 70% מהוצאות הביצוע למעשה של הקמת קו מתח עליון או שינויים בקו מתח עליון הכרוכים בחיבור המוזמן, הסכום הגבוה יותר, וכן
(2) העלות התקנית של 0.35 קו"א של טרנספורמטור במתקני מתח עליון לכל יחידה הכלולה בהזמנה או 70% מהוצאות ביצוע שינויים במתקני מתח-עליון הכרוכים בחיבור המוזמן, הסכום הגבוה יותר.
5. שינויים בסכומי התשלומים
(א) סכומי התשלומים הנזכרים בכללים 3(ב), 4(ב), (ג), (ד) ו-15 למעט תשלומים לפי הוצאות הביצוע למעשה, ישונו מזמן לזמן כאמור להלן, כל אימת שיחול שינוי מצטבר של 2 אחוזים לפחות במדד יוקר הוצאות הביצוע המתאים. השינוי האמור יהיה יחסית לשינוי המצטבר שבאותו מדד.
(ב) אחת לחודש, ביום האחרון בו, אחרי התייעצות עם מי שימונה לשם כך בידי שר האנרגיה והתשתית, ייקבעו על ידי החברה השינויים שחלו בסכומי התשלומים הנזכרים בכלל משנה (א) לעיל, אם חלו שינויים, על פי מחירי המרכיבים על כמויותיהם שבסל המתאים. סכומי התשלומים יהיו בשקלים חדשים.
תחולת השינוי תהיה מהיום הראשון של החודש שלאחר החודש הנזכר לעיל לראשונה.
6. החלת תשלומים לפי סוגי רשת
(א) התשלום המתאים לפי כלל 4(ב) ו-(ג) דלעיל ייחשב בהתאם לסוג הרשת המתאים שבאמצעותה תינתן אספקה לחצרים שלגביהם הוזמן חיבור יחידות. התשלום האמור ייקבע על פי הוראות הכללים הבאים.
(ב) התשלום הנקוב בכלל 4(ב)(1)(I) יחול בכל מקרה, פרט למקרים הנקובים בכללי משנה (ג), (ד) ו-(ה) להלן.
(ג) במקרה שמזמין כלשהו יזמין חיבור חצרים הנמצאים באזור שהאספקה בו ניתנת לרוב באמצעות רשת מאחד הסוגים (ב) עד (ו) ועד בכלל, או במקרה שמזמין כלשהו יזמין חיבור חצרים הנמצאים במקום בו נדרש לפי חוק שהאספקה תינתן באמצעות רשת מאחד הסוגים האמורים, הרי יחולו התשלומים הנקובים בכללים 4(ב)(1) מ-(II) עד (IV) ועד בכלל ו- 4(ג)(I)(1), ו-(II), הכל לפי המקרה.
(ד) מזמין חיבור הדורש מהחברה אספקה באמצעות רשת לפי סוג השונה מסוג הרשת המתאים החל על חיבור החצרים לפי כללי משנה (ב) או (ג) לכלל זה, לפי המקרה, או אם בגלל דרישתו יש צורך להקים רשת או מערכות מתח עליון שאינן כלולות בהגדרות של מתח נמוך או מתח גבוה או מתח עליון שבכלל 1 לעיל, או להתקין טרנספורמטורים וציוד אחר בעלי הספק וספציפיקציות טכניות אחרות שאינם מקובלים בחברה, והחברה נענית לדרישתו, ישלם את התשלומים המגיעים בהתאם לכללי משנה (ב) או (ג) לכלל זה ובנוסף את ההפרש שבין הוצאות הביצוע למעשה של הקמת רשת או מערכות מתח עליון הנ"ל לבין הוצאות הביצוע שהיו כרוכות בהתקנת מתקני החשמל לפי הסוג המתאים או המקובלים בחברה כאמור לעיל, אם הוצאות הביצוע למעשה עולות על הוצאות הביצוע שהיו כרוכות בהתקנת מיתקני החשמל הנ"ל, לפי הסוג המתאים או המקובלים בחברה כאמור לעיל.
(ה) מזמין הדורש מהחברה הקמת מערכות מתח עליון או ביצוע שינויים במערכות מתח-עליון קיימות, הקמת רשת או ביצוע שינויים ברשת קיימת, התקנת קו חיבור או ביצוע שינויים בקו חיבור קיים, למרות שהחיבור המוזמן על ידיו אינו כרוך בהקמה או בהתקנה או בשינויים הנדרשים על ידי המזמין כאמור, והחברה נענית לדרישתו, ישלם - בנוסף על התשלומים המתאימים הכלולים בכללים 3 ו-4 - את מלוא הוצאות הביצוע למעשה של ההקמה, ההתקנה או השינויים כאמור לעיל.
7. החזרים לגבי חיבורים במתח נמוך
(א) אם עד תאריך גמר הקמת רשת בתוואי מעשי קצר ביותר מטרנספורמטור קיים למתח נמוך או מעמוד קיים של קו חשמל למתח נמוך או מנקודת הסתעפות של כבל מרשת מתח נמוך קיימת, שיש להקימה לשם חיבורם של חצרים שהוזמן בידי מזמין כלשהו אשר נקודת ההתחברות לרשת של קו החיבור הדרוש לחיבורם של אותם חצרים נמצאת במרחק העולה על 600 מטר מטרנספורמטור קיים למתח נמוך (להלן - הרשת המוקמת), יוזמנו, ע"י אותו מזמין או מזמינים אחרים, חיבורים נוספים לחצרים אשר נקודות ההתחברות לרשת של קוי החיבור הדרושים לחיבורם נמצאות על תוואי מעשי קצר ביותר החופף, כולו או מקצתו, את התוואי של הרשת המוקמת (להלן תוואי חופף), ייעשה חשבון נפרד לכל אחד מהמזמינים האמורים לגבי תשלומיהם לפי כלל 4(ב) באופן יחסי למספר היחידות הכלולות בהזמנותיהם ובהתיחס לאורכו של כל קטע של תוואי חופף הנמצא במרחק העולה על 600 מטר מטרנספורמטור קיים למתח נמוך, כאילו הזמינו את החיבורים שלהם בעת ובעונה אחת וכאילו לא היתה קיימת אותה הרשת המוקמת במועד הגשת הזמנותיהם, ויוחזר לכל מזמין חלק מתשלומו אם יגיע לו בהתאם לחשבונות הנ"ל.
(ב) על אף האמור לעיל, כל קטע של תוואי חופף הנמצא בתוך המרחק המוזכר בכלל 4(ב)(2)(I) או ((II ביחס למזמין כלשהו, לא ילקח בחשבון לצורך קביעת מרחק נוסף כמוגדר בכלל 4(ב)(3) לגבי מזמין אחר כלשהו מהמזמינים הנזכרים בכלל משנה (א) לכלל זה.
8. החזרים לגבי חיבורים במתח גבוה
(א) אם עד תאריך גמר הקמת רשת חדשה במתח גבוה שיש להקימה לשם חיבורם של חצרים לאספקה במתח גבוה שחיבורם הוזמן בידי מזמין כלשהו (להלן - הרשת המוקמת), יוזמנו בידי אותו מזמין או מזמינים אחרים, חיבורים נוספים במתח גבוה לחצרים אשר נקודות ההתחברות לרשת של קוי החיבור הדרושים לחיבורם נמצאות על תוואי מעשי קצר ביותר החופף, כולו או מקצתו, את התוואי של הרשת המוקמת (להלן - תוואי חופף), ייעשה חשבון נפרד לכל אחד מהמזמינים הנ"ל לגבי תשלומיהם לפי כלל 4(ג) באופן יחסי למספר היחידות הכלולות בהזמנותיהם ובהתיחס לאורכו של כל קטע של תוואי חופף, כאילו הזמינו את חיבוריהם בעת ובעונה אחת וכאילו לא היתה קיימת הרשת המוקמת במועד הגשת הזמנותיהם, ויוחזר לכל מזמין חלק מתשלומו אם יגיע לו בהתאם לחשבונות האמורים.
(ב) על אף האמור בכלל משנה (א) של כלל זה, כל קטע של תוואי חופף הנמצא בתוך המרחק המוזכר בכלל 4(ג)(2) ביחס למזמין כלשהו, לא ילקח בחשבון לצורך קביעת מרחק נוסף כמוגדר בכלל 4(ג)(3) ביחס למזמין אחר כלשהו מהמזמינים הנזכרים בכלל משנה (א) לכלל זה.
(ג) (1) בכלל משנה זה -
"מזמין ראשי" - מזמין אשר למטרת החיבור שהוזמן על ידו הוקמה רשת חדשה במתח גבוה וחלים עליו תשלומים לפי כלל 4(ג)(3)(III) בשל "קטע יתר" כמוגדר להלן.
"מזמין מקורי" - המזמין הראשי וכל מזמין אחר שיזמין חיבור לאספקה במתח גבוה מרשת חדשה שיש להקימה למטרת חיבור שהוזמן בידי מזמין ראשי לא יאוחר מתאריך גמר הקמת אותה רשת;
"קטע יתר" - קטע כלשהו של רשת מתח גבוה מתוך המרחק העולה על 100 ס"מ ראשונים ליחידה של המרחק הנוסף כמוגדר בכלל 4(ג)(3)(III), שהוא מרחק נוסף בשל מזמין כלשהו.
(2) אם לאחר תאריך גמר הקמת רשת חדשה במתח גבוה כאמור בכלל משנה (א) לכלל זה, אולם לפני תום 3 שנים מאותו תאריך, יוזמנו חיבורים נוספים במתח גבוה לחצרים שנקודת ההתחברות לרשת של קו החיבור הדרוש לחיבורם נמצאת על קטע יתר, תחזיר החברה לכל מזמין מקורי חלק יחסי של תשלומו לפי כלל 4(ג)(3)(III) לפי היחס שבין מספר היחידות שחוברו בחיבורים הנוספים האמורים לבין מספר היחידות שחוברו על פי הזמנת המזמינים המקוריים, ובהתייחס לאורך של כל קטע של תואי חופף המשמש גם לחיבורם של החיבורים הנוספים האמורים, ובלבד שיתרת התשלומים שתשאר בידי החברה מאת כל מזמין מקורי בשל כלל 4(ג)(3)(III), לא תהיה קטנה מ-60% מהעלות התקנית המתאימה של כל קטע יתר מתאים כאמור.
9. החזרים וחשבונות משותפים לגבי חיבורים במתח עליון
(א) בכלל זה -
(1) "מזמין ראשי" - מזמין חיבור לאספקה במתח עליון ואשר למטרת החיבור הכרוך בהזמנתו הוקמו מערכות מתח עליון או בוצעו שינויים במערכות מתח עליון קיימות, וחלים עליו תשלומים על פי כלל 4(ד) בשל הזמנתו.
(2) "מזמינים מקוריים" - המזמין הראשי וכל מזמין אחר שיזמין, לא יאוחר מתום חמש שנים מתאריך גמר אמצעי חיבור עבור המזמין הראשי, חיבור לאספקה במתח עליון מאותן מערכות מתח עליון שהוקמו או ששונו למטרת החיבור למזמין הראשי.
(3) "מזמין נוסף" - כל מזמין שיזמין, לא יאוחר מתום חמש שנים מתאריך גמר אמצעי חיבור עבור המזמין הראשי, חיבור לאספקה במתח גבוה מאותן מערכות מתח עליון שהוקמו או שונו למטרת חיבור המזמין הראשי.
(ב) (1) בכל מקרה שעד תום חמש שנים מתאריך גמר אמצעי חיבור לאספקה במתח עליון לפי הזמנת מזמין ראשי יוזמנו חיבורים על ידי מזמינים מקוריים לאספקה במתח עליון באמצעות מערכות המתח העליון שהוקמו או שונו למטרות חיבור לפי הזמנת המזמין הראשי, ייערך חשבון משותף לכל המזמינים המקוריים כאילו הזמינו את חיבוריהם במשותף לפי כלל 4(ד).
(2) בכל מקרה שעד תום חמש שנים מתאריך גמר אמצעי חיבור לאספקה במתח עליון לפי הזמנת המזמין הראשי, יוזמנו חיבורים על ידי מזמינים נוספים לאספקה במתח גבוה, באמצעות מערכות המתח העליון שהוקמו או שונו למטרות חיבור לפי הזמנת המזמין הראשי, תחזיר החברה למזמינים המקוריים את הנמוך שבין שני הסכומים דלקמן:
((I מרכיב הוצאות מתח עליון הכלול בתשלום ליחידה באספקה במתח גבוה לפי סל היחידות המתאים שבתוספת ב' לכללים אלה בשל מספר היחידות שחיבורן הוזמן על ידי המזמין הנוסף, או
((II החלק היחסי של התשלום שהיה חייב המזמין הנוסף לשלם לפי כלל 4(ד) אילו היתה האספקה למזמין הנוסף אספקה במתח עליון, והיה נערך חשבון משותף למזמין הנוסף עם המזמינים המקוריים, לפי היחס שבין מספר היחידות שחיבורן הוזמן על ידי המזמין הנוסף ובין מספר היחידות שחיבורן הוזמן על ידי המזמינים המקוריים.
10. חיבור לאספקה ארעית
(א) בכלל זה, "שווי החמרים" - ערך החמרים שפורקו ממערכות מתח עליון, מרשת או מקו חיבור, או סכום משוער השווה לערך החומרים כנ"ל שאפשר לפרק, למעט התוספת לכיסוי הוצאות האיחסון, ובניכוי פחת או בלאי, לפי בחירת החברה, ובניכוי ההוצאות המעשיות או המשוערות לפירוק.
(ב) אם החיבור המוזמן הוא למטרת אספקת חשמל ארעית ואינו כרוך בשינויים ברשת או במערכות מתח עליון, והאספקה היא לתקופה שאינה עולה על 3 שנים - ישלם המזמין את התשלומים בהתאם לכללים 3 ו-4, ובתום התקופה האמורה תנותק האספקה והחברה תחזיר למזמין את התשלום ששילם לפי כלל 4 בתנאי שגם במשך תקופת האספקה לא היה צורך בשינויים כלשהם ברשת או במערכות מתח עליון לשם חיבור חצרים אחרים לאותה רשת או לאותן מערכות מתח עליון, וכן תשלם החברה למזמין את שווי החמרים של קו החיבור אם הותקן, בין אם פורק ובין אם לאו.
(ג) אם החיבור המוזמן כאמור כרוך בשינויים ברשת או במערכות מתח עליון והאספקה היא לתקופה שאינה עולה על שנה אחת, ישלם המזמין לחברה את הסכום המגיע לפי כלל 3 ונוסף על כך את הגדול שבשני הסכומים הבאים:
(1) הסכום המגיע לפי כלל 4;
(2) סכום השווה למלוא ההוצאות לשינויים ברשת או במערכות מתח עליון;
ובתום התקופה האמורה תנותק האספקה והחברה תחזיר למזמין את שווי החמרים של קו החיבור, של הרשת ושל מערכות מתח עליון, בין אם פורקו ובין אם לאו, ובנוסף על כך, אם המזמין שילם לפי פסקה (1) לכלל משנה זה - תחזיר החברה למזמין סכום השווה להפרש בין התשלום שישלם לפי כלל 4 לבין סכום ההוצאות לשינויים ברשת או במערכות מתח עליון.
(ד) אם החיבור המוזמן כרוך בשינויים ברשת או במערכות מתח עליון והאספקה היא לתקופה העולה על שנה אחת לא יחולו הוראות כלל זה ויחולו כל הוראות כללים אלה כאילו היה החיבור המבוקש למטרת אספקת חשמל לא ארעית.
(ה) אם החיבור המוזמן כאמור הוא לשם אספקה לתקופה העולה על 3 שנים לא יחולו הוראות כלל זה ויחולו כל הוראות כללים אלה כאילו היה החיבור המבוקש למטרת אספקת חשמל לא ארעית.
11. שינוי הזמנה
(א) בכל מקרה של הזמנת חיבור למספר יחידות מסוים, יהא המזמין זכאי על ידי הודעה בכתב לחברה לשנות את מספר היחידות שבהזמנה, הן בבת-אחת והן מזמן לזמן וזה עד לתאריך שנקבע בכלל 14(ב) להלן, לתשלום המלא בעד החיבור, בכפוף לאמור בכלל משנה (ב) של כלל זה.
(ב) מספר היחידות שנקבע בהזמנה כאמור לעיל בכלל משנה (א), הן אם הוא קטן והן אם הוא גדול מן המספר הנקוב בהזמנה המקורית, יבוא במקום המספר שהיה נקוב בהזמנה המקורית וייחשב כאילו הוא מספר היחידות שחיבורן הוזמן לראשונה, בתנאי שלא יהיה צורך בשינויים מסוג קו החיבור כפי שנקבע או בתכנית הרשת או במערכת מתח עליון כפי שתוכננו כדי לאפשר את האספקה למספר היחידות שחיבורן הוזמן לראשונה.
(ג) אם מספר היחידות שבהזמנה המתוקנת הוא גדול ממספר היחידות הנקוב בהזמנה המקורית ויהיה צורך לקבוע סוג אחר לקו החיבור או לשנות את התכנית הנזכרת בכלל משנה (ב) לעיל, יירשם בהזמנה אותו מספר יחידות שיהיה אפשר לחברן בלי לשנות את התכנית ולגבי יתר היחידות, אם יהיו כאלה, או לגבי סוג קו החיבור האחר, יהא על המזמין להגיש הזמנה חדשה ויחולו עליה הוראות כללים אלה עם השינויים הנובעים מהחלת כללים 1 עד 9 לעיל או מהחלת הוראות כללים אחרים שיהיו אז בתקפם.
(ד) אם מספר היחידות שבהזמנה המתוקנת הוא קטן ממספר היחידות הנקוב בהזמנה המקורית, ויהיה צורך לקבוע סוג קו חיבור אחר או לשנות את התכנית הנזכרת בכלל משנה (ב) לעיל, ויגרמו על ידי כך הוצאות ביצוע לחברה שלא היו נגרמות לה אילולא שינה המזמין את הזמנתו, ישלם לחברה את ההפרש שבין הוצאות הביצוע למעשה לבין הוצאות הביצוע שהיו כרוכות בהזמנה המוקטנת.
12. חיבורים במקרים מיוחדים
על אף האמור בכללים 2 עד 11 ועד בכלל, כל אימת שהחברה תיענה להזמנה, באחד המקרים המפורטים להלן - יחולו ההוראות שלהלן:
(א) אם ההזמנה היא לחיבור יחידות ו/או לעומס או לתוספת עומס שלפי תכונותיהם הטכניות, כגון מתח, תדירות או הספק וכיוצא באלה, אינם לפי המקובל בחברה, או
(ב) (1) אם בחצרים שאין בהם אספקת חשמל ואליהם הוזמן החיבור, משתמשים באנרגיה ממקור אחר שאינו שייך לחברה, והמזמין אינו מבטיח לשביעות רצונה של החברה הכנסה שנתית מאומדן תצרוכת החשמל (בניכוי עלות הדלק) במשך כל אחת מ-5 השנים שלאחר גמר הקמת הרשת, בגובה 20% מסכום ההשקעה להקמת הרשת והקמת מערכות מתח עליון, הדרושות לחיבור המבוקש, או
(2) אם החצרים אליהם הוגשה הזמנה לחיבור יחידות נוספות, משתמשים באנרגיה ממקור אחר שאינו שייך לחברה, והמזמין אינו מבטיח לשביעות רצונה של החברה תוספת הכנסה שנתית מאומדן תוספת תצרוכת החשמל (בניכוי עלות הדלק) משך כל אחת מ-5 השנים לאחר גמר הקמת הרשת, בגובה 20% מסכום ההשקעה להקמת הרשת והקמת מערכות מתח עליון הדרושות לחיבור המבוקש, ישלם המזמין לחברה את הוצאות קו החיבור וכן את מלוא הוצאות הביצוע הכרוכות בהקמת הרשת ובהקמת מערכות מתח עליון הדרושים לחיבור המבוקש, או את הסכום שהיה צריך לשלם לפי כללים אלה לולא הוראות כלל זה - הכל לפי הסכום הגובה יותר;
לצרכי כלל זה לא תיחשב אנרגיה סולרית, אנרגית השמש, אנרגיה הידרואלקטרית, אנרגיה מפסולת (חקלאית, תעשיתית וביתית), אנרגית הרוח, ניצול חום שיורי בתהליכים תעשיתיים ואחרים ויצור חשמל בתהליך משולב עם יצור קיטור (קוגנרציה) ופצלי שמן, כאשר היא משמשת כמקור אחר באופן בלעדי, כאנרגיה ממקור אחר.
13. גילוי יחידות
(א) אם יתברר לחברה בכל עת שבחצרים כלשהם נוספו יחידה או יחידות שבשלהן לא שולם לחברה בהתאם לכללים אלה, תהא החברה רשאית -
(1) אם לדעתה יהיה צורך בכך כדי לאפשר אספקת חשמל תקינה ליחידות הנוספות כאמור, להתקין קו חיבור או לבצע שינויים בקו חיבור קיים, להקים רשת או מערכות מתח עליון או לבצע שינויים ברשת קיימת או במערכות מתח עליון קיימות, וכן
(2) לדרוש את התשלומים בעד קו החיבור או השינויים בקו החיבור כאמור ובעד היחידות שנוספו, לפי האמור בכללים 3 ו-4, מאת האדם אשר בזמן גילוי קיום היחידות האמורות היה המחזיק בחצרים, על ידי משלוח חשבון בכתב; ואם המחזיק לא ישלם את התשלום הנדרש תוך 14 ימים מתאריך משלוח החשבון, תהא חברה רשאית להפסיק את אספקת החשמל לאותם החצרים או לסרב לספק חשמל לאותם חצרים עד שישולם החשבון במלואו; הפסקת החשמל או סירוב החברה לספק חשמל לא יגרעו מזכות החברה לדרוש תשלום בעד היחידות שנוספו או בעד קו החיבור שהותקן כאמור.
(ב) למטרת כלל זה, אם יתברר לחברה בדרך כלשהי, כולל רישום על ידי מד-שיא-ביקוש או מכשיר דומה אחר, כי שונתה עצמת הזרם הנומינלית כמוגדר בכלל (14)(1א)(4), שבמבטיח של החברה או במספק או במנתק האוטומטי הראשי או במכשיר דומה אחר במתקן חשמל פרטי כאמור באותה הגדרה, בין באופן ארעי ובין לצמיתות, במקרה של אספקה במתח נמוך, או שהעומס בכל עת בחצרי המזמין עולה על סה"כ הקו"א המהווים את ההספק הנומינלי הכולל של כל הטרנספורמטורים שבחצרים, במקרה של אספקה במתח גבוה או במתח עליון כאמור בכלל (14)(1ב)(1) ו-(2), ייחשב הדבר כתוספת יחידות במספר העולה על מספר היחידות שבעדן שולם בהתאם לכללים אלה כאותו מספר מתאים של אמפרים או קו"א לפי המקרה, העולה על עצמת הזרם הנומינלית או סה"כ הקו"א של ההספק הנומינלי הכולל של הטרנספורמטורים כאמור לעיל.
14. סדרי תשלומים והחזרים
(א) כל מזמין ישלם לחברה בזמן הגשת הזמנתו 10% מהסכום שלפי הערכתה של החברה יגיע לה בהתאם לכללים אלה על בסיס התשלומים והעלויות התקניות שבתוקף בתאריך ההזמנה.
(ב) לא יאוחר משלושה חדשים במקרה של אספקה במתח נמוך, ששה חדשים במקרה של אספקה במתח גבוה ושנה במקרה של אספקה במתח עליון, לפני התאריך (על פי הוראת החברה על תחילת ביצוע עבודות) של תחילת הביצוע של חלק מהעבודה הדרושה כדי לתת אספקה למספר מסוים של יחידות שחיבורן הוזמן, ישלם המזמין לחברה -
(1) במקרים שהתשלום לפי כללים אלה מבוסס על הוצאות ביצוע למעשה, את הערכת החברה של הסכומים שיגיעו לה לפי כללים אלה, ו-
(2) בכל מקרה אחר את הסכומים המגיעים לפי כללים אלה בעד התקנת אותו חלק של קווי החיבור או בעד חיבורן של אותו מספר היחידות שביצוע אותו חלק מהעבודה כרוך בהם, על פי הזמנתו המתוקנת של המזמין לפי כלל 11, באם תוקנה, וזה לפי חשבון שתערוך החברה על בסיס התשלומים והעלויות התקניות שיהיו קיימים בעת מועד התשלום כאמור לעיל, בהפחתת הסכום הנזכר בכלל משנה (א) לעיל בגין התשלומים לפי כללים אלה ובתוספת הפרשי הצמדה, על ידי החלת מדד יוקר הוצאות ביצוע המתאים אם יהיו כאלה.
(ג) במקרים שאי אפשר לקבוע את התשלומים הסופיים בהתאם להוראות כללים אלה הנזכרים בכלל משנה (ב) לעיל, הרי תוך שנה מגמר הביצוע של העבודה שלגביה יש לחשב את הוצאות הביצוע לקביעת התשלום, תערוך החברה חשבון סופי, והחברה תחזיר למזמין את העודפים אם יהיו כאלה, או המזמין ישלם לחברה מיד עם דרישתה בכתב את היתרה שתגיע לה ממנו, אם תגיע, הכל לפי המקרה.
(ד) אם בכל עת שהיא, אחרי התשלום לפי כלל משנה (א) לעיל, יבטל המזמין את הזמנתו מסיבה כלשהי כולל סיבה שאין לו שליטה עליה, יחולט לחברה הסכום ששילם לפי כלל משנה (א) או 10% מתשלומיו, הגבוה מביניהם כאמור, ולא יהיה רשאי לתבוע בחזרה את הסכום האמור או כל חלק ממנו, או המזמין ישלם לחברה את הוצאות הביצוע למעשה שהיו לה, הכל לפי הסכום הגדול יותר.
(ה) בכל אחד מהמקרים הבאים תהא החברה רשאית לבטל את ההזמנה ויחולו הוראות כלל משנה (ד) לעיל כאילו המזמין ביטל את הזמנתו:
(1) בשל הזמנות שנתקבלו מיום 1.7.76 ועד 31.3.83 ושהמזמין לא שילם את הסכומים המתאימים כאמור בכלל משנה (ב) לעיל, מסיבות שאינן תלויות בחברה, או
(2) אם פנתה החברה למזמין, שהזמנתו נתקבלה בחברה מיום 1.4.83 ואילך, ודרשה את התשלום בהתאם לאמור בכלל משנה (ב) לעיל או פנתה בדרישה אחרת כלשהי לתאום בינה ובין המזמין, והמזמין לא נענה לדרישתה ולאחר מכן חזרה על דרישתה פעם נוספת כעבור 6 חדשים לפחות מיום הדרישה הקודמת ולאחר 6 חודשים נוספים לפחות חזרה על דרישתה תוך הודעה שאם לא תיענה תיראה ההזמנה כמבוטלת, והמזמין לא נענה תוך 30 ימים לדרישה.
(ו) אם החברה אינה רשאית או אינה יכולה לבצע עבודות מסיבות שאינן תלויות במזמין או בחברה, לצורך מתן חיבור על פי הזמנה שנתקבלה החל ביום 1.7.76 ואילך וחלפו לפחות שנתיים ממועד ההזמנה, תחזיר החברה למזמין את תשלומיו, אם יבקש זאת בכתב.
(ז) על אף האמור בכלל 11(ד), אם אחרי התשלום לפי כלל משנה (א) לעיל, יקטין המזמין את הזמנתו בהתאם לאמור בכלל משנה 11(ד) לעיל, והתשלום לפי כלל משנה (ב) לכלל זה יהיה פחות מהסכום ששילם המזמין לפי כלל משנה (א) לעיל, יחולט לחברה ההפרש בין שני הסכומים, ולא יהיה המזמין רשאי לתבוע בחזרה את סכום ההפרש כאמור או כל חלק ממנו.
(ח) החברה תהיה רשאית לערוך חשבון כאמור בכלל משנה (ב) לכלל זה בנפרד בשל כל אחד מן התשלומים לפי כללים אלה או בשל כל חלק מן ההזמנה והוראות כלל משנה (ב) לכלל זה יחולו לגבי כל חשבון נפרד כאמור.
(ט) חישוב התשלומים והחזרים האמורים בכללים 7, 8, 9 ו-10 לעיל לגבי כל מזמין, ייערך על בסיס המדד המתאים שהיה קיים או התשלומים המתאימים שהיו בתוקף, לפי המקרה, ביום התשלום לפי כלל משנה (ב) לכלל זה, בידי אותו מזמין.
(י) במקרה שמסיבה כלשהי ישלם המזמין כל תשלום לפי כללים אלה אחרי המועד שנקבע לתשלום בכללים אלה, ישולם אותו התשלום בתוספת הפרשי הצמדה על בסיס התשלומים והעלויות התקניות שהיו קיימים בזמן התשלום למעשה.
(יא) בכל מקרה של החזר, יוחזרו הסכומים בתוספת הפרשי הצמדה וריבית; בסעיף זה, "הפרשי הצמדה וריבית" - תוספת לסכום שמדובר בו לפי שיעור העליה של מדד המחירים לצרכן בתקופה הנדונה בתוספת של 4% ריבית לשנה על אותו סכום; לענין זה שיעור העליה של המדד יקבע לפי העליה שבין המדד שהתפרסם לאחרונה לפני תחילת התקופה לבין המדד שהתפרסם לאחרונה לפני סוף התקופה.
15. מקום לתחנת טרנספורמציה
אם לפי דעת החברה אי אפשר בכלל לספק חשמל לחצרים אליהם הוזמן החיבור, או אי אפשר לתת לחצרים אלה אספקה תקינה מרשת קיימת במתח נמוך שלה לעומס הדרוש למזמין לראשונה או לכל עומס נוסף, רשאית החברה לדרוש ממזמין אותו חיבור, והמזמין יהיה חייב - לפי דרישת החברה - להקצות בחצרים מקום מתאים (כלומר חדר, תא או שטח קרקע) בשביל תחנת טרנספורמציה בהספק שתקבע החברה ולחתום על המסמכים הכרוכים בהעברת הזכויות לגבי המקום על שם החברה. לחברה תהא הרשות היחידה והמוחלטת להשתמש במקום כזה והיא תהיה רשאית לשרת מזמינים או צרכנים אחרים מן הציוד המותקן בו; אם יסרב המזמין להקצות מקום לתחנת טרנספורמציה כאמור, תתקין החברה חיבור בגבולות העומס המצוי מזמן לזמן בקוי החלוקה במתח נמוך. בעד המקום המתאים כאמור תשלם החברה סכום השווה למרכיב הוצאות חדר, תא או שטח קרקע לפי המקרה שבסל המרכיבים המתאים שבתוספת א' לכללים אלה: כפוף לאמור בכלל 5(א) לעיל ביחס לשינוי המחירים.
16. רשות החברה לשנות חיבור ורשת
אם כתוצאה משינויים במבנה החצרים של המזמין או מהריסתם, כולם או מקצתם, בין על ידי אש, פעולות ממשלה או שלטונות מוסמכים אחרים ובין בידי אדם כלשהו, שיתהוו או שייעשו אחרי חיבור החצרים למערכת אספקת החשמל או כתוצאה מהקמת מבנים אחרים בקרבת חלקי קו החיבור והרשת בידי המזמין או בהרשאתו, יהיה צורך, לפי שיקול דעתה של החברה בלבד, לשנות את החיבור והרשת או להסיר את קו החיבור והרשת או להתקינם מחדש מאותו מקום או במקום אחר בחצרים כאמור, מטעמי בטיחות או מטעמים אחרים כלשהם, תהא החברה רשאית לבצע את שינוי החיבור והרשת או הסרת קו החיבור והרשת או התקנת קו החיבור והרשת מחדש כאמור והמזמין ישא בכל ההוצאות של השינוי, ההסדרה או ההתקנה כאמור.
17. בעלות על מיתקנים
כל רשת, מערכות מתח עליון, קו חשמל אחר, על כל אבזריהם, וכל קוי החיבור עד להדקי מיתקן החשמל הפרטי של החצרים שחוברו ועד בכלל, שייכים לחברה והינם בבעלות הגמורה והיחידה שלה, והתשלומים המשתלמים לפי כללים אלה לא יקנו למזמין או למישהו אחר, זולת החברה, כל זכויות בעלות או זכויות אחרות כלשהן בדברים כאמור, וכן לא תהיה למזמין או למישהו אחר כל זכות לתבוע החזרת התשלומים האמורים או כל חלק מהם, פרט לאמור בכללים 7, 8, 9 ו-10.
18. הוראות מעבר
א. בכלל זה יהיה למונח "הכללים הישנים" הפירוש הבא: כללים בדבר תשלומים בעד חיבורים למערכת אספקת החשמל של חברת החשמל לישראל בע"מ שהיו בתוקף עד סוף חודש יוני 1987.
ב. לגבי מזמינים שתאריכי הזמנותיהם חלו עד סוף חודש יוני 1987 (להלן - מזמינים ישנים) תחול ההוראה הבאה:
באותם מקרים שטרם עברו התקופות הנקובות בכללים 8, 9 של הכללים הישנים, יחולו אותם הכללים כאילו היו הכללים הישנים עוד בתוקפם לגבי המזמינים הישנים למטרת החלת הכללים עליהם, ולמטרה זו בלבד ייחשבו המזמינים על פי כללים אלה כאילו הזמינו את החיבורים על פי הכללים הישנים; כדי להסיר ספק לא יפגעו הוראות כלל משנה זה בזכויות ובחובות המזמינים לפי כללים אלה.
ג. התשלומים לפי כלל 4 ששילם המזמין על פי הכללים הישנים יותאמו לתשלומים שעליו לשלם, לפי כלל 4 בכללים אלה, בהתאם לשעור באחוזים ששילם מתוך התשלומים שעל פי הכללים הישנים; כאשר ישלם את התשלומים הנזכרים בכלל 14(ב) או אם ישנה הזמנתו כאמור בכלל 11 -
(1) אם היחידות הכלולות בהזמנה שעל פי הכללים הישנים היו מרשת מסוג א' תראה החברה את ההזמנה כאילו נתקבלה בכללים אלה לפי רשת מסוג א';
(2) אם היחידות הכלולות בהזמנה שעל פי הכללים הישנים היו מרשת מסוג ב',ג',ה', או ט' תראה החברה את ההזמנה כאילו נתקבלה בכללים אלה לפי רשת מסוג ב';
(3) אם היחידות הכלולות בהזמנה שעל פי הכללים הישנים היו מרשת מסוג ד',ו',ח', י' או י"ב תראה החברה את ההזמנה כאילו נתקבלה בכללים אלה לפי רשת מסוג ג';
(4) אם היחידות הכלולות בהזמנה שעל פי הכללים הישנים היו מרשת מסוג ז' או י"א תראה החברה את ההזמנה כאילו נתקבלה בכללים אלה לפי רשת מסוג ד';
(5) אם היחידות הכלולות בהזמנה שעל פי הכללים הישנים היו מרשת מסוג י"ג תראה החברה את ההזמנה כאילו נתקבלה בכללים אלה לפי רשת מסוג ה';
(6) אם היחידות הכלולות בהזמנה שעל פי הכללים הישנים היו מרשת מסוג י"ד או ט"ו תראה החברה את ההזמנה כאילו נתקבלה בכללים אלה לפי רשת מסוג ו'.
ד. הנאמר בכלל זה מתייחס למזמינים שטרם שילמו את מלוא התשלומים הנזכרים בכלל 14(ב) לעיל או אם ישנו הזמנתם כאמור בכלל 11 -
(1) קוי חיבור לבניינים שהוזמנו לפי הכללים הישנים ללא זרם לילה כמפורט בתוספת ג' 1 עד 13 שם ייראו כאילו הוזמנו עם אותם סוגי בנין על פי כללים אלה. הפרשי ההצמדה בגין התשלום שולם לפי כלל 3(ב) לכללים הישנים בבנינים בני 10 דירות או יותר ללא חיבורים לזרם לילה, יחושבו על ידי הכפלת התשלום האמור ביחס שבין המחיר האחיד לבנין שעל פי כללים אלה לבין המחיר האחיד לבנין ועוד המחיר האחיד לאבטחה ראשית לבנין ולקוי הזנה (סוגי בנין 99.05.8 או 99.05.9 בהתאמה) שעל פי הכללים הישנים;
(2) קוי חיבור לבניינים שהוזמנו לפי הכללים הישנים עם חיבורים לזרם לילה יראו אותם כאילו הוזמנו לפי כללים אלה ללא חיבורים לזרם לילה לאותם סוגי בנינים בתוספת מספר חיבורים לזרם לילה כמספר הדירות בבנין (סוג חיבור 99.20.9);
התאמת התשלום ששולם לפי כלל 3(ב) לכללים הישנים בבנינים כאמור תחושב כדלקמן:
((I בבנינים עד 9 דירות - על ידי הכפלת התשלום כאמור ביחס בין המחיר האחיד לבנין כאמור ללא זרם לילה ועוד התשלום עבור מספר החיבורים לזרם לילה שבבנין על פי כללים אלה, לבין המחיר האחיד לבנין על פיו שולם בכללים הישנים;
((II בבנינים בני 10 דירות או יותר - על ידי הכפלת התשלום כאמור ביחס בין המחיר האחיד לבנין כאמור ללא זרם לילה ועוד התשלום בעד מספר החיבורים לזרם לילה שבבנין על פי כללים אלה, לבין המחיר האחיד לבנין שעל פיו שולם ועוד המחיר האחיד לאבטחה ראשית לבנין ולקוי הזנה (סוג חיבור 99.05.8 או 99.05.9 בהתאמה) שעל פי הכללים הישנים.
(3) בהזמנות בהן הוזמנה תוספת עבור כבל עילי כולל זיז סוג 4 (סוג 99.04.8 או 99.04.9) על פי הכללים הישנים, יראו כאילו הוזמנה תוספת הכוללת כבל עילי (סוגו 99.01.8 או 99.01.9) וזיז או עוגן לכבל עילי (סוג 99.06.9);
התאמת התשלום ששולם לפי כלל 3(ב) לכללים הישנים עבור התוספת האמורה תחושב על ידי הכפלת התשלום כאמור ביחס שבין תוספת התשלום עבור כבל עילי סוג 1 ועוד התוספת לזיז או עוגן לכבל עילי לפי כללים אלה לבין המחיר לתוספת התשלום של כבל עילי סוג 4 שלפי הכללים הישנים.
(4) בהזמנות בהן הוזמנה תוספת עבור כבל עילי מסוג 1, מסוג 2 או מסוג 3 שעל פי הכללים הישנים יראו כאילו הוזמנה תוספת עבור כבל עילי (סוג 99.01.8 או 99.01.9) על פי כללים אלה:
התשלומים ששילם המזמין לפי הכללים הישנים בעד התוספת כאמור יותאמו לתשלומים שהוא חייב לשלם לפי כללים אלה, על פי השיעור באחוזים ששילם מתוך המחיר האחיד שעל פי הכללים הישנים;
(5) התאמת התשלומים ששולמו לפי כלל 3(ג) לכללים הישנים, לתשלומים שלפי כללים אלה מתקבלים לפי המחירים בתוספות ג8- עד ג17- תחושב על ידי הכפלת התשלום כאמור ביחס בין המחירים שבתוספת המצויינת לעיל לבין המחירים שפרסמה החברה לעבודות המתאימות ובמועד המתאים.
תוספת א' - ג' 2
_________________________________
1 י"פ תשמ"ח, 630; תשמ"ט, 4282;
2 הנוסח אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ