אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק תכנון משק החלב בישראל, התשנ"ב-1992

חוק תכנון משק החלב בישראל, התשנ"ב-1992

חוק תכנון משק החלב בישראל, התשנ"ב-1992 1 מבוטל
2.תחולה (תיקון מס' 58, התשע"א)
תחילתו של חוק זה, למעט סעיפים 42 ו-44(ב), שישה חודשים מיום פרסומו (להלן יום התחילה).
3. הוראות מעבר (תיקון מס' 58, התשע"א)
השר יאשר, בצו ,עד יום התחילה, את המטרות של חברת "המועצה לענף החלב בישראל (ייצור ושיווק)", ובלבד שהן עולות בקנה אחד עם הוראות סעיף 16(א); מטרה שהשר לא אישר בצו כאמור בטלה.
4. הוראות מעבר לעניין מכסות (תיקון מס' 58- התשע"א)
הוראות סעיפים 2, 3, 4, 5, 5ב, 8(ב), ו- (ג) ו-9 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור חלב), התשכ"ז-1967 (בסעיף זה צו פיקוח), ימשיכו לחול כל עוד לא נקבעו תקנות לפי סעיף 21(א) לחוק זה בעניינים המנויים בסעיפים האמורים, ואולם הסמכויות הנתונות למנהל באותם סעיפים, יהיו נתונות לוועדת המכסות לפי חוק זה החל במועד מינויה, ויראו את מי שנקבעה לו מכסת חלב לפי צו הפיקוח, כמי שנקבעה לו מכסת חלב לפי חוק זה.
5. הוראות מעבר לעניין קביעת מחירים וצו ראשון לקביעת מחירים מזעריים (תיקון מס' 58 התשע"א)
(א) על אף האמור בסעיף קטן 13(ב)(1), בתקופה שעד תום שמונה שנים מיום התחילה, יראו את מחירי המטרה כשהם מעודכנים לפי הוראות סעיף קטן (ב), כמחירים המזעריים לעניין אותו סעיף; בסעיף זה; בסעיף זה, "מחירי מטרה" המחירים שעל מחלבה לשלם ליצרן בעבור ליטר חלב בקר במכסה, כולל דמי שירות, כפי שנקבעו בפרסום האחרון שהוציא המשרד בעניין זה לפני יום התחילה.
(ב) השרים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבעו, עד יום התחילה, את המנגנון לעדכון מחירי המטרה, לפי נוהל ההתחשבנות של מחיר המטרה שנקבע בפרסום האחרון שהוציא המשרד בעניין זה לפני יום התחילה.
(ג) צו ראשון לגבי מחירים מזעריים לפי סעיף 13(ב)(1), יפורסם שישה חודשים לפחות לפני תום התקופה האמורה בסעיף קטן (א), וייכנס לתוקפו בתום אותה תקופה.
(ד) על אף האמור בסעיף 13 (ב)(2), עד לכניסתו לתוקף של צו לפי חוק הפיקוח מחירים מרביים כאמור באותו סעיף, יראו את המחירים שנקבעו בפרסום האחרון שהוציא המשרד בעניין זה לפני יום התחילה, כשהם מעודכנים לפי מנגנון עדכון שיפורסם באתר האינטרנט של המשרד, כמחירים המרביים לעניין אותו סעיף.
(ה) המנהל הכללי של המשרד יפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של המשרד הודעה בדבר המחירים המעודכנים לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ד).
6. הוראות מעבר לעניין היטלים (תיקון מס' 58-התשע"א)
(א) עד לקביעתם של היטלים לפי סעיף 28(א), ישלמו היצרנים והמחלבות למועצת החלב היטלים בשיעורים הקבועים בתוספת.
(ב) השרים, לבקשת מועצת החלב ומנימוקים מיוחדים שיירשמו, רשאים, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לשנות את סכומי ההיטלים הקבועים בתוספת; בקשת מועצת החלב לפי סעיף קטן זה תוגש רק אם התקבלה החלטה על כך ברוב של שני שלישים מחברי הדירקטוריון.
(ג) ההיטלים על היצרנים ישולמו בדרך של ניכוים מהתמורה שמשלמות המחלבות ליצרנים בעבור חלב גולמי.
7. תקנות ראשונות ( תיקון מס' 58'-התשע"א)
תקנות ראשונות לפי סעיף 12 יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת בתוך שישה חודשים מיום התחילה.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ