אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללים בדבר זכויות חבר יוצא או מוצא מקיבוץ

כללים בדבר זכויות חבר יוצא או מוצא מקיבוץ

כללים בדבר זכויות חבר יוצא או מוצא מקיבוץ 1
בהתאם לתקנה 19(א) לתקנות האגודות השיתופיות (חברות), התשל"ג-1973 (להלן - התקנות), מתפרסמים בזה כללים בדבר זכויות חבר יוצא או מוצא מקיבוץ, שהותקנו בנוסח זהה בידי כל אחת מהתנועות הקיבוציות החתומות על כללים אלה.
פרק א' : פרשנות
1. הגדרות (תיקון: תשמ"ה)
(א) בכללים אלה -
"עוזב" - חבר קיבוץ יוצא או מוצא מקיבוץ;
"עוזב ותיק" - עוזב שבזמן עזיבתו הוא בן שלושים שנים לפחות וותקו בקיבוץ הוא של שלוש שנים לפחות;
"ותק בקיבוץ" - תקופת החברות של החבר בקיבוץ וכל תקופה הקודמת לחברותו בקיבוץ, שלפי כללים אלה יש תקופה הקודמת לחברותו בקיבוץ, בכפוף להוראות סעיפים 6 ו-7;
"ותק פנסיוני" - גילו של העוזב פחות שלושים, או הוותק בקיבוץ של העוזב, לפי התקופה הקצרה שבין שתיהן;
"הסכום הבסיסי" - ההוצאה החדשית להחזקת חבר בקיבוץ, בשנת עזיבתו, כמשמעותו בסעיף 5;
"עזיבה" - מועד היציאה או ההוצאה מחברות בקיבוץ, לפי תקנות הקיבוץ;
"חודש החזקת ילד" - מחצית הסכום הבסיסי;
"גימלה" - תשלום חדשי, בהתאם לאמור בסעיף 15;
"קיצבה" - תשלום חדשי, בהתאם לאמור בסעיף 17;
"הכנסה בסיסית" - לענין גימלה ולענין קיצבה - השכר החדשי הממוצע למשרת שכיר, כפי שפרסם המוסד לביטוח לאומי עובר לעזיבת החבר;
"קופת גמל" - כמשמעותה בסעיף 47(א)(2) לפקודת מס הכנסה;
"גיל פרישה" - בגבר 65 שנים ובאשה 60 שנים;
"התנועה" - תנועה קיבוצית כמשמעותה בתקנה 1(א) לתקנות;
"ברית התנועה הקיבוצית" - תאגיד בו מאוגדות התנועות הקיבוציות;
"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או כל מוסד מוכר אחר, שיבוא במקומה.
(ב) תחולת חוק הפרשנות
לשם מניעת ספקות, הוראות חוק הפרשנות, התשמ"א-1981, חלות על כללים אלה, ולפיכך, זכר כולל נקבה ויחיד כולל את הרבים, אלא אם כן מפורש או מסתבר, לפי הענין אחרת.
פרק ב': דמי עזיבה
2. זכות לדמי עזיבה
עוזב זכאי לקבל דמי עזיבה בהתאם לכללים אלה.
3. הרכב דמי עזיבה
דמי העזיבה יחושבו על פי הותק בקיבוץ של העוזב, בצירוף תוספת בעד ילדים, כמפורט בכללים אלה.
4. תוספת בעד ילדים
עוזב יקבל בעד ילדים העוזבים איתו, תוספת לדמי העזיבה בסכום שיחושב כך:
(1) עוזב שוותקו בקיבוץ פחות מארבע שנים - תוספת בסכום השווה לארבעה חדשי החזקת ילד, לכל ילד;
(2) עוזב שוותקו בקיבוץ ארבע שנים או יותר - תוספת בסכום השווה לחודש החזקת ילד, לכל שנת וותק, לפי הוותיק במשפחה, אך לא יתר משנים-עשר חדשי החזקת ילד, לכל ילד;
(3) להורה בודד תוגדל התוספת בשליש נוסף;
(4) במקרה של פירוד בין ההורים תשולם התוספת רק להורה שעמו עוזבים הילדים;
(5) מלבושים, ריהוט וציוד אישי אחר, יינתנו לילדי העוזב לפי הרמה המקובלת בקיבוץ ובשיעור שאינו פחות מהשיעור שייקבע בהנחיות התנועה בכל ענין שלגביו פורסמו הנחיות כאלה;
(6) פרסמה התנועה בכתב, בחוזר לחבריה, הנחיות פנימיות בדבר דרכי חישוב התוספת בעד ילדים, השונות מהאמור בפסקאות (1) ו-(2), ינהג הקיבוץ החבר באותה תנועה על פי הנחיות אלה, ובלבד שלא תהיה בהן משום הפחתה מהסכום הכולל שמקבל העוזב, בשל התוספת בעד ילדיו.
5. חישוב ההוצאה החדשית להחזקת חבר
(א) ההוצאה החדשית להחזקת חבר קיבוץ, לענין כללים אלה, תיקבע על פי תקציב החזקת חבר שמפרסמת התנועה שאליה משתייך הקיבוץ בתחילת כל שנת תקציב, למעט הוצאות החזקת ילדים והורים, ולרבות הפרשי הצמדה לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם לחודש ספטמבר של שנת התקציב הקודמת עד המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד תשלום דמי העזיבה.
(ב) על סכום ההוצאה החדשית להחזקת חבר שתחושב כאמור, יווספו 20 אחוזים בשל הפחתות צרכניות וציוד קבוע בחדרו, שאינו ניתן לטלטול.
(ג) הסכום שיתקבל מסיכום הפעולות לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) הוא הסכום הבסיסי לענין חישוב דמי העזיבה.
(ד) לעוזב יחיד שהוא רווק, אלמן או גרוש מעל לגיל שלושים, יוגדל הסכום הבסיסי בשליש נוסף.
6. כללים לחישוב הוותק
לצורך חישוב הוותק בקיבוץ -
(1) ייחשב חלק של חודש כחודש שלם וחודש או חדשים אחדים שאין בהם כדי שנה - ייחשבו כחלק יחסי מתאים של שנה שלמה;
(2) תיחשב גם תקופת מועמדות של העוזב בקיבוץ שקדמה לחברות, אך ללא תקופת אורחות או נסיון שקדמה לתקופת המועמדות;
(3) לא תיחשב תקופת שירותו של העוזב בשירות סדיר בצבא, אך תיחשב כל תקופת שירות אחרת שבוצעה בהסכמת הקיבוץ - לרבות שנת שירות שלישית (ש.ש.ש.) ושירות בצבא קבע;
(4) בן קיבוץ, לרבות ילד חוץ שהתחנך בקיבוץ וחניך חברת נוער בקיבוץ, שהקיבוץ העניק להם מעמד של בן קיבוץ ואשר נתקבל כחבר לקיבוץ ללא תקופת מועמדות, לא יאוחר מתום התקופה שהקיבוץ קבע לכך, יחושב וותקו בקיבוץ מאז מלאו לו שמונה עשרה שנים או ממועד גמר לימודיו בכיתה י"ב, או בחברת הנוער, הכל לפי המועד המאוחר ביניהם, למעט תקופת שירותו בשירות סדיר בצבא.
(5) תופחת מוותקו התקופה של כל החופשות, למעט החופשה השנתית הרגילה, שהעוזב קיבל בקיבוץ, לפי בקשתו, והעולה על תקופה מצטברת של שנה אחת;
(6) לא צבר העוזב שלוש שנות וותק בקיבוץ, לא ייכללו בחישוב וותקו - חופשות כלשהן, למעט חופשה שנתית רגילה.
7. מעבר חבר מקיבוץ לקיבוץ
(א) חבר קיבוץ העובר בהעברה ישירה ללא שהיית ביניים מחוץ לקיבוץ - לקיבוץ אחר, לא יראו בהעברתו עזיבה המחייבת תשלום דמי עזיבה.
(ב) עוזב שנקלט בזמנו בקיבוץ, בהעברה ישירה מקיבוץ קודם, ללא שהיית ביניים מחוץ לקיבוץ, יחושב וותקו של העוזב החל בראשית חברותו בקיבוץ הקודם, כולל תקופת המועמדות, והקיבוץ הקודם יחזיר לקיבוץ הקולט חלק יחסי של מלוא סכום דמי העזיבה, כפי שהגיעו לעוזב בזמן העזיבה, על פי כללים אלה, כפי שיתוקנו או ישונו מעת לעת בהתאם ליחס שבין תקופת חברותו - כולל מועמדותו של העוזב בקיבוץ הקודם - לבין וותקו הכולל; עבר העוזב בזמנו מקיבוצים אחדים, בזה אחר זה, יחול האמור לעיל, ביחס לכל אחד מהקיבוצים הקודמים כאמור.
(ג) היה העוזב חבר בקיבוצים החברים בתנועות שונות, ייערך חישוב מענק העזיבה על פי הכללים המחייבים לגבי הקיבוץ האחרון בו היה העוזב חבר, והשתתפות כל אחד מהקיבוצים הקודמים תחושב בהתאם.
(ד) לפי דרישת הקיבוץ הקולט יתן לו הקיבוץ שהחבר עוזב, בנסיבות האמורות, התחייבות בכתב לקיום הוראות סעיף קטן (ג) עם העתק לתנועה שהקיבוץ הקולט משתייך אליה; חשבון דמי העזיבה של עוזב כאמור ייעשה ויסולק לו בידי הקיבוץ האחרון שאותו הוא עוזב שלא כדי להצטרף לקיבוץ אחר, כאמור, וכל קיבוץ קודם יעביר את דמי ההשתתפות שלו לקיבוץ האחרון, כאמור.
(ה) חילוקי דעות ביחס לביצוע הוראות סעיף זה, אם הם בין קיבוצים של אותה תנועה - יימסרו להכרעת בורר או בוררים שתמנה התנועה ואם הם בין קיבוצים של תנועות שונות יימסרו להכרעת בורר או בוררים שתמנה ברית התנועה הקיבוצית.
8. חישוב מענק העזיבה
(א) עוזב יקבל דמי עזיבה בסכום המתקבל ממכפלת הסכום הבסיסי במספר שנות וותקו בקיבוץ.
(ב) עוזב שוותקו שש שנים או יותר אך פחות מחמש עשרה שנים, יקבל תוספת של 4 אחוזים בשל כל שנה מן השנים האמורות שתחושב על כל מענק העזיבה, אך לא תעלה מעל ל-40 אחוזים של המענק האמור.
(ג) עוזב שוותקו חמש עשרה שנים או יותר אך פחות מעשרים וחמש שנים, יקבל תוספת של 5 אחוזים בשל כל שנה מן השנים האמורות, וזאת בנוסף לאמור בסעיף קטן (ב), אך סך כל התוספת לא יעלה מעל ל-90 אחוזים.
(ד) עוזב שוותקו בין עשרים וחמש שנים לשלושים וחמש שנה, יקבל תוספת של 6 אחוזים בשל כל שנה מן השנים האמורות, וזאת בנוסף לאמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), אך סך כל התוספת לא תעלה מעל ל-150 אחוזים.
(ה) לעוזב שוותקו מעל ל-35 שנים, לא תוגדל התוספת מעל לאמור בסעיף קטן (ד).
9. חישוב נפרד לבני הזוג
עזב זוג חברים, יחושבו וישולמו דמי העזיבה לכל אחד מבני הזוג בנפרד, בהתאם לזכויותיו לפי כללים אלה, אולם התוספת בעד ילדים תשולם רק פעם אחת.
10. השלמת סעיפי הוצאה
עוזב זכאי לקבל במזומנים סכום מתאים להשלמת סעיפי ההוצאה המסופקים לפי התקציב השנתי השוטף (הלבשה, הנעלה, הספקה קטנה, הוצאות חברים), עד כדי שלושה חדשי תקציב נוספים לתקציב היחסי המגיע לעוזב עד לסוף החודש שבו עזב את הקיבוץ; התשלום האמור בא כהשלמה ובנוסף לציוד בעין הנמסר לחבר העוזב, המגיע לו ולילדיו לפי התקן המקובל בקיבוץ בהתאם לתקנון הקיבוץ, או בהתאם לכללים אלה.
11. מלבושים, ריהוט וציוד
עוזב יקבל מלבושים, ריהוט וציוד מיטלטל שנמסר לו לשימושו האישי דרך קבע, לרבות מלבושים, ריהוט וציוד שהוקצו אך טרם סופקו לו; לשם מניעת ספק, מזגן, ארון קיר וציוד או ריהוט אחר המחובר חיבור קבע לרצפה, לקירות או לתקרה, אינם בגדר ציוד מיטלטל.
12. ניכוי הכנסות שטרם מומשו
סכומי משכורת, גימלאות, קיצבאות וכיוצא באלה, שהעוזב קיבל או היה זכאי לקבל בשל תקופת חברותו בקיבוץ וטרם נמסרו לקיבוץ, רשאי הקיבוץ לנכותם מדמי העזיבה המגיעים לעוזב; האמור לא יפגע בזכות הקיבוץ לתבוע ולנכות סכומים אלה, או יתרתם, בכל דרך אחרת.
13. מועד לתשלום דמי עזיבה
דמי העזיבה ישולמו לעוזב במזומנים בזמן עזיבתו את הישוב הקיבוצי, בכפוף לשאר הוראות כללים אלה.
14. מקרים מיוחדים
במקרים שהקיבוץ יראה כמקרים מיוחדים, רשאי הוא להעניק לעוזב, לפנים משורת הדין, דמי עזיבה בסכום העולה על המתקבל לפי כללים אלה, בתנאי שהקיבוץ ביקש וקיבל לכך אישור מוקדם בכתב, כללי או מיוחד, מאת התנועה.
פרק ג': תשלומי גימלה וקיצבה
15. זכות לגימלה או קיצבה
עוזב ותיק זכאי לתשלומי גימלה או קיצבה לפי כללים אלה.
16. תשלום גימלה
עוזב ותיק שוותקו הפנסיוני פחות מעשרים שנים, יקבל, בדרך של העברה לזכותו בקופת גמל שיבחר, בעד כל שנת ותק פנסיוני שלו -
(1) חבר (זכר) עוזב - סכום השווה ל-5% מסכום ההכנסה הבסיסית כפול 12;
(2) חברה עוזבת - סכום השווה ל-6% מסכום ההכנסה הבסיסית כפול 12;
(3) עוזב, שהוא רווק או אלמן, למעט אלמן הזכאי לקיצבת שאירים בשל פטירת בן-זוגו תוספת בשיעור של שליש הסכום המגיע לו לפי פסקה (1) או (2).
17. חישוב ותק פנסיוני
בחישוב הוותק הפנסיוני ייחשב חלק של חודש כחודש שלם, חודש אחד או חדשים אחדים ייחשבו כחלק יחסי מתאים של שנה שלמה.
18. תשלום קיצבה
עוזב ותיק שוותקו הפנסיוני עשרים שנים או יותר, יקבל מהקיבוץ בהגיעו לגיל פרישה, קיצבה חדשית קבועה בשיעורים אלה:
(1) יחיד נשוי או אשר חי שלא בגפו - 1.35% מסכום ההכנסה הבסיסית לכל שנת ותק פנסיוני עד למקסימום של 40% מסכום ההכנסה הבסיסית;
(2) יחיד החי בגפו - 1.8% מסכום ההכנסה הבסיסית לכל שנת ותק פנסיוני, עד למקסימום של 60 אחוזים מסכום ההכנסה הבסיסית.
19. הפסקת הקיצבה
הזכות לקיצבה אינה ניתנת להעברה; זכות זו נפסקת עם מותו של העוזב או במקרה של העתקת מקום מגוריו הקבוע אל מחוץ לישראל.
20. כתב התחייבות לתשלומי קיצבה
הקיבוץ יתן לעוזב הזכאי לקיצבה, בזמן העזיבה, התחייבות בכתב לתשלום הקיצבה.
21. תשלום קיצבה באמצעות קרן התנועה
הקיצבה תשולם לזכאי לה באמצעות קרן התנועה בה חבר הקיבוץ.
למטרה זו יתן הקיבוץ, במועד העזיבה, הוראה בלתי חוזרת לקרן תנועתו, עם העתק לעוזב, לשלם לעוזב את הקיצבה, וידאג לכך שהוראה זו תכובד; הקרן האמורה רשאית להעביר את ביצוע תשלום הקיצבה למוסד כספי אחר; הקרן או המוסד המשלם יהיו זכאים לדרוש מדי פעם, הוכחת זכאות לענין סעיף 18.
22. קיזוז זכויות
(א) היו לעוזב וותיק זכויות לפנסיה, לגימלה, לקיצבה, לביטוח או לתשלום בעל אופי פנסיוני מכל סוג אחר, בארץ או בחוץ-לארץ, למעט קיצבת זיקנה וקיצבת שאירים מאת המוסד לביטוח לאומי או קיצבת נכות, יקוזזו זכויות אלה מתשלומי הגימלה או הקיצבה המשתלמים לעוזב הוותיק לפי כללים אלה;
חישוב הקיזוז ייעשה בנפרד לגבי שני בני זוג; את חישוב הקיזוז כאמור לגבי זכויות כאמור שמקורן בארץ יעשה הקיבוץ על ידי הפחתת מספר השנים בהן רכש העוזב זכויות כאמור משנות וותקו הפנסיוני על-פי כללים אלה; קיזוז זכויות שמקורן בחוץ-לארץ, ייעשה על-ידי הפחתת התקבולים מחוץ-לארץ להם זכאי העוזב, מסכום הגימלה או הקיצבה המגיעים על פי כללים אלה; העוזב חייב, לפי דרישה, להעמיד לרשות הקיבוץ, כל מידע המתייחס לזכויותיו האמורות הנתונות לקיזוז כאמור.
(ב) פרסמה התנועה בכתב, בחוזר לחבריה, הנחיות פנימיות המבטלות את הוראות הקיזוז לפי סעיף קטן (א) ביחס לזכויות האמורות, כולן או מקצתן, ינהג הקיבוץ חבר אותה תנועה, על פי הנחיות אלה.
23. ותק פנסיוני בקיבוצים אחדים
בכפוף לאמור בסעיף 22, לגבי עוזב ותיק שהיה בעל ותק פנסיוני ביותר מקיבוץ אחד, ישתתף כל קיבוץ הנוגע בדבר בתשלומי הגימלה, או הקיצבה בהתאם לשיעור ותקו הפנסיוני של העוזב באותו קיבוץ.
24. עוזב בגיל פרישה
עוזב ותיק שבזמן עזיבתו עבר כבר את גיל פרישה, יקבל קיצבה ולא יקבל גימלה אף אם ותקו הפנסיוני הוא פחות מעשרים שנים.
פרק ד': הוראות כלליות
25. ניכוי מס
חייב הקיבוץ על פי דין בניכוי מס במקור, או בניכוי תשלום על חשבון מס, תשלומי דמי עזיבה, גימלה או קיצבה לפי כללים אלה, יבצע הקיבוץ ניכוי זה מתשלומים כאמור, בהתאם להוראות כל דין.
26. חופשה שלפני העזיבה
(א) אחד מבני הזוג העוזבים שאין להם ילדים בקיבוץ, או בודד שאין לו ילדים בקיבוץ, רשאי לקבל חופשה שלפני העזיבה לתקופה שלא תעלה על חודש ימים, ובמקרה של זוג או בודד שיש להם ילדים בקיבוץ, לתקופה שלא תעלה על חדשיים - לביצוע סידורים הקשורים בעזיבה; הגיעו לאותו חבר ימי חופשה שנתית, תקוזז חופשה זו מהחופשה שלפני העזיבה האמורה; חופשה שלפני העזיבה, כאמור, תיכלל בחישוב וותקו בקיבוץ של העוזב.
(ב) תוך תקופת החופשה שלפני העזיבה ימשיך הקיבוץ בהחזקת העוזב ובני משפחתו כבזמן חברותו; נשארה משפחת העוזב בקיבוץ מסיבה כלשהי, זמן נוסף לאחר תום תקופת החופשה האמורה, חייב העוזב לשאת בהוצאות החזקת משפחתו בקיבוץ בהתאם לחישוב הוצאות אלה בקיבוץ.
27. חובת השלמת עבודה
דרש הקבוץ מעוזב להמשיך בעבודתו בשירות הקיבוץ, תקופה שלא תעלה על שלושה חדשים בטרם יעזוב את הקיבוץ או בטרם יצא לחופשה שלפני העזיבה ולא קיים העוזב דרישה זו, כולה או מקצתה, רשאי הקיבוץ שלא להעניק לאותו עוזב חופשה שלפני העזיבה, כד שהוצאות החזקתו והחזקת המשפחה בקיבוץ יחולו על העוזב מיום הפסקת עבודתו בשירות הקיבוץ; עוזב לא יהיה חייב להמשיך בעבודתו כאמור תקופה העולה על שלושה חדשים, אלא בהסכמתו.
28. התחייבות להחזקת ילדים שנותרו בקיבוץ
היו לעוזב ילדים, וכולם או מקצתם נשארים בקיבוץ עם ההורה השני, או אחרת, לא יהיה העוזב זכאי לדמי העזיבה אלא אם כן התחייב לשאת בחלקו בהוצאות החזקת הילדים בקיבוץ בהתאם לכללים הנהוגים בקיבוץ; האמור לא יפגע בחובתו של העוזב על פי הדין.
29. החזר הוצאות השתלמות
חייב העוזב להחזיר לקיבוץ הוצאות השתלמות בהתאם להוראות תקנון הקיבוץ, רשאי הקיבוץ לתבוע מהעוזב התחייבות בכתב לסילוק הוצאות אלה במועדים הקבועים לכך כתנאי מוקדם לתשלום דמי העזיבה לעוזב.
30. אישור קבלה ובירור מחלוקות
(א) במעמד קבלת דמי העזיבה והוראות תשלום הגימלה או הקיצבה, יאשר העוזב קבלתם במסמך קבלה בנוסח שהקיבוץ יקבע.
(ב) חילוקי דעות ביחס לנכונות החישובים או הסכומים הנוגעים לזכויות העוזב, יועברו להכרעת פוסק שתמנה התנועה בה חבר הקיבוץ.
31. בדיקה מחדש
כללים אלה ייבדקו מחדש עם הפעלת חוק פנסיה ממלכתית; האמור לא בא לפגוע בסמכות המוסדות המוסמכים של התנועה לתקן או לשנות כללים אלה בכל מועד אחר, מוקדם או מאוחר יותר.
32. תוקף
תקפם של כללים אלה מיום פרסומם ברשומות.
33. ביטול
הכללים בדבר זכויות חבר יוצא או מוצא מהקיבוץ שפורסמו בילקוט הפרסומים 2565, התשל"ט, עמ' 2176 - בטלים.
הקיבוץ הארצי השומר הצעיר
אגודה שיתופית מרכזית בע"מ.
_________________________________
1 י"פ תשמ"ה, 2261, 3370; תשנ"ג, 1951.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ